Bài hát vắng cha - Quốc An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
180
lượt xem
32
download

Bài hát vắng cha - Quốc An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát vắng cha - quốc an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát vắng cha - Quốc An (lời bài hát có nốt)

  1. Vaéng Cha. k « « Quoác An bb 2 « « « « l « ˆ « « « « & ˆ « « « _ ˆ kj ˆ « « ˙ « l « « _ « l « « «= =====================« l 4 « ˆ ˆ«« « ««ˆ kˆ « k « « ˆ « « « k« «j ˆ ˆ « ˆ j k Trong maøn ñeâm haét hiu thoaùng nghe lôøi ru Vaãn ngoït « bb « « « « œ l « « « ˆ . « l « »J »» ˆ « « « « j kj k « kˆ ˆ « ˆ « « « « « ˆ « « « « « #ˆ ˆ k j « « k ˙ « « ˆ l « « _ « « « « ˆ ˆ ˆ « kkj =========================l & ˆ « « « j « « ngaøo nheï ru suoát bao ñeâm daøi cho con ñöôïc yeân giaác « bb « « « « « « « « « ˆ ˆ« «« « k« kj «ˆ ˆˆ j «« ˆ l « « « « l «« « « « « l « « « « k« « j « « «_ ˆ ˆ ˆ « ˆ k k « « k =========================l & «_ __ __ « « « « k« « « « « k j k ˆ « __ _« ˆ ˆ ˆ ˆ «ˆ « « « ˆ « « « « j ˆ ˆ ˆ k kj k « « « Vaãn beân con ñoâi baøn tay aám eâm Daùng hao gaày Meï chòu bao noãi ñau « bb « « « « « « l « « « ˆ ˆ« «« « k« « « «ˆ ˆˆ j kj « « « « kj « ˆ ˆ ˆ « « « k« « « « « l « _ _ _ « ˆ « « l _ #_ nˆ « =========================l & kˆ ˆ_ ««k « kˆ « « ˆ « « « « « _ _ j kˆ ˆ « « « « « ˆ _ « k« « « « k j ˆ « AÙo raùch vai mong ñoåi laáy cheùn côm Cheùn côm ñaày vì con thô b b #ˆ « « « « « œ œ »J »J œ œ œ œ œ. »J »K »K »K »J » « « « « l « nˆ ˆ k j. « « ˙ « « ˆ « »» =========================l & l »» l »» »» »» »» » OÂi Meï thöông yeâu Cha yeâu hôõi giôø ñaây choán bb œ . »»» K K œ œ œ œ œ œ œ »J K »K »J »J »»» »»» l »» »»» »» »» »» œ « « « « « »K « « « « « j kj kk ˆ « « « « =========================l & l »» « ˆ ˆ ˆ ˆ naøo Ñeå Meï yeâu leû loi suoát bao thaùng ngaøy Bao gioâng « « bb « « « « . « « ˆ ˆ ˆ « l « « « « « l « j ˆ « « « ˆ k « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « œ œ »J »J »» »» =========================l & k kj « « « _ k ˆ « k ˆ ˙ « « l ˆ « toá nhoïc nhaèn xoùt xa vaây quanh Meï yeâu Cha yeâu »J »K »K »K œ œ »» »» »» »» J »K b b œ œ œ œ »»» »» l œ . »»» œ œ l œ œ œ œ œ œ l »K »K »J »K »K »K »K »J »» »» »» »» »» »» ========================= & »» »» hôõi giôø Cha ñaõ xa Ñeå con thô bô vô khaùt khao « « « bb œ œ . « « « « . « ˆ « « ˆ ˆ l « ˆ « « l « »K »J ˆ « « ˆ « « ˆ j « « j kj j « « « « « l « « « »» »» k k ========================= & « « ˆ « j j ˆ ˆ « « ˙ « l « ˙ « ” mong chôø Con vaãn muoán ñöôïc coù Cha beân ñôøi con.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản