Bài hát sợi nhớ sợi thương - Phan Huỳnh Điểu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
423
lượt xem
125
download

Bài hát sợi nhớ sợi thương - Phan Huỳnh Điểu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát sợi nhớ sợi thương - phan huỳnh điểu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát sợi nhớ sợi thương - Phan Huỳnh Điểu (lời bài hát có nốt)

  1. Sôïi nhôù sôïi thöông. thô : Thuùy Baéc nhaïc : Phan Huyønh Ñieåu 2 Œ « « « « « « « « «. ˆ « « « « « « « « « « « « « « j ˆ ˆ ˆ « = & 4 « « l « « ˆ « « l ˆ j ˆ « ˆ j « ˆ « j « ˆ « ˆ ==================== l « Tröôøng Sôn Ñoâng Tröôøng Sôn Taây beân naéng »» »» « ˆ l « l « œ œ l »œ . œ œ œ l œ « «=l œ œ «. « »J »J « « « ˙ « »J »J »» »»» »J »J »»» ˆ »» »» »» »» « « ˆ « « « ======================= & « « j ˆ ˆ j « ñoát beân möa quaây Em dang tay Em xoøe tay Chaúng theå «. « « j l « « « ˆ « =l « ˆ « j « « « « « _ ˆ « « « « «. « « « j « ˆ j l ˆ ˆ « « j « ˆ « ======================= & ˆ « k « « « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « _ « « « _ « ˆ « « « _ ˆ « ˆ « « naøo xua tan maây (maø) chaúng theá naøo che anh « « « ˆ « ˆ « j « « ˆ »» ˆ « »J »K »K « « « « « »J « « « « « « kj « « « ˆ « l « œ œ œ « « « l « œ «=l « « j ˆ »» »» »» ˆ ======================= & _ l _ j « « ˆ « ˆ j « _ ˙ « j. _ ˆ « ñöôïc (chöø) ruùt sôïi thöông (aáy maáy) chaêm maùi lôïp Ruùt sôïi »œ . »» œ œ œ »»» »K »J »» »» œ l œ »K »»» « « « « l « j « ˆ ˆ j. « « « ˆ « « »» ======================= l & « j « j « = ˆ _ « « ˆ j « « k _ ˆ « nhôù (maáy) ñan voøm xanh Nghieâng söôøn ñoâng maø che möa « « « l « « « « « « « « « « _ « _ « « _ « ˆ ˙ l « « « « ======================= l & « ˆ ˆ « j « « ˆ j « ˆ _ « ˆ. « « « j j l ˆ « j « ˆ « « «= « j ˆ ˆ j « ˆ « anh Nghieâng söôøn taây xoøa boùng maùt Rôïp trôøi « œ. œ œ œ œ œ « « »J »K »K œ. œ « »J »K « « j ˆ »J »J »J œ » »» »» « « ˆ ˆ= « »» »» j & »» j »» ˆ « l »K »» »» ======================= l l » j « « thöông (aáy) maøu xanh suoát (maø) em nghieâng heát (aáy maáy) veà phöông «. « « « œ œ j « ˆ »» »» »J »»» »J »K »K ˆ « »J »J l œ ˙ l œ œ œ « « l « « l « Œ = »» ======================= ” & k »» »» « ˆ j ˆ « j « « ˆ ˙ « « j « ˆ « « »» « anh (maø) em nghieâng heát (aáy maáy) veà phöông anh. 1978

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản