intTypePromotion=3

Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1.2 - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Chia sẻ: Minh Nhật | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
7
lượt xem
0
download

Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1.2 - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 bài giảng “Truyền số liệu – Chương 1: Tổng quan về mạng truyền số liệu” cung cấp cho người học các kiến thức về các dạng thông tin và xử lý thông tin, khái quát về mạng truyền số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1.2 - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

 1. NỘI DUNG 1.1 Thông tin và truyền thông 1.2 Các dạng thông tin và xử lý thông tin 1.3 Khái quát về mạng truyền số liệu 1.4 Sự chuẩn hóa và mô hình tham chiếu OSI
 2. CÁC DẠNG THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN  Thông tin có 2 dạng Thông tin tương tự. Ví dụ: tiếng nói, hình ảnh, âm thanh Thông tin số: Tín hiệu số là dãy xung điện biểu diễn các giá trị của phần tử trong tổ hợp số nhị phân 1 1 1 1 0 0 1 1 a) u,i t 0 Tín hiệu một u,i cực b) t Tín hiệu hai 0 cực
 3. CÁC DẠNG THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN (tt)  Thông tin số có nhiều ưu điểm hơn thông tin tương tự Khả năng chống nhiễu tốt hơn (do có bộ lặp repeater)→chất lượng truyền dẫn tốt hơn với các khoảng cách  Xử lý tín hiệu: gia công tín hiệu cho phù hợp với mục đích và phù hợp với đường truyền vật lý
 4. NỘI DUNG 1.1 Thông tin và truyền thông 1.2 Các dạng thông tin và xử lý thông tin 1.3 Khái quát về mạng truyền số liệu 1.4 Sự chuẩn hóa và mô hình tham chiếu OSI
 5. KHÁI QUÁT MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU Mô hình hệ thống truyền số liệu hiện đại
 6. KHÁI QUÁT VỀ MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU(tt)  DTE (Data Terminal Equipment – Thiết bị đầu cuối dữ liệu) Lưu trữ và xử lý thông tin. VD: máy tính, máy fax,trạm cuối Chứa các chương trình ứng dụng, dữ liệu của người sử dụng Đóng gói dữ liệu rồi gửi ra DCE Theo một giáo thức Nhận gói dữ liệu từ DCE (protocol) xác định DTE trao đổi với DCE thông qua một chuẩn giao tiếp nào đó
 7. KHÁI QUÁT VỀ MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU(tt)  DCE (Data Circuit Terminal Equipment – Thiết bị đầu cuối kênh dữ liệu) Dùng để nối các DTE với các đường truyền thông. Ví dụ: modem, multiplexer, card mạng……. Chứa phần mềm để kết hợp với phần cứng làm nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu biểu diễn dữ liệu của người dùng thành dạng chấp nhận được bởi đường truyền DTE có thể được cài đặt bên trong DCE hoặc đứng riêng. Ví dụ: máy fax tích hợp chung DTE và DCE trong một thiết bị
 8. KHÁI QUÁT VỀ MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU(tt)  Kênh truyền tin Là môi trường mà trên đó có 2 thiết bị DTE trao đổi dữ liệu với nhau trong phiên làm việc DTE C D E F DTE Cáp đồng Cáp sợi trục quang Transducer Modem
 9. CÁC MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU MẠNG ĐƠN COMPUTER - TO - COMPUTER Computer A Computer B AP AP Phaân heä TSL Phaân heä TSL a) Lieân keát baèng caùp ñieåm - ñieåm 20
 10. MẠNG ĐƠN COMPUTER - TO - COMPUTER Computer A Computer B AP AP Chuaån giao tieáp Phaân heä TSL Phaân heä TSL Line ñieän thoai coá ñònh Modem PSTN Modem b) Lieân keát qua maïng PSTN söû duïng Modem 21
 11. CÁC LOẠI MẠNG TRÊN NỀN MẠNG LAN Building A Site-wide (backbone) LAN LAN 1 LAN 3 Building B LAN 2 = PC, Work station Building C = Brige (caàu) a) ÖÙng duïng trong vaên phoøng 22
 12. CÁC LOẠI MẠNG TRÊN NỀN MẠNG LAN Caùc boä ñieàu khieån Factorywide (Backbone) LAN Sales Design b) ÖÙng duïng trong nhaø maùy coâng nghieäp 23
 13. MẠNG RIÊNG DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI Toång ñaøi noäi boä Toång ñaøi truyeàn soá lieäu (Private branch Data switching exchange PBX DSE exchange) Site B Site A Site C PBX PBX DSE DSE Site D =Intelligent MUX Keânh thueâ PBX DSE rieâng (boä gheùp keânh) 24
 14. MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CÔNG CỘNG PC PC TC PC PSDN PC Communication systems TC Terminal controller a) Public switched data network - PSDN 25
 15. MAÏNG TRUYEÀN SOÁ LIEÄU COÂNG COÄNG NTE NTE ISDN NTE NTE Network terminal equipment b) Integrated services digital network - ISDN 26
 16. LIEÂN MAÏNG TOAØN CAÀU Veä tinh s Traïm maët ñaát Gateway PSDN quoác gia PSDN PSDN LAN LAN LAN LAN 27
 17. MAÏNG ÑA DÒCH VUÏ BAÊNG ROÄNG ATM LAN LAN ATM ATM ATM-WAN MAN MAN ATM LAN LAN Multimedia Data - only workstation/sever workstation/sever 28
 18. NỘI DUNG 1.1 Thông tin và truyền thông 1.2 Các dạng thông tin và xử lý thông tin 1.3 Khái quát về mạng truyền số liệu 1.4 Sự chuẩn hóa và mô hình tham chiếu OSI
 19. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG  Mạng truyền số liệu được được thiết kế theo kiến trúc 7 tầng theo nguyên tắc Mỗi hệ thống trong một mạng đều có số lượng tầng là 7 Chức năng của mỗi tầng đồng mức là như nhau Xác định giao diện giữa 2 tầng kề nhau Xác định giao thức giữa 2 tầng đồng mức
 20. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG (tt)  Quy trình truyền từ hệ thống gửi sang hệ thống nhận Dữ liệu từ tầng i của hệ thống gửi sẽ đi từ tầng trên → tầng dưới →tầng dưới cùng (tầng vật lý) qua đường truyền vật lý → hệ thống nhận → đi ngược lên các tầng trên đến tầng đồng mức i  Vậy 2 hệ thống kết nối với nhau chỉ có tầng vật lý mới có kết nối vật lý còn các tầng khác chỉ có kết nối logic
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản