BÀI THUYẾT TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/1930 - 20/10/2012

Chia sẻ: Nguyen Thi Bich Ngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:43

0
187
lượt xem
34
download

BÀI THUYẾT TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/1930 - 20/10/2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách đây 82 năm (20/10/1930), hội phụ nữa phản đế Việt Nam đã được thành lập. Đó là tổ chức tiền thân của hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Từ khi ta đời, hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, đầu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của đảng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI THUYẾT TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/1930 - 20/10/2012

 1. LÔ kû niÖm 8 2 n¨m ngµy phô n÷ viÖt nam 2 0/10/1930 – 20/10/2012
 2. NhiÖt liÖt chµo mõng ngµy phô n÷ viÖt nam 2 0 - 10
 3. p hô n÷ viÖt nam Anh hïng – BÊt khuÊt Trung hËu - §¶m ®ang 2 0 - 10
 4. NhiÖt liÖt chµo mõng ngµy phô n÷ ViÖt nam 20 - 10
 5. lÞch sö ngµy phô n÷ ViÖt nam 20 - 10
 6. Cách đây 82 năm (20/10/1930), Hội Phụ Nữ phản đế Việt Nam đã được thành lập. Đó là tổ chức tiền thân của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
 7. • Từ khi ra đời, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của Đảng.
 8. Đảng chỉ rõ: "Nếu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp mà chưa giải phóng phụ nữ thì Cách mạng mới chỉ là một nửa". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".
 9. Phụ nữ đã là một phần không thể thiếu góp vào thành công của cách mạng Việt Nam, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
 10. HiÖn nay , p ho ng trµo p hô n÷ ë ViÖt Nam ®· ®­îc Liª n HiÖp Què c ®¸nh g i¸ lµ ‘‘Phô n÷ ViÖt Nam tham g ia ho ¹t ®é ng c hÝnh trÞ c ao nhÊt thÕ g iíi’ v µ ng µy P hô n÷ ViÖt Nam 20 ­ 10 ®­îc tæ c hø c lo ng träng ë c ¸c c ¬ q uan, ®o µn thÓ ë n ¬i c ã p hô n÷ lµm v iÖc v µ tham g ia, ng ­ ê i p hô n÷ th× ®­îc tÆng ho a (Ho a Hång ®­îc d ïng ®Ó tÆng p hô n÷ tro ng ng µy n µy nhiÒu nhÊt) v µ tÆng q uµ. C¸c ho ¹t ®é ng tr­íc ng µy p hô n÷ ViÖt nam 20­10 rÊt rÇm ré v µ ®Òu h­íng v Ò p hô n÷.
 11. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam • là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (Hiệp Hội các nước Đông Nam Á). Hội tham gia tích cực trong các ho ạt động vì hoà bình, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
 12. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: • MỤC ĐÍCH: là hoạt động vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ. • CHỨC NĂNG: • 1. Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; • 2. Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n ước, góp ph ần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 13. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: • NHIỆM VỤ: • 1. Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. • 2. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc th ực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham mưu, đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ nhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện bình đẳng và phát triển. • 3. Tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. • 4. Đa dạng các nguồn thu hợp pháp để xây dựng và phát triển quỹ Hội, hỗ trợ chohoạt động của Hội. • 5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hoà bình.
 14. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: • HỘI VIÊN: 13.628.174 (tính đến tháng 06/2007) • HỆ THỐNG TỔ CHỨC: gồm 4 cấp • 1. Trung ương • 2. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi là cấp tỉnh) • 3. Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương (gọi là cấp huyện) • 4. Xã, phường, thị trấn và tương đương (gọi là cấp xã) .
 15. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: • CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CAO NHẤT Ở MỖI CẤP HỘI là Đại hội đại biểu phụ nữ hoặc Đại hội toàn thể hội viên của cấp đó. Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tổ chức 5 năm một lần. Trường hợp đặc biệt do Hội liên hiệp phụ nữ cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định. Đại hội chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số đại biểu được triệu tập tham dự. Thành phần, số lượng đại biểu Đại hội cấp nào do Ban Chấp hành cấp đó quyết định và triệu tập.
 16. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: • Thành phần đại biểu chính thức của Đại hội mỗi cấp gồm: Uỷ viên Ban Chấp hành đương nhiệm; Đại biểu bầu từ dưới lên; Đại biểu chỉ định (không quá 10%). • - Ban Chấp hành các cấp do Đại hội cấp đó bầu ra là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ Đại hội. • - Ban Chấp hành TW Hội bầu ra Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. • - Ban Chấp hành các cấp (tỉnh, huyện, cơ sở) bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.
 17. THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUỲNH Đ ẢM NHÂN DỊP KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP H ỘI LIÊN HIỆP PH Ụ N Ữ VI ỆT NAM (20/10/1930 – 20/10/2009) Kính gửi: Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2009), thay mặt Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin gửi đến Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng, nữ anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động cùng toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 79 năm qua Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ Việt Nam đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tự tin tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chúc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, phát huy tốt vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Chào thân ái HUỲNH ĐẢM (đã ký)
 18. Nh÷ng tÊm g-¬ng phô n÷ tiªu biÓu q ua c ¸c thê i kú dùng n-íc, gi÷ n-íc • Hai bµ Tr­ng • Bµ TriÖu • Th¸i hËu D­¬ V© Nga ng n • Lý Chiªu Hoµng • N÷T­íng Lª Ch© Bïi ThÞ Xu© n, n…
 19. Hai Bµ Tr­ng Bà Trưng quê ở Châu Phong Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên Chị em nặng một lời nguyền Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân Ngàn tây nổi áng phong trần Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên Hồng quần nhẹ bước chinh yên Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta Ba thu gánh vác sơn hà Một là báo phục hai là Bá Vương Uy danh động tới Bắc Phương Hán sai Mã Viện lên đường tấn công Hồ Tây đua sức vẫy vùng Nữ nhi địch với anh hùng được sao! Cẩm Khê đến lúc hiểm nghèo Hai Bà thất thế cùng liều với sông! Trước là nghĩa, sau là trung Kể trong lịch sử anh hùng ai hơn.
 20. Nh÷ng tÊm g -¬ng phô n÷ tiªu biÓu tro ng c ¸c thê i kú c ¸c h m¹ng c ña thÕ kû xx vµ tro ng c «ng c ué c ®æ i míi ®Êt n-íc Nhµ c¸ch m¹ng – ChiÕn sÜ • Bà sinh tại xã Vĩnh Yên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. céng s¶n: Thuở nhỏ sống cùng mẹ ở xã Đức Tùng, Đức Thọ, tỉnh Hà Ng uyÔn ThÞ Minh Khai Tĩnh. • Năm 1930, bà gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, phụ trách tuyên truyền, huấn luyện đảng viên tại Trường Thi, Bến Thủy. Sau đó, bà sang Hương Cảng làm thư ký cho Nguyễn Ái Quốc ở văn phòng chi nhánh Đông phương b ộ của Quốc tế Cộng sản. • Năm 1931, bà bị bắt tại Hương Cảng, bị kết án và giam ở đây. • Năm 1934, bà ra tù và được Đông phương bộ Quốc tế Cộng sản cử làm đại biểu chính thức đi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản tại Moskva cùng với Lê Hồng Phong. Sau đó bà thành hôn với Lê Hồng Phong và học tại trường Đại học Phương Đông. • Năm 1936, bà được cử về nước truyền đạt chỉ thị của Quốc tế Cộng sản và được cử vào Xứ ủy Nam kỳ, giữ chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, một trong những người lãnh đạo cao trào Cách mạng 1936- 1939 ở Sài Gòn. Thời gian này, bà lấy bí danh là Năm Bắc. • Năm 1940, bà bị bắt ngay sau phiên họp của xứ ủy Nam kỳ về phổ biến chủ trương khởi nghĩa và bị giam tại Khám lớn (Sài Gòn). Tuy nhiên, bà vẫn liên lạc với bên ngoài và v ẫn tiếp tục lãnh đạo phong trào đấu tranh. • Sau khi Khởi nghĩa Nam kỳ thất bại, bà bị thực dân Pháp kết án tử hình và bị xử bắn tại Ngã ba Giồng, Hóc Môn ngày 26 tháng 8 năm 1941.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản