intTypePromotion=1

Bài hát nhạc sầu tương tư - Hoàng Trọng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
730
lượt xem
89
download

Bài hát nhạc sầu tương tư - Hoàng Trọng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nhạc sầu tương tư - hoàng trọng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nhạc sầu tương tư - Hoàng Trọng (lời bài hát có nốt)

  1. Nhaïc saàu töông tö. « « Hoaøng Troïng bC « « «. ˆ « « « « « « « « « « « « « l «. « « ˆ _ ˆ ˆ ˙ « œ œ= »J »J »» »» & « « ll j ˆ « j ˆ « ˆ « « « « « ====================== l ˆ j _ j j j ˆ « « œ « « « œ « « « « « « « Chieàu rôi cho loøng laïc loaøi chôi vôi Ngaøy b œ. »»» »J « « ˆ »J »» ˆ ˆ j »» l « . j « « « j ˙ « « l «. « ˆ « ˆ « « « «= j j « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j =========================l & « ˆ « « j j rôi ai buoàn giaây phuùt qua roài Thôøi gian luoáng phuï cho ai maõi b «. « ˆ « « « « « « ˆ « « « « l «. j « « « « ˆ «« l « « « « « «_ _ Œ « = « « « _ « j _ ˆ « j j j « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ « « «« _ =========================l & ˆ « « « « ˆ« « j ˆ « « ˆ ˙ « ˆ « « ˆ j«j œ « « « œ ñaâu luoáng haän cho ai maõi ñaâu muoân kieáp u saàu Chieàu b «. « ˆ « « « « « « « « « «. « « « ˆ « « « l ˙ ˆ ˆ j « « j « « « « _ ˆ ˆ œ œ. »J »»» œ »» l »J »» »J « « « »J »» ˆ ˆ ˆ »» = j j j « « « =========================l & j _ ˆ j « « b «. « « « « « « « ôi troâi veà mieàn naøo xa xoâi Tìm ai tieáng loøng thoån thöùc vaén « « ˆ « « « « l «. « « « « « ˙ « « l «. ˆ « j j « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j j j « ˆ « j ˆ « « « «= « « =========================l & ˆ « « _ ˆ ˆ ˆ _ « « j ˆ « j « j j « b « . « « « «£ « l « ‰ « « « « « « « daøi Tình ôi maét leä chan chöùa khaép nôi gioù ñöøng khoùc nöõa gioù « « « « « « ˆ « « « ˙ « « « ˆ ˆ ˆ l « j j j ˙ « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « j j j = « « « ˆ & «« ˆ « ˆ « ˆ « =========================l ˆ j « ˆ j « « ˆ « « « « « « « « « « « ‰ « « « ôi Tan naùt tôi bôøi Maây troâi bô vô mang theo nieàm b « « ˙ « « « « ˆ « ˆ « l « « « « « « « « l « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ j j j j j j j j j j « « « « « j « j « « =========================l & « « « « = ˆ ˆ « j j« « « ˆ j nhôù AÙnh traêng vaøng uùa soi boùng hình ai phöôøng trôøi naøo ñaây Moâi em thô « « « « l « « « « b « & «˙ « « « _ _ « « « l _ _ « _ _ « « ˆ « =l ˆ ˆ « j « j j « « « « « « « « « « « ˆ « «« ˆ j « « « « ˆ « j ˆ «« « j« _ _ ˆ ˆ ˆ _ _ ˆ « _ « « «« « « « ˆ ˆ « ========================= « « « j « « j « « « j ˆ ˙ « j ˆ « j j ˆ ˆ « « j j ˆ « Œ « « l «. « ngaây maùi toùc vöông daøi Ñoâi maét u buoàn leä thaém ñeâm naøo öôùt hoen khaên b « « « « ˆ « « « « « « « « « « « « « l « « « ˆ _ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˙ « »J œ »» »J Œ œ = »» & « ========================= l ˙ « j ˆ « j ˆ « ˆ j _ j j j ˆ « œ « « « œ « « « « « « « hoàng Vì ñaâu cho loøng traøn ñaày thöông ñau Vì b œ. »»» »J « « « »J »» ˆ ˆ ˆ »» l « . j « « j j « ˙ « « l «. « ˆ « ˆ « « « «= j j « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j ========================= l & « ˆ « « j j £ ñaâu cho ñôøi ta xa caùh nhau ngaøy troâi xoùa tình duyeân cuõ nghóa b «. « ˆ « « « « « « « ˆ « « « « l «. j « « « « « « « l« Ó = « « « « « ˆ « « « ˙ « « ˆ « ˆ « & _ ˆ ˆ ˆ _ « « j ˆ « j « j j « ========================= ˆ « j ˆ « ˆ ” xöa ñaém chìm theo lôùp gioù möa trong coõi xa môø.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2