intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý bảo hiểm: Chương 5

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

326
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý bảo hiểm - Chương 5: Tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trình bày tổ chức doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động trung gian bảo hiểm, tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý bảo hiểm: Chương 5

  1. 12/1/2012 B C C CHƯƠNG 5 5.1. T ch c doanh nghi p b o hi m Chương 5: 5.2. Ho t đ ng c a doanh nghi p b o T CH C HO T NG hi m KINH DOANH BAÛO HIEÅM 5.3. Ho t đ ng trung gian b o hi m 5.4. T ch c ho t đ ng kinh doanh b o hi m theo pháp lu t Vi t Nam 1 2 5.1. T ch c doanh nghi p b o hi m 5.1.1. Các yêu c u c n thi t c a DNBH • V m t k thu t, ph i gi i quy t đư c: • B o hi m là s tương h gi a nhi u - Vi c t ch c Th ng kê; L a ch n r i ro, ngư i có cùng r i ro. Tính phí, Gi i quy t khi u n i • T ch c, qu n lý “c ng đ ng tương h ” • V m t KD: Có b máy hoàn ch nh … đó dư i 1 trong 2 hình th c: BH s h u • V m t tài chính: và BH h p tác; - Ph i đ m b o v tài chính: v n đi u l ; => Ng.c u t ch c Kinh doanh BH, t c ký qu ; qu d phòng; hi u qu đ u tư… Doanh nghi p BH. • V m t pháp lý: - DN ph i đư c thành l p và ho t đ ng đúng Pháp lu t 3 4 5.1.2. Các hình th c ch y u c a DNBH 5.1.3. Cơ c u t ch c c a doanh DNBH Hai hình th c ph bi n: • T ng quát: 1 DN ph i có đ các b ph n 1) DN C ph n: Các c đông n m gi các ph n ch c năng đ ph trách các lĩnh v c ho t v n s h u c a DN; đ ng, và có quy ch ph i h p đ đ m b o 2) DN Tương h : các ch h p đ ng BH c a DN ho t đ ng hi u qu , đúng m c đích. cũng chính là ngư i đư c BH, n m quy n s • Thư ng t ch c theo mô hình kim t tháp: h u, đư c chia l i nhu n dư i d ng b o t c. - H i đ ng qu n tr ; C ph n ko đư c mua bán; - Ch t ch HĐQT; Xu hư ng là phi tương h hoá, vì d dàng tăng v n đi u l nh phát hành c - T ng Giám đ c, các phó TGĐ; phi u, d mua bán, đi u hành… - Các Trư ng phòng/GĐ b ph n; - Các giám sát viên, nhân viên… 5 6 1
  2. 12/1/2012 5.1.3. Cơ c u t ch c c a doanh DNBH 5.2. Ho t đ ng c a DN b o hi m • Các hình th c t ch c: • G m nhi u ho t đ ng, g n v i các b - Phân theo tính t p trung và phi t p ph n ch c năng khác nhau; trung (quy n Q.đ nh t p trung v trí cao nh t, hay chia s cho c p dư i); • M i b ph n có công vi c riêng c a - Phân theo các b ph n ch c năng; mình, và ph i h p v i b ph n khác đ hoàn thành m c tiêu chung. - Phân theo nghi p v BH; - Phân theo khu v c đ a lý; Đó là các b ph n: 7 8 5.2.1. Đ nh phí b o hi m 5.2.3. Gi i quy t khi u n i b i thư ng • Xác đ nh giá bán c a s n ph m BH - Khi có khi u n i yêu c u, ph i xác - Riêng các nghi p v BH b t bu c do nhà nư c quy đ nh phí. minh, xác đ nh t n th t và gi i quy t quy n l i theo HĐ; 5.2.2. Khai thác b o hi m Đánh giá r i ro và quy t đ nh ch p nh n - Trư ng h p ph c t p có th c n t đơn BH hay ko; ch p nh n m c nào ch c Giám đ nh đ c l p, ho c cơ quan - Khai thác BH tr c ti p hay gián ti p pháp lu t. 9 10 5.3. Ho t đ ng trung gian b o hi m 5.2.4. Các ho t đ ng khác - B o hi m là 1 d ch v đ c bi t, HĐ • Các ho t đ ng khác như: Marketing, khó hi u, nhu c u và kh năng ko ai nhân s , K toán tài chính, pháp lý, gi ng ai; thông tin, d ch v khách hàng, giám => C n ngư i hi u bi t gi i thích, tư sát… như các DN khác; v n… đ tin tư ng, và có nhi u khách • Các ho t đ ng riêng có: l p d phòng, hàng m i, đáp ng Quy lu t s đông. tr hoa h ng, đ u tư tài chính, giám đ nh => kênh phân ph i trung gian cho DNBH t n th t, đ phòng h n ch t n th t... là h t s c quan tr ng. 11 12 2
  3. 12/1/2012 5.3.2. Ho t đ ng môi gi i b o hi m 5.3.1. Ho t đ ng đ i lý b o hi m Là cung c p T.T tư v n cho bên mua v s n Là ho t đ ng gi i thi u, chào bán SP, thu ph m, đi u ki n, m c phí, DN BH, v n đ x p HĐ và m t s công vi c khác theo u đàm phán, thu x p HĐ… theo yêu c u (và quy n c a DNBH. u quy n) c a bên mua. - Đư c hư ng thù lao t DNBH (hoa h ng). - Nhà môi gi i s h u thông tin khách hàng, và ph i ch u trách nhi m v s tư - DN b o hi m u quy n ph i ch u trách v n… nhi m v ho t đ ng c a đ i lý. => ph i có BH trách nhi m ngh nghi p. 13 14 5.4.1. Qui đ nh thành l p doanh nghi p 5.4. T ch c ho t đ ng KD b o hi m theo • Nh ng n i dung ho t đ ng đư c pháp lu t Vi t Nam Pháp lu t cho phép: Các nư c ph i có h th ng pháp lý đ - KD B o hi m; KD Tái B o hi m; đi u ch nh ho t đ ng KD b o hi m, nh m: - Đ phòng, h n ch RR, t n th t; - B o v t ch c, cá nhân tham gia BH; - Đ y m nh ho t đ ng KD BH; - Giám đ nh t n th t; Đ i lý giám đ nh t n th t; • VN có Lu t KD BH (hi u l c t 04/2001); NĐ c a chính ph , T.T c a B Tài chính. - Xét gi i quy t b i thư ng; - Yêu c u ngư i th 3 b i hoàn; - Qu n lý qu và Đ u tư v n… 15 16 5.4.2. Qui đ nh v ho t đ ng c a DNBH • Các đi u ki n ban đ u: • V n, ký qu , trích l p DPNV và qu d - V n Đi u l ≥ m c P.đ nh (DN Phi nhân tr : th : 300 t ; DN Nhân th : 600 t ; DN Môi - V n Đ.l ≥ v n P.đ nh; gi i BH: 4 t ); - Dùng 1 ph n v n Đ.l (2%) đ ký qu ; - H sơ xin c p phép thành l p và H.đ ng; - Trích l p d phòng NV theo quy đ nh; - Ngư i qu n tr , đi u hành có năng l c - L p qu d tr b t bu c đ b sung v n • B TC xem xét gi i quy t, k c khi có Đ.l và kh năng thanh toán (5% l i nhu n thay đ i như: tên, v n đi u l , n i dung, sau thu ). th i h n ho t đ ng, sát nh p, gi i th … 17 18 3
  4. 12/1/2012 5.4.2. Qui đ nh v ho t đ ng c a DNBH 5.4.2. Qui đ nh v ho t đ ng c a DNBH • Khai thác và hoa h ng B o hi m: • Chuy n giao H p đ ng BH: - DN đư c h p tác, c nh tranh h p pháp; - DNBH có th chuy n giao toàn b HĐ c a m t nghi p v , ho c c a 1 s nghi p - Đư c chào m i tr c ti p ho c qua đ i v cho DN khác, n u m t kh năng thanh di n c a khách hàng; toán, ho c sáp nh p, gi i th … - Đư c chi tr hoa h ng cho DN môi gi i - Khi chuy n giao, ko thay đ i quy n và và Đ i lý theo quy đ nh; nghĩa v theo HĐ, đ ng th i ph i chuy n - Không đư c thông tin sai, ngăn c n, lôi giao c các qu và d phòng nghi p v kéo, mua chu c… Khách hàng, hay c nh liên quan. tranh b t h p pháp - Ph i đư c B TC cho phép. 19 20 5.4.2. Qui đ nh v ho t đ ng c a DNBH 5.4.2. Qui đ nh v ho t đ ng c a DNBH • Đ u tư v n: • Kh năng thanh toán: - Là 1 ho t đ ng r t quan tr ng; - DN ph i trích l p D phòng nghi p v và - Ph i an toàn, hi u qu v đáp ng Y.c u có biên kh năng thanh toán l n hơn biên chi tr T.xuyên cho các cam k t theo HĐ; t i thi u đ luôn duy trì kh năng T.toán. - Ch đư c: mua trái phi u CP; mua c phi u, trái phi u DN; KD.BĐS; góp v n - Khi không còn đ t biên kh năng thanh vào DN khác; g i ti n vào t ch c tín d ng toán t i thi u, thì ph i báo cáo B TC và ho c cho vay theo Lu t TCTD. th c hi n các bi n pháp khôi ph c … - CP quy đ nh r t ch t ch danh m c, t l đ u tư, ngu n v n đ u tư. 21 22 5.4.2. Qui đ nh v ho t đ ng c a DNBH 5.4.2. Qui đ nh v ho t đ ng c a DNBH • Ch đ k toán, ki m toán và báo cáo • Các ho t đ ng khác: Tài chính: Đ phòng, h n ch t n th t: - P.Lu t quy đ nh ch đ K toán riêng; - Th c hi n theo s đ ng ý c a bên mua, ho c cho phép c a C.ph . - Báo cáo TC hàng năm ph i đư c t - T.truy n, G.d c, tài tr ph.ti n v t ch t… ch c ki m toán đ c l p xác nh n; Giám đ nh t n th t: - DNBH ph i báo cáo TC theo quy đ nh, k - Khi x y ra s ki n BH ph i giám đ nh đ xác c nh ng di n bi n ko bình thư ng trong đ nh nguyên nhân và m c đ t n th t. ho t đ ng nghi p v . - Ph i: trung th c, khách quan, chính xác, khoa h c, k p th i 23 24 4
  5. 12/1/2012 5.4.3. Gi i th , phá s n, thu h i gi y phép • DN b o hi m có th gi i th trong t/h p: - T nguy n xin (có k/năng TT các kho n n ) - H t th i h n H.đ ng mà ko đư c gia h n K t thúc chương 5 - B thu h i gi y phép…(h sơ xin phép sai s th t; gi i th , chia tách, sáp nh p phá s n; ho t đ ng sai quy đ nh; ko đ m b o tài chính…) • DN m t kh năng thanh toán (sau khi đã áp d ng các bi n pháp khôi ph c nhưng ko g/quy t đư c) thì t/hi n phá s n theo p/lu t 25 26 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2