intTypePromotion=3

Bài giảng:PLĐC QUY PHẠM PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
177
lượt xem
35
download

Bài giảng:PLĐC QUY PHẠM PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy phạm pháp luật (QPPL) là những quy tắc, chuẩn mực chung mang tính bắt buộc phải thi hành đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, và được ban hành bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cấu tạo của 1 QPPL nếu đầy đủ sẽ gồm 3 phần: Giả định, quy định và chế tài. Tuy nhiên, thường thì chỉ có 2 trong 3 bộ phận trên trong 1 QPPL, trong đó phần quy định là bộ phận bắt buộc....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng:PLĐC QUY PHẠM PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

 1. QUY PHẠM PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
 2. NỘI DUNG I- KHÁI NIỆM QUY PHẠM PHÁP LUẬT II- KẾT CẤU CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT III- CÁCH THỨC THỂ HIỆN CẤU TRÚC CỦA QPPL TRONG MỘT ĐIỀU LUẬT IV- PHÂN LOẠI QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 3. I- Khái niệm quy phạm pháp luật 1- Các khái niệm liên quan 2- Khái niệm quy phạm pháp luật
 4. 1- CAÙC KHAÙI NIEÄM LIEÂN QUAN Quy phaïm: Mang tính khuôn mẫu Theå hieän yù chí Quy tắc cuûa con ngöôøi xử sự Thể hiện traät töï hôïp lyù cuûa hoaït ñoäng trong moät ñieàu kieän nhaát ñònh
 5. C ¸c lo¹i quy ph¹m : Con QP Con ng­êi ng­êi X· héi Con QP Tù nhiªn ng­êi Kü thuËt
 6. Caùc loaïi quy phaïm xaõ hoäi QUY PHAÏM QUY PHAÏM ÑAÏO ÑÖÙC CUÛA TOÅ CHÖÙC CT-XH QUY PHAÏM XAÕ HOÄI QUY PHAÏM QUY PHAÏM TAÄP QUAÙN QUY PHAÏM PHAÙP LUAÄT TOÂN GIAÙO
 7. các quy phạm xã hội sau, hãy xác định * Cho đây là những loại quy phạm nào? 1- “Bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả trẻ em và người tàn tật) khi đi trên hệ thống đường bộ Việt Nam thuộc các đoạn tuyến, tuyến đường bộ có biển báo "Đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối 2- : Người Thái vùng Yên Châu- Sơn La, khi với người ngồi trên con gái lấy chồng phải có lễ Tằng cẩu (búi xe mô tô, xe gắn tóc lên đỉnh đầu). Tằng cẩu là hình thức bắt máy“”. (TT Số buộc đối với các cô gái đã có chồng. Không ai 01/2003/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm xác định được nó có từ bao giờ, chỉ biết rằng 2003 của Bộ trưởng nó tồn tại ở mỗi cuộc đời cô gái Thái. Ai đang Bộ GTVT hướng dẫn có chồng, vì lý do gì mà bỏ tằng cẩu là bị mọi đội mũ bảo hiểm khi đi người lên án, chê trách. xe mô tô, xe gắn máy)
 8. 2- Khaùi nieäm quy phaïm phaùp luaät Kh¸i niÖm quy ph¹m ph¸p luËt: Quy ph¹m ph¸p luËt lµ quy t¾c xö sù mang tÝnh b¾t buéc chung do nhµ n­íc ® ra hoÆc thõa nhËn, thÓ Æt hiÖn ý chÝ cña nhµ n­íc nh»m ® iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi.
 9. II- Keát caáu cuûa QPPL Tình huống: Anh (chị) hãy cho biết cách xử sự của mình trong các trường hợp sau? Giaû ñònh KÕt cÊu th«ng Quy ñònh th­êng cña mét Cheá taøi QPPL
 10. 1 - Gi¶ ®Þnh Kh¸i niÖm : Gi¶ ® Þnh lµ bé phËn cña quy ph¹m ph¸p luËt, trong ® nªu lªn chñ thÓ, ã hoµn c¶nh, ® iÒu kiÖn, ® ® Þa iÓm, thêi gian x¶y ra hµnh vi (hµnh ® éng hoÆc kh«ng hµnh ® éng) trong cuéc sèng mµ con ng­êi gÆp ph¶i vµ cÇn ph¶i xö sù theo quy ® Þnh cña ph¸p luËt C ¸ch x¸c ®Þnh: Traû lôøi caâu hoûi “Ai?”, “Trong ñieàu kieän, hoaøn caûnh naøo?” Ph©n lo¹i: +Theo sè l­îng c¸c hoµn c¶nh, ® iÒu kiÖn ® ­a ra: gi¶n ® n, phøc t¹p ¬ +Theo c¸ch thøc ® ra ® ­a iÒu kiÖn, hoµn
 11. 2 - Quy ®Þnh Kh¸i niÖm : Quy ® Þnh lµ bé phËn cña quy ph¹m ph¸p luËt trong ® nªu lªn nh÷ c¸ch ã ng xö sù mµ c¸c chñ thÓ cã thÓ hoÆc buéc ph¶i thùc hiÖn; nh÷ lîi Ých hoÆc quyÒn ng mµ chñ thÓ ® h­ëng g¾n víi nh÷ t× ­îc ng nh huèng ® nªu ë phÇn gi¶ ® · Þnh cña quy ph¹m ph¸p luËt. C¸ch x¸c ®Þnh: Traû lôøi các caâu hoûi: Là gì? Ñöôïc laøm gì? Khoâng ñöôïc laøm gì? Phaûi laøm gì? Laøm nhö theá naøo? Ph©n lo¹i: C ăn cứ vào tính chất, phương pháp tác động lên các quan hệ xã hội: Cấm và bắt buộc;
 12. 3 - ChÕ tµi Kh¸i niÖm : ChÕ tµi lµ bé phËn cña quy ph¹m ph¸p luËt trong ® nªu lªn c¸c biÖn ph¸p ã mang tÝnh chÊt trõng ph¹t mµ c¸c chñ thÓ cã thÈm quyÒn ¸p dông quy ph¹m cã thÓ ¸p dông ® víi c¸c chñ thÓ kh«ng thùc hiÖn èi ® óng nh÷ mÖnh lÖnh ® ® nªu lªn ng · ­îc trong phÇn quy ® Þnh cña quy ph¹m ph¸p luËt C ¸ch x¸c ®Þnh: Traû lôøi caâu hoûi: Bò xöû lyù nhö theá naøo khi ở vào hoàn cảnh giả định mà khoâng thöïc hieän
 13. BÀI TẬP Xác định các bộ phận: giả định, quy định, chế tài của các QPPL sau đây
 14. III- Caùch thöùc theå hieän caáu truùc cuûa moät QPPL trong moät ñieàu luaät Qua bài tập nêu trên, hãy nhận xét về cách thể hiện cấu trúc của QPPL trong các điều luật.
 15. IV- Phaân loaïi quy phaïm phaùp luaät 1- C¨n cø vµo néi dung: QP ñònh nghóa; QP ñieàu chænh; QP baûo veä. 2- C¨n cø vµo h× thøc mÖnh lÖnh (bộ nh phận quy định): QP caám ñoaùn; QP baét buoäc; QP tuyø nghi 3- C¨n cø vµo ® t­îng ® èi iÒu chØnh:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản