intTypePromotion=1
ADSENSE

BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

1.911
lượt xem
739
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bản chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc phòng tổ chức hành chánh', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH

 1. BAÛN CHÖÙC NAÊNG, NHIEÄM VUÏ VAØ MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC PHOØNG TOÅ CHÖÙC HAØNH CHAÙNH I - MUÏC ÑÍCH: - Ñaûm baûo cho caùc boä phaän, caù nhaân trong Coâng ty thöïc hieän ñuùng chöùc naêng nhieäm vu ñaït hieäu quaû trong coâng vieäc. - Caùc boä phaän thöïc hieän ñuùng nhieäm vuï traùnh choàng cheùo, ñoã loãi. - Ñaûm baûo tuyeån duïng vaø xaây döïng ñoäi nguõ CBCNV theo yeâu caàu, chieán löôïc cuûa Coâng ty. II – PHAÏ M VI: AÙp duïng cho Phoøng Toå chöùc Haønh chaùnh Coâng ty II I – NOÄI DUNG: 1. Sô ñoà toå chöùc Coâng ty: Page 1 of 12
 2. Tr öôûng phoøng Phoù phoøng 1. Sô ñoà toå chöùc: Cheá Vaên QL NS L öông ñoä t hö Page 2 of 12 Ban An Y La Baûo t oaøn t eá ùi veä
 3. 2. Chöùc naêng: - Chaáp haønh vaø toå chöùc thöïc hieän caùc chuû tröông, qui ñònh, chæ thò cuûa Ban Toång Giaùm ñoác (BTGÑ). - Nghieân cöùu, soaïn thaûo vaø trình duyeät caùc qui ñònh aùp duïng trong Coâng ty. - Nghieân cöùu vaø naém vöûng qui ñònh phaùùp luaät lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa Coâng ty, ñaûm baûo cho hoaït ñoäng cuûa Coâng ty luoân phuø hôïp phaùp luaät. - Kieåm tra vieäc thöïc hieän noäi qui cuûa caùc boä phaän vaø caù nhaân trong toaøn Coâng ty. - Toå chöùc vaø phoái hôïp vôùi caùc ñôn vò khaùc thöïc hieän quaûn lyù nhaân söï, tuyeån duïng, ñaøo taïo vaø taùi ñaøo taïo - Phuïc vuï caùc coâng taùc haønh chaùnh ñeå BTGÑ thuaän tieän trong chæ ñaïo – ñieàu haønh, phuïc vuï haønh chaùnh ñeå caùc boä phaän khaùc coù ñieàu kieän hoaït ñoäng toát. - Quaûn lyù vieäc söû duïng vaø baûo veä caùc loaïi taøi saûn cuûa Coâng ty. - Tham möu ñeà xuaát cho Laõnh ñaïo ñeå xöû lyù caùc vaán ñeà thuoäc laõnh vöïc Toå chöùc-Haønh chaùnh-Nhaân söï. - Hoã t rôï Boä phaän khaùc t rong vieäc quaûn lyù nhaân söï vaø laø caàu noái giöûa BTGÑ vaø Ngöôøi lao ñoäng t rong Coâng ty. - Tham gia xaây döïng Heä t hoáng Quaûn lyù chaát löôïng, Heä thoáng Quaûn lyù Moâi t röôøng vaø Traùch nhieäm Xaõ hoäi taïi Coâng ty. 3. Nhieäm vuï: - Baûo veä lôïi ích hôïp phaùp cuûa Coâng ty vaø cuûa ngöôøi lao ñoäng. - Toå chöùc thöïc hieän caùc Quyeát ñònh, Quy ñònh cuûa BTGÑ. - Baùo caùo ñaày ñuû, kòp thôøi vaø trung thöïc tình hình dieãn bieán vaø keát quaû coâng vieäc khi thöïc hieän nhieäm vuï BTGÑ giao. - Chòu traùch nhieäm veà keát quaû coâng vieäc do Phoøng thöïc hieän. - Chaáp haønh caùc quyeát ñònh khen thöôûng, kyû luaät cuûa BTGÑ ñoái vôùi keát quaû coâng vieäc cuûa Phoøng. - Phuïc vuï toát nhaát caùc ñieàu kieän phaùp lyù haønh chaùnh, haäu caàn, an sinh ñeå saûn xuaát thoâng suoát. - Cuøng vôùi Coâng ñoaøn trao ñoåi, dung hoaø caùc lôïi ích giöûa caù nhaân vôùi caù nhaân, giöûa caù nhaân vôùi toå chöùc. - Löu giöõ, baûo maät taøi lieäu, baûo veä taøi saûn Coâng ty. - Thuï lyù vaø coá vaán Ban Giaùm ñoác veà boài thöôøng thieät haïi khi xaûy ra toån thaát veà taøi saûn cuûa Coâng ty. Page 3 of 12
 4. - Söûa chöûa kòp thôøi nhöõng sai soùt trong quaù trình thöïc hieän nhieäm vuï. - Toång hôïp yù kieán cuûa moïi boä phaän vaø caù nhaân trong Coâng ty ñeå tham möu cho Ban GÑ trong coâng taùc quaûn lyù. - Tham möu xaây döïng cô caáu toå chöùc, boä maùy ñieàu haønh cuûa Coâng ty. - Xaây döïng heä thoáng caùc qui cheá, qui trình, qui ñònh cho Coâng ty vaø quaûn lyù vieäc chaáp haønh caùc noäi qui ñoù. - Xaây döïng, toå chöùc, quaûn lyù vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. - Xaây döïng vaø thöïc hieän caùc cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. - Quaûn lyù vaø caûi tieán coâng taùc haønh chaùnh trong Coâng ty. - Xaây döïng, toå chöùc vaø quaûn lyù heä thoáng thoâng tin. - Phuïc vuï haønh chaùnh, phuïc vuï moät soá maët haäu caàn cho saûn xuaát kinh doanh. - Laøm caàu noái giöûa Laõnh ñaïo Coâng ty vaø taäp theå ngöôøi lao ñoäng. - Xöû lyù toát caùc maâu thuaån noäi boä trong taäp theå CBCNV, gìn giöû ñoaøn keát vaø kyû luaät trong Coâng ty. - Xaây döïng moâi tröôøng laøm vieäc vaên minh, hieän ñaïiï. - Baûo veä con ngöôøi, quaûn lyù vaø baûo veä taøi saûn cuûa Coâng ty. - Toå chöùc, phoái hôïp vaø hoå trôï caùc boä phaän khaùc ñeå thöïc hieän caùc coâng taùc ñaëc bieät do Ban Giaùm ñoác phaân coâng. - Thöïc hieän caùc coâng taùc phaùp lyù cô baûn, baûo veä lôïi ích phaùp lyù cho Coâng ty, giöõ caùc hoà sô phaùp lyù cuûa Coâng ty. - Phoái hôïp vôùi caùc ñôn vò khaùc baûo veä baûn quyeàn nhaõn hieäu haøng hoùa, kieåu daùng coâng nghieäp, xuaát xöù, phaùt minh, saùng cheá… cuûa Coâng ty. - Caäp nhaät, phoå bieán caùc qui ñònh luaät phaùp, tö vaán phaùp luaät cho BTGÑ. - Xaây döïng, gìn giöû vaø phaùt trieãn moái quan heä toát vôùi caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc. - Lieân heä vôùi caùc cô quan, ñôn vò beân ngoaøi veà cheá ñoä chính saùch cho ngöôøi lao ñoäng. - Xaây döïng, gìn giöû vaø phaùt trieãn moái quan heä toát vôùi coäng ñoàng xaõ hoäi xung quanh. - Toå chöùc leå taân, tieáp khaùch haøng, ñoái taùc trong, ngoaøi nöôùc. Xaây döïng phong caùch laøm vieäc chuyeân nghieäp, töøng böôùc xaây döïng vaên hoùa rieâng cuûa Coâng ty taïo ñieàu kieän phuïc vuï toát nhaát cho khaùch haøng. - Toå chöùc thu thaäp, phaân tích, xöû lyù, löu tröû vaø phoå bieán caùc thoâng tin kinh teá, xaõ hoäi, thöông maïi, phaùp luaät, coâng ngheä vaø kòp thôøi baùo caùo BTGÑ ñeå coù quyeát ñònh kòp thôøi. 4. MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC: 4.1 Tröôûng phoøng: a> Traùch nhieäm: - Tham möu cho BTGÑ xaây döïng coù tính chaát chieán löôïc boä maùy toå chöùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty. - Thieát laäp xaây döïng quy cheá löông cho töøng ñôn vò theo moâ hình saûn xuaát. - Vaän ñoäng, höôùng daãn CBCNV chaáp haønh nghieâm tuùc caùc quy ñònh, noäi quy cuûa coâng ty ñeà ra. - Tham gia phoå bieán vaên baûn phaùp luaät, xöû lyù vieäc vi phaïm kyû luaät trong coâng ty. - Ñaûm baûo tuyeät ñoái veà an toaøn saûn xuaát. - Baûo quaûn toát taøi saûn cuûa coâng ty vaø ñaûm baûo cuoâc soáng oån ñònh cho CBCNV. - Tham gia xaây döïng, thöïc hieän caùc Heä thoáng quaûn lyù trong toaøn cty (nhö ISO 9000, SA 8000) − Toå chöùc cho CBCNV hoïc taäp luaät lao ñoäng, luaät coâng ñoaøn, PCCC, Veä sinh coâng nghieäp, an toaøn lao ñoäng …. Page 4 of 12
 5. - Xaây döïng ñeà aùn tuyeån duïng lao ñoäng theo yeâu caàu saûn xuaát. - Tham möu cho BTGÑ ñaêng kyù nhaõn hieäu cho coâng ty. - Toå chöùc leã taân, tieáp khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc. - Xaây döïng, löu tröõ hoà sô CBCNV trong toaøn coâng ty. - Laøm caàu noái xaây döïng moái ñoaøn keát giöõa CBCNV vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng. - Tieáp nhaän ñôn khieáu kieän, xöû lyù nhöõng CBCNV vi phaïm theo luaät lao ñoäng - Xaây döïng maïng löôùi baûo veä, coâng taùc PCCC, an ninh traät tö trong moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa coâng ty. b>Quyeàn haïn: - Giaûi quyeát hoaëc khoâng giaûi quyeát caùc ñeà xuaát cuûa caùc caù nhaân hay boä phaän khaùc döïa treân noäi qui, qui ñònh Coâng ty vaø phaùp luaät hieän haønh. - Ñöôïc quyeàn thöøa leänh TGÑ coâng ty xöû lyù nhöõng CBCNV vi phaïm noäi quy trong coâng ty nhöng phaûi baûo ñaûm chaáp haønh ñuùng luaät lao ñoäng. - Ñöôïc quyeàn kieåm tra chaát vaán caùc Tröôûng phoøng vaø giaùm ñoác xí nghieäp Deät – Nhuoäm – May – theâu neáu phaùt sinh ra nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán söï thieät haïi cuûa coâng ty. - Tham gia cuøng caùc tröôûng ñôn vò xaây döïng boä maùy bao goàm caùc chöùc danh, löông, bieân cheá nhaân söï ñaûm baûo tính goïn nheï hieäu quaû. - Ñöôïc quyeàn aùp duïng moät soá bieän phaùp töùc thôøi nhaèm ñaûm baûo lôïi ích cuûa coâng ty vaø ngöôøi lao ñoäng. - Kyù moät soá giaáy tôø haønh chaùnh ñöôïc BTGÑ cho pheùp. - Thöøa uyû nhieäm cuûa BTGÑ truyeàn ñaït nhöõng chuû tröông, chæ thò cuûa hoäi ñoàng thaønh vieân, nhaø nöôùc ñeå CBCNV am hieåu vaø thöïc hieän. - Phoái hôïp vôùi coâng ñoaøn cô sôû xaây döïng caùc phong traøo vaên theå myõ, phong traøo thi ñua taêng naêng suaát chaát löôïng. - Haøng naêm giuùp BTGÑ coù keá hoaïch toång keát thi ñua khen thöôûng ñoái vôùi caùc ñôn vò, caù nhaân trong coâng ty. - Yeâu caàu moïi boä phaän trong Coâng ty baùo caùo, thuyeát minh, cung caáp döõ lieäu chính thöùc ñeå Phoøng hoaøn thaønh nhieäm vuï do BTGÑ giao. - Aùp duïng caùc bieän phaùp töùc thôøi ñeå ñeà phoøng vaø ngaên chaän ngay caùc vuï vieäc coù theå gaây ra haäu quaû nghieâm troïng laøm thieät haïi ñeán lôïi ích cuûa Coâng ty hoaëc cuûa ngöôøi lao ñoäng. - Xöû lyù caùc sai phaïm cuûa CBCNV caên cöù noäi qui Coâng ty vaø phaùp luaät Nhaø nöôùc. - Kyù, sao y moät soá giaáy tôø haønh chaùnh ñöôïc Ban TGÑ cho pheùp. - Taïm thôøi ñình chæ coâng taùc ñoái vôùi CBCNV theo uûy nhieäm cuûa BTGÑ khi thaáy coù daáu hieäu vi phaïm ngieâm troïng noäi qui, qui ñònh cuûa Coâng ty nhö khoâng chaáp haønh Leänh ñieàu ñoäng, aên caép, gaây roái traät töï, phaïm toäi hình söï, saùch ñoäng, loâi keùo CBCNV laøm ñieàu sai traùi, gaây thieät haïi veà ngöôøi vaø cuûa cho Coâng ty v.v... - Kyù giaáy tôø cho CBCNV ra ngoaøi. - Kyù caùc thoâng baùo. - Thöøa uûy nhieäm cuûa BTGÑ truyeàn ñaït caùc chæ ñaïo, chæ thò ñeán caùc boä phaän, toå chöùc phoái hôïp ñieàu khieån caùc boä phaän thöïc hieän theo ñuùng noäi dung chæ ñaïo, chæ thò BTGÑ. - Laäp Keá hoaïch veà haønh chaùnh nhaân söï vaø trình Phoù Toång Giaùm ñoác noäi chính duyeät. - Ñaøo taïo cho nhaân vieân trong phoøng caùc chuû tröông cuûa BTGÑ Coâng ty. - Thöïc hieän caùc coâng vieäc khaùc do Toång Giaùm ñoác, Phoù Toång Giaùm ñoác noäi chính giao. c>Baùo caùo vaø uûy quyeàn: - Baùo caùo tröïc tieáp coâng vieäc cho Phoù Toång Giaùm ñoác noäi chính. Page 5 of 12
 6. - Khi vaéng maët thì uyû quyeàn laïi cho Phoù Tröôûng Phoøng thöïc hieän. d>Tieâu chuaån: - Kieán thöùc: Toát nghieäp Ñaïi hoïc.. - Kyõ naêng: Vi tính vaên phoøng, Tieáng Anh thaønh thaïo (trình ñoä C). - Ñaõ qua moät soá khoùa hoïc veà quaûn trò nhaân söï, quaûn trò haønh chaùnh vaên phoøng. - Phaåm chaát ñaïo ñöùc trung thöïc, duõng caûm, nhieät tình coâng taùc, saùng taïo trong coâng vieäc. 4.2 Phoù Tröôûng phoøng: a> Traùch nhieäm: - Thöïc hieän caùc nhieäm vuï theo söï phaân coâng thöôøng xuyeân cuûa Tröôûng phoøng. - Thöïc hieän nhieäm vuï theo söï uyû quyeàn cuûa Tröôûng phoøng. - Cung caáp caùc thoâng tin, giaûi phaùp xöû lyù chuyeân moân nghieäp vuï, ñeà xuaát yù kieán vôùi caáp Tröôûng theo ñuùng chöùc naêng nhieäm vuï cuûa phoøng. - Quaûn lyù hoaït ñoäng cuûa caùc boä phaän: Toå laùi xe, Toå baûo veä, Traïm Y teá, Ban An toaøn vaø Söùc khoeû theo qui ñònh cuûa Coâng ty. - Tröïc tieáp giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán vieäc thöïc hieän SA 8000 theo qui ñònh cuûa Coâng ty. - Phoái hôïp coâng taùc vôùi caùc Phoøng khaùc trong Coâng ty. - Tham gia quaûn lyù ñieàu haønh lao ñoäng trong phoøng. b> Quyeàn haïn: - Quyeát ñònh trong nhöõng lónh vöïc maø Tröôûng phoøng uyû quyeàn. - Kyù leänh ñieàu xe taûi phuïc vuï cho saûn xuaát. - Ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa caùc boä phaän: Toå laùi xe, Toå baûo veä, Traïm Y teá, Ban An toaøn vaø Söùc khoeû c> Baùo caùo vaø uûy quyeàn: - Baùo caùo moïi coâng vieäc ñang thöïc hieän cho Tröôûng phoøng. Tröôøng hôïp Tröôûng phoøng uyû quyeàn thì baùo caùo tröïc tieáp cho Phoù Toång Giaùm ñoác noäi chính. - Trong tröôøng hôïp vaéng maët thì baøn giao laïi cho Tröôûng phoøng ñeå phaân coâng coâng vieäc cho caùc nhaân vieân trong phoøng. d> Tieâu chuaån: - Kieán thöùc: Toát nghieäp ñaïi hoïc, ñaõ qua caùc khoùa hoïc veà quaûn trò nhaân söï. - Kyõ naêng: Hieåu roõ cô caáu toå chöùc cuûa Coâng ty, caùc qui ñònh chung cuûa Nhaø nöôùc veà Doanh nghieäp, coù kinh nghieäp ôû vò trí töông ñöông ít nhaát 2 naêm, coù khaû naêng giao tieáp, vieát vaên baûn baèng tieáng Anh (trình ñoä C), thaønh thaïo vi tính vaên phoøng. - Phaåm chaát ñaïo ñöùc: trung thöïc, duõng caûm, nhieät tình coâng taùc. 4.3 Caùn söï tieàn löông: a> Traùch nhieäm: - Thöïc hieän vieäc kieåm tra xeáp baäc löông, ñieàu chænh möùc löông theo ñuùng qui ñònh cuûa coâng ty. - Tham gia nghieân cöùu vaø toå chöùc thöïc hieän phöông phaùp hình thöùc traû löông, thöôûng, phuï caáp laøm vieäc taïi Coâng ty. - Tröïc tieáp nhaän caùc yeáu toá ñaàu vaøo phuïc vuï cho coâng taùc tính löông, tính toaùn, nhaäp ñôn giaù tieàn löông, soá löôïng saûn phaåm, thôøi gian laøm vieäc, laäp ra baûng löông chi tieát, baûng toång quyõ löông, tham gia vaøo vieäc traû löông cho CBCNV toaøn Coâng ty. Page 6 of 12
 7. - Giaûi quyeát trong phaïm vi cho pheùp caùc vöôùng maéc, khieáu naïi cuûa ngöôøi lao ñoäng veà chính saùch, cheá ñoä, tieàn löông, thöôûng, phuï caáp lieân quan ñeán lónh vöïc phuï traùch. - Laäp baùo caùo tieàn löông ñònh kyø theo qui ñònh cuûa Coâng ty. - Laäp baùo caùo laøm theâm giôø haøng thaùng cho Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty, phoái hôïp cuøng Boä phaän keá hoaïch thöïc hieän keá hoaïch giaûm giôø. - Toå chöùc coâng taùc thoáng keâ tieàn löông thu nhaäp, nhu caàu cô baûn cuûa CBCNV coâng ty, ñieàu tra vaø xaùc ñònh möùc löông toái thieåu theo qui ñònh Coâng ty vaø trình Ban Toång Giaùm ñoác duyeät. b>Quyeàn haïn: - Giaûi quyeát khieáu naïi veà löông trong phaïm vi cho pheùp. - Laäp baûng löông, keá hoaïch traû löông, baùo caùo laøm theâm giôø trình Tröôûng phoøng xemxeùt, xöû lyù. c>Baùo caùo vaø uûy quyeàn: - Baùo caùo coâng vieäc cho Tröôûng phoøng, tröôøng hôïp Tröôûng phoøng vaéng maët thì baùo caùo cho Phoù phoøng. - Ñöôïc uyû quyeàn cho caùc nhaân vieân trong Phoøng giaûi quyeát thay nhöng phaûi baùo cho Tröôûng phoøng bieát ñeå theo doõi. d>Tieâu chuaån: - Kieán thöùc: Toát nghieäp trung caáp lao ñoäng tieàn löông hoaëc töông ñöông vaø ñaõ qua lôùp boài döôõng chuyeân moân nghieäp vuï. - Kyõ naêng: Naém vöõng qui ñònh phaùp veà luaät lao ñoäng, cheá ñoä chính saùch tieàn löông hieän haønh cuûa Doanh nghieäp, qui ñònh cuï theå cuûa Coâng ty, heä thoáng nghaønh ngheà, tieâu chuaån caáp baäc coâng nhaân; naém ñöôïc nguyeân lyù noäi dung vaø phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän cheá ñoä traû coâng, tieàn thöôûng phuï caáp. - Phaåm chaát ñaïo ñöùc: trung thöïc. 4.4 Nhaân vieân quaûn lyù nhaân söï: a> Traùch nhieäm: - Quaûn lyù hoà sô, lyù lòch cuûa CBCNV toaøn Coâng ty. - Quaûn lyù vieäc ñaøo taïo trong toaøn coâng ty. - Theo doõi vieäc thöïc hieän chính saùch, qui ñònh cuûa Coâng ty vôùi lao ñoäng chöa thaønh nieân - Thöïc hieän coâng taùc tuyeån duïng, ñieàu ñoäng nhaân söï, theo doõi soá löôïng CBCNV Coâng ty nghæ vieäc. - Ñaùnh giaù, phaân tích tình hình chaát löôïng, soá löông ñoäi nguõ CBCNV laäp caùc baùo caùo ñònh kyø, ñoät xuaát theo yeâu caàu cuï theå cuûa Ban Toång Giaùm ñoác. - Tröïc tieáp toå chöùc, tham gia vieäc huaán luyeän traùch nhieäm xaù hoäi cho ngöôøi lao ñoäng theo qui ñònh cuûa Coâng ty. b> Quyeàn haïn: - Giaûi quyeát khieáu naïi veà nhaân söï trong phaïm vi cho pheùp. - Laäp keá hoaïch tuyeån duïng, ñaøo taïo, quaûn lyù nhaân söï trình Tröôûng phoøng xem xeùt. c> Baùo caùo vaø uûy quyeàn: - Baùo caùo coâng vieäc cho Tröôûng phoøng, tröôøng hôïp Tröôûng phoøng vaéng maët thì baùo caùo cho Phoù phoøng. - Ñöôïc uyû quyeàn cho caùc nhaân vieân trong Phoøng giaûi quyeát thay nhöng phaûi baùo cho Tröôûng phoøng bieát ñeå theo doõi. d> Tieâu chuaån: - Kieán thöùc: toát nghieäp ñaïi hoïc ngaønh quaûn trò kinh doanh, quaûn lyù kinh teá. Page 7 of 12
 8. - Kyõ naêng: Naém vöõng qui ñònh phaùp luaät lao ñoäng; chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùc boä phaän trong Coâng ty; coù khaú naêng ñoïc hieåu Tieáng Anh, söû duïng thaønh thaïo vi tính vaên phoøng. - Phaåm chaát ñaïo ñöùc: trung thöïc 4.5 Nhaân vieân haønh chaùnh vaên thö: a> Traùch nhieäm: - Quaûn lyù con daáu caên cöù vaøo noäi dung caùc vaên baûn, giaáy tôø ñeå ñoùng daáu thích hôïp. - Tieáp nhaän caùc loaïi coâng vaên vaøo soå coâng vaên ñi vaø ñeán. - Phaân loaïi vaø phaân phoái coâng vaên cho caùc boä phaän, tra cöùu, cung caáp taøi lieäu hoà sô theo yeâu caàu. - Chuyeån giao coâng vaên taøi lieäu, baùo chí, baùo caùo ñeán caùc Phoøng, Xí nghieäp, boä phaän lieân quan. - Vieát giaáy giôùi thieäu, giaáy coâng taùc. - Ñaùnh maùy, photocopy caùc vaên baûn, coâng vaên giaáy tôø thuoäc phaàn vieäc ñöôïc giao. - Saép xeáp hoà sô, taøi lieäu ñeå löu tröõ vaøo soå saùch, theo doõi luaân chuyeån hoà sô. - Giöõ bí maät noäi dung caùc coâng vaên giaáy tôø, taøi lieäu… - Quaûn lyù toång ñaøi, maùy fax theo qui ñònh cuûa Coâng ty. - Tröïc tieáp thöïc hieän, theo doõi vieäc kieåm soaùt taøi lieäu, kieåm soaùt hoà sô cuûa Phoøng. - Giöõ caùc hoà sô phaùp lyù cuûa Coâng ty do Tröôûng phoøng giao. b> Quyeàn haïn : - Töø choái ñoùng daáu vôùi caùc vaên baûn khoâng ñuùng thaåm quyeàn.. - Töø choái vieát giaáy giôùi thieäu, giaáy coâng taùc vôùi caùc tröôøng hôïp khoâng ñuùng theo qui ñònh cuûa Coâng ty. c> Baùo caùo vaø uûy quyeàn: - Baùo caùo coâng vieäc cho Tröôûng phoøng, tröôøng hôïp Tröôûng phoøng vaéng maët thì baùo caùo cho Phoù phoøng. - Ñöôïc uyû quyeàn cho caùc nhaân vieân trong Phoøng giaûi quyeát thay nhöng phaûi baùo cho Tröôûng phoøng bieát ñeå theo doõi. d> Tieâu chuaån: - Kieán thöùc:Toát nghieäp Phoå thoâng trung hoïc, tin hoïc vaên phoøng, tieáng Anh trình ñoä A trôû leân. - Kyõ naêng: Chöõ vieát ñeïp roõ raøng, hieåu bieát caùc qui ñònh hieän haønh veà coâng taùc coâng vaê ngiaáy tôø, baûo maät taøi lieäu, caùc höôùng daãn vaø ñaêng kyù coâng vaên, coù kieán thöùc nghieäp vuï chuyeân moân löu tröõ; hieåu bieát veà cô caáu toå chöùc vaø moái quan heä giöõa caùc boä phaän trong Coâng ty, theå leä göûi coâng vaên giaáy tôø, thoâng thaïo kyõ thuaät ñaùnh maùy, photocopy, trình baøy vaên baûn. - Phaåm chaát ñaïo ñöùc: trung thöïc, nhanh nheïn. 4.6 Nhaân vieân cheá ñoä: a> Traùch nhieäm: - Theo doõi thöïc hieän caùc cheá ñoä cho ngöôøi lao ñoäng theo qui ñònh cuûa Coâng ty. - Toå chöùc kyù hôïp ñoàng lao ñoäng cho CBCNV toaøn Coâng ty. - Toå chöùc theo doõi, laäp danh saùch baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá vaø thöïc hieän caùc cheá ñoä lieân quan ñeán baûo hieåm y teá cho ngöôøi lao ñoäng. - Laäp danh saùch lao ñoäng ñònh kyø theo qui ñònh cuûa cô quan nhaø nöôùc. Page 8 of 12
 9. - Theo doõi vieäc nghæ pheùp, nghæ vieäc rieâng ñeå thöïc hieän cheá ñoä pheùp naêm cho ngöôøi lao ñoäng. - Toå chöùc, trình keá hoaïch vaø thöïc hieän ñoái vôùi caùc cheá ñoä leã teát. - Giao dòch vôùi caùc cô quan nhaø nöôùc ñeå thöïc hieän cheá ñoä cho ngöôøi lao ñoäng. - Baùo caùo Tröôûng phoøng, Ban Toång Giaùm ñoác haøng thaùng veà tình hình thöïc hieän caùc cheá ñoä ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. b>Quyeàn haïn - Giaûi quyeát khieáu naïi veà cheá ñoä trong phaïm vi cho pheùp. - Trình Tröôûng phoøng caùc giaûi phaùp veà cheá ñoä cho ngöôøi lao ñoäng c>Baùo caùo vaø uûy quyeàn: - Baùo caùo coâng vieäc cho Tröôûng phoøng, tröôøng hôïp Tröôûng phoøng vaéng maët thì baùo caùo cho Phoù phoøng. - Ñöôïc uyû quyeàn cho caùc nhaân vieân trong Phoøng giaûi quyeát thay nhöng phaûi baùo cho Tröôûng phoøng bieát ñeå theo doõi. d>Tieâu chuaån: - Kieán thöùc: Toát nghieäp Trung caáp Lao ñoäng tieàn löông. - Kyõ naêng: Tin hoïc vaên phoøng, Tieáng Anh (trình ñoä A), naém vöõng caùc qui ñònh cuûa phaùp luaät lao ñoäng, chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùc boä phaän trong Coâng ty; - Phaåm chaát ñaïo ñöùc: Caån thaän, trung thöïc 4.7 Toå tröôûng Toå baûo veä: a> Traùch nhieäm: - Quaûn lyù nhaân vieân trong toå. - Phaân coâng ca tröïc, ñoân ñoác nhaân vieân trong toå thöôøng xuyeân tuaàn tra canh gaùc ban ñeâm thaät nghieâm tuùc. - Xöû lyù kòp thôøi nhöõng coâng vieäc lieân quan ñeán coâng taùc baûo veä. - Baùo caùo vôùi Phoù phoøng TCHC nhöõng khoù khaên hoaëc tình huoáng vuôït ngoaøi taàm giaûi quyeát. - Lieân heä vôùi caùc Tröôûng boä phaän ñeå thoâng baùo CBCNV tröïc thuoäc vi phaïm kyû luaät. - Taát caû coâng vaên, giaáy tôø cuûa Coâng ty neáu ñöôïc chuyeån ñeán toå baûo veä phaûi ñöôïc baûo quaûn caån thaän vaø ñöôïc giao ñeán caùc boä phaän kòp thôøi. b> Quyeàn haïn: - Giaûi quyeát nhöõng coâng vieäc lieân quan ñeán coâng taùc baûo veä. - Phaân coâng, ñieàu ñoäng nhaân vieân trong toå, phaân coâng tröc - Giaûi quyeát nhöõng coâng vieäc lieân quan ñeán coâng taùc baûo veä. - Phaân coâng, ñieàu ñoäng nhaân vieân trong toå, phaân coâng tröïc ca cuï theå cho töøng nhaân vieân trong toå bao goàm: tröïc coång, tröïc xöôûng - Yeâu caàu Tröôûng boä boä phaän xöû lyù caùc coâng nhaân vi phaïm c> Baùo caùo vaø uyû quyeàn: - Baùo caùo coâng vieäc cho Phoù phoøng TCHC. - Uyû quyeàn cho Toå phoù khi vaéng maët. d> Tieàu chuaån: - Coù baèng töông ñöông Phoå thoâng trung hoïc. - Kinh nghieäm baûo veä ít nhaát 3 naêm vaø ñaõ ít nhaát 1 naêm kinh nghieäm ôû vò trí töông ñöông. - Söùc khoûe toát, taùc phong nhanh nheïn 4.8 Nhaân vieân baûo veä Coâng ty: a> Traùch nhieäm: - Kieåm tra giaáy tôø, höôùng daãn ngöôøi, phöông tieän ra vaøo coång, troâng giöõ xe cho khaùch ñeán lieân heä coâng taùc, CBCNV Coâng ty. Page 9 of 12
 10. - Ghi soå saùch chính xaùc caùc tröôøng hôïp xuaát nhaäp vaät tö ra khoûi Coâng ty. - Ghi vaøo soå thöôøng tröïc noäi dung theo doõi, kieåm tra, kieåm soaùt ngöôøi vaø phöông tieän ra vaøo Coâng ty. - Nhaän vaø giao ca thöôøng tröïc, thöïc hieän tuaàn tra ñòa baøn xung quanh vaø noäi boä coâng ty theo qui ñònh. - Lieân heä cô quan laân caän hoaëc ñòa phöông ñeå hôïp ñoàng phoái hôïp khi caàn thieát (khi coù söï uyû nhieäm cuûa laõnh ñaïo). - Thöôøng xuyeân kieåm tra taøi saûn, phaùt hieän ra nhöõng CBCNV xaâm phaïm taøi saûn vaø noäi qui cuûa Coâng ty, baùo caùo caáp thaåm quyeàn xem xeùt vaø xöû lyù. - Kieåm tra caùc thieát bò PCCC theo qui ñònh cuûa Coâng ty. - Vaän haønh thaønh thaïo, thao taùc nhanh, xöû lyù kòp thôøi khi coù söï coá xaûy ra bieát baûo döôõng vaø söûa chöõa hö hoûng thoâng thöôøng cuûa thieát bò PCCC. - Laøm caùc coâng vieäc khaùc theo yeâu caàu. - Ghi baùo caùo coâng nhaân vaøo treã, b>Quyeàn haïn: - Töø choái khoâng cho ngöôøi, phöông tieän ra vaøo coång khoâng ñuùng theo qui ñònh. - Laäp bieân baûn ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp CBCNV vi phaïm qui ñònh cuûa Coâng ty. c>Baùo caùo vaø uûy quyeàn: - Baùo caùo coâng vieäc cho Toå tröôûng. d>Tieâu chuaån: - Kieán thöùc: hoïc heát lôùp 9 - Kyõ naêng: ñaõ coù kinh nghieäm baûo veä ít nhaát 1 naêm, taùc phong nhanh nheïn - Phaåm chaát ñaïo ñöùc: Trung thöïc 4.9 Tröôûng traïm y teá: a>Traùch nhieäm: - Laäp ra phaùc ñoà ñieàu trò, höôùng daãn nhaân vieân thöïc hieän khaùm beänh vaø caáp phaùt thuoác theo ñuùng phaùc ñoà. - Kyù tröïc tieáp xöû lyù caùc ca cöùu naëng. - Kyù chuyeån beänh nhaân naëng ñi beänh vieäc. - Kyù xaùc nhaän coâng nhaân naëng phaûi nghæ daøi haïn ñieàu trò. - Höôùng daãn nhaân vieân baùo caùo tình hình beänh tình hình veä sinh nhaø aên veä sinh moâi tröôøng. - Höôùng daãn laøm soå theo doõi caáp phaùt thuoác. - Haøng thaùng laäp döï truø thuoác duyeät mua. - Phaân coâng tröïc. - Toå chöùc vieäc khaùm söùc khoeû ñònh kyø theo qui ñònh cuûa Coâng ty - Baùo caùo tai naïn lao ñoäng, beänh haøng thaùng cho Phoøng TCHC, Ban Toång giaùm ñoác b>Quyeàn haïn: - Quyeát ñònh hình thöùc ñieàu trò, nôi ñieàu trò beänh, tai naïn lao ñoäng c>Baùo caùo vaø uyû quyeàn: - Baùo caùo coâng vieäc cho Phoù phoøng TCHC. - Uyû quyeàn cho nhaân vieân y teá thöïc hieän khi vaéng maët. d>Tieâu chuaån: - Coù baèng baùc syõ . - Kinh nghieäm ít nhaát 01 naêm. - Trung thöïc, nhanh nheïn. 4.10 Nhaân vieân traïm y teá: a> Traùch nhieäm: Page 10 of 12
 11. - Thöôøng tröïc vaø caáp phaùt thuoác theo phaùc ñoà. - Laäp soå vaø theo doõi tình hình beänh trong toaøn Coâng ty. - Laäp soå vaø theo doõi phaùt thuoác haøng ngaøy trong toaøn Coâng ty. - Haøng thaùng toång keát tình hình söû duïng thuoác thanh quyeát toaùn thuoác. - Theo doõi nhaéc nhôû boä phaän taïp vuï, nhaø aên, veä sinh aên uoáng vaø veä sinh lao ñoäng. - Gaëp nhöõng beänh nhaân naëng phaûi môøi baùc syõ cuøng giaûi quyeát. - Tham gia tröïc ca cuøng saûn xuaát. - Kieåm tra khaùm söùc khoeû ñònh kyø cho CBCNV - Theo roõi phuï nöõ trong thôøi kyø coù thai. - Laáy maãu thöùc aên löu haøng ngaøy. - Theo doõi soá löôïng thuoác vaø caáp thuoác cho tuû thuoác haøng ngaøy. - Kieåm tra veä sinh böõa aên haøng ngaøy. b>Quyeàn haïn: - Ñöôïc kyù xaùc nhaän cho coâng nhaân nghæ 01 ngaøy. c>Baùo caùo vaø uyû quyeàn: - Baùo caùo coâng vieäc haøng ngaøy cho Traïm tröôûng y teá d>Tieâu chuaån: - Coù baèng Y syõ hoaëc töông ñöông. - Kinh nghieäm ít nhaát 01 naêm. - Trung thöïc nhanh nheïn 4.11 Toå tröôûng Laùi xe: a> Traùch nhieäm: - Quaûn lyù nhaân vieân trong toå. - Ñieàu ñoäng xe hôi, xe taûi theo yeâu caàu. b> Quyeàn haïn: - Ñöôïc quyeàn ñieàu xe theo leänh ñieàu xe, yeâu caàu cuûa BTGÑ, Phoøng TCHC. c> Baùo caùo vaø uyû quyeàn: - Baùo caùo coâng vieäc cho Phoù phoøng TCHC. - Uyû quyeàn laïi cho moät laøi xe thuoäc quyeàn khi vaéng maët d> Tieâu chuaån: - Coù baèng laùi xe con/hoaëc xe du lòch. - Hieåu bieát veà caùch vaän haønh nhieàu loaïi xe, coù kinh nghieäm ít nhaát 5 naêm - Trung thöïc, nhanh nheïn. 4.12 Laùi xe: a> Traùch nhieäm: - Theo doõi vieäc söõa chöõa xe ñöôïc giao. - Thöôøng xuyeân lau chuøi xe ñöôïc giao. - Ñeán coâng ty ñuùng giôø, ngoài ñuùng vò trí, saün saøng laùi xe khi coù yeâu caàu. - Laùi xe ñuùng haønh trình theo leänh ñieàu xe. - Phuï giuùp vieäc giao haøng, boác xeáp haøng. b> Quyeàn haïn: - Töø choái yeâu caàu cuûa ngöôøi ñeà nghò xe, ngöôøi boác xeáp khoâng ñuùng theo leän hñieàu xe. c> Baùo caùo vaø uyû quyeàn: - Baùo caùo coâng vieäc cho Toå tröôûng d> Tieâu chuaån: - Coù baèng laùi xe theo yeâu caàu cuï theå ñoái vôùi loaïi xe ñöôïc giao. - Coù kinh nghieäm laùi loaïi xe cuøng loaïi, töông ñöông it nhaát 02 naêm. - Trung thöïc, nhanh nheïn, khoûe maïnh. 4.13 Ban An toaøn vaø Söùc khoeû: Page 11 of 12
 12. - Caùc thaønh vieân Ban An toaøn vaø Söùc khoeû laø CBCNV Coâng ty kieâm nhieäm Coâng taùc. - Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Ban An Toaøn vaø Söùc khoeû thöïc hieän theo Quyeát ñònh thaønh laäp, Qui ñònh An toaøn Söùc khoeû, Qui ñònh An toaøn lao ñoäng vaø Veä sinh lao ñoäng. Page 12 of 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2