Bài hát niệm khúc cuối - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.198
lượt xem
253
download

Bài hát niệm khúc cuối - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát niệm khúc cuối - ngô thụy miên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát niệm khúc cuối - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

  1. Nieäm khuùc cuoái. Ngoâ Thuî Mieân ## 3 Ó « « « & 4 « « “{ « « « « ˆ _ « « «. « « ˆ l «. ˆ ˆ « ====================== l ˆ « j « « « « ˆ « « « « « « ˆ= ˆ ˆ « j « « « « _ « ˆ Duø cho möa toâi xin ñöa em ñeán cuoái cuoäc ...nhau cho nhau yeâu thöông aám aùp cuoäc ## « « « « « Œ « « l ˆ. « « « l œ. « « œ « «=l ...ñaây ai ñöa em ñi ñeán cuoái cuoäc « «. « « « ˆ « « « ˆ « « j ˆ « « « ˆ »»» »J ˆ « »» « « ˆ & ˙ « l « ========================= ˆ « « ˆ ñôøi duø cho maây hay cho baõo toá coù keùo qua ñôøi tìm moâi nhau cho nhau raõ naùt raõ naùt tim ## « « Œ »»»œ . œ œ « « « « « ñôøi duø cho em em ñang taâm xeù xeù naùt tim «. ˙ « « ˆ « »» »»» œ œ » l »J »»» »» «. œ »»œ l « ˆ J »»» « « ˆ ˆ= « ========================= l & l » « ñaây duø coù gioù coù gioù laïnh ñaày coù tuyeát buøn toâi vöøa ñoâi tay öôùc muoán töø raøy toùc roái baïc ## « « « « toâi duø coù öôùc coù öôùc ngaøn lôøi coù traùch moät «. « « « l ˙ ‰ « j ˆ ˆ ˆ « « « « « « « l «. « « ˆ l « . « « «= « « « « « « ˆ « « « _ ˆ j « « ========================= l & ˆ « _ « « « ˆ « ˆ j « ˆ ˆ « « « « ˆ « j ˆ laày coù laù buoàn gaày duø sao duø sao ñi nöõa toâi cuõng yeâu maøu ñaáu veùt tình saàu nhìn em nhìn em giaây phuùt muoán noùi yeâu... ñôøi cuõng ñaõ muoän roài tình ôi duø sao ñi nöõa toâi cuõng yeâu... ## 1. « « Œ « «” « « Œ œ »»»œ “ { œ . œ œ =l « »» » »»» »J »»» œ »» »»» 2.,3. & «. ˙ « l ˆ « «{ ========================= « _ « «. l ˆ « « _ ˆ « « ˆ ˙ « « em Döïa vai toâi toâi nhö côn ....em xin cho ...xin em nhö goái ## »» l »»»œ . »» » » l « . « « « ...em »œ »œ œ » »» »»» »J ‰ œ ========================= l & »J »»» » œ œ œ « ˆ « « « « ˆ ˆ «= « « « j ˆ nguû ru em ñöa em moät laàn ru em vaøo moäng cho toâi oâm em vaøo loøng xin cho moät ## « « « « 1. « « « « Œ œ œ »»» »»» & «. « « « l «. ˆ « j ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ « « « « l « « « « ˆ =========================” « ˆ «. ˙ « « l ˆ « ={ j _ ˆ « moäng ñöa em vaøo ñôøi moät thôøi yeâu nhau cho toâi % laàn cho ñeâm maën ## « « « « « Œ l « 2. «. « « « l j ˆ ˆ « « « « «. « « ˆ « « =========================” & ˆ « ˆ ˙ « ˆ « _ _= _ « « « « ˆ ...noàng yeâu thuông vôï choàng Duø mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản