intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xác suất thống kê: Xác suất của một biến cố - Nguyễn Ngọc Phụng

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

86
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xác suất thống kê "Xác suất của một biến cố" trang bị cho người học những nội dung chính sau: Xác suất cổ điển, xác suất theo thống kê, các nguyên lý xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xác suất thống kê: Xác suất của một biến cố - Nguyễn Ngọc Phụng

Xaùc suaát cuûa moät bieán coá<br /> <br /> XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ<br /> Nguyeãn Ngoïc Phuïng<br /> Tröôøng Ñaïi Hoïc Ngaân Haøng TPHCM<br /> ÑT: 0989 969 057<br /> E-mail: phungngoc.nguyen@gmail.com<br /> phungvl@yahoo.com<br /> <br /> 10-10-2010<br /> <br /> Nguyeãn Ngoïc Phuïng - Tröôøng Ñaïi Hoïc Ngaân Haøng TPHCM<br /> <br /> XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ<br /> <br /> Xaùc suaát cuûa moät bieán coá<br /> <br /> 1<br /> <br /> Xaùc suaát cuûa moät bieán coá<br /> Xaùc suaát coå ñieån<br /> Xaùc suaát theo thoáng keâ<br /> Caùc nguyeân lyù xaùc suaát<br /> <br /> Nguyeãn Ngoïc Phuïng - Tröôøng Ñaïi Hoïc Ngaân Haøng TPHCM<br /> <br /> XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ<br /> <br /> Xaùc suaát cuûa moät bieán coá<br /> <br /> Xaùc suaát coå ñieån<br /> Xaùc suaát theo thoáng keâ<br /> Caùc nguyeân lyù xaùc suaát<br /> <br /> Bieán coá sô caáp<br /> <br /> Ñònh nghóa<br /> ÖÙng vôùi moãi keát quaû cuûa pheùp thöû ta ñöôïc moät bieán coá sô caáp. Bcsc<br /> töông öùng laø moät phaàn töû cuûa Ω.<br /> Ví duï:<br /> 1<br /> <br /> Tung moät con xuùc xaéc caân ñoái, khaûo saùt soá chaám cuûa con xuùc xaéc.<br /> Pheùp thöû naøy coù 6 bieán coá sô caáp laø Ai ="Soá chaám baèng i", i = 1, 6.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ruùt ngaãu nhieân 1 laù baøi töø boä baøi taây 52 laù, khaûo saùt soá nuùt vaø loaïi<br /> cuûa quaân baøi naøy. Pheùp thöû naøy coù 40 bcsc.<br /> <br /> Nguyeãn Ngoïc Phuïng - Tröôøng Ñaïi Hoïc Ngaân Haøng TPHCM<br /> <br /> XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ<br /> <br /> Xaùc suaát cuûa moät bieán coá<br /> <br /> Xaùc suaát coå ñieån<br /> Xaùc suaát theo thoáng keâ<br /> Caùc nguyeân lyù xaùc suaát<br /> <br /> Xaùc suaát coå ñieån<br /> <br /> Ñieàu kieän (Tính ngaãu nhieân)<br /> Caùc bieán coá sô caáp phaûi coù khaû naêng xaûy ra nhö nhau trong moät pheùp<br /> thöû.<br /> Ñònh nghóa<br /> Xaùc suaát cuûa bieán coá A, ñöôïc kí hieäu laø P(A)<br /> P(A) =<br /> <br /> µ(A)<br /> µ(Ω)<br /> <br /> µ(A) laø ñoä ño cuûa taäp A.<br /> <br /> Nguyeãn Ngoïc Phuïng - Tröôøng Ñaïi Hoïc Ngaân Haøng TPHCM<br /> <br /> XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ<br /> <br /> Xaùc suaát cuûa moät bieán coá<br /> <br /> Xaùc suaát coå ñieån<br /> Xaùc suaát theo thoáng keâ<br /> Caùc nguyeân lyù xaùc suaát<br /> <br /> Neáu A laø moät taäp höõu haïn phaàn töû thì µ(A) laø soá phaàn töû cuûa A, kí<br /> hieäu laø |A|.<br /> Neáu A laø moät ñoaïn thaúng thì µ(A) laø ñoä daøi cuûa A.<br /> Neáu A laø moät mieàn trong maët phaúng thì µ(A) laø dieän tích cuûa A.<br /> Neáu A laø moät khoái trong khoâng gian thì µ(A) laø theå tích cuûa A.<br /> Neáu A laø moät khoaûng thôøi gian thì µ(A) laø ñoä laâu cuûa A.<br /> <br /> Nguyeãn Ngoïc Phuïng - Tröôøng Ñaïi Hoïc Ngaân Haøng TPHCM<br /> <br /> XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2