intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Thiết kế web - Phần 4: MacroMedia Dreamweaver

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

81
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Thiết kế web - Phần 4: MacroMedia Dreamweaver trình bày sơ lược về Dreamweaver, màn hình làm việc, định nghĩa site, sử dụng bảng điều khiển site, thiết kế trang web, liên kết và định hướng trang web,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Thiết kế web - Phần 4: MacroMedia Dreamweaver

Bài Gi ng Môn Thi t K Web<br /> <br /> Ph n 4: MacroMedia DreamWeaver<br /> <br /> Chương 01<br /> <br /> T NG QUAN V MACROMEDIA DREAMWEAVER<br /> Sơ lư c v Macro Media Dreamweaver<br /> Màn hình làm vi c<br /> nh nghĩa Site<br /> S d ng b ng i u khi n Site<br /> <br /> I. Sơ Lư c V Dreamweaver<br /> Là m t chương trình dùng<br /> t o ra và qu n lý các trang web. Ph n c t lõi c a nó là<br /> HTML (HyperText Markup Language - Ngôn ng<br /> ánh d u siêu văn b n)<br /> Là m t công c m nh, d dùng, m t công c tr c quan: Có th b sung Javascrip,<br /> bi u m u, b ng bi u và nhi u lo i i tư ng khác mà không c n ph i vi t 1 dòng mã nào.<br /> Cung c p ch<br /> làm vi c Design WYSIWYG (nh ng gì th y là nh ng gì có ư c).<br /> và ch<br /> làm vi c mã –Code.<br /> II. Màn Hình Làm Vi c<br /> 1. Kh i<br /> <br /> ng:<br /> <br /> Start<br /> <br /> Programs<br /> <br /> Create New<br /> <br /> MacroMedia<br /> <br /> MacroMedia DreamWeaver MX 2004<br /> <br /> HTML<br /> <br /> 2. Màn hình làm vi c<br /> 2.Thanh trình ơn<br /> 3.Thanh công c<br /> <br /> 1.Thanh tiêu<br /> 7. B ng i u khi n<br /> <br /> Insert<br /> <br /> 4.Thanh công c Document<br /> <br /> Vùng thi t k<br /> <br /> 5.Thanh tr ng thái<br /> <br /> 6.C a s thu c tính<br /> <br /> 1. Thanh tiêu<br /> <br /> : Ch a tên t p tin ang thi t kê<br /> <br /> Biên so n: Dng Thành Ph t<br /> <br /> Trang 78<br /> <br /> Bài Gi ng Môn Thi t K Web<br /> <br /> Ph n 4: MacroMedia DreamWeaver<br /> <br /> 2. Thanh trình ơn: Ch a các t p lênh th c hi n các ch c năng<br /> 3. Thanh công c Insert: Ch a nhóm các công c t o và<br /> <br /> nh d ng các<br /> <br /> i tư ng.<br /> <br /> 4. Thanh công c Document: Các hình th c trình bày trang ang thi t k<br /> 5. Thanh tr ng thái: Báo khu v c trên trang ang ch n làm vi cvà kích thư c trang.<br /> 6. C a s thu c tính(Properties):Các thu c tính c a<br /> <br /> I tương ang<br /> <br /> ư c ch n.<br /> <br /> 7. B ng i u khi n: Trình bày các b ng i u khi n<br /> III.<br /> <br /> nh Nghĩa Site<br /> <br /> 1. Khái quát<br /> Site là vùng lưu tr c c b trên máy tính ch a các t p tin c a 1 website bao g m<br /> các thư m c con ch a các t p tin âm thanh, hình nh . . .<br /> 2. Thi t L p C u Trúc Site<br /> Vi c t ch c site c n th n ngay t lúc<br /> u s ti t ki m th i gian v sau. Thông<br /> thư ng<br /> xác l p 1 site là t o 1 thư m c g c trong ĩa c c b ch a t t c các file trong web<br /> site, sau ó sao chép các file này n web server<br /> 3. T o M I Site<br /> Ch n menu Site / Manage Sites<br /> <br /> New / Site<br /> <br /> H p tho i Site Definition for Unnamed Site 1 hi n th , có hai l p (Basic và<br /> Advanced). L p Advanced trình bày t ng quát, còn l p Basic trình bày d ng t ng bư c (s<br /> không có s khác bi t nhau gi a hai l p này.)<br /> Xét l p Advanced<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Biên so n: Dng Thành Ph t<br /> <br /> Trang 79<br /> <br /> Bài Gi ng Môn Thi t K Web<br /> <br /> Xác<br /> <br /> Ph n 4: MacroMedia DreamWeaver<br /> <br /> nh các m c trong h p tho i:<br /> <br /> •<br /> <br /> [1] Site name: Nh p tên cho site (VD: CLBTinHoc)<br /> <br /> •<br /> <br /> [2] Local Root Folder: Xác<br /> <br /> •<br /> <br /> [3] Refresh Local File List Automaticaly: T<br /> t p tin có liên quan trong local site hay không.<br /> <br /> •<br /> <br /> [4] Default Images Folder: Ch<br /> site.<br /> <br /> •<br /> <br /> nh thư m c trên<br /> <br /> ng tinh ch nh m i khi thay<br /> <br /> nh thư m c m c<br /> <br /> nh lưu tr<br /> <br /> I các<br /> <br /> các t p tin nh trong<br /> <br /> [5] Cache: Ch nh Cache c c b có ư c t o hay không<br /> c i thi n t c<br /> liên k t<br /> và qu n lý tài nguyên c a site. Khuyên nên ch n m c này, tuy nhiên n u máy không<br /> b nh RAM có th b qua tùy ch n này.<br /> <br /> Xác nh xong các m c trong h p tho i, click OK<br /> Sites click Done<br /> <br /> IV. S<br /> <br /> ĩa c c b nơi lưu tr các t p tin.<br /> <br /> t o site<br /> <br /> Tr v c a s<br /> <br /> Manage<br /> <br /> D ng B ng i u Khi n Site<br /> <br /> 1. B ng i u khi n Site<br /> S d ng c a s Site cho các thao tác qu n lý t p tin trong Site như: t o trang HTML ,<br /> xem, m và di chuy n; t o các thư m c và xóa các thư m c.<br /> m b ng i u khi n Site trong nhóm các b ng i u khi n ch n Files<br /> <br /> 2. Các thao tác qu n lý Local Site<br /> Các thao tác qu n lý thư m c và t p tin t I c a s Local Site ư c ánh x tr c ti p<br /> thư m c trong ĩa c ng.<br /> <br /> n cây<br /> <br /> a. T o thư m c trong Site<br /> Click ph i tên site(Ho c thư m c) mu n t o thư m c con<br /> New Folder<br /> <br /> Nh p tên<br /> <br /> b. T o t p tin HTML trong Site<br /> Click ph I tên site(Ho c thư m c) ch a trang HTML<br /> <br /> Biên so n: Dng Thành Ph t<br /> <br /> Trang 80<br /> <br /> Bài Gi ng Môn Thi t K Web<br /> <br /> New File<br /> c.<br /> <br /> Ph n 4: MacroMedia DreamWeaver<br /> <br /> Nh p tên.<br /> <br /> i tên Thư m c ho c t p tin<br /> <br /> Click ph I tên thư m c(Ho c t p tin )<br /> <br /> Edit<br /> <br /> Rename<br /> <br /> Nh p tên khác.<br /> d. Nhân ôi t p tin<br /> Click ph i tên t p tin<br /> <br /> Edit<br /> <br /> Duplicate<br /> <br /> Nh p tên khác.<br /> <br /> e. Xóa thư m c t p tin HTML<br /> Click ph I tên t p tin(ho c thư m c)<br /> <br /> Biên so n: Dng Thành Ph t<br /> <br /> Edit<br /> <br /> Delete<br /> <br /> Trang 81<br /> <br /> Bài Gi ng Môn Thi t K Web<br /> <br /> Ph n 4: MacroMedia DreamWeaver<br /> <br /> Chương 02<br /> <br /> THI T K TRANG WEB<br /> Các thao tác qu n lý trang Web<br /> Thi t l p các thu c tính trang<br /> T o và nh d ng văn b n<br /> T p tin hình nh<br /> T p tin Media<br /> T p tin Flash<br /> I. Các Thao tác Qu n Lý Trang Web<br /> Khi ã t o 1 site c c b , ta có th t o các trang web<br /> ưa vào site. Khi t o và làm<br /> vi c v i các trang web, Dreamweaver s t<br /> ng phát sinh mã ngu n HTML.<br /> Có các cách khác nhau<br /> trang web m u (template)<br /> <br /> t o: T o m i trang web tr ng hay t o m i d a vào các<br /> <br /> 1. T o m i trang tài li u:<br /> Ch n menu File / New<br /> <br /> H p tho i New Document hi n th ,<br /> <br /> Ch n l p General, ch n Basic page ch n ki u d ng HTML. Nh n vào nút Create,<br /> <br /> 2. Lưu m t trang tài li u:<br /> •<br /> <br /> Ch n menu l nh File / Save<br /> <br /> •<br /> <br /> Nh p tên cho t p tin và ch n thư m c ch a t p tin c n lưu.<br /> <br /> •<br /> <br /> Click nút Save<br /> <br /> lưu .<br /> <br /> N u mu n lưu t p tin v i tên khác,<br /> ch n menu l nh File / Save as . .<br /> <br /> 3. M m t t p tin HTML ang t n t i:<br /> Ch n menu File / Open, ch n file c n m và nh n Open<br /> Biên so n: Dng Thành Ph t<br /> <br /> m .<br /> Trang 82<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2