Bài hát lời người ngoại đạo - Lê Dinh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
151
lượt xem
31
download

Bài hát lời người ngoại đạo - Lê Dinh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời người ngoại đạo - lê dinh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lời người ngoại đạo - Lê Dinh (lời bài hát có nốt)

  1. Lôøi ngöôøi ngoaïi ñaïo. # c »œ »œ « « « « « « « l ˙. Leâ Dinh œ. « « ˆ « « »»» ‰ »œ »œ ======================»» l & »» »»» “{ »»» « « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ »= # œ . « « « « «£ « £ £ Chuùa ôi con laø ngöôøi ngoaïi giaùo Lôõ £ « « « « Œ « «£ « « « « « « « « « « « « « « « « « (Chuùa) ôi con laø ngöôøi ngoaïi giaùo Lôõ «ˆ« « ˆ« « & »»» ˆ « « « « « l _ « k kˆ «« ˆ ˆ « ˙ «« « l « _ « « « « « « « « =========================l ˆ « _« «ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « «« « ˆ _ « « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ j « _ « ˆ ˆ « £ yeâu yeâu moät ngöôøi coù Ñaïo Tình yeâu chuùng con la tình yeâu Thieân Chuùa haéng ban xuoáng traàn £ # « « « « « « « »œ »œ »œ « . ‰ œ œ ## « « « yeâu yeâu moät ngöôøi coù Ñaïo Thöôøng khi chuùng... «. »œ « ‰ »œ »» « « « « « « » »»» » l « K »K ˙ « » ” « « « « « ˆ « » » » ˙ « ˆ ˆ ========================= & { ˆ « « ˆ _ « « ˆ « »»» »» l l _ ˆ « £ £ gian Chuùa ## œ . œ « œ « « « « « «£ « « ...con Chuùa nhaät ñi xem leã caàu xin Chuùa thöông tình Nhöng boãng »K « »» « « « « « « «. ‰ « »»» »» ˆ » « « ˆ « ˙ « « « «. « « « ˆ « « l k « ˆ « ˆ l « ========================= & ««l _ _ˆ « k ˆ « « k ˆ «« « ˆ « « « ˆ ˆ « « _ ˆ « k ˆ « k ## « £ « « « #ˆ « « « « . ñaâu coù moät ñeâm moät ñeâm thaät buoàn naøng oâm maët khoùc treân vai con Vì chöõ « « « « « « « « £ ‰ « œ ˆ K ˆ « ˆ « « « « l ˆ « _ j ˆ « j « « « « ˆ « ========================= l & __ « « ˆ ˆ « « _ _ _ l _ j ˆ « ˆ « « « « « « « _ «. ˆ ˆ ˆ « « « « ˙ « _ « « « »»» «= k ## »œ . « « £ « « « £ « veà cuøng nhaø choàng œ « « « « « l œ « « « « « «£ « l « hieáu ñaønh boû con naøng ñaønh boû con may aùo Ngaøy leã »» K « « « « « »»» »»» ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ‰ & k « ˆ ========================= l ˆ « ˆ « « « « _ _ ˆ « «.« ˙ ˆ « « « = « _ j ˆ « £ ## « « « « « « « « « « « « « «£ « cöôùi trong nhaø thôø con quyø döôùi cuoái khoâng gian suït suøi con tim boài hoài Ngöôøi « « « « ˆ « « « l « « «« « « _ « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ========================= l & ˆ « « « ˆ « ˆ j ˆ « ˆ « « _. « ˆ« « ˆ ˆ œ »œ ˙ . »» »» »» l » ‰ »œ »œ »= »» ˆ « ## œ . « « « « « £ »œ œ . « « ˆ « « « ta haïnh phuùc beân nhau maø sao Chuùa ñeå con saàu Chuùa ôi Chuùa »»» « « ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ l kk « « « ˆ « « ˙. »»» ‰ »œ »» »» » kk « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ= « « ========================= l & l » ˆ « ˆ £ £Lôõ « « u £ yeâ« moät ngöôøi coù« « ## Œ « «£ « l « « « « « « « « « « « . ‰ « bˆ ôi! yeâ con laø ngöôøi ungoaïi giaùo « « « « « « « « « ˆ « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « l˙ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « « =l l ========================= & _ ˙ « « j ˆ « « « ˆ « _ˆ « _ « ˆ « « _ ˆ « _ ˆ « ˆ « ˆ £ Loøng con saét « son maø «£roài« taïi sao« ñoù£ ngöôøi« ta phuï tình con Traéng ## « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « œ. « « « «. Œ Ñaïo « « « « « . « ˆ l ˆ « ˆ « « « « « l « « »»» #ˆ « « l « = ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ ˆ ========================= & « « ˆ ˆ ˆ « « «« « ˆ ˆ ˙ ˆ « ˆ ˆˆ « « « « ˆ j j ” « ñeâm con ngöôùc leân trôøi Traéng ñeâm con ngöôùc leân trôøi nghe hoài chuoâng ñoå ngaäm nguøi Chuùa ôi!!!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản