Bài hát ngày dài trên quê hương - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
318
lượt xem
91
download

Bài hát ngày dài trên quê hương - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngày dài trên quê hương - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngày dài trên quê hương - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ngaøy daøi treân queâ höông. Trònh Coâng Sôn 3 « « « « « « « « « Œ « « l « 4 « « ll « « j. ˙ kˆ ˆ « « « « l « Œ « «=l « ˆ « ˆ « k « j. ======================« & ˆ ˆ k j. ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ k« j « ˆ « j. Moät ngöôøi giaø trong coâng vieân Moät ngöôøi ñieân trong thaønh « Ngaøy thaät daøi trong aâu lo Roài töøng ñeâm bam ñaïn « « « « « « l « Œ « ˆ l « ˆ « _ __ l _ Œ « ˆ l _ l_ & ˙ « « « « ˆ « ˆ « j. « kˆ k j. « « « ˙ « « =========================l kj « ˆ « « ˆ « « « ˆ « « « «. ˆ « _ « « « k j. «˙ « « « _. ˙ « « phoá Moät ngöôøi naèm khoâng hôi thôû Moät ngöôøi ngoài nghe bom noå « « « « « « Œ ««« « phaù Ngöôøi Vieät nhìn nhau xa laï Ngöôøi Vieät nhìn nhau caêm thuø « « l « Œ « ˆ l « « ˆ ˆ & _ « « « ˆ « ˙ k j. « « « « « l « ˆ « ˆ « j. « kˆ =========================l « « « k j. ˆ« « « «l « ˆˆˆ ˙ ««« « k j. j « « « ˆ ˆ « k j. « « « _ ˆ « Moät ngöôøi ngoài hai möôi naêm Nhìn hoûa chaâu ñeâm röïc saùng Ñaøn treû « « « Moät nguïc tuø treân queâ höông Ngöôøi Vieät Nam queân noøi gioáng Roài töøng « « « «Œ « ˆ l « « «. l « Œ « «. l « l « « « « ll « œ œ. »K »J ˆ « « « j. ˙ k & « ˆ « _ __ _ « « « « ˆ j ˆ k« « « ˆ « « «. ˆ« ˙ kˆ «j « =========================l «. l « ˆ « ˙ ˙ « ˙ « « j. « kˆ »» »» nhoû quen bom ñaïn Ngöôøi Vieät naèm vôùi veát thöông Meï Vieät naèm hai möôi ˙ « « « « « » « « « «. ngaøy xaây uaát haän Roài hình haøi naùt daáu bom Meï VIeät naèm hai möôi »»» « « « « l « « œ l «. « & jj ˆ ˆ l ˙ « « « « ˆ « ˆ « ˆ »» « =========================l˙ « l ˙ « «ˆ l « « « « j. « k ˆ« ˙ ˆ « «« _ « ˆ kj « « naêm Xöông da meàm ñôïi giôø soâng nuùi thieâng Moät maàu vaøng treân da « « «« « l « « « l « maên Xöông da meàm ñôïi giô soâng níu thieâng Moät maøu vaøng treân da « « « l « & ˙ ˆ « _ « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « «. ========================= j« ˙ j « « « ˙ « « « « ll « Œ « « l l« « « « ˙ ˆ « ˆ « « j. « kˆ « j. kˆ ˆ« _ ˆ « thôm Neân giöõ gìn maàu luùa chín queâ höông Moät ngaøy daøi treân queâ « « ˆ « Œ « «« « thôm Neân giöõ gìn maàu luùa chín queâ höông Moät ngaøy daøi treân queâ « ˙ « « « l « ˆ « ˆ « « « k j. « « «l « ˆ ˆˆ ˙ « «« « k j. j « « l « Œ « « l « « « « « j. ˙ kˆ « ˆ « _ « « & « « « =========================l ˆ « ˆ « j. « kˆ « « _ _. ˆ j k« « ˆ höông Ngaøy Vieät Nam hoang taøn quaù Moät ruoäng ñoàng trô ñaát ñoû Moät ñaøn «« «« « « « « höông Baày treû thô nay ñaõ lôùn Moät ngöôøi giaø lo aâu nhìn Ngöôøi giaø « Œ «« l « ˆ« « kˆ « j. « « l « Œ « « l « « « l « Œ « « «l « ˆ« ˆ « l _ «« « ========================= & _ « l _. « « j. « « _ kˆ ˆ« ˙ «« ˆ kˆ « j. « ˆ « « « j. kˆ ˆ «ˆ k« j « ˆ« j. ˆ « _. « _ ˙ « « _ ˙ ˙ « « « boø khoâng luoáng coû Moät ngaøy daøi treân queâ höông Ngöôøi Vieät Nam queân mình « chôø côn gioù laëng Moät ngöôøi ngoài hai möôi naêm Cuoäc buoàn vui ly röôïu « & ˙ « « « « ˆ « _ _ _. l _ Œ « « . l « . l « . l ˙ = « « l « Œ «« l « «« « kˆ « « j. ˙ « « « ========================= ˆ « ˆ kˆ « j. « « ˆ « « ˆ ˆ « « k « j «« « «j « kˆ ˆ« ˙ « « Œ” ˙ « « « soáng Moät nguïc tuø nuoâi da vaøng Ngöôøi Vieät naèm nhôù nöôùc non. ñaéng Ngöôøi Vieät naøo da khoâng vaøng Meï Vieät naøo nhôù xaùc con.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản