intTypePromotion=1

Bài thu hoạch giáo án thực hành số 5

Chia sẻ: TRAN THI PHUONG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
250
lượt xem
26
download

Bài thu hoạch giáo án thực hành số 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Khắc sâu thêm phần kiến thức về lý thuyết kiểu xâu kí tự, đa7c biệt là các hàm và thủ tục liên quan. - Nắm được một số thuật toán cơ bản: tạo xâu mới, đếm số lần xuất hiện một kí tự… 2. Kĩ năng: - Khai báo biến kiểu xâu - Nhập, xuất giá trị cho biến xâu. - Duyệt qua tất cả các kí tự của xâu - Sử dụng được các hàm và thủ tục chuẩn 3. Thái độ: - Tích cực chủ động trong thực hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thu hoạch giáo án thực hành số 5

  1. BÀI THU HOẠCH: TRƯỜNG THCS MỸ HIỆP SƠN GIÁO ÁN: BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 Ố/ ï Ï Ï / ï I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Khắc sâu thêm phần kiến thức về lý thuyết kiểu xâu kí tự, đa7c biệt là các hàm và thủ tục liên quan. - Nắm được một số thuật toán cơ bản: tạo xâu mới, đếm số lần xuất hiện một kí tự … 2. Kĩ năng: - Khai báo biến kiểu xâu - Nhập, xuất giá trị cho biến xâu. - Duyệt qua tất cả các kí tự của xâu - Sử dụng được các hàm và thủ tục chuẩn 3. Thái độ: - Tích cực chủ động trong thực hành II. Đồ dùng dạy học: 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Máy chiếu 2. Chuẩn bị của học sinh: - Sách giáo khoa, bài tập ở nhà III. Hoạt động dạy học: 1. Hoạt động 1 tìm hiểu một chương trình, đề xuất phương án cải tiến: a/ Mục Đích - Hiểu được chương trình, tính được kết quả của chương trình. biết đề xuất phương án cải tiến b/ Nội dung: - Nhập vào một xâu, kiểm tra xem nó có phải là một palidrom hay không? - Chương trình Var I, x: byte; a, p: string; Begin Write(‘nhap vao mot xau’); Readln(a); x:= length(a); p:=’ ‘; for i:=x downto 1 do p := p + a[i]; if a = p then write(‘xau la palidrom’) else write(‘xau khong la palidrom’);
  2. readln; end. c/ Các bước tiến hành: Hoạt dộng của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Tìm hiểu đề bài 1. Quan sát đọc kĩ đề - Giới thiệu nội dung đề bài lên bảng. - Diễn giài: một xâu được gọi là palidrom nếu ta đọc các kí tư từ phải sang trái sẽ giống khi đọc từ trái sang phải - Yêu cầu học sinh cho hai ví phải: 12321 abccba dụ về xâu palidrom và một ví không phải: abcdea dụ không phải là palidrom 2. Tìm hiểu chương trình gợi ý quan sát chương trình, suy nghĩ phân - Chiếu chương trình lên bảng tích để hiểu chương trình. - Hỏi: chương trình sau đây có - Kiểm tra một xâu có phải là chức năng làm gì? kết quả in palidrom hay không? ra màn hình như thế nào? - In ra: ‘xau la palidrom’ ‘Xau khong la palidrom’ - Thực hiện chương trình để - Quan sát giáo viên thực hiện học sinh kiểm nghiệm suy chương trình, nhập dữ liệu và luận của mình . kết quả của chương trình. 3. Cải tiến chương trình: 3. Chú ý theo dõi yêu cầu của giáo - Nêu yêu cầu mới: viết lại viên, trả lời một số câu hỏi dẫn dắt chương trình mà không sử - các kí tự ở vị trí này giống nhau dụng biến trung gian p. - kí tự thứ i đối xứng với kí tự thứ - Yêu cầu: nhận xét về các cặp length()-i + 1 ở vị trí đối xứng nhau trong một xâu palidrom? - Hỏi: kí tự thứ i đối xứng với - So sánh tối đa length() div 2. kí tự vị trí nào? - Hỏi: cần phải so sánh bao - Có thể dùng for hoặc while. nhiêu kí tự trong xâu để biết đươc xâu đó là palidrom? - Hỏi: dùng cấu trúc lặp để so - Thực hiện soạn thảo chương sánh? trình vào máy theo yêu cầu - Yêu cầu học sinh viết của giáo viên chương trình hoàn chỉnh - Yêu cầu học sinh nhập dữ - Nhập dữ liệu và thông báo kết
  3. liệu cho sẵn của giáo viên và quả thông báo kết quả - Xác nhận những bài làm có kết quả đúng 2. Hoạt động 2: Rèn luyện kĩ năng lập trình a/ mục tiêu: - Học sinh biết phân tích yêu cầu để viết một chương trình hoàn chỉnh b/ nội dung: - Viết chương trình nhập vào một xâu kí tự S và thông báo ra màn hình số lần xuất hiện của S của mỗi chữ cái tiếng anh( không phân biệt chữ hoa chữ thường) c/ Các bước tiến hành: Hoạt dộng của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Giới thiệu đề bài: 1. Quan sát để xác định những công việc cần thực hiện: - Chiếu nội dung đề bài lên bảng. nêu mục đích của bài toán - Chia lớp thành hai nhóm + Nhóm 1: đặt câu hỏi phân tích Nhóm 1: + Nhóm 2: trả lời các câu hỏi phân - Hỏi: dữ liệu vào, dữ liệu ra tích của bài toán? - Theo dõi những câu hỏi phân - Nêu các nhiệm vụ chính cần tích của nhón 1 và trả lời câu thực hiện khi giải quyết bài hỏi phân tích của nhóm 2 toán - Bổ sung và sửa sai cho cả - Hỏi cấu trúc dữ liệu phải sử nhóm 1 và mhóm 2 dụng như thế nào? - Ta phải sử dụng hàm nào Nhóm 2 - Vào: một xâu S - Ra: giải các số ứng với sụ xuất hiện của mỗi loại kí tự trong xâu - TT:duyệt từ trái sang phải, thêm một đơn vị cho kí tự đọc được - Cấu trúc dữ liệu: Dem[‘A’..’Z’] - Dùng hàm Upcase() 2. Yêu cầu học sinh độc lập viết 2. Độc lập soạn chương trình chương trình theo thuật toán đã phát vào máy hiện ở trên
  4. - Yêu cầu học sinh lập trình xong - Tìm test sớm tìm một số bộ test - Yêu cầu học sinh nhập dữ liệu vào theo test của giáo viên đã chọn - Nhập dữ liệu của giáo viên và và thông báo kết quả sau khi thực thực hiện chương trình và để xem hiện chương trình xét kết quả - Xác nhận kết quả đúng của học sinh và sửa sai cho các em có kết - Thông báo kết quả cho giáo viên quả sai IV. Đánh giá cuối bài: 1. Những nội dung đã học: một số thuật toán đơn giản liên quan đến xâu kí tự: kiểm tra một xâu đối xứng, tìm tần suất xuất hiện của các kí tự có trong xâu. 2. Câu hòi và bài tập về nhà: chuẩn bị nội dung cho tiết lí thuyết tiếp theo: đọc trước nội dung bài kiểu bản ghi, sách giáo khoa trang 74.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản