Bài hát nguyệt ca - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
205
lượt xem
65
download

Bài hát nguyệt ca - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nguyệt ca - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nguyệt ca - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nguyeät ca. #### 2 « Trònh coâng Sôn « “{ œ œ « l «. 4 ˆ j « J »» « »»» » ˆ « ====================== l & j « ˆ « ˆ « J »»» J « « l œ œ œ l «. j »»» »»» ˆ « « «= j ˆ « « Töø khi traêng laø nguyeät ñeøn thaép saùng trong toâi Töø Töø khi traêng laø nguyeät vöôøn xöa laù xanh töôi ÑAØn #### « « « Töø traêng thoâi laø nguyeät laø traêng vôùi bao la Töø « « « « j ˆ ˆ ˆ l « « « « ˆ « « ˆ ‰ « œ œ « «. œ « « l « « « l « « l »J »»» « ˆ ˆ « ˆ »» j j « l ˆ »J j _ j ˆ « « « j =========================l & «. ˆ « « « ˆ « »» j « « khi traêng laø nguyeät em mamg tim boái roái Töø khi traêng laø nguyeät toâi chim non laàn haït cho caâu kinh böôùc tôùi Töø khi traêng laø nguyeät toâi #### « « « « traêng kia vöøa moïc trong toâi khoâng trí nhôù Töø traêng thoâi laø nguyeät hoâm « « « « œ. jjjj ˆ ˆ ˆ ˆ »» « « « « « « « & « « « « l » « l « « « l « j ˆ « j ˆ ˆ ˆ « « « ========================= j _ « l « « « « l« l « ˆ « « ˆ ˆ « « j j j j « j « « « ˆ ˙ ˆ « ˆ. « nhö töøng caùnh dieàu vui Töø khi em laø nguyeät trong toâi coù nhöõng maët troøi nghe ñôøi voã veà toâi Töø khi em laø nguyeät caâu kinh ñaõ böôùc vaøo ñôøi #### nao chôït coù lôøi thöa Raèng em thoâi laø nguyeät toâi nhö ñöùa beù daïi khôø « l « ‰« l « « ‰ œ l œ œ ‰ œ l œ œ œ l œ. « l « « « « « j j ˆ ˆ « « »J ========================= & ˙ ˆ ˆ « « « j »» »J »J »» »» »J »» »J »»» »J »» »» »» » « j ˆ « Töø ñeâm khuya khi naéng sôùm hay trong nhöõng côn möa Töø Töø bao la em ñaõ ñeán hay em seõ ra ñi Vöôøn #### œ œ ‰ « l œ œ ‰ œ l œ « « l « ‰ « l œ œ « l Vöôøn naêm xöa em ñaõ ñeán nay traêng quaù voâ vi gioït J J »»» »»» j »J »J « ˆ « »» »» »J »J « « « ========================= & »» »» ˆ ˆ ˆ « « « j « J »»» « ˆ »»» j « j ˆ « bao la em ñaõ ñeán xua tan nhöõng nghi ngôø Töø traêng xöa laø naêm xöa coøn tieáng noùi toâi nghe nhöõng ñeâm veà Töø traêng thoâi laø #### « « œ œ œ « « « « « « söông khuya ruïng xuoáng laù nhö chaân ai laàn veà Töø traêng thoâi laø « l »J »»» »J l « . « . ˆ »» j « »» ˆ « « l « « « l j ˆ « j ˆ ˆ ˆ « « « j _. « ˆ « « « l « « « ˆ « ˆ ˆ « « « « j j j =========================l & ˆ « « ˆ « nguyeät loøng toâi coù ñoâi khi töïa boâng hoa vöøa moïc haân hoan giaây xuoáng nguyeät moät hoâm boãng nghe ra buoàn vui kia laø moät nhö queân trong noãi #### « ‰ « œ œ « « « « « nguyeät moûi meâ ñaù thoâi laên vöôøn naêm xöa vöøa meät caây ñam meâ heát « ˆ « « »J »»» « l »» j ˆ « « l «. ========================= & j « ˆ ˆ œ l ˆ « « « l œ. « l »J »» « ˆ ˆ ˆ j j j j »»» « « « « « j ˆ « « theá Töø khi traêng laø nguyeät toâi nghe ñôøi goõ nhòp ca Töø nhôù Töø traêng thoâi la nguyeät toâi nhö gioït naéng ngoaøi kia Töø #### « « « nhaùnh Töø traêng thoâi laø nguyeät toâi nhö ñöôøng phoá nhieàu teân Töø « « « & « « « « j ˆ ˆ ˆ l « « « j _. ˆ « « l « « « « l « « « ˆ ˆ « j « j j ˆ j « « « ˆ ========================= j « ˙ « l « l« Œ ” « ˙ « « ˆ « { ˆ « khi em laø nguyeät cho toâi boùng maùt thaät laø. em thoâi laø nguyeät coi nhö phuùt ñoù tình côø. em thoâi laø nguyeät toâi xin ñöùng ñoù moät mình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản