intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thiết kế hạ tầng máy tính - Chương 0: Tổng quan

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

65
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thiết kế hạ tầng máy tính - Chương 0: Tổng quan trình bày những thông tin tổng quan về môn học. Thông qua việc tham khảo bài giảng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về môn học, từ đó các bạn có được sự chuẩn bị tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế hạ tầng máy tính - Chương 0: Tổng quan

THI T K H T NG M NG MÁY TÍNH<br /> <br /> Nguy n H ng Sơn<br /> <br /> nh hư ng chính c a môn h c<br /> T p trung thi t k h t ng m ng máy tính cho m t t<br /> ch c/doanh nghi p.<br /> Thi t k m ng máy tính dùng<br /> ch y các ng d ng<br /> m ng trong t ch c/doanh nghi p<br /> Không thi t k m ng máy tính cung c p d ch v m ng<br /> S d ng các k thu t và công ngh m ng ã và s h c<br /> trong các h c ph n khác.<br /> Tư cách là ngư i thi t k m ng áp ng yêu c u cho<br /> khách hàng.<br /> <br /> 1<br /> <br /> K ho ch môn h c<br /> H c lý thuy t trên l p: 8 bu i + 4 bu i báo cáo bài t p<br /> thi t k<br /> Bài t p th c hành thi t k :<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> Chia 7 sinh viên/nhóm<br /> Nhóm t ch n t ch c/doanh nghi p<br /> thi t k m ng<br /> H c n ph n lý thuy t nào, th c hành thi t k<br /> n ó<br /> T bu i th 9 tr i các nhóm b t u báo cáo<br /> ch m i m<br /> <br /> i m bài t p thi t k 50%, thi tr c nghi m cu i kỳ 50%<br /> Trong quá trình báo cáo bài t p m i thành viên trong<br /> nhóm u ư c h i<br /> ánh giá<br /> <br /> H c li u<br /> Tài li u tham kh o<br /> L y các slideshow t<br /> www.ptithcm.edu.vn/~hongson<br /> vào trang Computer Network Design<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tài li u tham kh o<br /> [1] Nguy n H ng Sơn, Bài gi ng thi t k h t ng m ng máy tính, H c<br /> vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông, 2010<br /> [2] Cisco CCIE: Fundamentals: Network Design and Case Studies,<br /> Techmedia, 1998<br /> [3] Matthew H.Birkner: Cisco Internetwork Design, Cisco Press, 2000<br /> [4] James D. McCabe, Network Analysis, and Design, 3rd Edition,The<br /> Morgan Kaufmann Series in Networking 2007<br /> [5] William Stallings, Local and Metropolitan Area Network, 6th edition,<br /> Prentice Hall PTR 2000<br /> [6] Peter T.Davis, Craig R.McGuffin: Wireless Local Area Networks,<br /> McGraw-Hill, 1995<br /> [7] William Stallings: Network and Internetwork Security, Prentice Hall,<br /> 1995<br /> <br /> Gi i thi u<br /> D án thi t k<br /> i tư ng thi t k<br /> Phương pháp thi t k<br /> Thi t k áp ng yêu c u s d ng<br /> Thi t k hi u su t<br /> <br /> 3<br /> <br /> M NG MÁY TÍNH VÀ THI T K (1/4)<br /> M t t ch c ph n c ng trãi r ng và m t t h p ph n<br /> m m t o nên các giao th c truy n thông tr u tư ng<br /> M t m ng máy tính l n thư ng bao g m ba thành<br /> ph n:<br /> –<br /> <br /> M ng campus nh m n i m t cách c c b các máy tính trong<br /> m t tòa nhà hay nhi u tòa nhà c nh nhau,<br /> <br /> –<br /> <br /> M ng WAN nh m n i các m ng campus l i v i nhau,<br /> <br /> –<br /> <br /> Các k t n i t xa cho phép các văn phòng nh hay ngư i<br /> dùng xa n i n m ng campus<br /> <br /> M NG MÁY TÍNH VÀ THI T K (2/4)<br /> <br /> 4<br /> <br /> M NG MÁY TÍNH VÀ THI T K (3/4)<br /> Tính ph c t p c a thi t k<br /> Thi t k t ng ph n cho an toàn và t i ưu<br /> Ch ng lo i thi t b và công ngh a d ng và<br /> không ng ng phát tri n<br /> <br /> M NG MÁY TÍNH VÀ THI T K (4/4)<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2