Bài hát thuyền và biển - Phan Huỳnh Điểu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
433
lượt xem
162
download

Bài hát thuyền và biển - Phan Huỳnh Điểu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thuyền và biển - phan huỳnh điểu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thuyền và biển - Phan Huỳnh Điểu (lời bài hát có nốt)

  1. Thuyeàn vaø bieån. thô : Xuaân Quyønh nhaïc : Phan Huyønh Ñieåu Kœ »K »»» œ œ œ œ œ »» « KK « b6 « « « « & 8 « « ˆ « « j l « ˆ ˆ « »J J » » » » » »J ˆ « « « « . œ œ »» »» l »» »» »» »» œ l « . « « =l »» ====================== jj ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ jj «j œ J »J »J »» » b « œ œ œ œ »» œ œ œ »» K »J »K »»» l »»» » » »J ˙. »»» œ. « « « » œ »» »J & « . »» =========================l ˆ « »» l l »» « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « Chæ coù b « « « l « «. « ‰ « « « « « « « « « « « ˆ « « « « & «. _ ˆ ˆ ˙ « j j ˆ _ « « « l« ˆ « « « « l « « « « « l «. _ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ jjj _ ˆ « j jj j « « « « « « « « « =========================l thuyeàn môùi hieåu Bieån meânh moâng döôøng naøo « b « ‰ « « « « « « « «. « « « œ. œ « & « « « ˆ _ ˆ ˆ ˆ j « « « « « « « « « ˆ »»» « « « j « l «. « « l ˆ ˆ ˆ « l =========================l j jj »»» « l ˙ . j »»» ˆ « ˆ « jj j ˆ ˆ _ « « ˆ « Chæ coù thuyeàn môùi bieát thuyeàn ñi ñaâu veà ñaâu? b œ. Œ œ «. « « « œ. « « « «. « « «. « « » & »» »J « « « « »» »» “ { ˆ ˆ ˆ ˆ l » kk « « «« =========================l « « « l « jj j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « l « ˆ ˆ ˆ « « « j « « ˆ ˆ j « « Nhöõng ngaøy khoâng gaëp nhau bieån baïc ñaàu thöông nhôù Nhöõng b « « « « « «. « « «« «« « « « « « « « & « « « ««l « j ˆ « ˆ ˆ ˆˆ ˆ « « «« « kk l _ « « _ « l «. _ _ _ « « j ˆ ˆ « « « j ˆ « ˆ ˆ_ ˆ ˙ « «« « « =========================l _ _ « « « j« j j ˆ « l « « « « _ ˆ ˆ ˆ ˆ « j jj_ « « « « « j ˆ « ngaøy khoâng gaëp nhau loøng thuyeàn ñau raïn vôõ Neáu töø giaõ thuyeàn b « « «.« 2 « « « « j j j j « « « 4 « « « « l « « « l ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « _ l #_. _ « l ˙ « « « _ « « « « « ˆ « j « ˆ « ========================= & _. _ _ « ˆ j « « « ll ˆ ˆ ˆ j j « « « _ ˆ ˆ ˆ « « « roài bieån chæ coøn soùng gioù Neáu phaûi caùch xa anh em chæ « b « « « « « « œ . œ »»»œ « « « . « « ˙ . « « l « « « l »»» »J ˆ « « j« « « ˆ l ˆ « « l »»» œ ‰ œ » »J & « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j j j. k ˆ « « « « « »» l ========================= j kk ˆˆ «« l »» »» ” { coøn baõo toá Neáu phaûi caùch xa anh em chæ coøn baõo toá.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản