intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: "một số suy nghĩ về đạo đức kinh doanh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ b-u chính viễn thông"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

62
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt: Bài viết này đề cập tới vấn đề đạo đức kinh doanh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ b-u chính viễn thông và các biện pháp nhằm xây dựng đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp b-u chính viễn thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: "một số suy nghĩ về đạo đức kinh doanh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ b-u chính viễn thông"

  1. mét sè suy nghÜ vÒ ®¹o ®øc kinh doanh trong ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô b−u chÝnh viÔn th«ng PGS. TS. NguyÔn §¨ng Quang Bé m«n Kinh tÕ BCVT – Tr−êng §H GTVT Tãm t¾t: Bμi viÕt nμy ®Ò cËp tíi vÊn ®Ò ®¹o ®øc kinh doanh trong ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô b−u chÝnh viÔn th«ng vμ c¸c biÖn ph¸p nh»m x©y dùng ®¹o ®øc kinh doanh trong doanh nghiÖp b−u chÝnh viÔn th«ng. Summary: This article implies business morality in post and telecommunications services and mesures to enhance it in post and telecoms enterprises. I. §Æt vÊn ®Ò II. VÊn ®Ò ®¹o ®øc kinh doanh trong ho¹t ®éng kinh doanh BCVT Trong thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh b−u §¹o ®øc lµ mét ph¹m trï rÊt réng ®Ò cËp chÝnh viÔn th«ng (BCVT) hiÖn nay, lîi nhuËn tíi mèi quan hÖ con ng−êi vµ c¸c quy t¾c øng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt cho sù tån xö trong mèi quan hÖ gi÷a con ng−êi víi con t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp BCVT. Tuy ng−êi trong c¸c ho¹t ®éng sèng. Cßn ®¹o nhiªn nÕu c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp hiÓu ®øc kinh doanh ®−îc hiÓu lμ nh÷ng sai b¶n chÊt cña lîi nhuËn, coi ®ã lµ môc tiªu nguyªn t¾c vμ chuÈn mùc cã t¸c dông chÝnh cña doanh nghiÖp vµ b»ng mäi gi¸ ®Ó h−íng dÉn hμnh vi trong mèi quan hÖ kinh ®¹t ®−îc lîi nhuËn th× sù tån t¹i cña doanh doanh. Chóng ®−îc nh÷ng ng−êi h÷u quan nghiÖp cã thÓ sÏ bÞ ®e do¹. MÆt kh¸c, doanh nh− nhμ ®Çu t−, kh¸ch hμng, ®èi t¸c, ®èi thñ nghiÖp BCVT lµ mét nh©n tè kh«ng thÓ t¸ch c¹nh tranh, ... sö dông ®Ó ph¸n xÐt mét hμnh rêi cña hÖ thèng kinh tÕ – x· héi, do ®ã lu«n ®éng cô thÓ lμ ®óng hay sai, hîp ®¹o ®øc ph¶i t×m c¸ch hµi hoµ vÒ lîi Ých cña c¸c ®èi hay phi ®¹o ®øc. Cho dï c¸c ®èi t−îng h÷u t−îng h÷u quan nh− kh¸ch hµng, ng−êi lao quan kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®óng, nh÷ng ®éng, nhµ ®Çu t−, céng ®ång d©n c−, ... V× ph¸n xÐt cña hä lu«n t¸c ®éng ®Õn sù chÊp thuËn cña x· héi ®èi víi doanh nghiÖp vµ ho¹t vËy, trong ho¹t ®éng kinh doanh BCVT, khi ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp BCVT. ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ, lîi Ých cÇn t«n träng, ®ång thêi §¹o ®øc kinh doanh hiÖn nay cµng cã ý nghÜa trong qu¶n lý vµ ®èi víi kinh doanh. ph¶i c©n ®èi hµi hoµ vµ chÊp nhËn hy sinh §¹o ®øc kinh doanh kh«ng ph¶i chØ lµ sù më mét phÇn lîi Ých riªng, lîi nhuËn. Tøc lµ ph¶i réng cña ®¹o ®øc c¸ nh©n. NhiÒu ng−êi cho vËn dông triÕt lý ®¹o ®øc trong kinh doanh, r»ng chØ cÇn tuyÓn dông ®−îc nh÷ng ng−êi cã hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ ®¹o ®øc kinh doanh.
  2. nµy th−êng liªn quan ®Õn quyÒn lùc vµ c«ng t− c¸ch ®¹o ®øc tèt th× sÏ cã mét tæ chøc lµnh nghÖ. §Æc biÖt phæ biÕn, m©u thuÉn th−êng xuÊt m¹nh vµ cã hiÖu qu¶. §¹o ®øc c¸ nh©n vµ hiÖn trong nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn lîi Ých. nh©n c¸ch con ng−êi chØ lµ mét nh©n tè quan träng tham gia vµo qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh vÒ Nh÷ng m©u thuÉn trong ho¹t ®éng kinh ®¹o ®øc. Nh÷ng vÊn ®Ò ph¶i ®−¬ng ®Çu trong doanh BCVT cã thÓ xuÊt hiÖn trªn c¸c khÝa kinh doanh kh«ng hoµn toµn gièng nh− nh÷ng c¹nh kh¸c nhau, nh− triÕt lý hµnh ®éng, mèi vÊn ®Ò ®¹o ®øc trong ®êi sèng x· héi. Mét quan hÖ quyÒn lùc trong c¬ cÊu tæ chøc, sù ng−êi qu¶n lý cã quan ®iÓm ®¹o ®øc ®óng ®¾n phèi hîp trong c¸c ho¹t ®éng t¸c nghiÖp hay cã t− c¸ch ®¹o ®øc c¸ nh©n tèt ch−a ph¶i lµ ph©n phèi lîi Ých; ë c¸c lÜnh vùc nh− ®ñ ®Ó t¹o ra ®−îc mét tæ chøc cã ®¹o ®øc kinh marketing, ®iÒu kiÖn lao ®éng, nh©n lùc tµi doanh ®óng ®¾n vµ mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ chÝnh hay qu¶n lý. M©u thuÉn cã thÓ xuÊt hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt s¾c. PhÈm chÊt trong mçi con ng−êi, gi÷a nh÷ng ng−êi h÷u ®¹o ®øc tèt cña ng−êi qu¶n lý cã thÓ gióp gi¶i quan bªn trong doanh nghiÖp nh− chñ së h÷u, quyÕt mét sè vÊn ®Ò ®¹o ®øc kinh doanh n¶y ng−êi qu¶n lý, ng−êi lao ®éng hay víi nh÷ng sinh trong tæ chøc. Nh−ng ®Ó t¹o ra mét tæ ng−êi h÷u quan bªn ngoµi nh− víi kh¸ch chøc cã ®¹o ®øc kinh doanh tèt - ®¹o ®øc tæ hµng, ®èi t¸c - ®èi thñ c¹nh tranh hay céng chøc – cßn cÇn nhiÒu h¬n n÷a, trong ®ã ®iÒu ®ång x· héi. kiÖn quan träng lµ nhËn thøc ®−îc b¶n chÊt Thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh BCVT cña nh÷ng mèi quan hÖ trong kinh doanh, hiÖn nay, ph¶i thõa nhËn mét thùc tÕ r»ng c¸c nh÷ng vÊn ®Ò vµ m©u thuÉn tiÒm Èn, vµ t×m ra doanh nghiÖp BCVT lu«n hµnh ®éng v× lîi Ých ®−îc biÖn ph¸p qu¶n lý kh¾c phôc trë ng¹i vÒ kinh tÕ riªng cña m×nh. Tuy nhiªn, c¸c mèi sù kh¸c biÖt cã thÓ dÉn tíi bÊt ®ång, t¹o dùng quan hÖ kinh doanh liªn quan tíi ®¹o ®øc cÇn mét bÇu kh«ng khÝ thuËn lîi cho mäi ng−êi ph¶i ®−îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn trªn c¬ së hoµ ®ång, ph¸t huy nh©n c¸ch vµ ®ãng gãp tÝnh trung thùc, c«ng b»ng vµ tin cËy lÉn nhau. cho sù ph¸t triÓn cña tæ chøc. ThiÕu ®i nh÷ng c¬ së quan träng nµy, mèi Nh÷ng vÊn ®Ò khÝa c¹nh ®¹o ®øc th−êng quan hÖ sÏ rÊt khã thiÕt lËp vµ duy tr×, c«ng n¶y sinh tõ sù mÉu thuÉn trong quan niÖm vÒ viÖc kinh doanh ngµy cµng bÊp bªnh, chi phÝ gi¸ trÞ ®¹o ®øc gi÷a c¸c c¸ nh©n, gi÷a c¸ nh©n cµng t¨ng, hiÖu qu¶ kinh doanh thÊp, gi¸ víi mét tæ chøc, x· héi n¬i hä ®ang sèng vµ thµnh t¨ng lªn, c¹nh tranh khã kh¨n, ®iÒu kiÖn lµm viÖc. Trong khi ®ang cè g¾ng hoµn thµnh kinh doanh cµng kh«ng thuËn lîi, lîi Ých riªng nh÷ng môc tiªu ®Ò ra, c¸c doanh nghiÖp cµng khã tho¶ m·n. Tèi thiÓu c¸c doanh BCVT ®«i khi ®· coi nhÑ thËm chÝ g©y khã nghiÖp cÇn ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña kh¨n cho ng−êi lao ®éng trong viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt hiÖn hµnh. Ngoµi ra hä kh«ng ®−îc nh÷ng môc tiªu c¸ nh©n chÝnh ®¸ng vµ hîp tiÕn hµnh bÊt kú mét hµnh ®éng nµo cã thÓ thøc cña m×nh. Ch¼ng h¹n, ®Ó cã thÓ hoµn g©y h¹i cho ng−êi tiªu dïng, kh¸ch hµng, thµnh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thuª bao ®iÖn tho¹i ng−êi lao ®éng, còng nh− g©y h¹i cho ®èi thñ di ®éng CityPhone t¹i TP. Hå ChÝ Minh, cuèi c¹nh tranh. n¨m 2004 C«ng ty dÞch vô ViÔn th«ng Sµi gßn Trong thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh ®· giao nhiÖm vô cho mçi nh©n viªn trong BCVT trong thêi gian qua, gi÷a c¸c nhµ cung c«ng ty ph¶i ph¸t triÓn mét sè l−îng thuª bao cÊp dÞch vô BCVT ®· x¶y ra mét sè sù cè g©y nhÊt ®Þnh. §iÒu nµy ®· g©y khã kh¨n cho ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng cña nhau. §iÓn nh÷ng ng−êi lao ®éng cã Ýt mèi quan hÖ x· héi h×nh lµ viÖc kÕt nèi m¹ng viÔn th«ng gi÷a c¸c trong viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. doanh nghiÖp míi nh− Tæng c«ng ty ViÔn Trong nhiÒu tr−êng hîp, m©u thuÉn n¶y sinh th«ng qu©n ®éi (Viettel), C«ng ty cæ phÇn dÞch ngay trong mèi quan hÖ hîp t¸c, phèi hîp vô BCVT Sµi gßn (SPT), C«ng ty Th«ng tin gi÷a c¸c c¸ nh©n trùc tiÕp hoÆc th«ng qua viÔn th«ng §iÖn lùc (EVN Telecom) vµ m¹ng ph−¬ng tiÖn kü thuËt. M©u thuÉn thuéc nhãm viÔn th«ng cña TËp ®oµn BCVT ViÖt Nam
  3. VNPT kh«ng thÓ chñ ®éng gi¶m c−íc nÕu (VNPT) ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Vµ nh÷ng kh«ng cã sù cho phÐp cña Bé BCVT. sù cè nµy ®· g©y ra sù cè nghÏn m¹ch hoÆc kh«ng liªn l¹c ®−îc gi÷a c¸c thuª bao cña c¸c HiÖn nay, ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr−êng, c¸c m¹ng kh¸c nhau (ch¼ng h¹n sù cè m¹ng di doanh nghiÖp BCVT chñ yÕu sö dông c«ng cô ®éng 098 th¸ng 6 n¨m 2005). Khi x¶y ra sù cè c¹nh tranh lµ gi¶m gi¸ hoÆc miÔn phÝ c−íc l¾p c¶ hai bªn ®Òu ®æ lçi cho nhau, nhÊt lµ c¸c ®Æt, tÆng tiÒn vµo tµi kho¶n, gi¶m c−íc... Tuy doanh nghiÖp míi cho r»ng nguyªn nh©n nhiªn, viÖc gi¶m c−íc liªn tôc cã thÓ lµm t¨ng chÝnh trong c¸c sù cè nµy lµ tõ vÞ thÕ ®éc thÞ phÇn, ph¸t triÓn thÞ tr−êng t¹i mét thêi ®iÓm quyÒn cña VNPT. Trªn thùc tÕ, t¹i mét sè tØnh, hoÆc trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã, thµnh phè c¸c B−u ®iÖn tØnh, thµnh phè nµy nh−ng nã còng chøa ®ùng mét nguy c¬ tiÒm ®· cè t×nh g©y khã kh¨n trong viÖc kÕt nèi Èn lµ cã thÓ lµm cho chÝnh doanh nghiÖp bÞ m¹ng viÔn th«ng cña hä víi m¹ng viÔn th«ng kh¸nh kiÖt vÒ nguån lùc, kh«ng cßn kh¶ n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp míi. Tuy nhiªn, còng vµ tiÒm lùc ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ kÞp thêi vµ ph¶i thõa nhËn mét thùc tÕ r»ng, do nãng véi sÏ dÉn tíi kh¶ n¨ng gi¶m n¨ng lùc c¹nh tranh. trong viÖc ph¸t triÓn thÞ tr−êng, c¸c doanh Sù ph¸t triÓn thuª bao qu¸ nhanh khi dung nghiÖp míi còng thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi l−îng m¹ng l−íi ch−a ®−îc ®Çu t− t−¬ng xøng c¹nh tranh kh«ng trung thùc. BÊt luËn mét vÊn dÉn ®Õn chÊt l−îng dÞch vô gi¶m th× l¹i ¶nh ®Ò g× x¶y ra liªn quan ®Õn sù cè m¹ng hä ®Òu h−ëng ®Õn quyÒn lîi cña kh¸ch hµng. nhanh chãng ®æ lçi cho VNPT, mÆc dï sau ®ã §èi víi nh÷ng ®èi t−îng h÷u quan bªn khi ®iÒu tra nguyªn nh©n sù cè cã sù tham gia ngoµi nh− kh¸ch hµng sö dông dÞch vô BCVT, cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc vÒ BCVT (Bé ®èi thñ c¹nh tranh, céng ®ång vµ ChÝnh phñ, BCVT) th× viÖc x¶y ra c¸c sù cè ®Òu cã lçi cña vÊn ®Ò ®¹o ®øc liªn quan ®Õn nh÷ng th«ng tin c¶ hai bªn. Ch¼ng h¹n, trong sù cè kÕt nèi th−êng thÓ hiÖn ë nh÷ng th«ng ®iÖp qu¶ng m¹ng gi÷a VNPT vµ EVN Telecom n¨m 2006, c¸o vµ th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng cña m¹ng l−íi, C«ng ty Th«ng tin viÔn th«ng §iÖn lùc cho dÞch vô,... Ng−êi qu¶n lý, tæ chøc hay mét r»ng hä bÞ VNPT g©y khã dÔ trong viÖc kÕt nèi c«ng ty cã thÓ sö dông quyÒn lùc trong viÖc ra m¹ng. Nh−ng trªn thùc tÕ, c¸c dÞch vô quyÕt ®Þnh vÒ néi dung ®Ó cung cÊp nh÷ng E- Com, E- Phone do EVN Telecom cung cÊp th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c hoÆc sai lÖch cã cã vïng ho¹t ®éng ®· vi ph¹m GiÊp phÐp do chñ ý cã lîi cho hä. Bé BCVT cÊp. Do E- Phone ®−îc ®¨ng ký lµ Qu¶ng c¸o lõa g¹t vµ qu¶ng c¸o kh«ng dÞch vô di ®éng néi tØnh vµ ®−îc Bé BCVT cÊp trung thùc lµ nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ cña c¸c m· sè vïng cho thuª bao theo tõng ®Þa vÊn ®Ò ®¹o ®øc trong qu¶ng c¸o. Sù lõa g¹t ph−¬ng. Nh−ng thuª bao E – Phone cña EVN kh«ng ph¶i lóc nµo còng dÔ dµng nhËn ra Telecom khi di chuyÓn ra ngoµi vïng ®ang ký ®−îc mµ th−êng ®−îc che giÊu rÊt kü l−ìng vÉn cã thÓ gäi ®−îc. Nh− vËy lµ EVN Telecom d−íi c¸c h×nh thøc, h×nh ¶nh, lêi v¨n rÊt hÊp ®· ph¹m luËt vµ kh«ng tu©n thñ luËt c¹nh dÉn. Sù lõa g¹t tiÒm Èn c¶ trong nh÷ng lêi lÏ, tranh lµnh m¹nh. c©u ch÷ mËp mê, kh«ng râ rµng dÔ dÉn ®Õn MÆt kh¸c, khi thùc hiÖn ho¹t ®éng qu¶ng hiÓu sai, ngay c¶ khi ®iÒu ®ã kh«ng ph¶i lµ c¸o c¸c doanh nghiÖp nµy ®Òu cho r»ng hä cã chñ ý cña ng−êi cung cÊp th«ng tin. Cã thÓ gi¸ c−íc rÎ h¬n cña VNPT, nh−ng l¹i kh«ng minh ho¹ qua viÖc qu¶ng c¸o dÞch vô Internet trung thùc trong viÖc hä cã gi¸ c−íc rÎ lµ nhê ADSL cña c¸c doanh nghiÖp. Trong th«ng cã sù trî gióp cña c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña Nhµ ®iÖp qu¶ng c¸o víi tèc ®é t¶i xuèng tèi ®a n−íc, do c¸c doanh nghiÖp nµy ®−îc chñ 2Mbps, t¶i lªn lµ 512 Kbps, hÇu hÕt kh¸ch ®éng x©y dùng ph−¬ng ¸n tÝnh c−íc. Cßn hµng ®Òu tin r»ng víi tèc ®é nµy hä sÏ dÔ VNPT lµ doanh nghiÖp chiÕm thÞ phÇn khèng dµng truy nhËp m¹ng Internet h¬n. Tuy nhiªn chÕ nªn chÞu sù qu¶n lý chÆt chÏ cña Nhµ trªn thùc tÕ hiÖn nay tèc ®é truy nhËp Internet n−íc vÒ gi¸ c−íc dÞch vô BCVT, cho nªn ADSL rÊt chËm, trong nhiÒu tr−êng hîp tèc ®é
  4. truy nhËp chØ t−¬ng ®−¬ng víi tèc ®é truy - X©y dùng c¸c tiªu chuÈn vµ quy tr×nh nhËp qua m¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng (dial- cho phÐp ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn hµnh vi sai up). Mét ®iÒu dÔ nhËn ra r»ng, trong th«ng tr¸i. ®iÖp qu¶ng c¸o cña c¸c doanh nghiÖp cung - Ph©n c«ng ng−êi trong ban l·nh ®¹o cÊp dÞch vô Internet ADSL, kh«ng hÒ cã th«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ch−¬ng tr×nh tho¶ −íc tin vÒ tèc ®é tèi thiÓu. Do ®ã, khi tèc ®é truy vÒ ®¹o ®øc. nhËp cã chËm ch¨ng n÷a th× c¸c doanh - Th−êng xuyªn gi¸m s¸t viÖc giao quyÒn nghiÖp cung cÊp dÞch vô vÉn cã lý do ®Ó bµo ra quyÕt ®Þnh cho nh÷ng ng−êi cã thiªn h−íng ch÷a cho chÊt l−îng dÞch vô kh«ng ®¶m b¶o hµnh ®éng bÊt quy t¾c. cña m×nh vµ kh¸ch hµng l¹i lµ ng−êi chÞu thiÖt. - Th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ c¸c tiªu chuÈn vµ HoÆc lµ khi qu¶ng c¸o vÒ c¸c dÞch vô cña quy tr×nh th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh båi d−ìng m×nh, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô th−êng kh«ng vµ ph¸t hµnh tµi liÖu vÒ ®¹o ®øc kinh doanh. nãi râ kh¶ n¨ng cã thÓ cung cÊp dÞch vô. Do - ThiÕt lËp hÖ thèng gi¸m s¸t, thanh tra vËy, khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu sö dông dÞch vµ tr×nh b¸o vÒ hµnh vi sai tr¸i nh− thiÕt lËp vô th× l¹i ph¶i chê ®îi vµ nhËn ®−îc nh÷ng ®−êng d©y nãng, c¸c trang WEB, ... nèi víi c©u tr¶ lêi nh− lµ hÕt cæng, hÕt d©y nèi, ... c¸c bé phËn chÞu tr¸ch nhÖm vÒ ®¹o ®øc. Th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c cã thÓ lµm - NhÊt qu¸n thùc hµnh c¸c tiªu chuÈn vµ mÊt ®i sù tin cËy cña kh¸ch hµng sö dông dÞch thi hµnh c¸c biÖn ph¸p trõng ph¹t ®èi víi hµnh vô BCVT. Nã dÉn ®Õn nh÷ng t×nh tr¹ng khã xö vi vi ph¹m trong doanh nghiÖp. vÒ mÆt ®¹o ®øc trong c¸c ho¹t ®éng th«ng tin ®èi víi bªn trong vµ bªn ngoµi v× ®· lµm mÊt ®i niÒm tin. MÊt niÒm tin dÉn ®Õn mÊt kh¸ch iv. KÕt luËn hµng sö dông dÞch vô BCVT vµ cã thÓ lµ §Ó ph¸t triÓn thÞ tr−êng, t¨ng thÞ phÇn vµ nguyªn nh©n ¶nh h−ëng ®Õn sù tån vong vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh, c¸c ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô BCVT trong bèi c¶nh hiÖn nay, theo suy nghÜ cña t¸c gi¶, ngoµi viÖc ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt III. X©y dùng vμ cñng cè ®¹o ®øc l−îng dÞch vô, t¨ng c−êng c«ng t¸c ch¨m sãc kinh doanh trong kinh doanh BCVT kh¸ch hµng, th× mét trong nh÷ng nhiÖm vô §èi víi c¸c doanh nghiÖp BCVT, ®Ó cã quan träng hiÖn nay lµ ph¶i hÕt søc chó ý ®Õn thÓ x©y dùng ®−îc cho m×nh mét nÒn t¶ng viÖc x©y dùng ®¹o ®øc kinh doanh nh»m t¹o ®¹o ®øc kinh doanh ®óng ®¾n nh»m t¹o ®iÒu sù tin t−ëng cña kh¸ch hµng, cña céng ®ång, kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cÇn ph¶i ®èi t¸c - ®èi thñ c¹nh tranh, còng nh− cña thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau ®©y: ChÝnh phñ. - Tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong ho¹t ®éng kinh doanh BCVT Tµi liÖu tham kh¶o nh− Ph¸p lÖnh BCVT, LuËt C¹nh tranh, Ph¸p [1]. TS NguyÔn M¹nh Qu©n. Gi¸o tr×nh ®¹o ®øc lÖnh vÒ Gi¸, ... kinh doanh vµ v¨n ho¸ doanh nghiÖp. - T«n träng nh÷ng cam kÕt cña m×nh víi [2]. TS NguyÔn §¨ng Quang. C¹nh tranh vµ hîp c¸c doanh nghiÖp kh¸c vµ ®èi víi kh¸ch hµng t¸c nh»m ph¸t triÓn thÞ tr−êng viÔn th«ng ViÖt nam. sö dông dÞch vô BCVT. Thùc hiÖn c¹nh tranh T¹p chÝ Kinh tÕ ph¸t triÓn. Sè 101, trang 10-12. lµnh m¹nh trong khu«n khæ cho phÐp. [3]. C¹nh tranh lµnh m¹nh thóc ®Èy thÞ tr−êng ph¸t triÓn. B¸o nh©n d©n ®iÖn tö ngµy 13/7/2005. - Cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c cho kh¸ch [4]. “DÞch vô ch−a tèt lµ do thiÕu nh©n lùc”. B¸o hµng, c¸c ®èi t−îng h÷u quan vÒ dÞch vô, kh¶ ®iÖn tö VietNamNet ngµy 22/11/2005 n¨ng cung cÊp dÞch vô, kh¶ n¨ng cña m¹ng [5]. Tæng kiÓm tra chÊt l−îng dÞch vô ®iÖn tho¹i di l−íi, chÊt l−îng dÞch vô, gi¸ c−íc, ... ®éng. vnexpress.net ngµy 3/8/2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2