intTypePromotion=3

Bài tiểu luận: Hãy trình bày nội dung chủ yếu thu hoạch được sau khi học nội dung nhà trường và quản lý nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nêu 1-2 điều tâm đắc nhất liên quan đến nhà trường của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và quản lý nhà trường của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam khi học chuyên đê này.

Chia sẻ: Phạm Minh Nghĩa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
89
lượt xem
22
download

Bài tiểu luận: Hãy trình bày nội dung chủ yếu thu hoạch được sau khi học nội dung nhà trường và quản lý nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nêu 1-2 điều tâm đắc nhất liên quan đến nhà trường của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và quản lý nhà trường của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam khi học chuyên đê này.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tiểu luận "Hãy trình bày nội dung chủ yếu thu hoạch được sau khi học nội dung nhà trường và quản lý nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nêu 1-2 điều tâm đắc nhất liên quan đến nhà trường của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và quản lý nhà trường của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam khi học chuyên đê này" giới thiệu đến những nội dung các nội dung chủ yếu về nhà trường, các nội dung chủ yếu về quản lý nhà trường trong hệ thống giáo dục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tiểu luận: Hãy trình bày nội dung chủ yếu thu hoạch được sau khi học nội dung nhà trường và quản lý nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nêu 1-2 điều tâm đắc nhất liên quan đến nhà trường của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và quản lý nhà trường của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam khi học chuyên đê này.

  1. BÀI TIỂU LUẬN Đề bài: ̣ ̉ ́ ̣ Hay trinh bay nôi dung chu yêu thu hoach đ ̃ ̀ ̀ ược sau khi hoc n ̣ ội dung nhà   trường và quản lý nhà trường trong hệ  thống giáo dục quốc dân. Nêu 1­2 điêù   tâm đăc nhât liên quan đên nhà tr ́ ́ ́ ường cua h ̉ ệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam  và quản lý nhà trường cua h ̉ ệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam khi hoc chuyên ̣   đê naỳ Bài làm 1/ Các nội dung chủ yếu về nhà trường ­ Cac loai nha tr ́ ̣ ̀ ương cua HTGDQD ̀ ̉ + Nêu phân chia theo chu s ́ ̉ ở hưu ta co tr ̃ ́ ương công lâp, tr ̀ ̣ ương ngoai công ̀ ̀   ̣ lâp va tr ̀ ương cua cac tô ch ̀ ̉ ́ ̉ ưc chinh tri; kinh tê, xa hôi.  ́ ́ ̣ ́ ̃ ̣ + Nêu phân theo tinh chât nha tr ́ ́ ́ ̀ ương chung ta co loai tr ̀ ́ ́ ̣ ương truyên thông, ̀ ̀ ́   trương chuyên biêt.  ̀ ̣ + Thông thương ng ̀ ươi ta nhân di ̀ ̣ ện nha tr ̀ ương găn v ̀ ́ ơi câp hoc, bâc hoc se ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̃  co nhom tre, mâu giao cua tr ́ ́ ̉ ̃ ́ ̉ ương cua GD mâm non; tr ̀ ̉ ̀ ương tiêu hoc, THCS, ̀ ̉ ̣   THPT cua bâc hoc phô thông; tr ̉ ̣ ̣ ̉ ương nghê, TCCN, Cao đăng nghê, công nghê ... ̀ ̀ ̉ ̀ ̣   ̉ ̣ cua bâc GD nghê nghiêp va cac tr ̀ ̣ ̀ ́ ương cao đăng, đai hoc cua bâc GD ĐH. V ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ới GD  không chinh quy co TTHTCĐ; TTGDTX, TTHNDN... Nha tr ́ ́ ̀ ương la đ ̀ ̀ ơn vi c ̣ ơ sở,   ̀ ́ ̀ ̉ la tê bao cua hê thông GDQD. ̣ ́ Theo quy đinh cua lu ̣ ̉ ật giáo dục (điêu 48): Nha tr ̀ ̀ ương trong HTGDQD ̀   được tô ch ̉ ưc theo cac loai hinh sau đây: ́ ́ ̣ ̀ + Trương công lâp do nhà n ̀ ̣ ước thanh lâp, đâu t ̀ ̣ ̀ ư xây dựng cơ sở vât chât, ̣ ́  ̉ ̉ bao đam kinh phi cho cac nhiêm vu chi th ́ ́ ̣ ̣ ương xuyên. ̀ + Trương dân lâp do công đông dân c ̀ ̣ ̣ ̀ ư ở cơ sở thanh lâp, đâu t ̀ ̣ ̀ ư xây dựng  cơ sở vật chất va bao đam kinh phi hoat đông ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ + Trương t ̀ ư thuc do cac tô ch ̣ ́ ̉ ưc xa hôi, tô ch ́ ̃ ̣ ̉ ức kinh tế, ca nhân thanh lâp, ́ ̀ ̣   đâu t ̀ ư  xây dựng cơ  sở  vật chất va bao đam kinh phi hoat đông băng vôn ngoai ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀  ngân sach nhà n ́ ước. ­ Nhà trường trong HTGDQD thuôc moi loai hinh đêu đ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ược thanh lâp theo ̀ ̣   ̣ quy hoach, kê hoach cua nhà n ́ ̣ ̉ ước nhăm phat triên s̀ ́ ̉ ự nghiêp giáo d ̣ ục. Nhà nước   ̣ tao điêu kiên đ ̀ ̣ ể trương công lâp gi ̀ ̣ ư vai tro nong côt trong HTGDQD. ̃ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ Điêu kiên, thu tuc va thâm quyên thanh lâp hoăc cho phep thanh lâp; cho ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣   ̣ ̣ phep hoat đông GD, đinh chi hoat đông GD, sat nhâp, chia, tach, giai thê NT đ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ược  ̣ quy đinh tai cac Điêu 50,51 cua LGD.̣ ́ ̀ ̉ Nha tr ̀ ương va cac c ̀ ̀ ́ ơ sở giáo dục thuôc đôi t ̣ ́ ượng cua HTGDQD Viêt nam ̉ ̣   được đinh danh nh ̣ ư sau: ­ Cơ sở GDMN bao gôm: Nha tre, Tr ̀ ̀ ̉ ương l ̀ ơp mâu giao; Tr ́ ̃ ́ ường mâm non. ̀
  2. ­ Cơ  sở  GD PT bao gôm: Tr ̀ ương tiêu hoc; Tr ̀ ̉ ̣ ương THCS; Tr ̀ ươngTHPT; ̀   Trương PT co nhiêu câp hoc; Trung tâm KTTH + HN ̀ ́ ̀ ́ ̣ ­ Cơ sở GD nghê nghiêp bao gôm: Tr ̀ ̣ ̀ ương TCCN; Tr ̀ ương CĐ nghê, trung ̀ ̀   câp nghê, trung tâm day nghê, l ́ ̀ ̣ ̀ ơp day nghê (goi chung la c ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ơ sở DN) ­ Cac c ́ ơ  sở  GD ĐH bao gôm: Tr ̀ ương CĐ đao tao trinh đô CĐ; Đai hoc, ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣   Trương ĐH, Hoc viên (goi chung la tr ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ương ĐH)  ̀ ­ Cac c ́ ơ sở GDTX bao gôm: TTGDTX câo tinh, huyên; TTHT công đông; + ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̀   TT ngoai ng ̣ ư, tin hoc do tô ch ̃ ̣ ̉ ưc, ca nhân thanh lâp. ́ ́ ̀ ̣ 2/ Các nội dung chủ yếu về quản lý nha tr ̀ ương trong HTGD. ̀ QLNT là quá trình tác động có ý thức, hợp quy luật của chủ thể lên khách  thể nhằm đạt được mục tiêu. Quản lý nha tr ̀ ương trong HTGDQD có c ̀ ả cấp độ vĩ mô, cả cấp độ vi mô.   Quản lý nhà trường  ở  mọi cấp độ  quản lí bao gôm 3 yêu tô: Chu thê qu ̀ ́ ́ ̉ ̉ ản lý;  Khach thê/đôi t ́ ̉ ́ ượng quản lý va muc tiêu qu ̀ ̣ ản lý. Chu thê qu ̉ ̉ ản lý HTGD la toan ̀ ̀  ̣ ̣ bô bô may QLGD; cao nhât la chính ph ́ ́ ̀ ủ vơi Bô GD&ĐT la c ́ ̣ ̀ ơ quan thương tr ̀ ực;   dươi Bô GD&ĐT la hê thông s ́ ̣ ̀ ̣ ́ ở, phong GD&ĐT cua tinh va huyên (măc du quyên ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀  quản lý nhà nước vê GD thuôc UBND nh ̀ ̣ ưng Sở, Phong la “c ̀ ̀ ơ quan thương tr ̀ ực”  quản lý giáo dục cua đia ph ̉ ̣ ương). ­ Quản lý nha tr ̀ ương trong HTGDQD  ̀ ở cấp vĩ mô liên quan đên cac quy ́ ́   ̣ ̣ ̣ ̣ đinh cho phep thanh lâp, hoat đông va giam sat hoat đông theo quy đinh cua nha ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀  nươc; la qu ́ ̀ ản lý hê thông cac nha tṛ ́ ́ ̀ ương cua cac câp quan li GD, là ban hành ̀ ̉ ́ ́ ̉ ́   chính sách phát triển nhà trường. ­ Quản lý nhà trường  ở cấp độ  “vi mô” la noi đên qu ̀ ́ ́ ản lý hoat đông giáo ̣ ̣   dục trong nha tr ̀ ương va moi vân đê liên quan đên nha tr ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ường cụ  thể nào đó mà  thôi.  + Chủ  thể  QL  ở  đây là toàn bộ  bộ  máy QLNT đứng đầu là người hiệu   trưởng (bên trong) và bộ máy QLGD cấp trên (trực tiếp phụ trách trường) theo sơ  đồ sau: Cơ quan QLGD  Cơ quan QL ³ gián tiếp´ cấp trên trực ti ếp (Địa phương) Quản lý nhà  tr ường Tổ chức, bộ máy quản lý  của nhà trường + Khách thể QLNT là toàn bộ hoạt động của một NT gồm các đối tượng:  toàn bộ cán bộ, GVvà HS của NT; toàn bộ cơ sở vật chất, điều kiện, nguồn lực   2
  3. phục vụ  GD; toàn bộ  quá trình GD diễn ra  ở  NT ma tr ̀ ọng tâm la hoat đông ̀ ̣ ̣   GD&DH. + Mục tiêu của NT: bảo đảm việc thực hiện sứ mạng của NT: góp phần   hoàn thiện nhân cách (sô l ́ ượng, chất lượng) cua HS và các hoat đông phuc vu ̉ ̣ ̣ ̣ ̣  ̣ công đông. ̀ ­ Cac nôi dung cua qu ́ ̣ ̉ ản lý môt nha tr ̣ ̀ ương  ̀ ́ ̣ ̉ Cac nôi dung cua QL môt NT bao g ̣ ồm: Vach chiên l ̣ ́ ược phat triên NT; tô ́ ̉ ̉  chưc bô may va QL đôi ngu GV va HS; tô ch ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̃ ̀ ̉ ức chương trinh GD va cac hoat đông ̀ ̀ ́ ̣ ̣   ̉ ̣ GD; phat triên môi quan hê NT, gia đinh, xa hôi va phôi h ́ ́ ̀ ̃ ̣ ̀ ́ ợp cac ĺ ực lượng GD để  thực hiên ṣ ư mang cua NT. ́ ̣ ̉ Trong các nội dung quản lý của một nhà trường thì quản lý qua trinh ́ ̀   day hoc là nôi dung quan li c ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ơ ban. ̉ Quản lý nha tr ̀ ương theo quan điêm vi mô th ̀ ̉ ực chât la qu ́ ̀ ản lý quá trình  dạy học (hoat đông chu yêu)  ̣ ̣ ̉ ́ ở một cơ  sở giáo dục. Đối với bất kỳ  tổ chức nào  khach ́   thê/đ̉ ối   tượng   quản   lí   đều   là   Người­Việc­Vật   và   đối   với   một   cơ   sở  GD&ĐT noi chung va nha tr ́ ̀ ̀ ương noi riêng “Vi ̀ ́ ệc” chủ  yếu là hoạt động thực  hiện nhiệm vụ GD&ĐT con người và hoạt động dạy học là nội dung hoạt động  quan trọng nhất của một nhà trường và cơ sở giáo dục. Quản lý hoạt động dạy học là quản lý việc tuân thủ  các quy chế  chuyên  môn, việc chuẩn bị  và triển khai nội dung chương trình (vừa tuân thủ  quy định  nhà nước, vừa bảo đảm quy luật sư phạm). Nội dung quản lí hoạt động dạy học ở một nhà trường được mô tả theo sơ  đồ tư duy tổng hợp sau: 5.ĐK/MTr. . HĐ KRҕ c FXѴ a 6. HĐ GDҕ y HS FXѴa GV 1. MT DH 2. ND DH QL DH/GD ӂ NT . KH GDҕ y . + ӗ sơ,  KRҕc VәVi ch 3. PPDH 4. KT/ĐG . 7 ҥo  ÿӝng  Oӵc ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ Qua trinh day hoc co 5 yêu tô nên tang, nôi tai đo la: M ́ ̀ ́ ́ ̀ ục tiêu DH   Nội  dung DH   Phương pháp DH   Kiểm tra/Đánh giá vân hanh trong điêu kiên, môi ̣ ̀ ̀ ̣   trương GD (ĐK/MT) cu thê; đê th ̀ ̣ ̉ ̉ ực hiên qua trinh DH cân QL hoat đông day cua ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉   ̣ ̣ ̣ ̉ GV; hoat đông hoc cua HS; hô s ̀ ơ sô sach DH; kê hoach day hoc va  nha quan li cân ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̀  ̣ ̣ tao đông l ực cho cac hoat đông đo diên ra đat muc tiêu QL cua minh.  ́ ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ̣ ̉ ̀ 3
  4. Quản lý QTGD­DH là quản lý một quá trình xã hội, quản lý một quá trình  sư  phạm đặc thù, nó tồn tại như  là một hệ  thống bao gồm nhiều thành tố  cấu  trúc. Quản lý quá trình dạy và học là “hệ thống những tác động có mục đích, có  kế hoạch hợp quy luật của chủ thể quản lý, nhằm làm cho quá trình dạy học vận   hành theo các quy luật của nó... tập trung vào hoạt động dạy và học và giáo dục  đưa hệ vận động từ trạng thái ban đầu đến mục tiêu ma muc tiêu cuôi cung la đê ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̉  ̣ ̣ qua trinh day hoc đam bao chât l ́ ̀ ̉ ̉ ́ ượng” . Như vậy về nguyên tắc quản lí hoạt động dạy học ở một nhà trường phải  nhận diện đúng “đối tượng quản lí”; nhận diện rõ các vấn đề: nội dung quản lí,   mục tiêu và yêu cầu của quản lí, cơ  cấu quản lí; và xác định đúng nội dung cơ  bản trong quản lí hoạt động dạy học ở một nhà trường. ­ Việc triển khai các chức năng quản lí quá trình dạy học được mô tả trong   ma trận sau:              Các khâu                            hoạt  Chuẩn bị Triển khai Đánh giá động  Điều chỉnh Các chức  năng QL Kế hoạch QL các điều  QL các hoạt  Xem xét tính phù hợp  kiện triển   động dạy và học  của kế hoạch đối với  khai theo yêu cầu của  « đầu vào­quá trình­đầu  sứ mạng của NT ra » Tổ chức Phân công  Quản lí chặt chẽ  Đánh giá kết quả đạt  phân nhiệm  việc triển khai  được theo quá trình;  vụ rõ ràng cho  kế hoạch dạy  Điều chỉnh tiến độ phù  các bộ phận  học hợp với điều kiện, hoàn  liên đới cảnh của trường  Chỉ đạo Định hướng  Tạo động lực  Đánh giá kết quả đạt  công tác  cho việc hiện  được theo mục tiêu đã  chuẩn bị theo  thực hoá các  định; Điềù chỉnh, nguồn  mục tiêu hoạt  thành tố của quá  lực và biện pháp quản  động trình dạy và học lý  Kiểm tra ́ ̣ Xac đinh cac  ́ Việc hiện thực  Kết quả đạt được; Điềù  ̉ chuân KT/ĐG  hoá KT các  chỉnh, nguồn lực và  va công khai  ̀ thành tố của quá  biện pháp quản lý hợp  quy trinh  ̀ trình dạy và học  với mục tiêu quản lý KT/ĐG và kết quả quá  trình 3/ Điêu tâm đăc nhât ̀ ́ ́ Điều mà em tâm đắc nhất liên quan đên nhà tr ́ ường cua h ̉ ệ thống giáo dục  quốc dân Việt Nam và quản lý nhà trường cua h ̉ ệ thống giáo dục quốc dân Việt   ̣ Nam khi hoc chuyên đê nay là Ma tr ̀ ận triển khai các chức năng quản lý và ND  4
  5. QL trong quá trình triển khai hoạt động  ở  một nhà trường và sơ  đồ  tư  duy tổng   hợp về nội dung quản lý hoạt động dạy học. Bởi vì: ­ Sơ đồ tư duy tổng hợp: Cho ta một cái nhìn tổng quan, đầy đủ về các nội   dung của quản lý hoạt động dạy học, quản lý quá trình dạy học (nội dung cơ  bản của quản lý nhà trường). ­ Ma trận triển khai các chức năng quản lý và ND QL: Chỉ  rõ khách thể  quản lý (người, việc, vật), chức năng quản lý (kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm   tra, tạo động lực). Ma trận cho ta một cách nhìn tổng thể các hoạt động quản lý   cơ bản đối với một nhà trường.  Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2015 NGƯỜI VIẾT Phạm Minh Nghĩa 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản