intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 8: Cài đặt và cấu hình ALT-N mdaemon server

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:53

105
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều chương trình làm Mail Server, phần mềm Mail Daemon đang được sử dụng phổ biến vì giá thành và khả năng quản lý. Bài học sau đây đi tìm hiểu về cấu hình này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 8: Cài đặt và cấu hình ALT-N mdaemon server

 1. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             MH/MĐ: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG MẠNG Bài 1: TCP/IP v.4 Bài 2: XÂY DỰNG LAN ROUTER Bài 3: XÂY DỰNG DHCP SERVER Bài 4: XÂY DỰNG DNS SERVER Bài 5: XÂY DỰNG  WEB, FTP SERVER Bài 6: BẢO MẬT MẠNG VỚI IPSEC VÀ CERTIFICATE Bài 7: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG E­MAIL Bài 8: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH ALT­N MDAEMON SERVER ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN THI CUỐI MÔN
 2. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                     Bài 8: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH ALT­N MDAEMON                                                                                                                          SERVER Hiên nay trên thi tr ̣̣ ườ̀ng co ̣ ̣ ươ Hiên nay trên thi tr ng có́ râ  rấ́t nhiê t nhiề̀u ch u chươ ương tri ng trì̀nh la nh là̀m Mail Server,  m Mail Server,  phâ phầ̀m mê m mề̀m Mail Daemon đang đ m Mail Daemon đang đượ ược s c sửử dung phô biê ̣̣  dung phô biê ̉ ̉ ́́n vi n vì̀ gia  giá́ tha  thà̀nh  nh  va và̀ kha năng quan ly ̉̉  kha năng quan ly ̉ ̉ ́́.. Cà i đăt Mail Daemon ̣ Cấ u hì nh Mdaemon Thiế t lâp Antivirus va ̣ ̀  AntiSpam WebAdmin (Remote Admin) Cấu hình Mail Clients Sao lưu và phục hồi Mdaemon  Xử lý một số sự cố thông dụng Câu hỏi và ôn tập
 3. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             MỤC TIÊU BÀI HỌC Nắ m được cá c đăc điêm cua Mdaemon ̣ ̉ ̉ Cá c yêu cầ u khi cà i đăt Mdaemon ̣ Cấ u hì nh Mail Server vớ i Mdaemon Sao lưu và  phuc hô ̣ ̀ i Mail Server Mdaemon
 4. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cà i đăt Mail Daemon ̣ Mail Daemon la Mail Daemon là̀ môt ch ̣ ̣ ươ  môt ch ương tri ng trì̀nh mail server phuc vu cho nga ̣̣ ̣̣ nh mail server phuc vu cho ngà̀n  n  ng ườ̀i du ngươ i dù̀ng va ng và̀ quan li ̉ ̉ ́́ ha  quan li  hà̀ng trăm tên miê ng trăm tên miề̀n. Mdaemon co n. Mdaemon có́ nhiê  nhiề̀u  u  phiên ban. phiên ban.̉̉ Giớ i thiêu Mail Daemon ̣ MDaemon là một phần mềm có giao diện thân thiện với người  dùng (sử dụng giao diện đồ hoạ)  Chạy trên các hệ điều hành của Microsoft mà hiện nay hầu hết  các máy tính tại Việt Nam đều sử dụng Microsoft.  Có khả năng quản lý hàng trăm tên miền và hàng nghìn người  dùng (phụ thuộc và nhiều yếu tố như dung lượng đường truyền,  phần cứng của server) 
 5. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cà i đăt Mail Daemon ̣ Yêu cầ u cấ u hì nh cà i đăṭ MDaemon không yêu cầu là cấu hình máy chu chuyên dung  ̉ ̣ chi yêu câ ̉ ̀u cấu hình tối thiêu sau: ̉ Máy tính Pentium III 500MHz  Internet Explorer 4.0  512 MB bộ nhớ  Microsoft Windows 9x/ME/XP/NT/2000/2003  Kết nối TCP/IP với mạng internet hoặc intranet  Dung lượng đĩa cứng là 30MB và tuỳ thuộc vào lượng khách  hàng mà thêm dung lượng ổ đĩa 
 6. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cà i đăt Mail Daemon ̣ Cá c bướ c cà i đăṭ Cấu hình IP tĩnh cho Mail Server Chon Domain ̣ Máy chu DNS Server ̉ Tài khoan Admin ̉
 7. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cà i đăt Mail Daemon ̣ Cá c bướ c cà i đăṭ Double click vào file cài đăt, va ̣ ̀ làm theo các bước hướng  dẫn
 8. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cà i đăt Mail Daemon ̣ Cá c bướ c cà i đăṭ Nhâp va ̣ ̀o Domain cua Mail server quan li ̉ ̉ ́
 9. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cà i đăt Mail Daemon ̣ Cá c bướ c cà i đăṭ Tao môt ta ̣ ̣ ̀i khoan Admin đâ ̉ ̀u tiên có quyền quan li ̉ ́ MDaemon
 10. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cà i đăt Mail Daemon ̣ Cá c bướ c cà i đăṭ Chon ma ̣ ́y chu DNS Server va ̉ ̀ cấu hình cho Mdaemon khởi  đông cu ̣ ̀ng hê thô ̣ ́ng
 11. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cà i đăt Mail Daemon ̣ Cá c thà nh phầ n cơ ban cua MDaemon ̉ ̉ Giao diên cua MD ̣ ̉
 12. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cà i đăt Mail Daemon ̣ Cá c thà nh phầ n cơ ban cua MDaemon ̉ ̉ Thanh Menu giúp người quan tri th ̉ ̣ ực hiên ca ̣ ́c thao tác cấu  hình và quan ly ̉ ́
 13. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cà i đăt Mail Daemon ̣ Cá c thà nh phầ n cơ ban cua MDaemon ̉ ̉ Cữa sô Status: hiên thi trang tha ̉ ̉ ̣ ̣ ́i cua ca ̉ ́c dich vu cua Mail  ̣ ̣ ̉ Daemon
 14. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cà i đăt Mail Daemon ̣ Cá c thà nh phầ n cơ ban cua MDaemon ̉ ̉ Cửa sô dich vu, theo do ̉ ̣ ̣ ̃i hoat đông cua ca ̣ ̣ ̉ ́c phiên giao dich ̣
 15. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cà i đăt Mail Daemon ̣ Mô hì nh hoat đông cua MDaemon ̣ ̣ ̉ SMTP­IN Queue Local Queue Remote Queue Local Mailboxes Email Authentication
 16. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cà i đăt Mail Daemon ̣ Mdaemon Services SMTP POP3 IMAP Domain POP Antivirus Anti Spam Web Admin Web Client
 17. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cấ u hì nh Mail Daemon Đê môt Mail Server hoat đông môt ca ̉̉ ̣̣ ̣̣ ̣̣ Đê môt Mail Server hoat đông môt ca ̣ ̣ ́́ch ôn đinh thi ̉̉ ̣̣ ch ôn đinh thi ̀̀ ng ườ̀i quan tri phai   ngươ ̉̉ ̣̣ ̉̉ i quan tri phai  câ cấ́u hi u hì̀nh ca nh cá́c thông sô c thông số́ môt ca ̣ ̣ ́́ch chi  môt ca ch chí́nh xa nh xá́c va c và̀ đâ  đầ̀y đu.̉̉ y đu. Thiế t lâp Primary Domain ̣
 18. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cấ u hì nh Mail Daemon Thiế t lâp Primary Domain ̣ Domain: tai c̣ ữa sô giao diên cua Mdaemon chon: Setup ­> Default  ̉ ̣ ̉ ̣ Domain/ Server…(F2) Nhâp va ̣ ̀o domain cua mail server quan li ̉ ̉ ́ và IP cua Primary DNS ̉
 19. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cấ u hì nh Mail Daemon Thiế t lâp Primary Domain ̣ Port: port cho các dich vu SMTP, POP, IMAP, DNS,... ̣ ̣
 20. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                                                      Website: http://www.vietkhoa.edu.vn                                                                                                                                             Cấ u hì nh Mail Daemon Thiế t lâp Primary Domain ̣ Archive: cho phép tao môt ban sao cho ca ̣ ̣ ̉ ́c mail Inbound và  Outbound
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2