Bài tập thực hành môn thiết kế lập trình C

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
286
lượt xem
131
download

Bài tập thực hành môn thiết kế lập trình C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là bộ tài liệu bài tập thực hành thiết kế lập trình ngôn ngữ C dành cho các bạn là sinh viên, học viên thuộc chuyện ngành thiết kế lập trình các trường đại học, học viên công nghệ thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành môn thiết kế lập trình C

  1. Bμi tËp thùc hμnh M«n Kü thuËt lËp tr×nh Mét sè Bμi tËp thùc hμnh m«n kü thuËt lËp tr×nh --------------- Ch−¬ng I: BiÕn biÓu thøc c¸c lÖnh nhËp xuÊt 1. NhËp hai sè nguyªn, tÝnh tæng, hiÖu, tÝch, th−¬ng, ®ång d−. 2. NhËp mét sè nguyªn, in ra mμn h×nh c¸ch ®äc sè nguyªn ®ã (VD: sè 1252 ®äc lμ: mét ngμn hai tr¨m n¨m chôc hai ®¬n vÞ). 3. ViÕt ch−¬ng tr×nh tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: F(x) = (x2+ex+sin2(x))/sqrt(x2+1) Ch−¬ng II: c¸c cÊu tróc ®iÒu khiÓn 1. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét sè nguyªn n. KiÓm tra xem n ch½n hay lÎ. 2. ViÕt ch−¬ng tr×nh gi¶i vμ biÖn luËn ph−¬ng tr×nh bËc nhÊt theo hai hÖ sè a, b nhËp tõ bμn phÝm. 3. ViÕt ch−¬ng tr×nh gi¶i vμ biÖn luËn ph−¬ng tr×nh bËc hai víi c¸c hÖ sè a, b, c nhËp tõ bμn phÝm. 4. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo sè tiÒn ph¶i tr¶ cña kh¸ch hμng. In ra sè tiÒn khuyÕn m·i víi quy ®Þnh: nÕu sè tiÒn ph¶i tr¶ thuéc [200.000, 300.000) th× khuyÕn m·i 20%. NÕu sè tiÒn ph¶i tr¶ tõ 300.000 trë lªn th× khuyÕn m·i 30%. Cßn l¹i th× kh«ng khuyÕn m·i. 5. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo ®iÓm tæng kÕt cña mét häc sinh vμ in ra xÕp lo¹i cho häc sinh ®ã víi quy ®Þnh: - XÕp lo¹i giái nÕu tæng ®iÒm tõ 8.00 trë lªn. - XÕp lo¹i kh¸ nÕu tæng ®iÓm tõ 7.00 tíi cËn 8.00. - XÕp lo¹i trung b×nh nÕu tæng ®iÓm tõ 5.00 tíi cËn 7.00. - Cßn l¹i, xÕp lo¹i yÕu. ------------------- 6. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét th¸ng bÊt kú, sau ®ã in ra sè ngμy cã trong th¸ng (quy ®Þnh th¸ng 2 cã 28 ngμy). ------------------- 7. ViÕt ch−¬ng tr×nh tÝnh n! Biªn so¹n: NguyÔn M¹nh C−êng Trang: 1
  2. Bμi tËp thùc hμnh M«n Kü thuËt lËp tr×nh 8. NhËp vμo mét sè nguyªn, kiÓm tra xem mét sè võa nhËp cã ph¶i lμ sè nguyªn tè kh«ng, in kÕt luËn ra mμn h×nh. 9. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét sè nguyªn n, sau ®ã tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: 1 1 1 S = 1 + + + ... + 2 3 n 10. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét sè nguyªn n, sau ®ã tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc ⎧ 1 1 1 1 ⎪1 + + 2 + 3 + ... + n nÕu n ch½n F= ⎨ 2 2 2 2 ⎪ ⎩ n +1 2 nÕu n lÎ 11. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét sè thùc x vμ sè nguyªn n, sau ®ã tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: ⎧ x2 x3 xn S= ⎪ ⎨ x+ 3 32 + + ... + n −1 3 nÕu n ch½n ⎪ ⎩ 0 nÕu n lÎ 12. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét sè nguyªn n trong kho¶ng [10, 20] (nÕu sè nhËp vμo kh«ng thuéc kho¶ng ®ã th× yªu cÇu nhËp l¹i tíi khi tho¶ m·n). Sau ®ã tÝnh tæng c¸c sè liªn tiÕp tõ 1 tíi n. 13. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét sè nguyªn d−¬ng n, sau ®ã tÝnh tæng c¸c gi¸ trÞ ch½n, lÎ thuéc ®o¹n [1, n]. 14. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo c¸c sè nguyªn d−¬ng n, m, sau ®ã in ra: - Tæng c¸c sè ch½n d−¬ng trong kho¶ng [- n, m]. - Tæng c¸c sè ch½n ©m trong kho¶ng [- n, m]. - Tæng c¸c sè lÎ d−¬ng trong kho¶ng [- n, m]. - Tæng c¸c sè lÎ ©m trong kho¶ng [- n, m]. 15. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét sè nguyªn n, sau ®ã tÝnh tæng c¸c sè nguyªn tè thuéc ®o¹n [1..n]. Cho biÕt cã bao nhiªu sè nguyªn tè thuéc ®o¹n ®ã. 16. Dïng while (sau ®ã viÕt l¹i, dïng do/ while) ®Ó viÕt ch−¬ng tr×nh in ra sè lμ luü thõa 2 bÐ nhÊt lín h¬n 1000. 17. Cho d·y sè x[] = { 12.3, -45.4, 12, 15, 10.1, 12.5}. ViÕt ch−¬ng tr×nh ®¶o ng−îc d·y sè trªn. 18. ViÕt ch−¬ng tr×nh t×m sè nguyªn d−¬ng n nhá nhÊt tho¶ m·n: 1 + 2 + 3 + +n > 1000. 19. §Ó tÝnh c¨n bËc hai cña mét sè d−¬ng a, ta sö dông c«ng thøc lÆp sau: Biªn so¹n: NguyÔn M¹nh C−êng Trang: 2
  3. Bμi tËp thùc hμnh M«n Kü thuËt lËp tr×nh x(0) = a; x(n+1) = (x(n) * x(n) + a)/ (2* x(n)) víi n >=0. Qu¸ tr×nh lÆp kÕt thóc khi abs((a(n+1) – x(n))/x(n)) < ε. vμ khi ®ã x(n+1) ®−îc xem lμ gi¸ trÞ gÇn ®óng cña sqrt(a). ViÕt ch−¬ng tr×nh tÝnh c¨n bËc hai cña a víi ®é chÝnh x¸c ε = 0.00001. 20. LËp tr×nh ®Ó tÝnh sin(x) víi ®é chÝnh x¸c ε = 0.00001 theo c«ng thøc : sin(x) = x – x3/3! + x5/ 5! + + (-1)nx(2n+1)/ (2n+1)!. 21. LËp tr×nh ®Ó tÝnh tæ hîp chËp m cña n theo c«ng thøc: C(m, n) = (n(n-1) (n-m+1))/ m!. Ch−¬ng III: kü thuËt lËp tr×nh ®¬n thÓ 1. ViÕt hμm kiÓm tra xem mét sè nguyªn n cã ph¶i lμ sè nguyªn tè kh«ng. Sau ®ã, trong ch−¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vμo mét sè nguyªn n, kiÓm tra tÝnh nguyªn tè cña sè n vμ th«ng b¸o ra mμn h×nh. 2. ViÕt hμm tÝnh n! sau ®ã, trong ch−¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vμo mét sè nguyªn n vμ tÝnh, in ra kÕt qu¶ cña biÓu thøc: n!+1 S= ( n + 1)! 3. ViÕt hμm tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc F (trong bμi sè 10 ch−¬ng II) víi ®èi vμo lμ n. Sau ®ã, trong ch−¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vμo hai sè a, b, tÝnh vμ in ra mμn h×nh kÕt qu¶ cña biÓu thøc: F ( a ) − F (b) S= F ( a − b) 4. ViÕt hμm s¾p xÕp mét chuçi ký tù (tõ A->Z). Sau ®ã, trong ch−¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vμo mét x©u ký tù bÊt kú, in x©u ®· ®−îc s¾p lªn mμn h×nh. 5. ViÕt ch−¬ng tr×nh gi¶i ph−¬ng tr×nh trïng ph−¬ng : ax4 + bx2 + c = 0. Kü thuËt §Ö quy 6. USCLN cña hai sè a, b ®−îc ®Þnh nghÜa nh− sau: USCLN(a, b) = a nÕu b = 0 = USCLN(b, a%b) nÕu b 0 ViÕt hμm ®Ö quy t×m USCLN cña hai sè nguyªn a, b. Trong ch−¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vμo hai sè nguyªn a, b. T×m vμ in USCLN cña hai sè ®ã lªn mμn h×nh. Biªn so¹n: NguyÔn M¹nh C−êng Trang: 3
  4. Bμi tËp thùc hμnh M«n Kü thuËt lËp tr×nh 7. USCLN cña hai sè a, b ®−îc ®Þnh nghÜa nh− sau: USCLN(a, b) = a nÕu a = b = USCLN(a-b, b) nÕu a > b = USCLN(a, b-a) nÕu a < b ViÕt hμm ®Ö quy t×m USCLN cña hai sè nguyªn a, b. Trong ch−¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vμo hai sè nguyªn a, b. T×m vμ in USCLN cña hai sè ®ã lªn mμn h×nh. 8. ViÕt hμm t×m kiÕm ®Ö quy trªn mét d·y sè nguyªn ®· ®−îc s¾p. 9. C¸c sè Fibonacci F[i] ®−îc ®Þnh nghÜa ®Ö quy nh− sau: F[0] =1; F[1] =1; F[i] = F[i-1] + F[i-2] (víi i > 1); (VD: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ) ViÕt hμm ®Ö quy t×m sè Fibonacci thø n trong d·y. 10. ViÕt hμm ®Ö quy tÝnh n!. (n ∈ Z+) 11. ViÕt hμm ®Ö quy tÝnh f(x, n) = xn. (x∈R, n ∈ Z). ViÕt ch−¬ng tr×nh chÝnh sö dông hμm trªn ®Ó nhËp vμo sè nguyªn n, sè thùc x tõ bμn phÝm. TÝnh vμ in ra mμn h×nh gi¸ trÞ cña f(x, n). 12. ViÕt hμm ®Ö quy tÝnh f(x, n) = n!xn. (x∈R, n ∈ Z). ViÕt ch−¬ng tr×nh chÝnh sö dông hμm trªn ®Ó nhËp vμo sè nguyªn n, sè thùc x tõ bμn phÝm. TÝnh vμ in ra mμn h×nh gi¸ trÞ cña f(x, n). 13. ViÕt hμm ®Ö quy ®Ó ®Õm sè ch÷ sè cã trong mét sè nguyªn bÊt bú (VÝ dô sè 1263 cã 4 ch÷ sè ). ViÕt ch−¬ng tr×nh chÝnh sö dông hμm trªn ®Ó cho phÐp nhËp vμo mét sè nguyªn bÊt kú. In ra mμn h×nh sè ch÷ sè cña sè nguyªn võa nhËp. 14. D·y Catalan ®−îc ®Þnh nghÜa ®Ö quy nh− sau: C1 = 1; Cn = Σ Ci* Cn-i ∀ n > 1. VÝ dô: { 1, 1, 2, 5, } H·y x©y dùng hμm ®Ö quy tÝnh sè Catalan thø n bÊt kú (n ∈ Z +). ViÕt ch−¬ng tr×nh chÝnh sö dông hμm trªn ®Ó tÝnh sè Catalan thø n bÊt kú víi n nhËp tõ bμn phÝm (n ∈ Z +). Ch−¬ng IV: kü thuËt lËp tr×nh dïng m¶ng. Biªn so¹n: NguyÔn M¹nh C−êng Trang: 4
  5. Bμi tËp thùc hμnh M«n Kü thuËt lËp tr×nh 1. Cho hai vector x(x1, x2 xn) vμ y(y1, y2 yn). ViÕt ch−¬ng tr×nh in ra TÝch v« h−íng cña hai vector trªn. 2. Cho hai m¶ng a vμ b cã c¸c phÇn tö ®Òu ®· ®−îc s¾p t¨ng. LËp ch−¬ng tr×nh trén hai m¶ng trªn ®Ó thu ®−îc mét m¶ng thø 3 còng s¾p theo thø tù t¨ng b»ng hai ph−¬ng ph¸p. 3. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét m¶ng n sè nguyªn, s¾p xÕp m¶ng theo chiÒu t¨ng dÇn vμ in kÕt qu¶ lªn mμn h×nh b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p: - S¾p xÕp næi bät. - S¾p xÕp chän. - S¾p xÕp chÌn. 4. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét m¶ng n sè nguyªn, tÝnh tæng c¸c phÇn tö ch½n, c¸c phÇn tö lÎ, c¸c phÇn tö chia hÕt cho 3 vμ in kÕt qu¶ ra mμn h×nh. 5. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét d·y sè thùc, t×m phÇn tö lín nhÊt (t−¬ng tù, t×m phÇn tö nhá nhÊt) cña d·y vμ in kÕt qu¶ ra mμn h×nh. 6. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét d·y sè nguyªn. TÝnh tæng cña c¸c sè nguyªn tè trong d·y vμ in kÕt qu¶ ra mμn h×nh. 7. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét d·y sè nguyªn vμ mét sè nguyªn c. §Õm sè lÇn xuÊt hiÖn vμ vÞ trÝ xuÊt hiÖn cña c trong d·y. In c¸c kÕt qu¶ ra mμn h×nh. 8. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét d·y n sè nguyªn. TÝnh trung b×nh céng cña d·y vμ in kÕt qu¶ tÝnh ®−îc ra mμn h×nh. 9. Mét d·y sè a gäi lμ ®−îc s¾p t¨ng nÕu a[i] = a[i+1] víi mäi i; D·y gäi lμ ®−îc s¾p t¨ng ngÆt nÕu a[i] < a[i+1] víi mäi i; D·y gäi lμ ®−îc s¾p gi¶m ngÆt nÕu a[i] > a[i+1] víi mäi i; ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp mét d·y n sè thùc, kiÓm tra xem d·y ®· ®−îc s¾p hay ch−a. NÕu ®· ®−îc s¾p th× s¾p theo trËt tù nμo (t¨ng, t¨ng ngÆt, gi¶m, gi¶m ngÆt?). NÕu ch−a th× s¾p xÕp d·y theo chiÒu t¨ng dÇn. In c¸c kÕt qu¶ lªn mμn h×nh. 10. ViÕt hμm t×m kiÕm lÆp trªn mét d·y sè nguyªn ®· ®−îc s¾p víi ®é phøc t¹p tèt h¬n O(n). 11. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét ma trËn m x n sè nguyªn. T×m c¸c phÇn tö lín nhÊt vμ bÐ nhÊt trªn c¸c dßng (t−¬ng tù c¸c cét) cña ma trËn. (sö dông for sau ®ã dïng while, do/ while). Biªn so¹n: NguyÔn M¹nh C−êng Trang: 5
  6. Bμi tËp thùc hμnh M«n Kü thuËt lËp tr×nh 12. ViÕt ch−¬ng tr×nh t×m phÇn tö ©m ®Çu tiªn trong ma trËn (theo chiÒu tõ tr¸i qua ph¶i, tõ trªn xuèng d−íi). 13. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét ma trËn m x n sè nguyªn. T×m phÇn tö lín nhÊt (t−¬ng tù t×m phÇn tö nhá nhÊt) cña ma trËn võa nhËp. In kÕt qu¶ ra mμn h×nh. Cã thÓ söa l¹i bμi ®Ó t×m phÇn tö lín nhÊt (nhë nhÊt) trªn c¸c cét (c¸c dßng) ®−îc kh«ng? 14. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo hai ma tr©n A, B cã n hμng, m cét. TÝnh ma trËn C = A + B vμ in kÕt qu¶ ra mμn h×nh. 15. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo hai ma trËn A, B, tÝnh vμ in ra mμn h×nh tÝch cña hai ma trËn ®ã. 16. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét ma trËn A cã n dßng, m cét. In ra mμn h×nh ma trËn chuyÓn vÞ cña A. (A’ ®−îc gäi lμ ma trËn chuyÓn vÞ cña A nÕu A’[i, j] = A[j, i] víi mäi i, j). 17. Ma trËn A ®−îc gäi lμ ®èi xøng qua ®−êng chÐo chÝnh nÕu A[i, j] = A[j, i] víi mäi i kh¸c j. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét ma trËn A, kiÓm tra xem A cã ®èi xøng qua ®−êng chÐo chÝnh kh«ng. In kÕt luËn lªn mμn h×nh. Ch−¬ng V: Kü thuËt lËp tr×nh dïng con trá TÊt c¶ c¸c bμi tËp vÒ m¶ng ë trªn ®Òu cã thÓ söa l¹i ®Ó dïng con trá thay v× dïng m¶ng. Ngoμi ra h·y cμi ®Æt thªm c¸c bμi tËp sau: 1. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vμo mét m¶ng a gåm n phÇn tö nguyªn. S¾p xÕp m¶ng theo chiÒu gi¶m dÇn (l−u ý sö dông tªn m¶ng nh− con trá vμ sö dông con trá). 2. H·y dïng mét vßng for ®Ó nhËp vμo mét ma trËn vu«ng cÊp n víi c¸c phÇn tö thùc vμ t×m phÇn tö Max cña ma trËn nμy. 3. ViÕt hμm ho¸n vÞ hai biÕn thùc a, b b»ng c¸ch sö dông con trá (®èi vμo lμ hai con trá). ViÕt ch−¬ng tr×nh chÝnh nhËp hai sè thùc a, b. Sö dông hμm trªn ®Ó ®æi chç a vμ b. 4. ViÕt hμm gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh bËc nhÊt víi s¸u ®èi vμo lμ a, b, c, d, e, f vμ 2 ®èi ra lμ x vμ y. 5. ViÕt hμm tÝnh gi¸ trÞ ®a thøc: f(x) = a0xn + + an-1x + an. víi ®èi vμo lμ biÕn nguyªn n vμ m¶ng thùc a. 6. ViÕt hμm céng hai ma trËn vu«ng a vμ b cÊp n (sö dông con trá). 7. ViÕt ch−¬ng tr×nh tÝnh tÝch ph©n cña f(x) trªn ®o¹n [a, b] b»ng c«ng thøc h×nh thang. Theo ®ã, tÝch ph©n cña f(x) trªn [a, b] b»ng: h * s. Trong ®ã: h lμ ®é dμi kho¶ng ph©n ho¹ch ®o¹n [a, b] thμnh n kho¶ng. Biªn so¹n: NguyÔn M¹nh C−êng Trang: 6
  7. Bμi tËp thùc hμnh M«n Kü thuËt lËp tr×nh s lμ tæng tÊt c¶ c¸c f(a+i*h) víi i tõ 1 tíi n. Sö dông hμm trªn ®Ó tÝnh tÝch ph©n trong ®o¹n [-1, 4] cña: f(x) = (ex-2sin(x2))/ (1+x4). (nghiªn cøu c¸ch ®−a con trá vμo gi¶i quyÕt bμi to¸n). //================Tham kh¶o code mét sè hμm ®Ö quy======== #include "iostream.h" #include "conio.h" //hμm tÝnh n giai thõa ======================================= long gt(int n) { if (n==0) return 1; else return n*gt(n-1); } //hμm t×m sè Fibonacci thø n=========================== long Fibo(int n) { if (n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản