intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Điện tử công suất (Phần 1)

Chia sẻ: Thuong Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
36
lượt xem
7
download

Bài giảng môn học Điện tử công suất (Phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Điện tử công suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung của kỹ thuật điện tử, các van bán dẫn, thiết bị chỉnh lưu, biến đổi AC/DC, chỉnh lưu không điều khiển, chỉnh lưu điều khiển với các dạng tải,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Điện tử công suất (Phần 1)

 1. Nội dung chương trình môn học Điện tử công suất. 1.LÝ THUYẾT . • Bài giảng ; • Sách “ Điện tử công suất”, TG : Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh. 2. BÀI TẬP. • Sách :“ Phân tích và giải mạch điện tử công suất” TG :Phạm Quốc Hải; Dương Văn Nghi. • Bài tập ôn tập thi. 3. THÍ NGHIỆM. Thực hiện tại phòng thí nghiệm bộ môn Tự động hóa,nhà C9 tầng 2,phòng 203. 4. ĐỒ ÁN. • Thực hiện theo đề tài giao cho từng người. • Sách: “Hướng dẫn thiết kế Điện tử công suất” TG: PQH 5. THI.
 2. 1/. nh÷ng vÊn ®Ò chung cña kü thuËt ®iªn tö : VÞ trÝ vµ môc ®Ých N¨ng l­îng : tÝn hiÖu : 1. HiÖu suÊt. 1. Trung thùc 2. Trung thùc 2. HiÖu suÊt
 3. Điện tử công suất là kỹ thuật biến đổi và điều khiển năng lượng điện víi hiệu quả cao nhất Các kiểu biến đổi và điều khiển năng lượng điện: • biến đổi AC  DC : chỉnh lưu. • Biến đổi DC AC : nghịch lưu. • biến đổi tần số : AC (f1) AC(f2) : Biến tần. • điều chỉnh điện áp AC/AC: băm xung xoay chiều. • điều chỉnh điện áp DC/DC :băm xung một chiều. Điện tử công suất là ngành kỹ thuật phối hợp đa diện:
 4. C¸c nh¸nh kü thuËt hç trî §iÖn tö c«ng suÊt Yêu cầu cơ bản của thiết bị ĐTCS 1. Thiết bị phải có hiệu suất cao. 2. KÝch thước nhỏ, gän, giá rẻ và có tuổi thọ cao.
 5. Vấn đề 1 CÊu tróc tæng qu¸t cña thiÕt bÞ ®iÖn tö c«ng suÊt. Van bán dẫn là phần tử hoạt động chủ yếu ở hai trạng thái. • Van dẫn dòng. • Van khoá (không dẫn dòng). Vấn đề 2.
 6. Đặc điểm của van bán dẫn lý tưởng  Trạng thái dẫn:  Quá trình đóng/ngắt: • Chịu được dòng Ion = ∞; • Về điều khiển: có thể mở van và • Sụt áp trên van Uon= 0; khóa van bằng cực điều khiển; • Điện trở khi dẫn Ron= 0; • Về đặc tính động: + thời gian mở nhỏ tON=0;  Trạng thái khóa • Chịu điện áp cả hai dấu lớn: Uoff= ∞; + thời gian trễ khóa nhỏ tOFF=0; • Dòng rò nhỏ Ioff= 0; • Điện áp điều khiển nhỏ UG=0 • Tổn thất khóa Poff= 0; • Dòng điện điều khiển nhỏ IG=0 • Công suất điều khiển nhỏ PG=0  Đặc tính nhiệt: có điện trở nhiệt giữa tinh thể bán dẫn và môi trường nhỏ  Chịu được tốc độ biến thiên điện áp RJA= 0 để thoát nhiệt tốt. lớn du/dt = ∞;  Khả năng I2t lớn để chịu được các  Chịu được tốc độ biến thiên dòng dòng sự cố lâu dài không hỏng. điện qua van lớn di/dt = ∞;
 7. Các van bán dẫn công suất hiện nay Chia ba nhóm chính 1. Van không điều khiển 3. Nhóm Thyristor Điôt (1955) • Thyristor thường (1958) 2. Nhóm Transistor • GTO (1980) • BT hoặc BJT (1975) • MCT (1988) • MOSFET (1978) • LTT (1988) • IGBT (1985) • SIT (1986) • TRIAC (1958) • IGCT (1996)
 8. 2. C¸c van b¸n dÉn. 1. DIODE LùC (1955) Đặc điểm uD T kT iD  I s (e  1) ; T  q k  1,38 .10  23 J / oK ; q  1,6.10 19 C uD T u D  0  iD  I s e u D  0  iD   I s
 9. 2. Bipolar Transistor ( BT ); BiJunction Transistor (BJT)
 10. Bipolar Transistor Dalinhtơn BT
 11. 3. Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor (MOSFET -1978 )
 12. 4. Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT – 1985 )
 13. 5. THYRISTOR ( 1958 ) Tr¹ng th¸i van: Các tham số
 14. 6. Gate Turn-Off Thyristor ( GTO 1980 )
 15. Tr¹ng th¸i van GTO: 7. MOS-Controlled Thyristor ( MCT 1988) 8. Light -Triggered Thyristor (LTT)
 16. 9. TRIODE ALTERNATIVE CURRENT (TRIAC-1958)
 17. 10. Intergrated Gate-Commutated Thyristor ( IGCT -1996)
 18. 11. Emitter Turn-0ff Thyristor (ETO) 12. C¸c van c¶m øng tÜnh SI: STATIC INDUCTION
 19. Vùng tham số ứng dụng của Phát nhiệt các van bán công suất dẫn hiện đại ở phần tử bán dẫn Thoát nhiệt làm mát van
 20. Ch­¬ng 1. thiÕt bÞ ChØnh l­u biÕn ®æi AC/DC 1. Giíi thiÖu chung 2. chØnh l­u kh«ng ®iÒu khiÓn. 3. chØnh l­u ®iÒu khiÓn víi c¸c d¹ng t¶I. 4. chØnh l­u b¸n ®iÒu khiÓn. 5. nghÞch l­u phô thuéc vµ chØnh l­u ®¶o chiÒu. 6. Mét sè vÊn ®Ò kh¸c. 7. §iÒu khiÓn chØnh l­u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản