intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập môn sức bền vật liệu(Uốn)

Chia sẻ: Nguyễn Dình Khôi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

254
lượt xem
56
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 6 Xác định số hiệu mặt cắt chữ I của dầm, và tiến hành kiểm tra đầy đủ độ bền của dầm. Cho [s]=16kN/cm2, [t]=10kN/cm2, a=1m.Bài 7 Xác định giá trị cho phép của tải trọng tác dụng lên dầm chịu lực như hình vẽ. Kiểm tra theo ưń g xuât́ trươṭ của dầm. Cho [s]=10kN/cm2, [t]=6kN/cm2, a=2m.Bài 8 Cho dầm có mặt cắt ngang và chịu lực như hình vẽ. Xác định kích thước của mặt cắt ngang và kiểm tra bền cho dầm.. Biết dầm làm bằng vật liệu có [s]k=5kN/cm2, [s]n=20kN/cm2.( dưạ theo thuyêt́ bêǹ mor)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môn sức bền vật liệu(Uốn)

  1. BÀI TẬP MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU (UỐN) Bài 6 Xác định số hiệu mặt cắt chữ I của dầm, và tiến hành ki ểm tra đầy đ ủ đ ộ b ền c ủa dầm. Cho [σ]=16kN/cm2, [τ]=10kN/cm2, a=1m P.án 1 2 3 4 5 6 7 8 (1) kN 80 100 80 100 80 100 50 100 (2) kN/m 100 80 100 80 100 50 100 80 (3) kN 50 50 100 100 50 100 80 100 (4) kN 100 100 50 50 100 80 100 50 Bài 7 Xác định giá trị cho phép của tải trọng tác dụng lên d ầm ch ịu l ực nh ư hình v ẽ. Kiểm tra theo ứng xuât trượt của dầm. Cho [σ]=10kN/cm2, [τ]=6kN/cm2, a=2m ́ P.án 1 2 3 4 5 lam6 7 8 (1) P 2P P 2P P 2P P 2P (2) P P 2P 2P P P 2P 2P (3) D(cm) 12 12 12 12 15 15 15 15 (4) d(cm) 8 8 8 8 10 10 10 10 Bài 8 Cho dầm có mặt cắt ngang và chịu lực như hình v ẽ. Xác đ ịnh kích th ước c ủa m ặt cắt ngang và kiểm tra bền cho dầm.. Biết dầm làm b ằng v ật li ệu có [ σ]k=5kN/cm2, [σ]n=20kN/cm2.( dựa theo thuyêt bên mor) ́ ̀
  2. P.án 1 2 3 4 5 lam6 7 8 (1) kN/m 1 2 1 2 1 2 1 2 (2) kNm 2 1 2 1 2 1 2 1 (3) m 2 2 1 1 1 1 2 2 (4) m 2 2 1 1 2 2 1 1 Bài 9 Cho dầm chịu lực như hình vẽ. Xác định kích thước mặt cắt ngang theo q, l , [ σ], tính góc xoay tại B và độ võng tại C. P.án 1 2 3 lam4 5 6 7 8 (1) q q q q q q q q (2) 0,5ql ql 1,5ql ql 0,5ql ql 1,5ql 1,5ql (3) D D D D D D D D (4) d d d d d d d D η 0,6 0,8 0,75 0,6 0,8 0,75 0,6 0,8 Bài 10 Cho dầm chịu lực như hình vẽ. Xác định kích thước mặt cắt ngang c ủa hình vuông rỗng theo q, l , [σ], góc xoay tại B và độ võng tại C
  3. P.án 1 2 3 4 5 6 7 lam8 0,5ql2 ql2 1,5ql2 2ql2 0,5ql2 ql2 1,5ql2 2ql2 (1) (2) q q q q 2q 2q 2q 2q Bài 11 Tính độ võng tại mặt cắt B và góc xoay bên ph ải và bên trái m ặt c ắt C c ủa d ầm chịu lực như hình vẽ. P.án 1 2 3 4 5 lam6 7 8 (1) P P P P 2P 2P 2P 2P (2) P P P P P P P P (3) 0,5Pa Pa 1,5Pa 2Pa 0,5Pa Pa 1,5Pa 2Pa Bài 12 Tính độ võng tại mặt cắt E và góc xoay bên ph ải và bên trái m ặt c ắt B c ủa d ầm chịu lực như hình vẽ.
  4. P.án 1 2 3 4 5 6 7 8 (1) P P P 2P 2P P 2P 2P (2) P 2P P P 2P 2P P 2P (3) P P 2P P P 2P 2P 2P Bài 13 Tính độ võng tại mặt cắt E và góc xoay tại gối A và B, đ ộ võng t ại m ặt c ắt C c ủa dầm chịu lực như hình vẽ. Cho a=2m. P.án 1 2 3 4 5 6 lam7 8 (1) kN/m 5 10 15 20 5 10 15 20 (2) kN qa qa qa qa 2qa 2qa 2qa 2qa
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2