Bài tập có đáp án Máy biến áp

Chia sẻ: Lê Văn Lợi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

2
1.807
lượt xem
451
download

Bài tập có đáp án Máy biến áp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bài tập có đáp án Máy biến áp

  1. Câu 1 : Cho MBA 3 pha đấu Y/Y-12 có các thông số như sau : Sđm = 180 KVA, U1đm = 22 KV , U2đm = 0.4 KV ; P0 = 470 W ; Pn = 2400 W, I0% = 8% ; Un% = 4.5 %. Tính : 1. Tính dòng điện I1đm , I2đm, dòng điện không tải I0 , hệ số Cosϕ 0 2. Tính các Rn , Xn 3. Tính hiệu suất cực đại khi Cosϕ t = 0.8 (ϕ t >0) 4. Tính ∆U2% ; U2 khi kt = 0.75 Cosϕ t = 0.8 (ϕ t >0) Câu 2 : Cho MBA 3 pha đấu Y/Y-12 có các thông số như sau : Sđm = 160 KVA, U1đm = 22 KV , U2đm = 0.4 KV ; P0 = 400 W ; Pn = 2200 W, I0% = 9% ; Un% = 4 %. Tính : 1. Tính dòng điện I1đm , I2đm, dòng điện không tải I0 , hệ số Cosϕ 0 2. Tính các Rn , Xn 3. Tính hiệu suất cực đại khi Cosϕ t = 0.85 (ϕ t >0) 4. Tính ∆U2% ; U2 khi kt = 0.7 Cosϕ t = 0.85 (ϕ t >0)
  2. Đáp Án Câu 1 : 1. Dòng điện điện mức. S đm 180 I 1đm = = = 4,73 ( A) 3U 1đm 3 22 8 x 4,73 I 0 = I 0 % xI 1đm = = 0,374 ( A) 100 2. Tinh điện trở ngắn mạch Rn và Xn Pnf Pn 2400 Rn = 2 = = = 35,75 (Ω) I 1đm − f 3.I 1đm 3.4,73 2 2 4,5 x 22000 U n = U n % xU 1đm = = 990 (V ) 100 U nf Un 990 Zn = = = = 120 (Ω) I 1đm 3I 1đm 3 4,73 X n = Z n2 − Rn = 120 2 − 35,75 2 = 114,55 (Ω) 2 3. Tính hiệu suất cực đại khi cosΨ = 0,8 P0 470 kt = = = 0,44 Pn 2400 k t S đm cosψ t 0,44 x180 x 0,8 η max = = = 0,985 k t S đm cosψ t + k t Pn + P0 0,44 x180 x0,8 + 0,44 2 x 2,4 + 0,47 2 4. Tính U2 khi kt = 0.75 và Cosϕ t = 0.8 (tải cảm) ∆U 2 % = k t (U nr % x cosψ t + U nx % x sinψ t ) rn I 1đm 3 x I 3 = 0,75( x0,8 + n 1đm x0,6) x100 U 1đm U 1đm 35,75 x 4,73 3 114,55 x 4,73 3 = 0,75( x0,8 + x0,6) x100 = 2,7% 22000 22000 U2=U2đm(1- ∆U 2 % )=400(1-2,7%)=389 (V) Câu 2 : 1. Dòng điện điện mức. S đm 160 I 1đm = = = 4,2 ( A) 3U 1đm 3 22 9 x 4,2 I 0 = I 0 % xI 1đm = = 0,37 ( A) 100 2. Tinh điện trở ngắn mạch Rn và Xn
  3. Pnf Pn 2200 Rn = 2 = = = 33,2 (Ω) I 1đm − f 3.I 1đm 3.4,7 2 2 4 x 22000 U n = U n % xU 1đm = = 880 (V ) 100 U nf Un 880 Zn = = = = 120,9 (Ω) I 1đm 3I 1đm 3 4,2 X n = Z n2 − Rn = 120,9 2 − 33,2 2 = 116,25(Ω) 2 3. Tính hiệu suất cực đại khi cosΨ = 0,8 P0 440 kt = = = 0,447 Pn 2200 k t S đm cosψ t 0,447 x160 x 0,85 η max = = = 0,986 k t S đm cosψ t + k t Pn + P0 0,447 x180 x0,85 + 0,447 2 x 2,2 + 0,4 2 4. Tính U2 khi kt = 0.75 và Cosϕ t = 0.8 (tải cảm) ∆U 2 % = k t (U nr % x cosψ t + U nx % x sinψ t ) rn I 1đm 3 x I 3 = 0,7( x0,8 + n 1đm x0,6) x100 U 1đm U 1đm 33,2 x 4,2 3 116,5 x 4,2 3 = 0,7( x 0,85 + x0,526) x100 = 2,078% 22000 22000 U2=U2đm(1- ∆U 2 % )=400(1-2,0782%)=391 (V)
Đồng bộ tài khoản