Bài hát ngày mưa - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
167
lượt xem
55
download

Bài hát ngày mưa - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngày mưa - văn cao (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngày mưa - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

  1. Ngaøy muøa. #3 Œ Œ œ Vaên Cao 4 »»» “ { œ œ œ l ˙ »»» »»» »»» ====================== l & »»» œ l « « œ l « »»» « « »»» ˆ ˆ « « « ˙ « œ= »»» Ngaøy muøa vui thoân trang luùa reo nhö haùt möøng Luùa ...muøa vui thoân trang cuõng nhö treân caùnh ñoàng Nhôù # « « « « « ˆ ˆ « l « « « ˆ « « l « « « l « « « « ˆ « ========================= & « « ˙ « œ l œ œ œ =l »»» »»» »»» »»» ˙ « ˆ « _ ˆ « « ˆ « khoâng lo giaëc veà khi muøa vaøng thoân queâ Ngaøy muøa vui thoân coâng ôn giaø Hoà khi muøa vaøng thoân queâ Ngaøy muøa quaân du # ˙ »»» œ »»» œ œ œ »»» »»» »»» ˙ »»» œ l « « œ l ˙ »»» ========================= l & l l »»» « « »»» ˆ ˆ « « œ »»» = xoùm ñaày ñoàng giaùo vôùi göôm suùng tì tay anh ñöùng em kích ñaët töøng gaùnh tröôùc saân daân laøng vui nhö teát qua # ˙ œ « « « l «. « « « ˆ & ˆ ˆ « « « « ˙ « »»» »»» ˙ »»» ========================= l l l œ »»» l œ œ œ »»» »»» »»» = ngöøng lieàm troâng sang Luùa luùa vaøng ñoàng luùa baùt ngaùt muøa naøy khoâng lo Gaùnh thoùc vaøng töøng lôùp lôùp gaùnh # ˆ l »»» »»» œ »»» l ˙ ˙. »»» ˙ »»» œ »»» « « « « œ œ »» œ »» « = ˙ « « ========================= l & l l » » « ˆ « trôøi Bao tay lieàm töøng nhaùnh luùa thôm rôi Ngaøy veà Gaùnh thoùc vaøng töøng sôùm naéng treân ñeâ Ngaøy # « « « « « « œ l ˙ ˆ « ˆ « »»» »»» ˆ « l « « « l « « ˆ « « « « « ˆ ˆ _ « « « ========================= l & « « ˆ « ˙ « _ = « ˆ « vui quaân du kích ñöùng im troâng luùa daäp dôøn Ngöôøi vui quaân du kích ñöùng im troâng luùa daäp dôøn roài # « « « « « « l « « « ˆ « « ˙ « « ˆ « ˆ « l ˙ « « « « l « « ˙ « œ ” «. »»» { « ˙ « 1. 2. & « ˆ ˆ « « « =========================” « ˆ « = ngöôøi qua gaùnh luùa noùn nghieâng nghieâng cöôøi ai. Ngaøy... 1948 rôøi sang xoùm khaùc nhôù luùc ai nhìn... ...theo.
Đồng bộ tài khoản