intTypePromotion=1

Bài giảng Ôn tập tốt nghiệp Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Đối tượng và lớp

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
20
lượt xem
2
download

Bài giảng Ôn tập tốt nghiệp Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Đối tượng và lớp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ôn tập tốt nghiệp Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Đối tượng và lớp trình bày về phương pháp phân tích bằng mô hình, phương pháp luận hướng đối tượng, khái niệm hướng đối tượng và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ôn tập tốt nghiệp Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Đối tượng và lớp

Laäp Trình Höôùng Ñoái Töôïng<br /> OÂn taäp toát nghieäp<br /> <br /> Chöông 1<br /> Ñoái töôïng vaø lôùp<br /> <br /> Giôùi thieäu<br /> Phaân tích thieát keá vaø laäp trình theo höôùng ñoái töôïng tuy sinh sau ñeû<br /> muoän nhöng ñaõ chöùng toû ñöôïc nhöõng öu ñieåm vöôït troäi so vôùi caùch<br /> tieáp caän coå ñieån.<br /> Trong laõnh vöïc phaân tích vaø thieát keá heä thoáng, höôùng tieáp caän môùi<br /> meû naøy ñaõ thu huùt nhieàu nhaø nghieân cöùu teân tuoåi. Nhieàu kieåu maãu,<br /> phöông phaùp luaän, moâ hình phaân tích ñaõ ñöôïc ñöa ra vôùi nhöõng<br /> möùc ñoä thaønh coâng khaùc nhau.<br /> Ta seõ nghieân cöùu phöông höôùng phaân tích theo quan ñieåm cuûa<br /> Rumbaugh: Moâ hình hoaù vaø thieát keá theo höôùng ñoái töôïng.<br /> <br /> Chöông 2- Lôùp vaø ñoái töôïng<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phöông phaùp phaân tích baèng moâ hình<br /> Phaân tích döïa treân cô sôû moâ hình hoùa caùc ñoái töôïng<br /> trong theá giôùi thöïc.<br /> Duøng moâ hình ñeå xaây döïng moät thieát keá khoâng phuï<br /> thuoäc ngoân ngöõ ñöôïc toå chöùc xung quanh caùc ñoái töôïng.<br /> So vôùi caùch toå chöùc coå ñieån, moâ hình hoaù vaø thieát keá<br /> höôùng ñoái töôïng giuùp hieåu roõ hôn yeâu caàu cuûa vaán ñeà,<br /> thieát keá trong saùng hôn, vaø keát quaû laø nhöõng heä thoáng<br /> deã daøng baûo trì hôn.<br /> <br /> Chöông 2- Lôùp vaø ñoái töôïng<br /> <br /> 4<br /> <br /> Phöông phaùp phaân tích baèng moâ hình<br /> Caùc khaùi nieäm trong theá giôùi thöïc ñöôïc moâ hình hoaù<br /> baèng caùc kyù hieäu ñoà hoaï moâ taû caùc ñoái töôïng cuûa chuùng<br /> (caáu truùc döõ lieäu vaø haønh vi) ñoäc laäp vôùi ngoân ngöõ.<br /> Caùc khaùi nieäm vaø kyù hieäu naøy coù theå ñöôïc duøng thoáng<br /> nhaát suoát quaù trình phaùt trieån heä thoáng töø phaân tích,<br /> thieát keá ñeán caøi ñaët maø khoâng caàn thay ñoåi qua caùc giai<br /> ñoaïn nhö moät soá phöông phaùp luaän khaùc.<br /> Khoâng quan taâm ñeán chi tieát caøi ñaët cho ñeán giai ñoaïn<br /> cuoái cuûa qui trình phaùt trieån heä thoáng.<br /> <br /> Chöông 2- Lôùp vaø ñoái töôïng<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2