Bài hát vết lăn trầm - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
211
lượt xem
61
download

Bài hát vết lăn trầm - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát vết lăn trầm - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát vết lăn trầm - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Veát laên traàm. J ‰ « œ œ œ œ œ œ #ˆ . « « »» » »» »» » « Trònh coâng Sôn b b c Œ ‰ œ #œ . œ œ l“l { « »J »» »K »K « »» » »» »» ˙ ====================== l & « « »J »J l »» »J »J »J « j ˆ »» « « ˆ« «= k «ˆ k« » Veát laên veát laên traàm Haèn treân phieán ñaù naâu theâm öu phieàn Nhö coù »J œ œ œ »J œ . » ...buoàn Töø hoang xöa daáu chaânanh daï caàm OÂi veát bb « «. « «. j « « ˆ ˆ « « œ œ l œ ‰ œ »J »J »J œ l »» »K »K »»» »» »» »» »» »» »» »» ========================= l & œ œ œ. »K »K »» »» »» » « « ˆ= j « ˆ « laàn chim muoâng haèn daáu chaân Ngöôøi ñi phieâu du töø ñoù chöa thaáy veà queâ haèn ghi treân boàn gioù hoang Chôø ta da du moät chuyeán oâi moâi hôøn xin « bb « . « « « « « « . « ˆ « « l « j ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « œ. « « »»» œ œ l œ. K »K »»» »»» »» »J »» œ #œ . »» » »K K œ œ »» »»»= 1. ˆ « j j ˆ ˆ « « j j kk ˆ ˆ « « =========================” & { nhaø roäng ñoâi caùnh tay chôø mong Ngöôøi chôït nhôù mình nhö ñaù Ñaù laên veát laên... ñöøng keå laïi tích xöa buoàn... U b 2.« . « œ. »J »J »J »J « « ‰ « œ œ b « ˆ « « « »»» « ˆ ˆ k « k « œ»» l œ œ œ œ « »J »» »» »» » ˙ ========================= l & » « l « ˙ « « »J = ˆ »» »J j »» « « « £œ œ ...hôn Ñôïi chôø naêm laøn gioù qua truoâng thieân ñaøng Thoâi nguû yeân ñi b œ. b »»» « « »»» »»» l œ . j « ˆ ˆ »»» »J »J »J »J J œ œ œ œ œ »» »» »» »» »» l « Œ ‰ « « ========================= l & » « ˙ « « = j ˆ « £ œ œ. œ « « « « « « « « « œ. con Nguû ñôøi yeân ñi con che daáu thaân ñau raû moøn Nguû b b « œ »»» »»» » »J « « « ˆ ˆ ˆ j « j « j « « « « ˆ »» j « « « ˆ « » œ œ K »K & « »» ˆ « »» l ========================= l j ˆ ˆ « « . « l « ˆ j j j ˆ « « ˆ « « j »»» = »» ñôøi yeân ñi con nhö veát thöông ñau nguû buoàn nhö truøng döông ñeâm maét thaâm coøn nghe bb œ . »»» J »» œ #œ . »»» œ œ « K »K « »»» » ˙ j ˆ »» »»» J » ‰ « œ œ œ œ œ œ #ˆ » » « » »» »» « « « »J J l »» J »J »J « . «=l «« kk ˆˆ «« » » l « ========================= & « »J J J J »J œ . » ngoùng Ñaù laên veát laên traàm Töø côn ñau aáy löu thaân moûi moøn OÂi maét bb « «. « «. « « j « ˆ ˆ « œ œ l œ ‰ œ œ œ œ œ l »» »K »K »»» »» »» »» »»» »»» »»» »» »K »K »» œ œ œ. »» »» » « « j ˆ= « ========================= l & ˆ « U b «. « « « « « «. thaàm van xin Lôøi Thaùnh ñeâm Baøi ca dao treân coàn ñaù treân ngai vaøng queâ « œ. « « »» œ l œ œ œ œ « »J »J »J »J « b «ˆ « « « « « « l « ˆ ˆ « j j « j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ» ˆ k « « k ========================= l & »J »» »» »» »» » ˙ = » « nhaø moät thôøi nguû yeân tuoåi xanh Roài moät hoâm chôït thaáy hoang vu quanh mình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản