intTypePromotion=1

Bài hát nhớ rừng hoang - Trọng Khương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
135
lượt xem
11
download

Bài hát nhớ rừng hoang - Trọng Khương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nhớ rừng hoang - trọng khương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nhớ rừng hoang - Trọng Khương (lời bài hát có nốt)

  1. Nhôù röøng hoang. £« « Troïng Khöông « b C « « « œ œ œ œ Œ « Œ œ Œ « Œ «. « « « ˆ « = « ˆ ˆ »»» »»» »»» »»» « »» ˆ « « « « « « « « ˆ œ « l ˙ ˆ l l ˙ ˆ « « »» « « « « j j « j »J ====================== l & l ˆ l» « ˆ « £ « £ « £ Xa xa röøng lau uoán « « £ « « « « « £ « « ˆ « « « b « « ŒŒ « « « « « « « « « « « « & ˆ ˆ « « « « l _ l_ « l « « « ˆ ˆ l ˆ ˆ ˆ « « « =========================l « « ˆ j j j ˆ ˆ ˆ _ _ ˆ ˙ ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « w « « « « « j « « « « £ « « « œ « « « « £« « mình nghe ñeâm veà beân thaùc nguoàn Hoang mang lôøi chim naõo nuøng buoâng tieáng saàu trong ngaøn «ŒŒ « « « « « « « « »J « « « & b w lˆ « ˆl ˙ « « ========================= l j j j ˆ ˆ ˆ »» l ˆ ˆ ˆ « « « l w « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « = £ « « œ « « œ « £« « caây Say söa loøng ta thaãn thôø khi mô hoà öôùc röøng hoang « ˙ J ˆ ˆ » œ « « »J « « » « ## b « Œ Œ « »»» ˆ l « »»» j « « j » l ˆ ˆ »» ˆ « « l w l « Œ Œ « l l= « « ˆ ˆ & « ========================= ˆ « « « « « ˆ « « _ « _ ˆ « ## « « « « Coøn nhôù nhöõng ñeâm traêng naøo ta laéng nghe hôøn gioù ñaøn Haøng « « « « « « ˆ « l « « « « « l w l « Œ Œ « l ˆ « « « =l « « « « « « « j ˆ « « ˆ « « « ˆ ˆ « _ « « « & “{ ˆ ˆ ˆ « ˆ _ ˆ ˆ ˆ j « « « « _ « « « ========================= j « ˆ « j _ « « jˆ « « _ ˆ « j ˆ « caây xöa vaãn aâm thaàm chôø traêng nöôùc leân Ngaøn boùng lieãu vaãn in ## ...höông xöa vaãn theo veà trong bao giaác mô Hình boùng cuõ vaãn aâm « « « « « « « « lw « « Œ Œ « « « « ˆ « l« ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ l « « « « «= j & « _ ˆ _ « « ˆ « j « ˆ ˆ « j ˆ « _ « « « « « =========================l « « _ ˆ « j hình mô beân hoà cuõ Ñan nhaéc maõi nhöõng cung ## « Œ Œ thaàm in beân doøng suoái Coøn nhôù maõi tieáng chim « « « « «« œ lw « »J « « « ˆ »» « ˆ « « l « « « « _ l_ « « « _ l « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « & _ ˆ ˆ« « « « « _ ˆ « j _ ˆ ˆ ˆ « « _ « « « = ========================= l « _ ˆ « j« ˆ « « « « « j « « «ˆ j ˆ j « hô rung beân suoái mô Giôø ñaõ maát phuùt hö huyeàn ta nhôù röøng röøng ca trong naéng mai Vaø nhöõng phuùt traêng mô maøng soi laù vaøng... ## 1. « »» »» »» « œ œ œ lw l « œ œ œ lw « »»» »»» »»» ˆ » » » « ========================= & w l ˆ« « œ œ œ « »»» »»» »»» =l l ˆ « xöa Tieáng saùo vaán vöông khuùc haùt löõng lôø OÂI bieát bao ## « « « « w « Œ Œ « « « « « l « ˆ « « Œ « «=l « ˆ ˆ « 2. & w l ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « { ========================= l _ ” w « « l« ˆ « « _ ˆ « giôø Ta ñi tìm em Tìm... ...rôi Röøng hoang ## « « « w « Œ « œ w w « Œ « « « »» w œ » & w lˆ ˆ ˆ l « « « l« ˆ « ˆ » l « ========================= l l l »» Œ Ó=” ôi Röøng hoang ôi... Röøng hoang ôi... ôi...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2