Bài thuyết trình "Công ty hợp danh"

Chia sẻ: HOÀNG MINH TÚ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

3
872
lượt xem
309
download

Bài thuyết trình "Công ty hợp danh"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty hợp danh là công ty có: Ít nhất 2 thành viên hợp danh là chủ sở hữu. Thành viên hợp danh phải là cá nhân chịu trách nhiệm vô hạn. Thành viên gốp vốn, chỉ chịu trách nhiệm giới hạn trong số vốn bỏ ra. Cùng kinh doanh với m ột tên gọi chung. Thường xuất hiện trong các ngành nghề đòi hỏi trách nhiệm cao. Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Không được phát hành bất kì loại chứng khoán nào....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình "Công ty hợp danh"

 1. Công y  ợp  t h danh à l công y  t có  tnhất2 hành  ên  ợp  Í   t vi h danh à  ủ ở  l ch s hữu. Thành  ên  ợp    vi h danh  ảil cá  ph  à  nhân  ịu  ch tách  ệm   hạn. r nhi vô  Thành  ên  ốp  ốn,chỉ  ịu r nhi m     vi g v   ch tách  ệ gi ihạn r s   ốn  ỏ a. ớ   tong ố v b r   ki doanh  ớim ộtt gọichung Cùng  nh  v    ên   
 2. Công y  ợp  t h danh:   ường  ấthi n r các  Th xu   ệ tong  ngành  ề ngh đòihỏitách  ệm      r nhi cao. Có ư cách    t  nhân  ể ừ  pháp  đượ k t ngày  c  cấp  ấy  ứng  ận  ng    nh  gi ch nh đă kíki doanh. K đượ pháthành  ấtkìl ạichứng    hông  c    b    o   khoán nào.
 3. Tàis n  ủa   ả c công y  ợp  t h danh  gồm : bao    ốn  của  t V góp  các hành  ên vi    ản ạo ập  c  ang ên  ông y Tàis t l đượ m t c t    ản hu  ược ừ  ạtđộng  nh  Tàis t đ t ho   ki doanh    t  ản  Các àis khác
 4. H uy  ng  ốn  i u ệ độ v đ ề l   ốn  i u ệ à  ốn  của  t V đ ề l l v góp  các hành  ên. vi     ốn  i u ệ  V đ ề l không hấp  ơn  ốn  t đị h v pháp  nh  ( ếu  . n có) K đượ pháthành  ứng    hông  c    ch khoán   t ể ăng gi m )vốn  i u ệ  ằng  Có h t ( ả   đ ề l b cách:   ăng gi m )vốn  của  t T ( ả   góp  các hành  ên vi   ăng gi m )s  hành  ên heo  định. T ( ả  ố t vi t quy 
 5. Các hành  ên  nghĩa  ụ  ốp    t vi có  v g vốn  úng heo    ết đ t cam k   Thành  ên ham   a  vốn  c    vi t gi góp  đượ cấp  ấy  ứng  ận  ề  ố  ốn  gi ch nh v s v m ì bỏ a. nh  r Thành  ên  đầy    ền    vi có  đủ quy và  nghĩa  ụ  ivớicông y  au      v đố     t s khicam kêtgốp  ốn.   v
 6. H oàn r   ốn  i u ệ tả v đ ề l Thành  ên  ợp  vi h danh   ỉ  c  Ch đượ hoàn r   ốn  t quy  nh. tả v góp heo  đị Được  ền    quy chuyển  ượng  ần  ốn  ốp  nh ph v g Thành  ên  vốn vi góp    ỉ útvốn    a ố  t Ch r   khiđ s các hành  ên  ợp  vi h danh  ấp  ận. ch nh Được    chuyển  ượng  ốn ùy heo  phép  nh v t t đi u ệ. ề l
 7. Đặc  i m để   cá  Là  nhân.   tì độ  Có rnh  chuyên  ôn  ĩ huật m k t   t ngành  ề  nh  heo  ngh ki doanh.   ịu r nhi m   hạn  ằng oàn  Ch tách  ệ vô  b t bộ àis n. t  ả
 8. Q uyền ợi l  Được ham   a  i u  t gi đ ề hành  công y. t  Được  ền rệu ập  ộiđồng hành  quy ti t h   t viên.   hân  N danh  t tế hành  ạtđộng  công y i n  ho   ki doanh. nh   Được  cung  ấp hông i về ì hì công  c t tn  tnh  nh  ty.  Được  a ơinhuận  ng  ớit ệ  ốn. chi l   ứ v  ỉ l v   quyền  Các  khác heo  định t quy 
 9. N ghĩa  ụ: v Đ ề hành  ản ý    i u  t t pháp uật qu l công y heo  l .   hông ử  ụng àis n  K s d t  ả công y  ằm  ư  t nh t l ihoặc  ục  ụ  m ục  í khác. ợ  ph v cho  đ ch    ịu r nhi m   hạn  ớicông y Ch tách  ệ vô  v   t   nghĩa  ụ  Các  v khác heo  định  t quy  của  pháp uật l
 10. H ạn  ế ch   hông  c àm   ủ  K đượ l ch doanh  ệp ư  nghi t nhân hoặc hành  ên  ợp    t vi h danh  ủa  c công y  t khác. K tự tế ki doanh  ũng    hông r c i p  nh  c ngành  nghề  ớicông y  ện ại v   t hi t .   ỉ  c  Ch đượ chuyển  ượn  ốn  ốp    nh v g khicó  s   ng  của  t ự đồ ý  các hành  ên hợp  vi   danh  còn  ạ. li
 11. Chấm   ứtt   d  ư cách hành  ên t vi   ự  T nguyện útvốn. r     ếthoặc  c uyên  ố à  ã  ết Ch   đượ t b l đ ch .   ị uyên  ố  ấttch  hạn  ế  ề  ặt B t b m  í hay  ch v m   dân ự. s   ị   r   ỏicông y B khaitừ kh   t   tường  ợp  công y  định Các r h do  t quy 
 12. Đặc  i m để Là  nhân  t   ức   cá  hay ổ ch   hông  òihỏitì độ  K đ    rnh  chuyên  m ôn.   ịu r nhi m   ữu  ạn r Ch tách  ệ h h tong  phạm     ố  ốn  ỏ a. vis v b r
 13. Q uyền ợi l  Được ham   a  ểu  ếttong  ộiđồng  t gi bi quy  r h   công y  ề  vấn    ộibộ. t v các  đề n    Được i n  tế hành  nh  ki doanh r các  tong  ngành  ề  ã  ng  . ngh đ đă kí  Được cung  ấp hông i về ì hì công  c t tn  tnh  nh  ty.  Được  a ơinhuận  ng  ớit ệ  ốn. chi l   ứ v  ỉ l v   quyền  Các  khác heo  định t quy 
 14. N ghĩa  ụ: v   ịu r nhi m  r phạm     ốn  Ch tách  ệ tong  viv góp. đượ t gi đ ề hành  ặc    hông  c ham   a  i u  K ho nhân danh công y. t  Tuân hủ  i u ệ,nộiquy  t đ ề l     công y  t và  quyếtđịnh  ủa  ộiđồng hành  ên.   c h   t vi   nghĩa  ụ  Các  v khác heo  định  ủa  t quy  c pháp uật l .
 15. G ồm  ấtcả  t t   các hành  ên  ủa  vi c công y.t   ủ ị hộiđồng  ng hờil gi   c  Ch tch    đồ t  à  ám đố hoặc ổng  ám   c. t gi đố   quyền  ếtđịnh  ọicông  ệc  nh  Có  quy   m   vi ki doanh  ủa  c công y.t   uyếtđịnh  vấn    ủa  Q   các  đề c công y heo  a  t t đ ố s. Thành  ên  ợp  vi h danh  quyền ự rệu ập  có  t ti t hộiđồng hành  ên  ặc hông  chủ ị   t vi ho t qua  tch.
 16. các hành  ên  ợp  D o  t l đạ   ệ vi h danh àm   idi n.   uyếtđịnh  i u  Q   đ ề hành heo  t nguyên ắtđa  t   s   ữa  t ố gi các hành  ên  ợp  vi h danh.   i   c à  ườiđi u  G ám đố l ng   ề hành  công y  ơi t v   ư cách hành  ên  ợp  t  t vi h danh. G ám đố đạ   ệ công y  ề  ặtpháp ý    i   c  idi n  t v m   l hoặc  ao  ịch  gi d hành  nh. chí
 17. Các hành  ên  c  i n huế hu  ập  t vi đượ m ễ t t nh cá nhân   ếthợp  c  tnh  ủa  ều  ười K   đượ uy í c nhi ng .   ạo  c òng i vớikhách  T đượ l tn    hàng.   hợp  những  Phù  cho  chuyên  ngành  têu  có i chuẩn  ắc  về  kh khe  chuyên  ôn. m
 18. Chịu r nhi m   hạn. tách  ệ vô    hó  ăn r huy  ng  ốn. K kh tong  độ v   quy  nh  ề  Các  đị v ngành  ề  òihỏi ngh đ     dần  ị    ỏ. b bãib   hững  định  khá  ơ  ồ  N quy  còn  m h và  gây r cãi tanh  .
Đồng bộ tài khoản