intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: " Nghiên cứu hiệu quả của phân chuồng đến một số chỉ tiêu sinh tr-ởng và năng suất lúa Tám xoan Thái Bình"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

75
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập báo cáo nghiên cứu khoa học của trường đại học nông nghiệp 1 đề tài: Nghiên cứu hiệu quả của phân chuồng đến một số chỉ tiêu sinh tr-ởng và năng suất lúa Tám xoan Thái Bình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: " Nghiên cứu hiệu quả của phân chuồng đến một số chỉ tiêu sinh tr-ởng và năng suất lúa Tám xoan Thái Bình"

  1. T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp, TËp 2 sè 3/2004 Nghiªn cøu hiÖu qu¶ cña ph©n chuång ®Õn mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng vµ n¨ng suÊt lóa T¸m xoan Th¸i B×nh Effects of animal manure on growth and yield of Thai Binh Tamxoan rice NguyÔn ThÞ Lan1, Vò Xu©n Tr−êng2 Summary An experiment was carried out in Nghia Hung district, Nam Dinh Province, to determine the effect of animal manure on the growth and yield of Thai Binh Tamxoan rice. Animal manure was applied at 5 levels (0; 3; 6; 9, and 12 ton per ha). Results showed that the level of manure application significantly affected the yield (P
  2. Nghiªn cøu hiÖu qu¶ cña ph©n chuång ®Õn mét sè chØ tiªu... B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña ph©n chuång ®Õn mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng cña lóa T¸m xoan Th¸i B×nh ∑ ChØ tiªu Thêi gian tõ Thêi gian ChiÒu cao Sè Tû lÖ cÊy ®Õn b¾t tõ cÊy c©y cuèi d¶nh/ nh¸nh TGST ®Çu ®Î nh¸nh ®Õn trç (ngµy) cïng (cm) khãm h−ò hiÖu C«ng thøc (ngµy) (ngµy) (%) I (§C) 15 90 171 142,9 0,0 75,2 II 15 90 171 141,9 1,2 84,8 III 15 91 171 143,4 11,3 80,7 IV 15 91 171 144,4 12,2 83,0 V 15 92 172 147,9 1,5 77,7 KÕt qu¶ theo dâi thÝ nghiÖm vÒ mét sè chØ tÊn/ha cho tæng sè nh¸nh lín nhÊt (12,2 tiªu sinh tr−ëng ®−îc ghi trong b¶ng sau: nh¸nh/ khãm) vµ tû lÖ nh¸nh h÷u hiÖu ®¹t KÕt qu¶ trong b¶ng trªn cho thÊy: gi÷a 83,0%. Cßn ë møc bãn 12 tÊn /ha th× tû lÖ c¸c møc bãn kh¸c nhau kh«ng cã sù kh¸c nh¸nh h÷u hiÖu lµ thÊp h¬n so víi møc bãn 3 nhau vÒ sè ngµy tõ cÊy ®Õn b¾t ®Çu ®Î nh¸nh. tÊn vµ 6 tÊn/ha. Nh− vËy, møc bãn ph©n Sù kh¸c nhau vÒ sè ngµy tõ cÊy ®Õn trç còng chuång 9 tÊn/ha cã thÓ ®−îc coi lµ cã biÓu nh− tæng thêi gian sinh tr−ëng lµ kh«ng ®¸ng hiÖn −u thÕ cho n¨ng suÊt sau nµy. kÓ. Tuy nhiªn ph©n bãn l¹i cã ¶nh h−ëng ®Õn 3.2. ¶nh h−ëng cña ph©n bãn tíi LAI chiÒu cao c©y, ®Æc biÖt lµ ë c«ng thøc bãn 12 (m2l¸/m2®Êt) tÊn/ha cã chiÒu cao c©y ®¹t lín nhÊt (147,9 Nh− chóng ta ®· biÕt: l¸ lµ c¬ quan quang cm) v−ît c«ng thøc ®èi chøng 5,0 cm hîp ®Ó t¹o ra sinh khèi cña c©y. Sù t¨ng hay (10,35%). ë c¸c møc bãn kh¸c chiÒu cao c©y gi¶m diÖn tÝch l¸ cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi cã gi¸ trÞ tõ 142-145 cm. §iÒu nµy phï hîp quang hîp. ChØ sè diÖn tÝch l¸ cña mét ruéng víi kÕt luËn cña NguyÔn V¨n Hoan (1997) vÒ lóa phï hîp theo yªu cÇu cña qu¸ tr×nh sinh chiÒu cao c©y cña c¸c gièng lóa ®Æc s¶n tr−ëng, ph¸t triÓn cña c©y. V× vËy, ph¶i t¹o ra chuyªn mïa tõ 140-145 cm, cßn cao h¬n sÏ mét chØ sè diÖn tÝch l¸ thÝch hîp míi cã thÓ chèng ®æ kÐm. gi÷a c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm t¹o tiÒm n¨ng ®¹t n¨ng suÊt cao sau nµy. §iÒu so víi c«ng thøc ®èi chøng (§C) cã biÓu hiÖn nµy phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh−: gièng, mïa kh¸c nhau vÒ sè nh¸nh; tuy nhiªn, møc bãn 9 B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña c¸c møc bãn kh¸c nhau ®Õn LAI cña gièng T¸m xoan Th¸i B×nh C«ng thøc I II III IV V Giai (§/C) ChØ tiªu ®o¹n Tr−íc m2l¸ xanh/m2®Êt 2,12 2,23 2,50 2,54 2,83 ®Î 133,5 nh¸nh % so víi ®èi chøng 100 105,2 117,9 119,8 m2l¸ xanh/m2®Êt 3,35 3,36 3,33 3,60 3,66 Tr−íc trç % so víi ®èi chøng 100 100,3 99,4 107,5 109,3 171
  3. NguyÔn ThÞ Lan, Vò Xu©n Tr−êng vô, mËt ®é gieo cÊy, ph©n bãn,…KÕt qu¶ bÖnh cña c¸c møc ph©n bãn trong thÝ nghiÖm nghiªn cøu vÒ ®iÒu nµy ®−îc tr×nh bµy trong kh«ng cã sù kh¸c nhau. Nh×n chung, gièng b¶ng 2. lóa T¸m xoan Th¸i B×nh trong thÝ nghiÖm nµy KÕt qu¶ trong b¶ng cho thÊy: cã mèi quan ®Òu bÞ s©u ®ôc th©n, s©u cuèn l¸ nhá vµ c¸c hÖ gi÷a ph©n bãn víi LAI trong hai thêi kú bÖnh kh« v»n, ®¹o «n, b¹c l¸, tiªm löa, ®èm nghiªn cøu, khi l−îng ph©n bãn t¨ng th× chØ sè n©u ë møc ®é nhÑ. diÖn tÝch l¸ còng t¨ng. 3.4. C¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt vµ 3.3. Kh¶ n¨ng chèng ®æ vµ chèng s©u bÖnh n¨ng suÊt Kh¶ n¨ng chèng ®æ cña lóa cã ¶nh h−ëng N¨ng suÊt lµ chØ tiªu tæng hîp, ph¶n ¸nh rÊt lín ®Õn n¨ng suÊt. Kh¶ n¨ng nµy phô thùc chÊt mäi qu¸ tr×nh sinh tr−ëng, ph¸t triÓn thuéc vµo mét sè yÕu tè nh−: gièng, ®iÒu kiÖn cña quÇn thÓ ruéng lóa còng nh− bÊt cø ruéng ngo¹i c¶nh, c¸c biÖn ph¸p kü thuËt canh t¸c c©y trång nµo ®ã. Nghiªn cøu nhãm chØ tiªu (trong ®ã ph©n bãn cã sù chi phèi râ rÖt nhÊt). nµy trong thÝ nghiÖm c¸c kÕt qu¶ ®−îc tr×nh §Æc biÖt lµ víi c¸c gièng lóa ®Æc s¶n cã thêi bµy ë b¶ng 3.3 cïng sù minh ho¹ ë biÓu ®å 1 gian sinh tr−ëng dµi vµ cao c©y, chóng hÇu vµ 2. nh− kh«ng chÞu ®−îc møc th©m canh cao. Trong c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt cña lóa th× chØ tiªu sè b«ng/m2 cã vai trß quyÕt Gièng lóa T¸m xoan Th¸i B×nh lµ gièng th©n cao, mÒm nªn dÔ ®æ. Kh¶ n¨ng chèng ®æ ®Þnh nhiÒu nhÊt vµ bÞ chi phèi bëi: mËt ®é, sè th−êng tû lÖ nghÞch víi chiÒu cao c©y. Theo nh¸nh h÷u hiÖu, c¸c biÖn ph¸p kü thuËt canh thang ®iÓm cña IRRI th× c«ng thøc §/C vµ c¸c t¸c, gièng vµ ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh. Trong kÕt møc bãn 3; 6; 9 tÊn /ha ®Òu cã ®iÓm chèng ®æ qu¶ cña thÝ nghiÖm th× c«ng thøc kh«ng bãn lµ 1. Cßn ë c«ng thøc cã møc bãn 12 tÊn/ha ph©n chuång cã gi¸ trÞ thÊp nhÊt (202 b«ng) ®¹t ®iÓm 3. §iÒu nµy phï hîp víi nhËn xÐt vµ cao nhÊt ®¹t 256 b«ng víi møc bãn 9 cña NguyÔn V¨n Hoan vÒ chiÒu cao c©y còng tÊn/ha cßn c¸c møc bãn kh¸c kh«ng cã biÓu nh− tû lÖ nh¸nh h÷u hiÖu ®· nªu trong môc hiÖn sai kh¸c vÒ thèng kª. Nh− vËy cã bãn ph©n chuång th× sè b«ng /m2 cao h¬n kh«ng bãn. 3.1. Tuy nhiªn vÒ kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u, B¶ng 3. C¸c yÕu tè t¹o thµnh n¨ng suÊt vµ n¨ng suÊt cña thÝ nghiÖm C«ng thøc I (§/C) II III IV V ChØ tiªu Sè b«ng/ m2 202 c 234 b 237 b 256 a 243 b Sè h¹t/ b«ng 154 152 180 181 181 Sè h¹t ch¾c/ b«ng 105 99 127 130 122 Tû lÖ h¹t ch¾c (%) 68,2 65,1 70,6 71,3 67,4 P 1000 h¹t ( gam) 19,20 19,27 19,29 19,34 19,27 N. suÊt LT (ta/ha) 40,72 44,64 58,60 64,36 57,13 ( t¹/ha) 32,4 b 33,2 ab 33,3 ab 34,5 a 31,7 b N.suÊt thùc thu % so §/C 100 102,5 102,8 106,5 97,8 Ghi chó: - chØ tiªu sè b«ng/m 2 cã LSD0,05 = 12 b«ng/m2; CV% = 3,65 - chØ tiªu n¨ng suÊt thùc thu cã LSD0,05 = 2,1 t¹/ha; CV% = 10,25 172
  4. Nghiªn cøu hiÖu qu¶ cña ph©n chuång ®Õn mét sè chØ tiªu... thøc nghiªn cøu; ë c¸c møc bãn ph©n kh¸c nhau cã n¨ng suÊt thùc thu kh¸c nhau, tuy nhiªn, ë møc bãn 9 tÊn/ ha ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, ë c«ng thøc cã møc bãn 12 tÊn/ ha n¨ng 300 256 suÊt l¹i thÊp h¬n so víi ®èi chøng vÒ gi¸ trÞ sè 243 237 234 250 häc (kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ ý nghÜa thèng 202 200 kª). 2 Sè b«ng/m 150 4. KÕt luËn TGST cña gièng T¸m xoan Th¸i B×nh 100 hÇu nh− kh«ng bÞ chi phèi bëi c¸c møc ph©n 50 bãn trong nghiªn cøu. Tuy nhiªn, c¸c chØ tiªu 0 (chiÒu cao c©y, sè nh¸nh, tû lÖ nh¸nh h÷u 0 3 6 9 12 hiÖu) cã chÞu ¶nh h−ëng. Trong ®ã møc bãn Møc bãn (tÊn/ha) 12 tÊn/ha cã chiÒu cao lín nhÊt vµ chèng ®æ BiÓu ®å 1. ¶nh h−ëng cña c¸c møc bãn kh¸c nhau 2 ®Õn sè b«ng/m kÐm nhÊt. Tû lÖ nh¸nh h÷u hiÖu cña c«ng thøc ®èi chøng lµ thÊp nhÊt, tiÕp theo lµ c«ng thøc cã møc bãn 12 tÊn/ha. C¸c c«ng thøc víi møc bãn 3; 6 vµ 9 tÊn /ha cã tû lÖ nh¸nh h÷u hiÖu 34.5 34.5 cao h¬n so víi c«ng thøc ®èi chøng vµ c«ng 34.0 thøc cã møc bãn 12 tÊn/ha. 33.3 33.2 33.5 ChØ sè diÖn tÝch l¸ ë hai thêi kú nghiªn N¨ng suÊt (t¹/ha) 33.0 32.4 cøu cho thÊy cã phô thuéc vµo l−îng ph©n 32.5 bãn. Møc bãn cµng t¨ng th× chØ sè diÖn tÝch l¸ 31.7 32.0 cµng cao. 31.5 C¸c chØ tiªu n¨ng suÊt nh−: sè b«ng/m2, tû 31.0 lÖ h¹t ch¾c vµ n¨ng suÊt ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt ë 30.5 30.0 møc bãn 9 tÊn/ha. 0 3 6 9 12 Møc bãn (tÊn/ha) Tµi liÖu tham kh¶o BiÓu ®å 2. ¶nh h−ëng cña c¸c møc bãn kh¸c nhau NguyÔn V¨n Bé (1999). Bãn ph©n c©n ®èi vµ hîp ®Õn n¨ng suÊt lý cho c©y trång. Nxb N«ng nghiÖp. Hµ Néi. NguyÔn V¨n Hoan (1997). Kü thuËt th©m canh c¸c gièng lóa chuyªn mïa chÊt l−îng cao. Nxb C¸c chØ tiªu vÒ tû lÖ h¹t ch¾c/b«ng ë c«ng N«ng nghiÖp. Hµ Néi. thøc IV ®¹t cao nhÊt (71,3%); Kh«ng cã sù IRRI (1994). Breakilr the field barier. kh¸c nhau vÒ khèi l−îng 1000 h¹t ë c¸c c«ng 173
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2