Bài hát tháng năm êm đềm - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
91
lượt xem
13
download

Bài hát tháng năm êm đềm - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tháng năm êm đềm - lê quốc thắng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tháng năm êm đềm - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

  1. Thaùng naêm eâm ñeàm. Leâ quoác Thaéng 2 « « « « l « « « l « ‰ « j j « 4 « l « « « « l ˆ. « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « _ _ « « « k« « j j ˆ « « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « ====================== l & « j « « « = « _ « j _ ˆ « k _ « j _ ˆ « Töøng thaùng naêm eâm troâi theo nuï cöôøi beân phoá quen Maøu Taø aùo em bay bay treân con ñöôøng beân naéng mai Töøng ˆ « œ « l ˆ. « « « « & ˆ « « »J»» « j j ˆ ˆ « « « « « « « l « « « « « =========================l « « l « ‰ « « « ˆ ˆ k k j « k ˆ « « j ˆ « « « k _ ˆ « _ ˆ « _. « _ ˆ « tím nhö baâng khuaâng theo kyû nieäm beân maùi tröôøng chieác laù rôi rôi böôùc chaân nheï em ñeán tröôøng « « « « « l « « « « « « « « « j kkj j « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ kk « « « « « « « « l « « « ˆ « « « « « j kkj j « « « « l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « =========================l & j ˆ « ˆ ˆ ˆ « j kk « « « « Cho em yeâu haøng caây ngaån ngô Cho em yeâu nuï hoa sôùm mai Bao yeâu thöông gôûi trong traùi tim Bao caâu ca ñeïp nhö giaác mô « « « l « « « l « « ‰ « « « « k k ˆ ˆ « « & « ˆ « « « j ˆ « ˆ j « « « _ _. « j ˆ « « _ « _ l _ =========================l « _ _ « « j « « « _ ˆ « « j ˆ « ˆ « j ˆ _ « ˆ « « _ ˆ « Treân trang giaáy nhoû saùng nay nghe thôøi gian Ngaøy xanh Nghe côn gioù nheï vaán vöông trong loøng ai (Haøng caây) « œ « « ‰ « « « œ « « ˆ »» ˆ ˆ l « « »J « « j « j j « « « ˆ « « « l « »J « « l « . kk j ˆ ˆ ˆ »» ˆ ˆ « « « =========================l & “{ j j « « « ˆ « ‰ vaãn haùt trong moäng mô Ngaøy xanh vaãn haùt trong tình yeâu vaãn nhôù ai ñôïi ai Haøng caây vaãn nhôù ai chôø ai »»» »J »J œ œ œ»» »» l œ »»» « « « « j « « ‰ « «” ˆ ˆ l « « «{ 2. « ˙ l « « « « « j ˆˆ k« « k « ˙ « 1. « ========================= & ˆ j « ˆ « ” Khaép loái thaân quen em ñi veà Haøng caây... Hoa tím thô ngaây trong ngaøy... ...xanh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản