Bài thực hành số 2 lớp 12

Chia sẻ: Paradise3 Paradise3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
395
lượt xem
19
download

Bài thực hành số 2 lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài thực hành số 2 lớp 12', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thực hành số 2 lớp 12

  1. Bµi tËp vµ thùc hµnh sè 2 T¹o cÊu tróc b¶ng
  2. KHỞI ĐỘNG Microsoft access. Cã 2 c¸ch ®Ó kh¬Ø ®éng :  Start/ all program/ Microsoft access.  KÝch ®óp chuét vµo biÓu tîng  Microsoft access trªn mµn h×nh
  3. T¹o CSDL míi File/ new/ xuÊt hiÖn khung new file .  Chän blank database / xuÊt hiÖn hép  tho¹i file new database . Chän vÞ trÝ lu tÖp CSDL míi gâ tªn lµ  Quanli_HS /create .
  4. Bµi 2: ChØ ®Þnh kho¸ chÝnh, chØ ®Þnh tr-  êng Maso lµ kho¸ chÝnh. Chän trêng lµm kho¸ chÝnh .  Nh¸y nót h×nh chiÕc ch×a kho¸ ( hoÆc  edit/ primary key ) .
  5. Bµi 3 C¸ch thªm trêng : insert/ rows .  Lu b¶ng:  file / save sau ®ã gâ tªn b¶ng vµo « table name /ok
  6. Bµi 3( TIẾP) C¸ch 1 : Chän file/exit.  C¸ch 2 : Alt+F4 .  C¸ch 3 : kÝch ®óp chuét lªn nót h×nh  ch×a kho¸ ë gãc tr¸i mµn h×nh lµm viÖc C¸ch 4 : NhÊn nót close ë gãc ph¶i mµn  h×nh .
  7. C¸c lu ý: Kh«ng ®Æt tªn b¶ng hay mÉu hái trïng tªn .  Tªn trêng
  8. C¸c lu ý ( TIẾP ) Trong chÕ ®é thiÕt kÕ ®Ó t¹o / söa b¶ng  phÝm tab hoÆc enter ®Ó chuyÓn qua l¹i gi÷a c¸c « . F6 ®Ó chuyÓn qua l¹i gi÷a 2 phÇn cña  cöa sæ cÊu tróc b¶ng . Khi ®· chØ ®Þnh kho¸ . 
  9. Bµi tËp vÒ nhµ T¹o thªm b¶ng DS_THI_HSGIOI cÊu  tróc nh sau : Chän kho¸ chÝnh cho b¶ng , chuyÓn tr-  êng Mon thi xuèng díi trêng Diem_tbhk .
  10. BÀI TẬP VỀ NHÀ (tiếp) Tên Trường Mô tả Kiểu dữ liệu STT 1 MaSo M· häc sinh Auto number 2 Mon thi M«n thi text 3 Diem_tbhk §iÓm trung Integer b×nh häc k×

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản