Bài hát xin gọi nhau là cố nhân - Hàn Sinh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
360
lượt xem
151
download

Bài hát xin gọi nhau là cố nhân - Hàn Sinh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát xin gọi nhau là cố nhân - hàn sinh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát xin gọi nhau là cố nhân - Hàn Sinh (lời bài hát có nốt)

  1. Xin goïi nhau laø coá nhaân. 2 « « « « « « « « « « « « « « « Haøn Sinh « « « « « « « « ˆ « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « 4 « _ « « « « « ˆ « ˆ « “{ ˙ « ====================== l & ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « «= l ˆ « ˆ « ˆ « _ ˆ « ˆ Toâi trôû veà ñaây luùc ñeâm vöøa leân Giaêng maét trôøi möa phoá khuya buoàn « « « « « ...xöa Ñaâu boùng ngöôøi xöa coá nhaân veà « « « « « « & « « l ˆ « « _ _ « « _ l « « « ˆ « « « « « « « ˆ « « ˆ « « « « ˆ « « ˆ « « « ˆ « « =========================l ˙ « ˆ. « « « « « « « « « « « « _ _ « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « _ ˆ « teânh Goùt moøn tìm dö höông ngaøy xöa bao nhieâu kyû nieäm eâm ñaâu Tieáng buoàn chôït ñaâu ñaây voïng ñöa coâng vieân laïnh luøng hoang... « « œ »»»œ »œ »œ « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « « « ” 1. « ˆ « « « « « « »»» » »»» »» l ˙ »»» ========================= & « ˆ ˆ ˆ « « l « « _ « « « _ « « ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ « { ˆ ˆ « aùi moät tình yeâu thoaùt treân taàm tay Toâi trôû veà ñaây vôùi con ñöôøng... « « « « « « « « « « « œ »œ »»»œ »œ l « »»» »»» »» « ˙ « « « « « ˆ ˆ ˆ « l « « ˆ 2. « « « « =========================l l & ˆ ˆ ˆ « « » « « « « « « « ˆ « « « « « « « « « ...vaéng ngoïn ñeøn ñeâm ñöùng yeân cuùi ñaàu Thu ñeán thu « ˆ. « « « « « ˆ « « « « ˆ « «. « l « « « « « « _ _ l « « « « « ========================= & ˆ « « _ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « _ _ « « « ˆ _ « « ˆ « « « « « ˆ « « « « ñi cho laù vaøng laïi bay em theo böôùc veà nhaø « « « « « « « « « l «. « « _ « _ « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ « & « =========================l ˙ « l ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ai aân tình xöa ñaõ lôõ thôøi gian naøo boâi « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « « l ˙ « ˆ « « « « « « « l « « _ « « « _ « « ˆ « ˆ « =========================l l & « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ _ « « ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « xoùa kyû nieäm ñaàu ai ñaønh loøng queân Phoá buoàn mình toâi böôùc chaân leû « ˙ « ˆ ˆ « « « ˆ « « l « l « « ˆ « ˆ « =========================l & « ˙ « ˆ « « « « « « « loi Ray röùt trôøi möa boãng nghe maën moâi & « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ _ _ « « ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ « « « l « « « « « « « « « « « « « « « « « « _ _ « =========================l « « _ ˆ « ˆ _ ˆ « « ˆ. « « « « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « ‰ Œ Noãi nieàm chuyeän taâm tö ngöôøi ôi Xin ghi nhaïc loøng thöông « « « œ »»»œ »œ »»œ »»» »»» » l « ˙ « « ˆ « ˆ « « « « ˆ » ========================= & « l ˆ j « ” nhôù mình goïi nhau coá nhaân u saàu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản