Bài hát cánh thiệp đầu xuân - Lê Dinh & Minh Kỳ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
228
lượt xem
70
download

Bài hát cánh thiệp đầu xuân - Lê Dinh & Minh Kỳ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cánh thiệp đầu xuân - lê dinh & minh kỳ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cánh thiệp đầu xuân - Lê Dinh & Minh Kỳ (lời bài hát có nốt)

  1. Caùnh thieäp ñaàu Xuaân. Leâ Dinh & Minh Kyø ## c « « « « « “{ « « « « « « l « ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ _ _ « « ˆ « œ = »»» « « j j « ˆ « ˆ « « _ « ˆ ====================== l & j j « ˆ « « _ « _ ˙ « Hoa laù nôû thaém ñeïp laøn moâi hoàng Xuaân ñeán ## « « £ ...gì ñaây vaøo muøa xuaân naøy Khi naéng « « « « « œ « »»» « « « « « « « « « « « « « « l ˆ jj« ˆ « ˆ ˆ _« « « « ˆ « l ˙ « « ˆ l« « « « ˆ « « ========================= & j j « ˆ ˆ ˆ ˆ_ _ l « « « « « « _ ˙ j j j jˆ « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « roài ñaây naøo ai bieát khoâng Mang nhöõng hoaøi mong ñi vaøo ngaøy thaùng Bao nhieâu mô £ £ vaøng töôi nhuoäm vaøng toùc ai Khi gioù nheï lay hoa ñaøo hoàng thaém Trong khi xuaân... ## 1. « « « « « ˆ « « « « « « « « 2. « « « « « ˆ « ˆ « « « l « « ˆ ” « ˆ « « « « l w l l «. œ l « « ˆ ˆ « ˆ « { ˆ « ˆ « « « « ˙ « »»» _ ˆ « « j ˙ « ========================= & j« « _ ˆ ˆ ˆ « « j j « « « « £œ « « « £ « öôùc ñeán khi muøa xuaân sang Toâi chuùc... ....aám môùi tto ñeïp thaùng naêm Toâi chuùc ## « œ œ œ l « . « « »» « l « . « « « ˆ & « « « « « œ l ˙ ˆ « « _ « »»» j « « « ========================« l « ˆ ˆ « ˆ »»» »»» »»» »»» ˆ ˆ ˆ » ˆ ˆ ˆ « « = j « « « « « « ˆ « j_ « jj ˆ j « ˆ « muoân ngöôøi ñöôïc nhieàu öôùc muoán £ cvinh quang trong tia naéng thanh bình Ñeå ngöôøi anh lính Non nöôù ## « « £ « « « « « « « « £« « w «. œ l « « « « « œ=l ˙ ˆ « ˆ l « « « « « l « « « ======================== & « ˙ « »»» « « « « »»» jjj ˆ ˆ ˆ _ˆ « « « « « _ ˆ « _. _ « _ « ˆ _ « ˆ « j ˆ ˆ ˆ « « « l j ˆ « £ chieán Quay veà gia ñình tìm vui beân löûa aám Toâi chuùc yeân laønh ngöôøi ngöôøi khaép ## ˙ »»» œ »»» »»» »» « « « »» « « . « « £« « « « £ « œ œ «. « « œ « « » l ˆ ˆ ˆ » ˆ l ˆ j « « « =========================l & « « « ˆ « « « « « « « _ « « l_ __ « ˆ « ˆ ˆ _ __ ˆ j« « « « £ « ˆ « ˙ « ˆ « choán Mong gioù ñöa duyeân cho coâ gaùi xuaân thì Öôùc nguyeän sao choùng thaønh röôïu noàng ñöa ## « « Œ « « “{ « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « _ _ « ˆ j « ˆ ˆ « « j j j « « « ˆ =========================l & w l ˆ « ˆ « « l _ « « œ « »»» ˆ « _ « ˆ « « _ ˙ « duyeân Toâi chuùc ngaøy mai duø ñöôøng xa vôøi Trai gaùi ## « £« « ...roài ñaây ngöôøi veà phöông naøo Cho daãu « « « « « œ l« « « l « « « « « « l « « « »»» « « « ˙ ˆ ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ & « j j ˆ « « ˆ ˆ _ « ˆ « « « ˆ =========================l j j « « « « « _ _ « j jj j« _ ˙ ˆ « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « beàn duyeân ñeïp tình löùa ñoâi Cho böôùm vaøng bay treân neûo ñöôøng môùi Vai beân vai £ « £ thôøi gian laïnh luøng böôùc mau Mong öôùc ngaøy sau nhö laø ngaøy tröôùc Tay trong tay... ## « 1.« « « « « « « « « « 2. « « « « ˆ ˆ « « « « l ˙ « « ˆ « _ ˆ ˆ « j j « « ” « « « « « l « ˆ ˆ { ˆ ˆ ˆ _ _ « « ========================= & « « « « « « « ˙ Ó ” ˆ « ˆ _ « « ˆ « « nhöõng luùc taâm tình leân khôi Toâi chuùc... ...nhôù luùc trao thieäp ñaàu xuaân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản