Bài hát này em có nhớ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
245
lượt xem
58
download

Bài hát này em có nhớ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát này em có nhớ - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát này em có nhớ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Naøy em coù nhôù. ### 3 « Trònh coâng Sôn «. « « « « « « « « 4 “{ ˆ « j ˆ ˆ ˆ l ˙. « « « « ====================== l & « «. l _ « « « «= j ˆ « ˆ _ _ « « « ˆ « « ˆ Chuùa ñaõ boû loaøi ngöôøi Phaät ñaõ boû loaøi Chuùa ñaõ boû loaøi ngöôøi Phaät ñaõ boû loaøi ### ‰ « « « _ « _ « « « « _ l _ « _ j ˆ « « « ˆ « « « =========================l & l _. « « «. « « l _ « « ‰ « « j ˆ « ˙ « j « _ « _ ˆ ˆ « _ ˆ « _ ˙ « _ ˙ « « ngöôøi Naøy em em cöù phuï ngöôøi Naøy « « ngöôøi Naøy em xin cöùu moät ngöôøi Naøy ### « «. ˆ « J ˆ « »»» œ « ˆ l ˙ ‰ œ l »œ »»»œ »œ œ « « l « ‰ « l »»» « « « « J »» »»» ========================= & « »» »»» « « « ˆ ˆ « « ˙ « j ˆ « « em xin cöù phuï toâi ñôøi soáng quanh ñaây coù vaïn lôøi môøi Ñôøi em haõy ñeán tìm toâi Vì nhöõng con soâng ñaõ caïn nguoàn roài Vì ### « « « « £ « « « « ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ « « « l « « « « « « « « « 1. « « « « « =========================l & l _ _ « « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ _ _ _ _ l _. ˆ « « « ˆ ˙ « ˆ « « ˙ « « « « « ˆ ˆ soáng quanh ñaây tieáng ngöôøi môøi goïi em vaøo Ñôøi ñaõ quen vôùi nhöõng kieáp xa gioù ñeâm nay haùt lôøi tuø toäi quanh ñôøi... ### « « « « « « « « « « «£ « l « «. « « « 2. & «. ˙ « « « « « « « ” _ _ « « _ _ _ _. { « « « ˆ « ˆ ˆ « =========================l ll ˆ « j ˆ ˆ «= « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « _ « « ˙ « nhau ...veà cuøng toâi ñöùng beân aâu lo naøy Chuùa ñaõ boû loaøi ### « ‰ « & «. ˙ « « « ˆ « « « « « l _. « _ _ l _ j « « ˆ « ˆ « « ˆ « ˙ =========================l_ « « « « « l _. _ « _ « ˆ ˆ « « « _ j « « « « j « « _ « _ ˆ ˆ ˆ « ngöôøi « Phaät ñaõ boû loaøi ngöôøi Naøy em coù nhôù cuoäc ### ‰ « Ñeå heát œ. J »»» »» œ œ œ « « ‰ « « « l _ « ll j ˆ =========================l & « »»» »»» ˙ l « « j ˆ « «. _ « _ ˙ « « « _ ˙ « ñôøi Naøy em coù nhôù cuoäc ñôøi Naøy ### œ . œ œ »»» »J »»» œ l ˙ ‰ « l « . »» »» «« « ========================= & « « j ˆ ˆ « « « « « « « l «. ˆ ˆ « « « « j ˆ « ˙ « « Œ « l˙ « ” « em coù bieát loaøi ngöôøi Naøy em coù nhôù gì toâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản