Bài hát tìm lại ngày xưa - Lê Mộng Nguyên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
99
lượt xem
15
download

Bài hát tìm lại ngày xưa - Lê Mộng Nguyên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tìm lại ngày xưa - lê mộng nguyên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tìm lại ngày xưa - Lê Mộng Nguyên (lời bài hát có nốt)

  1. Tìm laïi ngaøy xöa. Leâ moäng Nguyeân ## 3 ‰ « & 4 « _ _ _ l «. l ‰ « « « « « « « ====================== l « _ _ _ ˙ « « « « _ « « « « j « j ˆ « « j « « « ˆ ˆ j « « l_ = j « ˆ _. « « « j _ ˆ _ ˆ ˆ « ˆ « « « ˙ « Giôø tìm laïi ngaøy xöa Boùng Cha giaø qua roài ## ‰ ‰ « « « « « « « « « _ _ « « ˆ ˆ ˆ j « « l _ « « « l « _ _ _ _ l «. = « ˆ _ _ _ « j j « « « ˆ « « « « ======================== l & « j « _ _. « j « _ _ ˆ « « ˙ « « j _ j ˙ « j « ˆ « ˆ ˆ « « Nöôùc maét khoâng nguoâi saàu OÂi naêm taøn vì ñaâu ## Œ « « « « « « l « « ˆ l « ˆ « « « « ˆ j j « « « « ======================== l & ˆ « « l _. = ˙ « ˆ « ˙ « « « _ ˙ « Mòt muøng quaù phöông trôøi xa vôøi ## Œ & « « _ « « « « _ « l « « _ « ˙ « « « « l «. ======================== l l _ _. ˆ « ˙ « = « _ « _ ˙ « _ « « ˆ « _ ˆ « « ˆ j « Ñöôøng veà queâ tìm Cha nôi moâ ## Œ « « « « & « « l « ˆ ˆ « « « « « « l «. ˙ « ======================== l ˙ « « l ˙ « « = _ « _ ˆ « _ « _ ˆ « Nöôùc non ngôø ñaâu bieät caùch ## Œ « « l « « _ ˆ « « ˆ « « « « l _ « « « l «. « ======================== l & ˙ « = « _ ˙ « _ « _ ˆ « « _ « _ ˙ _ « _ ˆ « « Chia ly vónh bieät hoàn Cha ## ‰ ‰ « « « « & « _ _ _ l «. « « « « « « « « « « « « l « j « j ˆ ˆ ˆ ˆ « j « « ======================== l l « = « « _ j j « _ ˆ « ˆ « ˆ « « j ˙ _ _ _ _ « ˆ « « _. « _ ˙ « Giôø tìm laïi ngaøy xöa Xoùt xa thay tieáng loøng ## ‰ ‰ « « « « « « & « « « « _ _ « « l_ « _ _ _ _ l «. = ======================== ” ˆ « « « « ˙ j « « « « ˆ « « j « « « ˆ ˆ j « « _ _. « j « _ _ ˆ « l « ˆ _ _ _ « j ˆ « ˆ j j j « _ « « ˙ « ˆ « Muoân naêm ai coøn haän OÂi xuaân taøn vì ñaâu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản