Bài hát vẫn nhớ cuộc đời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
121
lượt xem
25
download

Bài hát vẫn nhớ cuộc đời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát vẫn nhớ cuộc đời - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát vẫn nhớ cuộc đời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Vaãn nhôù cuoäc ñôøi. « « « »K « « ˙ Trònh coâng Sôn 4 Ó 4 ‰ . œ œ. »»»œ »»»˙ »K »» »» »» « « l « ‰ . œ ˆ. ˆ « « « ‰. « « « ====================== l & ll ˆ « « « « « _ _. = « ˆ ˆ k« « « Moät ngaøy boãng thaáy Yeâu thöông moïi ngöôøi Moät ngaøy boãng « « ‰ . « «. « « « « « l « ˆ « « « « ˆ « ˙ k ‰ . œ »œ. »»»œ »»»˙ »K » »» »K « « ‰. œ « ˆ « »» ˆ. =l « « ========================= & ˙ « « ˆ l nhôù Ñoâi moâi roà daïi Moïi ngöôøi ñaõ tôùi vaây quanh cuoäc « « ‰ . « « « « « «. ‰. « « « « Œ œ »œ œ »»» »» »»» ˙ & « « _. ˆ l « ˆ « k « « «« ˆ « « «« « ========================= l ˆ ˆ _ « « ˆ ˆ « « ˙ « « _l _ « ˆ. « « k « «ˆ = £ « «£ « ñôøi Töøng giôø tieác nuoái chia tay ngaäm nguøi Moät ngaøy coøn œ »»» »œ »»»œ »»œ œ »» » »»» ========================= & “{ « « « l œ ˆ ˆ ˆ « « « »»» »»»œ œ œ œ »»» »»» »» » « «£ «=l « « « « « « ˆ ˆ ˆ £ £ soáng goùp tieáng mong manh Baïn beø ngoài quanh tuoát saùng giaùo göôm Töøng ngaøy ñaûo £ « «£ « ...soáng chieác boùng lung linh Tình côø nguû queân döôùi boùng toái taêm Moät ñôøi veà « « « ˆ « « « « « « « £ « « « « « l « « « « « £ & ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= l ˆ « ˆ « ˆ _ ˆ « « _ _= « ˆ _ ˆ « « « « ˆ « « « ñieân gieát cheát linh hoàn Moät ngaøy caàu xin thong dong con ñöôøng Moät chieàu ñöôïc khoâng hai tay quy haøng Gioïng ngöôøi buoàn teânh côn ñau nung hoàng Theøm tuoåi hoàn... £ £ « « « « « « « « « « « Œ Œ »»œ »»œ »»œ « « « « « « « « « « « =l 1. 2. & ˆ « « « ˙ « ˆ ˆ ˆ « l ˆ « » » » ” ˆ « « « ˙ ========================= { « ˆ ˆ ˆ « £ « « queân ngoài chôø tình nhaân Moät ngaøy coøn... ...nhieân ngoài nhìn trôøi xanh « Œ ‰ . œ œ. œ »»˙ »K »» »»» ‰. œ « « ˙ »K ˆ. « « »» « « l « ‰. « « « & « ˆ « »» ll » ========================= l ˆ « « « « « ˆ « « _ _. = k « ˆ « ˆ « « Nhìn laïi quanh ñaây loâ nhoâ loaøi ngöôøi Moät ngaøy boãng « « ‰ . « «. « « « « « « l « « ˆ « ˙ k ˆ « « « ‰ . œ »œ. »»»œ »»»˙ »K » »» »K « « ‰. œ « ˆ « »» ˆ. = « « ========================= l & ˙ « ˆ l thaáy gaén boù cuoäc ñôøi Moïi ngöôøi vaãn tôùi ta chöa laïc « « ‰ . « « « « « «. ‰. « « « « Ó & ˙ « « « «« « « _. ˆ l « « ˆ « « «ˆ « =========================” _ ˆ ˆ « k ˆ ˆ « « « « « _l _ « ˆ. « « k « ˙ˆ = « loaøi Duø coøn phuùt cuoái xin em nuï cöôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản