intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị chiến lược - TS. Trần Hoa Phúc Chân

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:220

101
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chiến lược trình bày lý thuyết căn bản về quản trị chất lượng bài giảng gồm 6 bài như: khía quát về quản trị chất lượng, nghiên cứu và phân tích môi trường, xác định sứ mạng và mục tiêu, xây dựng và lựa chọn chiến lược công ty...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược - TS. Trần Hoa Phúc Chân

 1. MÔN Trình bày: Thạc sĩ TRẦN HOA PHÚC CHÂN
 2. GIỚI THIỆU 1. Đối tượng nghiên cứu . “CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA DN” 2. Phạm vi nghiên cứu XÂY DỰNG – THỰC THI – ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC 3. Phương pháp + Lý thuyết và thực tiễn + Sinh viên thực hành mỗi người 2 bài tập. 4. Đánh giá + Bài tập cá nhân – thi giữa kỳ + Bài tập nhóm + Thi
 3. • NỘI DUNG CHÍNH BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC BÀI 2: NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÀI 3: XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU BÀI 4: XÂY DỰNG & LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC CÔNG TY BÀI 5: THỰC THI CHIẾN LƯỢC BÀI 6: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC
 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO : 1. KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC – Fred R. David – NXB Thống kê - 1995 2. CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH – Michael E. Porter – NXB KH&KTh – 1996. 3. CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH KINH DOANH - TS Nguyễn Thị Liên Diệp; ThS Nguyễn Văn Nam - NXB LĐ- XH – 2008 4. TƯ DUY LẠI TƯƠNG LAI - Rowan Gibson biên tập – NXB Trẻ TPHCM – 2002. 5. THỊ TRƯỜNG, CHIẾN LƯỢC, CƠ CẤU: cạnh tranh về giá trị gia tăng, định vị và phát triển doanh nghiệp – GSTS Tôn Thất Nguyễn Thiêm – 2004 6. CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH – W. Chan Kim & Reneé Mauborgne NXB Tri thức - 2007
 5. Khái niệm Định nghĩa: Fred R. David “QTCL là một khoa học và nghệ thuật trong việc thiết lập, thực hiện và đánh giá các quyết định liên quan nhiều chức năng cho phép một tổ chức đạt được những mục tiêu đề ra”  ?
 6. Khái niệm  Quá trình QTCL có 3 giai đoạn: Thiết lập Thực thi chiến lược chiến lược Đánh giá chiến lược
 7. QUY TRÌNH QTCL : Hình thành Thực hiện Hợp nhất Đưa ra chiến lược nghiên cứu trực giác và quyết định p tích Thực thi Đề ra các Phân phối Thiết lập mục các chiến chính sách tài nguyên tiêu ngắn hạn lược Xem xét lại So sánh kết Thực hiện Đánh giá quả với tiêu điều chiến lược các yếu tố bên trong & bên chuẩn chỉnh ngoài
 8. VIỆC HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC: Các điểm mạnh, Kết hợp Cơ hội và đe yếu của cty dọa của môi trường Nội bộ Chiến lược Bên ngoài Các giá trị cá Các mong đợi nhân của nhà xã hội quản trị Kết hợp
 9. Khái niệm •Chiến lược? •Mục đích của chiến lược?
 10. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC • Cho thấy rõ mục đích, hướng đi của DN
 11. CÁC CẤP CHIẾN LƯỢC
 12. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
 13. CÁC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC 1/ CHIẾN LƯỢC CĂN BẢN CỦA NHẬT? “Chất lượng” => TQM: + Chất lượng là số 1, +
 14. 2/ MA TRẬN DANH MỤC ĐẦU TƯ CÓ THỂ THAY THẾ - Michael Portter Mục Dẫn đầu về chi phí Khác biệt hóa tiêu rộng Lợi thế cạnh Tập trung vào chi phí Tập trung vào khác tranh Mục biệt hóa tiêu hẹp Rộng Hẹp Khuôn Khổ cạnh tranh
 15. CÁC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC 3- CÁC CHIẾN LƯỢC THEO FRED R. DAVID: 3.1- Nhóm chiến lựợc kết hợp: C. LÖÔÏC ÑÒNH NGHÓA Keát hôïp veà phía tröôùc Keát hôïp theo chieàu ngang Keát hôïp veà phía sau
 16. CÁC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC 3.2- Nhóm chiến lựợc phát triển C. LÖÔÏC ÑÒNH NGHÓA Thaâm nhaäp thò tröôøng Phaùt trieån thò tröôøng Phaùt trieån saûn phaåm
 17. CÁC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC 3.3 Nhóm chiến lựợc đa dạng hóa C. LÖÔÏC ÑÒNH NGHÓA Ña daïng hoùa HĐ ñoàng taâm Ña daïng hoùa HÑ chieàu ngang Ña daïng hoùa HĐ keát khoái Lieân doanh
 18. CÁC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC 3.4- Nhóm chiến lựợc thu hẹp C. LÖÔÏC ÑÒNH NGHÓA Thu heïp hoaït ñoäng Caét boû bôùt hoaït ñoäng Thanh lyù
 19. TÓM TẮT: NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ: -Mục tiêu chiến lược là -Phân tích lưu ý stakeholder => -Lựa chọn chiến lược -Thực hiện CL phải -Đánh giá chiến lược = => Thứ nhất tư duy – thứ nhì tốc độ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2