Bài giảng Phân tích chứng khoán 2016

Chia sẻ: Tran Xuan Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:235

1
141
lượt xem
57
download

Bài giảng Phân tích chứng khoán 2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích chứng khoán của Thạc sĩ Trần Tuấn Vinh giảng viên trường ĐH Ngân hàng, giúp các bạn sinh viên biết cách phân tích cổ phiếu, môi trường đầu tư cổ phiếu...Mời các bạn tham khảo, tài liệu này có thể là tài liệu học tập hay là tài liệu nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích chứng khoán 2016

 1. Phân tích ch ng khoán (Fianancial Analysis) Ngư i trình bày: Ths.Tr n Tu n Vinh Gi ng viên trư ng ðH Ngân hàng Tr n Tu n Vinh 1 Tài li u tham kh o Fundementals of investments: valuation and management, second edition, Charles J.Corrado and Bradford D.Jodan Securities analysis, Benjamin Graham and David L. Dodd The intelligent investor, Benjamin Graham C phi u thư ng, l i nhu n phi thư ng (common stock and uncommon profits), Philip A. Fisher Ki m ti n b ng cách ñ u tư ch ng khoán (How to make money in stocks), William J. O’Neil Hòn tuy t lăn (the SnowBall) Phong cách ñ u tư Warren Buffett, Robert G. Hagstrom Bí quy t ñ u tư và kinh doanh ch ng khoán c a t phú Warren Buffett và Goerge Soros, Mark Tier ð o c a Warren Buffett, Mary Buffett and David Clark Báo cáo tài chính dư i góc nhìn c a Warren Buffett, Mary Buffett and David Clark Quy t c s 1, Phil Town The theory of investment value, John Burr Williams Tr n Tu n Vinh 2 Gv Tr n Tu n Vinh 1
 2. Chương 1: Phân tích c phi u 1. Gi i thi u v ñ u tư c phi u 2. Phân tích c phi u Tr n Tu n Vinh 3 Khái ni m ð nh nghĩa ñ u tư c a Benjamin Graham và David Dodd: “ð u tư là m t ho t ñ ng d a trên s phân tích c n th n, h a h n s an toàn h p lý và mang v m t kho n l i nhu n tho ñáng” (“An investment operation is one which, upon thorough analysis, promise safety of principal and a satisfactory return” p54, Security Analysis, Benjamin Graham & David Dodd) “ð u tư, trong tài chính, là vi c giao d ch các s n ph m tài chính hay nh ng lo i hình có giá tr khác v i mong mu n thu v kho n l i nhu n h p lý trong tương lai. M t cách chung chung, ñ u tư có nghĩa là s d ng ti n v i hy v ng làm ra ti n nhi u hơn.” (“Invesment, in finance, the purchase of a financial product or other item of value with an expectation of favorable future return. In general terms, investment means the use money in the hope of making more money”, InvestorWords) Theo quan ñi m c a ngu i vi t: ð u tư c phi u là m t k ho ch, theo ñó nhà ñ u tư s d ng ngu n v n nhàn r i ñ giao d ch các lo i c phi u phù h p, d a trên s phân tích c n th n, v i m t m c ñ ch p nh n r i ro h p lý ñ thu v m t kho n l i nhu n tho ñáng nh m ñ t ñư c m c tiêu tài chính c a mình. Tr n Tu n Vinh 4 Gv Tr n Tu n Vinh 2
 3. Quy trình ñ u tư Xác ñ nh m c tiêu ñ u tư: l i nhu n và r i ro Xác ñ nh lo i c phi u ñ u tư phù h p Xác ñ nh t l phân b tài s n ñ u tư (asset allocation) Tìm ki m cơ h i ñ u tư Phân tích cơ h i ñ u tư D ñoán th trư ng (market timing) Gi i ngân Theo dõi các kho n ñ u tư và ch t l i hay c t l Tr n Tu n Vinh 5 Các phương pháp phân tích ñ u tư Phân tích cơ b n: thao tác trên các thông tin kinh t , thông tin c a doanh nghi p và quan tâm t i: 1. Tr l i câu h i t i sao? 2. C phi u t t hay c phi u x u? Phân tích k thu t: thao tác trên giá và kh i lư ng giao d ch và quan tâm t i: 1. Tr l i câu h i như th nào 2. C phi u tăng giá và c phi u gi m giá Phân tích ñ nh lư ng: s d ng các mô hình toán h c ñ d ñoán các y u t vĩ mô, doanh thu, l i nhu n, giá c phi u c a công ty… Tr n Tu n Vinh 6 Gv Tr n Tu n Vinh 3
 4. Phân tích c phi u 1. Phân tích n n kinh t 2. Phân tích ngành 3. Phân tích công ty 4. ð nh giá c phi u Tr n Tu n Vinh 7 Gi i h n n i dung Bài gi ng ch t p trung vào phân tích c phi u ph thông (common stock). H c viên nên nghiên c u m r ng nh ng n i dung v phân tích c phi u ưu ñãi Tr n Tu n Vinh 8 Gv Tr n Tu n Vinh 4
 5. M c ñích c a phân tích c phi u 1. ð u tư 2. Qu n tr công ty 3. M&A 4. Tư v n **Lưu ý: N i dung bài gi ng này thiên v hư ng phân tích ñ ñ u tư Tr n Tu n Vinh 9 ð u tư c phi u 1. Mua công ty t t/tuy t v i 2. V i m c giá r /h p lý 3. N m gi trong m t kho ng th i gian h p lý a. Bán t m th i b. Bán luôn Tr n Tu n Vinh 10 Gv Tr n Tu n Vinh 5
 6. Các mô hình phân tích cơ b n Mô hình Top-Down Mô hình Bottom-Up Tr n Tu n Vinh 11 Mô hình top_down A. Áp d ng: khi ngu i phân tích chú tr ng y u t n n kinh t và ngành, n u 2 y u t này không n s không ñ u tư; t ch c áp d ng B. Cách phân tích: N n Hư ng phân tích kinh t Ngành Công ty Tr n Tu n Vinh 12 Gv Tr n Tu n Vinh 6
 7. Mô hình bottom_up A. Áp d ng: chú tr ng ưu tiên ñ n vi c tìm ki m các c phi u dư i giá tr ; thích h p v i các nhà ñ u tư cá nhân. B. Cách phân tích: N n kinh t Hư ng phân tích Ngành Công ty Tr n Tu n Vinh 13 Phân tích n n kinh t 1. M c tiêu c a phân tích n n kinh t 2. Môi trư ng ñ u tư 3. Phân tích các y u t kinh t vĩ mô quan tr ng 4. Các cơ s phân tích và d báo th trư ng Tr n Tu n Vinh 14 Gv Tr n Tu n Vinh 7
 8. M c tiêu c a phân tích n n kinh t Giúp các nhà ñ u tư ra quy t ñ nh trong vi c phân b v n gi a các qu c gia Phân b t tr ng các công c ñ u tư trong t qu c giá Th y ñư c nh ng thu n l i và khó khăn c a môi trư ng ñ u tư t i m i qu c gia. Tìm th y ñư c nh ng ngành hư ng l i nhi u nh t trong b i c nh vĩ mô hi n t i và tương lai Th y ñư c s nh hư ng c a y u t vĩ mô ñ n TTCK Tr n Tu n Vinh 15 Môi trư ng ñ u tư Môi trư ng ñ u tư là t ng th các y u t kinh t , xã h i, văn hoá, pháp lu t, tài chính, cơ s h t ng nh hư ng tr c ti p ho c gián ti p t i ho t ñ ng ñ u tư c a nhà ñ u tư. Tr n Tu n Vinh 16 Gv Tr n Tu n Vinh 8
 9. Phân tích các y u t kinh t vĩ mô quan tr ng Phân tích di n bi n trong quá kh và hi n t i, t ñó ñưa ra các d báo trong tương l i các y u t vĩ mô sau: 1. Các ch s vĩ mô, g m: GDP, l m phát, th t nghi p, t giá, lãi su t, n công, n x u, ICOR, ñ u tư (FDI, FII, ODA, ñâu tư Chính ph , ñâu tư khu v c tư nhân), tiêu dùng, ngân sách, xu t nh p kh u, BOP… 2. Các chính sách và pháp lu t: chính sách ti n t , chính sách tài khoá, chính sách thu hút v n ñ u tư, các văn b n pháp lu t m i … 3. L i s ng xã h i (Lifestyles): cách s ng, cách làm vi c, tiêu dùng, giáo d c, vui chơi gi i trí … 4. Xu hư ng v công ngh Tr n Tu n Vinh 17 Phân tích ngành 1. M c tiêu c a phân tích ngành 2. Các tiêu chí phân ngành 3. Các mô hình phân tích ngành Tr n Tu n Vinh 18 Gv Tr n Tu n Vinh 9
 10. M c tiêu phân tích ngành M c tiêu phân tích: 1. Ch n l a nh ng ngành t t ñ ñ u tư 2. Bi t ñư c tình hình c a ngành và d báo t c ñ phát tri n c a nh ng ngành này trong tương lai. Các bư c th c hi n ñ ñ t m c tiêu: 1. Ch n l a ngành ñ ñ u tư: d a trên hai tiêu chí - T c ñ tăng trư ng bình quân c a ngành so v i t c ñ tăng trư ng c a GDP: + Phân lo i ngành + Th ng kê t c ñ tăng trư ng ngành (ít nh t 5 năm) và tính bình quân theo tr ng s . + So sánh t c ñ tăng trư ng bình quân v i t c ñ tăng trư ng GDP d báo ph n trên và ch n ra nh ng ngành có t c ñ tăng trư ng cao hơn. Tr n Tu n Vinh 19 M c tiêu phân tích ngành (tt) - M c ñ tương thích c a ngành v i giai ño n hi n t i c a n n kinh t : trên cơ s các ngành v a ñư c ch n ra tiêu chí ñ u, xem xét ch n ra nh ng ngành có kh năng thích nghi và phát tri n trong giai ño n n n kinh t hi n t i. 2. Bi t ñư c tình hình c a ngành và d báo t c ñ phát tri n c a nh ng ngành này trong tương lai. - S d ng mô hình Michael Porter ñ phân tích tình hình c a ngành - D a trên k t qu phân tích và k t qu c a bư c 1, ñưa ra d ñoán cu i cùng v t c ñ phát tri n c a ngành trong tương lai. Tr n Tu n Vinh 20 Gv Tr n Tu n Vinh 10
 11. Các tiêu chí phân ngành D a vào các h th ng phân ngành l n g m: ISIC (LHQ), NAICS (M ), UK SIC (Anh), ICB ( c a Dow Jones và FTSE), GICS (c a Morgan Stanley và Standard&Poor’s), VSIC 2007 (Vi t Nam) … D a vào ho t ñ ng kinh doanh chính c a công ty. Ho t ñ ng kinh doanh chính là ho t ñ ng mang l i doanh thu ch y u cho công ty trong m t th i gian dài. Tr n Tu n Vinh 21 ISIC: International Standard Industrial Classification Tr n Tu n Vinh 22 Gv Tr n Tu n Vinh 11
 12. VSIC 2007 C p1 Tên ngành A NÔNG NGHI P, LÂM NGHI P VÀ THU S N B KHAI KHOÁNG D S N XU T VÀ PHÂN PH I ðI N, KHÍ ð T, NƯ C NÓNG, HƠI NƯ C VÀ ðI U HOÀ KHÔNG KHÍ E CUNG C P NƯ C; HO T ð NG QU N LÝ VÀ X LÝ RÁC TH I, NƯ C TH I F XÂY D NG G BÁN BUÔN VÀ BÁN L ; S A CH A Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ð NG CƠ KHÁC H V N T I KHO BÃI I D CH V LƯU TRÚ VÀ ĂN U NG J THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG K HO T ð NG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ B O HI M L HO T ð NG KINH DOANH B T ð NG S N M HO T ð NG CHUYÊN MÔN, KHOA H C VÀ CÔNG NGH N HO T ð NG HÀNH CHÍNH VÀ D CH V H TR HO T ð NG C A ð NG C NG S N, T CH C CHÍNH TR - Xà H I, QU N LÝ NHÀ NƯ C, AN NINH QU C PHÒNG; B O ð M Xà H I B T O BU C P GIÁO D C VÀ ðÀO T O Q Y T VÀ HO T ð NG TR GIÚP Xà H I R NGH THU T, VUI CHƠI VÀ GI I TRÍ S HO T ð NG D CH V KHÁC HO T ð NG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VI C TRONG CÁC H GIA ðÌNH, S N XU T S N PH M V T CH T VÀ D CH V T TIÊU DÙNG C A H T GIA ðÌNH U HO T ð NG C A CÁC T CH C VÀ CƠ QUAN QU C T 21 Tr n Tu n Vinh 23 Tr n Tu n Vinh 24 Gv Tr n Tu n Vinh 12
 13. Tr n Tu n Vinh 25 Tr n Tu n Vinh 26 Gv Tr n Tu n Vinh 13
 14. Tham kh o phân ngành t i HOSE Nguyên t c phân ngành ..\Tiêu chí phân ngành c a HOSE..pdf Danh sách phân ngành 2011 Tr n Tu n Vinh 27 Các mô hình phân tích ngành Mô hình Michael Porter Mô hình SWOT Tr n Tu n Vinh 28 Gv Tr n Tu n Vinh 14
 15. Vài nét v Michael Porter -Năm sinh: 1947 -Michael Porter là Giáo sư tên tu i l n trong lĩnh v c chi n lư c c nh tranh; Là giáo sư chính th c c a ð i h c Kinh doanh Harvard; ông ñã có nh ng ñóng góp tích c c trong lĩnh v c kinh doanh c a nư c M nói riêng, và th gi i nói chung. -Làtác gi c a 17 cu n sách và hơn 125 bài báo v chi n lư c c nh tranh và phát tri n kinh t . Tr n Tu n Vinh 29 Mô hình Michael E.Porter Tr n Tu n Vinh 30 Gv Tr n Tu n Vinh 15
 16. M c tiêu phân tích M c ti u c a vi c phân tích ngành theo mô hình MP là nh m tìm ra nh ng y u t cũng như m c ñ nh hư ng c a các y u t này ñ n: L i nhu n và doanh thu c a ngành Kh năng phát tri n c a ngành trong tương lai Tr n Tu n Vinh 31 Rào c n gia nh p ngành a. Hi n t i ngành b n ñang phân tích ñang có nh ng rào c n nào ngăn ch n các DN khác xâm nh p vào (lưu ý: không nh t thi t m t ngành lúc nào cũng có rào c n)? L i th kinh t t quy mô l n D bi t hóa s n ph m Kh năng ti p c n các kênh phân ph i Yêu c u v v n Chi phí chuy n ñ i Chính sách c a chính ph Tr n Tu n Vinh 32 Gv Tr n Tu n Vinh 16
 17. Rào c n gia nh p ngành b. Kh năng xuyên th ng nh ng rào c n này là cao hay th p? c. Và cái giá h ph i tr khi h thâm nh p vào ngành c a b n ñang phân tích là như th nào? d. ði u này nh hư ng như th nào ñ i v i doanh thu và l i nhu n c a các doanh nghi p trong ngành Tr n Tu n Vinh 33 Kh năng ép giá c a khách hàng a. Khách hàng mua s n ph m c a ngành b n ñang phân tích là ai? b. ð c ñi m c a các khách hàng này là gì? c. Áp l c c a h t o ra cho ngành như th nào? d. ði u này nh hư ng như th nào ñ n doanh thu, l i nhu n và kh năng phát tri n c a ngành trong tương lai? Tr n Tu n Vinh 34 Gv Tr n Tu n Vinh 17
 18. ð c ñi m c a các khách hàng này là gì? Ngư i mua có tính t p trung cao ho c mua kh i lư ng hàng hóa chi m t tr ng l n trong t ng doanh s c a các DN trong ngành hay không? S n ph m mà ngư i mua mua có chi m t tr ng l n trong t ng chi phí c a h hay không? SP c a ngành b n ñang phân tích có tính d bi t hoá cao ñ i v i ngư i mua hay không? Phí chuy n ñ i khi ngư i mua không mu n s d ng s n ph m c a ngành n a là cao hay th p? L i nhu n c a khách hàng khi mua s n ph m c a ngành là cao hay th p? Nguy cơ ñe do không tiêu th s n ph m c a ngành t phía khách hàng là cao hay th p? T m quan tr ng c a s n ph m ñ i v i ch t lư ng s n ph m/ d ch v c a ngư i mua như th nào? M c ñ hi u bi t thông tin c a ngư i mua v s n ph m c a ngành như th nào? Tr n Tu n Vinh 35 Kh năng ép giá c a nhà cung c p a. Hi n t i, ngành ñang phân tích có nh ng nhà cung c p nào? b. ð c ñi m c a các nhà cung c p này ra sao? c. Áp l c c a các nhà cung c p t o ra cho ngành như th nào? d. ði u này nh hư ng như th nào ñ n doanh thu, l i nhu n và kh năng phát tri n c a ngành trong tương lai? Tr n Tu n Vinh 36 Gv Tr n Tu n Vinh 18
 19. ð c ñi m c a các nhà cung c p này ra sao? Nhà cung c p có ph i là m t ho c m t s công ty th ng tr và có tính t p trung cao không? S n ph m c a nhà cung c p có ph i c nh tranh v i các s n ph m thay th nào không? Các DN trong ngành b n ñang phân tích không ph i là khách hàng quan tr ng c a nhà cung c p, ñúng không? S n ph m c a nhà cung c p có ph i là sp ñ u vào quan tr ng c a ngành b n phân tích không? S n ph m c a nhà cung c p có tính ñ c trưng khác bi t gì ñ gây ra chi phí chuy n ñ i l n hay không? Nhà cung c p có kh năng tích h p v i các doanh nghi p trong ngành b n ñang phân tích hay không Tr n Tu n Vinh 37 M c ñ tác ñ ng c a s n ph m thay th Hi n t i, ngành b n ñang phân tích có nh ng s n ph m thay th nào? S n ph m c a ngành và s n ph m thay th có s khác bi t gì? S n ph m thay th tác ñ ng như th nào ñ i v i s n ph m c a ngành? ði u này nh hư ng ñ n doanh thu, l i nhu n và kh năng phát tri n c a ngành như th nào? Tr n Tu n Vinh 38 Gv Tr n Tu n Vinh 19
 20. M c ñ c nh tranh trên th trư ng (trong ngành) a. Cư ng ñ c nh tranh gi a các DN trong ngành b n phân tích như th nào (cao hay th p, nhanh hay ch m)? b. ði u này nh hư ng như th nào ñ n doanh thu, l i nhu n và tri n v ng phát tri n c a các DN trong ngành? Tr n Tu n Vinh 39 Cư ng ñ c nh tranh gi a các DN trong ngành b n phân tích như th nào (cao hay th p, nhanh hay ch m)? S lư ng và qui mô c a các DN trong ngành: 1. Ngành b n ñang phân tích hi n có bao nhiêu DN tham gia? 2. Quy mô c a các doanh nghi p này như th nào? 3. ði u này nh hư ng như th nào ñ n cư ng ñ c nh tranh c a các doanh nghi p trong ngành? T c ñ c và kh năng tăng trư ng c a m t ngành: 1. T c ñ tăng trư ng hi n t i c a ngành là bao nhiêu? Con s này cao hay th p? 2. Ngành ñang giai ño n nào c a quá trình tăng trư ng (m i hình thành, tăng trư ng nhanh hay s p b o hoà)? 3. ði u này nh hư ng như th nào ñ n cư ng ñ c nh tranh c a các doanh nghi p trong ngành? ð nh phí ho c chi phí lưu kho cao: 1. T tr ng ñ nh phí trên t ng chi phí c a các doanh nghi p trong ngành cao hay th p? 2. S n ph m c a các doanh nghi p trong ngành có ch u chi phí lưu kho không? Và chi phí này cao hay th p? 3. ði u này nh hư ng như th nào ñ n cư ng ñ c nh tranh c a các doanh nghi p trong ngành? Tr n Tu n Vinh 40 Gv Tr n Tu n Vinh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản