Bài giảng Quản trị thương hiệu - ThS. Lê Thanh Minh

Chia sẻ: Nguyen Kingsley | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:95

1
1.232
lượt xem
676
download

Bài giảng Quản trị thương hiệu - ThS. Lê Thanh Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị thương hiệu nhằm giải thích tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, khuyến nghị lựa chọn những yếu tố thương hiệu cho một sản phẩm đã có, cung ứng cho một thị trường mục tiêu nhất định, đề ra các chiến lược xây dựng và quản trị vốn thương hiệu và mô tả các phương pháp đo lường thương hiệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị thương hiệu - ThS. Lê Thanh Minh

 1. Th.Si Marketing: Lê Thanh Minh­ Tony ̃ Mobile: 0937639878 Email: tonyminh.giadinhuniversity@gmail.com 06/25/12 1
 2. QUẢ N TR Ị T HƯƠNG HIỆ U (Brand management) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh – Marketing. Thời lượng: 60 tiết Thời gian: tuần Giảng viên: Th.sĩ Lê Thanh Minh - Tony Nơi làm việc: - Giam đôc Trung tâm Tư vân – Đao tao & Cung ứng nguôn nhân ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ lực SFY - Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học CNTT GIA ĐINH ̣ TP.CM Điện thoại: 0937.639878 Địa chỉ e-mail: lethanhminh77@gmail.com Online : Y/M successforyou_sfy Skype: successforyou.sfy 06/25/12 2
 3. Mục tiêu môn học • Giải  thích  tầm  quan  trọng  của  việc  xây  dựng  thương  hiệu,  được xem như là một công cụ Marketing quan trọng. • Khuyến nghị lựa chọn những yếu tố thương hiệu cho một sản  phẩm đã có, cung ứng cho một thị trường mục tiêu nhất định. • Đề ra các chiến lược xây dựng và quản trị vốn thương hiệu. • Mô tả các phương pháp đo lường vốn thương hiệu. 06/25/12 3
 4. Ch­¬ 1: Tæng quan vÒ th­¬ hiÖu ng ng – C¸c tiÕp cËn th­¬ hiÖu ng – C¸c thµnh tè th­¬ hiÖu ng – C¸c lo¹i th­¬ hiÖu ng – Vai trß cña th­¬ hiÖu ng Ch­¬ 2: Qu¶n trÞ chiÕn l­îc th­¬ hiÖu ng ng – Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n trÞ th­¬ hiÖu ng – Phong c¸ch vµ h× ¶nh th­¬ hiÖu nh ng – Mèi t­¬ quan gi÷ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ h× ¶nh th­¬ hiÖu ng a nh ng – M« h× qu¶n trÞ chiÕn l­îc th­¬ hiÖu nh ng Ch­¬ 3: B¶o vÖ th­¬ hiÖu ng ng – Kh¸i qu¸t vÒ luËt së h÷ trÝ tuÖ u – X¸c lËp quyÒn ® b¶o hé c¸c thµnh tè th­¬ hiÖu ­îc ng – C¸c biÖn ph¸p tù b¶o vÖ th­¬ hiÖu ng Ch­¬ 4: Xóc tiÕn qu¶ng b¸ h× ¶nh th­¬ hiÖu ng nh ng – ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ th­¬ hiÖu ng – C¸c d¹ng vµ chiÕn l­îc liªn kÕt th­¬ hiÖu ng – HÖ thèng nhËn diÖn vµ h× thµnh c¸c ® nh iÓm ® tho¹i th­¬ hiÖu èi ng – ChiÕn l­îc qu¶ng b¸ h× ¶nh th­¬ hiÖu nh ng Ch­¬ 5: §¸nh gi¸ qu¸ tr× qu¶n trÞ th­¬ hiÖu ng nh ng – X¸c ® Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n th­¬ hiÖu ng – Më réng th­¬ hiÖu vµ lµm míi h× ¶nh th­¬ hiÖu ng nh ng – §o l­êng hiÖu qu¶ qu¶n trÞ th­¬ hiÖu ng – ChuyÓn nh­îng th­¬ hiÖu ng 06/25/12 4
 5. Yêu cầu đối với sinh viên • Lên lớp đủ thời lượng qui định • Ghi chép bài đầy đủ • Thực hiện đầy đủ bài tập do giáo viên yêu cầu • Năng động, sáng tạo trong giờ học • Tiếp cận thường xuyên những vấn đề thực tiễn có liên  quan đến bài học 06/25/12 5
 6. Đánh giá • Bài kiểm tra giữa kì: 10% • Bài tập nhóm : 30%  • Tham gia thảo luận: 05% (Bị điểm 0 nếu không có đóng  góp tại lớp)  • Bài tập tình huống:05% • Bài thi cuối kì :50% 06/25/12 6
 7. NỘI QUI LỚP HỌC 06/25/12 7
 8. Chương 1: Tổng quan về thương hiệu Các tiếp cận thương hiệu Các thành tố thương hiệu Các loại thương hiệu 06/25/12 Vai trò của thương hiệu 8
 9. Các tiếp cận                      thương  hiệu 06/25/12 9
 10. Thương hiệu là gì? • Thương hiệu là nhãn hiệu hàng hoá? • Nhãn hiệu hàng hoá là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng  hoá, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất kinh doanh khác  nhau.  • Nhãn hiệu hàng hoá có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp  của  các  yếu  tố  đó  được  thể  hiện  bằng  màu  sắc.  (Điều  785  bộ  Luật dân sự) . Brand Trademark 06/25/12 10
 11. Thương hiệu là gì? • Thương hiệu là nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ  và đã nổi tiếng? • Biti’s chưa đăng ký bảo hộ tại Hoa Kỳ? • Bánh cốm Nguyên Ninh chưa đăng ký bảo hộ? • Kim Đan nổi tiếng, còn Eurowindows? 06/25/12 11
 12. Thương hiệu là gì? • Thương hiệu là dành cho doanh nghiệp, còn nhãn  hiệu là cho hàng hoá? • Honda là TH, Future là nhãn hiệu. • Biti’s? Trung Nguyên, Điện Quang? 06/25/12 12
 13. Thương hiệu là gì? • Thương hiệu là gộp chung của nhãn hiệu hàng hoá,  tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ? • Một nhãn hiệu cũng có thể bao gồm các yếu tố trên. • Không phải khi nào cũng tồn tại 4 yếu tố đó. • Thường có sự nhầm lẫn giữa thương hiệu và tên thương mại. 06/25/12 13
 14. • Brand vµ Trade m ark còng tån t¹i song song. • Th­êng gÆp c¸c côm tõ "Building Brand", 'Brand Strategy"; Brand Image"; "Brand Vision"; "Brand Management"… • Kh«ng gÆp c¸c côm tõ "Building trademark"; "Trademark Management"; "Trademark Vision". , • Trademark – dïng trong ph¸p lý (TRIPS, BTA, C«ng ­íc Paris, luËt SHTT c¸c n­íc…). • Brand – dïng trong marketing, qu¶n trÞ doanh nghiÖp … 06/25/12 14
 15. Thương hiệu là tập hợp các dấu hiệu để nhận biết và phân biệt sản phẩm, doanh 2004 nghiệp, là hình tượng về sản phẩm trong tâm trí công chúng  Các dấu hiệu trực giác.  Các dấu hiệu tri giác. 2005 06/25/12 15
 16. Các dấu hiệu trực giác • Các dấu hiệu trực giác được tiếp nhận thông qua các giác quan.  – Tên hiệu, – Logos và symbols, – Khẩu hiệu (Slogan), – Nhạc hiệu, – Kiểu dáng của hàng hoá và bao bì,  – Các dấu hiệu khác (mùi, màu sắc…). Sự hiện hữu của các dấu hiệu trực giác. Tác động trực tiếp lên các giác quan, khả năng tiếp nhận nhanh chóng 06/25/12 16
 17. Các “dấu hiệu” tri giác • Cảm nhận về sự an toàn, tin cậy. • Giá trị cá nhân khi tiêu dùng sản phẩm. • Hình ảnh về sự vượt trội, khác biệt. Tính vô hình của dấu hiệu tri giác. Hình ảnh về sản phẩm trong tâm trí người tiêu dùng. Tri giác được dẫn dắt bởi các dấu hiệu trực giác 06/25/12 17
 18. Các thành tố                         thương hiệu 06/25/12 18
 19. Biểu tượng  Biểu tượng  (Symbol) (Symbol) Sự cá biệt  Sự cá biệt  Dáng cá biệt Dáng cá biệt của bao bì của bao bì của hàng hoá của hàng hoá Tên  Tên  C¸c thµnh tè C¸c thµnh tè Biểu trưng  Biểu trưng  thương hiệu thương hiệu th ương hiệu th ương hiệu (Logo) (Logo) Các yếu tố  Các yếu tố  Nhạc hiệu Nhạc hiệu khác khác Khẩu hiệu Khẩu hiệu (Slogan) (Slogan) 06/25/12 19
 20. • Thông điệp cụ thể Diệt nấm tận gốc Diệt sạch mọi loại côn trùng Ở đâu có điện, ở đó có Điện Quang Càng lắc càng ngon Thật như cuộc sống Bia của đàn ông 06/25/12 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản