Bài hát tạ ơn đời - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
187
lượt xem
43
download

Bài hát tạ ơn đời - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tạ ơn đời - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tạ ơn đời - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. Taï ôn ñôøi. »J _ œ œJ œ »J J »J »»œ »J »J œ . »J b 4 œ »J œ œ »»» œ »» »» »»» œ ˙ Phaïm Duy »» »» »» »»» »»» 2 ˙ 4 « « « « « 4 »»» l 4 « « _ « «=l 4 »» ====================== & l l ˆ ˆ _ˆ ˙ « « « « « jj« j j ˆ « « « « « « 2 « 4 b « « « « « l « « « « « . « l « nˆ « « « l 4 « = Tim vang coøn giaây laùt ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˙ « « _ « « « « « « « « & ˆ ˆ « ˆ « « « « « « «j j j j ========================= jj« j « « ˆ « j « j j j ˆ j « « « ˙ l4 « j b 4 « « « « « l « « « « « ‰ « l « « « « « ‰ =l Hôi run coøn thôm ngaùt Döông gian coøn trong maét Nghe tieáng haùt chöa nhaït tan... « ˆ ˆ ˆ « & 4 « « « « ˙ j « « « « ˆ j j j « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « j j j j ========================= « « « « « « ˆ ˆ « _ ˆ ˆ j j ˆ j j « « j « « « « « ˆ j « _ ˆ « Bao nhieâu laø thöông meán Bao nhieâu laø quyeán luyeán Vôùi bao nhieâu nieàm xao xuyeán Ñôøi b « « « « « 2 « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « l4 « j j j « « « j ˙ 4 « « « « 4 « « « « « l « « « « « =l« « _ « ˙ « ========================= & « « ˙ « l ˆ ˆ _ ˆ ˙ « « _ « « jj« j « j ˆ « ˆ ˆ « ˆ « j j « j « « ˆ « j « « « « « 2 « vaéng xa nhö Meï hieàn OÂi moät laàn nöông naùu Ñi treân ñôøi chaúng laâu b « « « « « . « « nˆ « « « 4 « « « « « « « l « « ˆ ˆ ˙ l ˙ « « j j j j ˆ ˆ ˆ « « « « « « 4 ˆ « « « « « « ˆ ˆ « j j jj & ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j ========================= l « l4 « ˆ « « ˙ = j j« « « jj b « « « « «‰« « « « « « ‰ « « « « « « 2 « = Trong traêm muøa xuaân heùo Tay haùi bieát bao nieàm yeâu Daêm eo seøo nhaân theá « « « « « « l « « « « « « l « « « « « l4 « l4 & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « « « « « « « « « « « « jj j j ========================= j jj j j j j j j ˙ 4 j _ ˆ « « « « « « ˙ « « « « œ. œ Chöa phai loøng say meâ Vôùi ñoâi ba laàn gian doái Ñôøi vaãn ban cho ngoït buøi b 4 œ œ œ œ œ . œ « « « « »»» J J »J J »»» »»» »»» »»» J ˆ ˆ j ˆ »»» j j« j « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « » « « j j « ˆ j j »J= & 4 »» ========================= l l l « « « « »» »» OÂi ôn ñôøi choùi voùi Nhôù khi thaân troøn oâm goái Ba traêm ngaøy trong goùi Ngoùng b « « « « nœ . « « « « »» j j « j ˆ ˆ ˆ ˆ » « « j « « 2 « 4 j ˆ l « « « ˙ « 4 œ œ œ œ œ. »» »» » »» » 4 »J »J »J »J »» »J œ»» = ========================= l & l » « « ˆ ˆ « « »»» « « « « œ. troâng ra ñôøi goùp moái chung vui OÂi ôn ñôøi maõi maõi Thoaùt b « « « « ˙ j jj« « « ˆ ˆ j « « « « »» « j« « j ˆ j j ˆ « ˆ ˆ » œ l « « « « nœ . « l 2 « = »J « « « « »»» »» ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j « « « « « 4 « 4 ˆ j « & « l ========================= ˙ l4 « « « « « «. « thai theo ñôøi vun sôùi Bao nhaân tình theá giôùi Lôùn leân trong vöôøn aân aùi muoân ñôøi b4 « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « « & 4 « « _ « ˙ j j ˆ « ˆ « « ========================= l ˆ ˆ _ « « « « j j l « « _ « ˙ j j « j ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « j « l « « « « ˆ = « j « « « j ˆ j j j ˆ « « « « « « « « «« « « Mang ôn ñôøi chaên voã Daâng cho ngöôøi yeâu goùa Daâng caây ñaøn bô vô Daâng b « nˆ « « « ˆ « ˆ ˆ ˙ jjjj « « « « « « «« « « « ˙ ˆˆ « ˆl ˙ « «« ˆ « « jj « j « « « « «‰« « « « « 2 « « « « l « « « « « « = ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ ˆ l4 « « « « « « « « « « j j j j j j j jj ========================= & l j _ˆ « bieát bao aân tình xöa Mang ôn ñôøi naâng ñôõ Daâng naám moà thoâ sô Vôùi daâng höông hoàn thöông b 2 « ‰ « l4 « « « « « l2 « l4 ˆ ˆ « « « ˆ ˆ & 4 « « 4 ˆ « « « « 4 « 4 w l « j j j j « « « ˆ ˙ =========================” « Œ Œ= j « « ˙ « ˙ « nhôù Coøn vaán vöông trong chieàu taø (1959)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản