intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học 12 - Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

110
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tin học 12 - Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ" để nắm chi tiết về mô hình dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu quan hệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học 12 - Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

 1. BÀI GIẢNG TIN HỌC 12 BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
 2. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ Các yếu tố của CSDL 1. Mô hình dữ liệu quan hệ • Các yếu tố của • Cấu trúc dữ liệu. CSDL • Các thao tác và các phép toán trên dữ liệu. • Các ràng buộc dữ liệu.
 3. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ Mô hình dữ liệu là gì? 1. Mô hình dữ liệu quan hệ • Các yếu tố của CSDL • Là một tập các khái niệm. Dùng để mô tả • Khái niệm mô hình quan hệ CSDL, các mối quan hệ của dữ liệu, các ràng buộc trên dữ liệu của một CSDL.
 4. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ Trong mô hình quan hệ: 1. Mô hình dữ liệu quan hệ + Về mặt cấu trúc • Các yếu tố của CSDL • Dữ liệu được thể hiện trong các bảng. • Khái niệm mô • Mỗi bảng thể hiện thông tin về một chủ thể bao hình quan hệ • Trong mô hình gồm các hàng và các cột. quan hệ • Mỗi hàng biểu thị cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương ứng với các cột. • Các cột biểu thị các thuộc tính của chủ thể và tên cột là tên của thuộc tính.
 5. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ Trong mô hình quan hệ: 1. Mô hình dữ liệu quan hệ + Về mặt thao tác trên dữ liệu • Các yếu tố của CSDL • Cập nhật dữ liệu: thêm, xóa hay sửa bản ghi • Khái niệm mô hình quan hệ trong một bản. • Trong mô hình • Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn dữ quan hệ liệu.
 6. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ Trong mô hình quan hệ: 1. Mô hình dữ liệu quan hệ + Về mặt các ràng buộc dữ liệu: • Các yếu tố của CSDL • Dữ liệu trong các bảng phải thỏa mãn một số • Khái niệm mô hình quan hệ ràng buộc, chẳng hạn, không có hai bộ nào trong • Trong mô hình một bảng giống nhau hoàn toàn. quan hệ • Sự xuất hiện lặp lại của một số thuộc tính ở các bảng. • Sự xác lập mối liên kết giữa các bảng. Mối liên kết thể hiện mối quan hệ giữa các chủ thể được CSDL phản ánh.
 7. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ 1. Mô hình dữ liệu quan hệ • Các yếu tố của Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên CSDL • Khái niệm mô mô hình dữ liệu quan hệ gọi là cơ hình quan hệ sở dữ liệu quan hệ. Hệ quản trị • Trong mô hình quan hệ CSDL dùng để tạo lập, cập nhật 2. CSDL quan hệ và khai thác CSDL quan hệ gọi là a. Khái niệm hệ QTCSDL quan hệ.
 8. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ 1. Mô hình dữ liệu quan hệ Các đặc trưng chính của một quan hệ trong • Các yếu tố của hệ CSDL quan hệ: CSDL • Khái niệm mô  Mỗi quan hM ộtmquan ệ có ệ biệt với ột tên hphân hình quan hệ trong tên các quan CSDL quan hệ khác. • Trong mô hình quan hệ ệ cóbinh  Các bộ làhphân ững đặc ệt và thứ tự của các 2. CSDL quan hệ trọưng. bộ không quan tr ng nào? a. Khái niệm  Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt, b. Các đặc trưng thứ tự các thuộc tính không quan trọng.  Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp.
 9. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ 1. Mô hình dữ Ví dụ: Số thẻ Ms sách Ngày mượn Ngày trả liệu quan hệ TV-02 TO-012 5/9/2007 30/9/2007 • Các yếu tố của CSDL TN-103 22/10/2007 25/10/2007 Vì có • Khái niệm mô TV-04 TN-103 12/9/2007 15/9/2007 hình quan hệ thuộc tính đa trị TV-02 TN-102 24/9/2007 5/10/2007 • Trong mô hình quan hệ TV-01 TO-012 5/10/2007 2. CSDL quan hệ … … … … a. Khái niệm b. Các đặc trưng Đây không phải là một quan hệ, vì sao?
 10. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ 1. Mô hình dữ Ví dụ: liệu quan hệ • Các yếu tố của Ngày mượn - trả Số thẻ Ms sách CSDL Ngày Ngày trả • Khái niệm mô mượn Vì có hình quan hệ TV-02 TO-012 5/9/2007 30/9/2007 thuộc • Trong mô hình quan hệ TV-04 TN-103 12/9/2007 15/9/2007 tính 2. CSDL quan hệ TV-02 TN-102 24/9/2007 5/10/2007 phức TV-01 TO-012 5/10/2007 a. Khái niệm hợp b. Các đặc … … … … trưng Đây cũng không phải là một quan hệ.
 11. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ 1. Mô hình dữ liệu quan hệ Để quản lí việc mượn sách ở thư viện của một trường, thông thưởng thư viện cần quản • Các yếu tố của CSDL lí các thông tin sau: • Khái niệm mô Thông thường để hình quan hệ quản lý việc mượn Thông tin về ủa tin về sách ở thư viện cThông • Trong mô hình quan hệ người mượn sách Các loại sách 2. CSDL quan hệ trường học, thư viện a. Khái niệm cần những thông tin b. Các đặc nào??? c.ưVí tr ngdụ Tình hình mượn sách
 12. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ 1. Mô hình dữ liệu quan hệ Người mượn sách: • Các yếu tố của có những thông tin Số thẻ, họ tên, CSDL nào? ngày sinh, lớp. • Khái niệm mô hình quan hệ • Trong mô hình Tình hình mượn quan hệ Số thẻ, Mã số sách, sách: gồm những 2. CSDL quan hệ ngày mượn, ngày trả. thông tin nào? a. Khái niệm b. Các đặc c.ưVí tr ngdụ Sách: gồm những Mã số sách, tên sách, thông tin nào? thể loại, tác giả.
 13. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ 1. Mô hình dữ liệu quan hệ • Các yếu tố của CSDL Để lưu trữ dữ liệu • Khái niệm mô tương ứng với những hình quan hệ thông tin cần quản lí • Trong mô hình của thư viện, chúng ta quan hệ sẽ quan sát các bảng 2. CSDL quan hệ sau a. Khái niệm b. Các đặc c.ưVí tr ngdụ
 14. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ 1. Mô hình dữ liệu quan hệ Thông tin về Số thẻ, họ tên, • Các yếu tố của người mượn sách CSDL ngày sinh, lớp. • Khái niệm mô hình quan hệ Số thẻ Họ tên Ngày sinh Lớp • Trong mô hình TV-02 Tiểu Mi 5/9/1990 12A1 quan hệ Thẻ thư TV-04 Trần Cường 12/9/1992 12A2 2. CSDL quan hệ viện TV-03 Lê Na 24/9/1990 12B1 gồm có a. Khái niệm các b. Các đặc TV-01 Nguyễn Ánh 5/10/1991 11B1 thông tin c.ưVí tr ngdụ … … … … Bảng Người Mượn
 15. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ 1. Mô hình dữ Số thẻ, mã số sách, liệu quan hệ Tình hình • Các yếu tố của mượn sách ngày mượn, ngày trả. CSDL Bảng Mượn Sách • Khái niệm mô hình quan hệ Số Ms sách Ngày mượn Ngày trả • Trong mô hình thẻ quan hệ Mỗi thể TV-02 TO-012 5/9/2007 30/9/2007 2. CSDL quan hệ mượn sách TV-04 TN-103 12/9/2007 15/9/2007 của hs a. Khái niệm được thư TV-03 TN-102 24/9/2007 5/10/2007 b. Các đặc viện cấp TV-01 TO-013 5/10/2007 c.ưVí tr ngdụ cho một … … … … số riêng. Thông tin về tình hình mượn sách do thư viện quản lí
 16. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ Thông tin về các loại sách có trong thư viện: Thông tin về Các loại sách Ms sách, tên sách, thể loại, tác giả. Mã số Tên sách Thể loại Tác giả sách TN-102 Truyện Kiều Thơ N.Du Thông TN-103 Những điều ky diệu Khoa học Thế tin về về máy tính Hùng sách TI-01 Dế mèn phiêu lưu Văn học Tô kí Hoài TO-102 Sáng tạo Toán học KHTN Polya … … … … Bảng Sách
 17. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ Bảng Mượn Sách Số thẻ Ms sách Ngày mượn Ngày trả Hãy quan 3 bảng này TV­02 TO­012 5/9/2007 30/9/2007 sát 3 bảng có mối TV­04 TN­103 12/9/2007 15/9/2007 này và đưa Mốhi ệ quan quan TV­03 TN­102 24/9/2007 5/10/2007 ra nhận rànghệbugiộữca 3 TV­01 TO­012 5/10/2007 bảng xét? với nhau … … … … như thế nào? Bảng Sách Mã số Tên sách Thể Tác Bảng Người Mượn sách loại giả Số thẻ Họ tên Ngày sinh Lớp TN­102 Truyện Kiều Thơ N.Du TV­02 Tiểu Mi 5/9/1990 12A1 TN­103 Những điều ky diệu Khoa Thế về máy tính học Hùng TV­04 Trần Cường 12/9/1992 12A2 TI­01 Dế mèn phiêu lưu kí Văn học Tô TV­03 Lê Na 24/9/1990 12B1 Hoài TV­01 Nguyễn Ánh 5/10/1991 11B1 TO­012 Sáng tạo Toán học KHTN Polya … … … … … … … …
 18. Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan 1. Mô hình dữ hệ liệu quan hệ • Các yếu tố của 1. CSDL quan hệ là gì? CSDL 2. Các đặc trưng chính của một • Khái niệm mô hình quan hệ quan hệ trong hệ CSDL quan hệ? • Trong mô hình 3. Hãy nêu một ứng dụng CSDL quan hệ quan hệ mà em các biết? 2. CSDL quan hệ HẸN GẶP  a. Khái niệm b. Các đặc c.ưVí tr ngdụ 3. Củng cố LẠI
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2