Bài tập cuối khóa MCSA 2003

Chia sẻ: Bantoisg Bantoisg | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
289
lượt xem
152
download

Bài tập cuối khóa MCSA 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập cuối khóa mcsa 2003', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập cuối khóa MCSA 2003

  1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 - 0913735906 E-Mail: info@masteritco.com Trang 1 /2 BÀI TẬP CUỐI KHÓA MCSA 2003 A. SƠ ĐỒ MẠNG 192.168.1.0 / 24 1.X X.1 X.2 172.16.X.0 / 24 X.3 Internet PC x (ISA) PC x+1 PC x+2 (DC) (WS) B. CÁC THÔNG SỐ TCP/IP PCX: ISA server PCX+1: Domain Controller PCX+2: Work Station Interface Parameter (ISA) (DC) (WS) IP Add. 172.16.x.1 / 24 172.16.x.2 / 24 IP động Private D. Gateway Không 172.16.x.1 P. DNS 172.16.x.2 172.16.x.2 IP Add. 192.168.1.x / 24 Public D. Gateway Không Disable Disable P. DNS 203.162.4.1 I. Cấu trúc cơ sở hạ tầng mạng 1. Cấu hình PCX+1 thành Domain Controller và DNS server. FQDN: DC.nhomX.com. 2. Bổ sung data của DNS server để có thể phân giải được tên DC.nhomX.com. 3. Cài WINS và DHCP trên DC. 4. Cấu hình DHCP để cấp được các thông số TCP/IP (+ WINS) như mục B. Lưu ý: Trong phần cấu hình DHCP trỏ Default Gateway về máy ISA : 172.16.x.1. DNS về máy Domain Controller : 172.16.x.2. 5. PCX và PCX+2 join domain nhomX.com (FQDN là ISA.nhomX.com và WS.nhomX.com). II. Ứng dụng 1. Tạo Domain User, OU và Group (Global, Security) OU Group User Administrators AdminX / P@ssword (đã có) KT1 / 123 HCM KeToan KT2 / 123 NS1 / 123 HANOI NhanSu NS2 / 123 2. Trên DC, tạo các thư mục và gán quyền : C:\DATA (AdminX: FULL / KeToan, Nhan Su: Read) C:\DATA\KTDAT (AdminX, KeToan: FULL) C:\DATA\NSDAT (AdminX, NhanSu: FULL) C:\DATA\CHUNG (AdminX, KeToan, NhanSu: FULL) Share thư mục C:\DATA (Everyone: Full)
  2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 - 0913735906 E-Mail: info@masteritco.com Trang 2 /2 BÀI TẬP CUỐI KHÓA MCSA 2003 3. Tạo Home Directory trên DC cho các user. 4. Tạo Roaming Profile cho các user 5. Làm ẩn Control Panel cho các user thuộc OU HCM 6. Cấm các user thuộc OU HANOI chạy chương trình notepad.exe 7. Trên DC, install 01 printer, gán cho KeToan quyền Manage Document, NhanSu quyền Print. Kiểm tra: KeToan in, NhanSu xóa; NhanSu in KeToan xóa, AdminX xóa tất cả. 8. Audit quá trình Logon failure của user 9. Audit quá trình truy xuất (failure) vào thư mục KTDAT. 10. Deploy Software: dùng GPO cài MS Office cho WS 11. Backup thư mục C:\Data, Xoá thư mục Data, Restore thư mục Data 12. Cài ISA 2000 (hoặc ISA 2004) trên máy ISA 13. Cho máy DC truy cập internet 14. Tạo Group Internet Users, cho group này quyền truy cập internet (không hạn chế) 15. KeToan chỉ được truy cập website www.vnexpress.net. 16. Cấu hình DC thành SUS server ( lấy patch từ 192.168.1.200), áp GPO để WS update patch 18. Cài External DNS trên ISA. 19. Publish external DNS. 20. Cấu hình DC thành web server (dùng IIS), tạo home page www.nhomX.com có nội dung: “Trung Tam Nhat Nghe – NhomX”. 21. Publish Web. 22. Cấu hình DC thành mail server (dùng MDaemon 6 hoặc POP3 service có sẵn của Windows), tạo mail box cho các user trong NhanSu. 23. Publish Mail. 24. Cài Enterprise CA trên DC. 25. Xin certificate cho các user của NhanSu. 26. NS1 gửi mail cho NS2 có sign và encrypt. -Ω-
Đồng bộ tài khoản