Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
291
lượt xem
104
download

Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ

  1. B AÙO CAÙO KEÁT QUAÛ ÑAÙNH GIAÙ NOÄI BOÄ Kính göûi: Toång Giaùm ñoác Hoâm nay ngaøy ……… thaùng. ………naêm………chuùng toâi xin ñöôïc baùo caùo keát quaû cuoäc ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä ñöôïc thöïc hieän trong thôøi gian töø ngaøy ……… thaùng. ………naêm……… ñeán ngaøy ……… thaùng. ………naêm……… nhö sau: Stt Ñieàu khoaûn Moâ taû söï khoâng phuø hôïp Ñaùnh giaù möùc ñoä Ghi chuù: NCM Khoâng phuø hôïp lôùn NCm Khoâng phuø hôïp nhoû OBS Löu yù Toång coäng:…………………………………. NC; …………………………………….OBS Keât luaän: Ñeà nghò: Kính trình Toång Giaùm ñoác duyeät Ñaïi dieän laõnh ñaïo Nôi göûi: Toång Giaùm ñoác - Caùc BP lieân quan - Ñaïi dieän laõnh ñaïo “Löu” -
Đồng bộ tài khoản