Báo cáo khoa học: Thiết kế bộ điều khiển phục vụ sản xuất rau an toàn theo công nghệ thuỷ canh

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
194
lượt xem
119
download

Báo cáo khoa học: Thiết kế bộ điều khiển phục vụ sản xuất rau an toàn theo công nghệ thuỷ canh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, ở n-ớc ta sản xuất rau an ton đang l một vấn đề cấp thiết đặt ra đối với các nh nghiên cứu, ng-ời sản xuất v ng-ời tiêu dùng. Việc Việt Nam gia nhập WTO đ/ tạo ra sự cạnh tranh lớn cho ngafnh sản xuất rau trong n-ớc với rau sản xuất ở n-ớc ngoi. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với các mặt hng rau l phải đảm bảo an ton vệ sinh v chất l-ợng, cũng nh- mẫu m/ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của ng-ời dân, nhu cầu rau sạch cung cấp cho các nh hng, khách sạn, các khu du...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Thiết kế bộ điều khiển phục vụ sản xuất rau an toàn theo công nghệ thuỷ canh

 1. Báo cáo khoa học Thiết kế bộ điều khiển phục vụ sản xuất rau an toàn theo công nghệ thuỷ canh
 2. ThiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn phôc vô s¶n xuÊt rau an toµn theo c«ng nghÖ thuû canh Designing a control device for safe vegetable production using hydroponics technology Ng« TrÝ D−¬ng1 SUMMARY The paper describes the design a control device for safe vegetable production using hydroponics technology. The design was based on safe vegetable production package and data of vegetable species in such a way to ensure the operation of three systems: nutrients and water supplying system, climate regulatory system, and drop irrigation system. The micro-control system PSoC of Cypress represents a possible programming on chips. The chips manufactured by PSoC technology are smart control chips with high flexibility but low cost, technically supportive with the software. The control device possesses automatic and manual working regime, LCD monitor and user’s interface through keyboard. In addition, the controller is protected to ensure that it can work under uncontrolled conditions to supply the plants with nutrients and water. Key words: Safe vegetable, hydroponics, automatic control, controller. 1. §ÆT VÊN §Ò víi c¸c ®Æc ®iÓm Ýt bÞ s©u bÖnh ph¸ h¹i, kü thuËt gieo trång ®¬n gi¶n, kh«ng cÇn sö dông HiÖn nay, ë n−íc ta s¶n xuÊt rau an to n l−îng ph©n v« c¬ lín, thêi gian sinh tr−ëng ®ang l mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt ®Æt ra ®èi víi c¸c ng¾n, cã kh¶ n¨ng t¨ng vô, lu©n canh trång nh nghiªn cøu, ng−êi s¶n xuÊt v ng−êi tiªu gèi, mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p ®¸p øng dïng. ViÖc ViÖt Nam gia nhËp WTO ® t¹o ra ®−îc yªu cÇu trªn l trång rau b»ng ph−¬ng sù c¹nh tranh lín cho ng nh s¶n xuÊt rau trong ph¸p thuû canh trong nh l−íi. B»ng con n−íc víi rau s¶n xuÊt ë n−íc ngo i. V× vËy, ®−êng lùa chän tèi −u l øng dông c«ng nghÖ yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c¸c mÆt h ng rau l ph¶i cao v o s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong ®ã tù ®éng ®¶m b¶o an to n vÖ sinh v chÊt l−îng, còng ho¸ c¸c kh©u ch¨m sãc, t−íi tiªu, thu ho¹ch v nh− mÉu m ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña b¶o qu¶n, chóng t«i tiÕn h nh nghiªn cøu thiÕt ng−êi d©n, nhu cÇu rau s¹ch cung cÊp cho c¸c kÕ bé ®iÒu khiÓn phôc vô s¶n xuÊt rau an to n nh h ng, kh¸ch s¹n, c¸c khu du lÞch v phôc theo c«ng nghÖ thuû canh. vô xuÊt khÈu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, §¶ng v Nh n−íc ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c 2. PH¦¥NG PH¸P THIÕT KÕ s¶n phÈm n«ng nghiÖp an to n trong ®ã cã rau Ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ dùa trªn quy tr×nh an to n. NhiÒu chÝnh s¸ch, qui ®Þnh ® ®−îc c«ng nghÖ s¶n xuÊt rau an to n trong nh l−íi ®−a ra v nhiÒu Ch−¬ng tr×nh v Dù ¸n ® ®−îc triÓn khai nh»m thóc ®Èy s¶n xuÊt rau an b»ng ph−¬ng ph¸p thuû canh v c¸c sè liÖu th«ng kª tõ ®ã x¸c ®Þnh ®−îc c¸c biÕn cÇn to n ph¸t triÓn (Bïi ThÞ Gia, 2006; NguyÔn ®iÒu khiÓn v biÕn ®iÒu khiÓn. Hïng Anh v Ng« ThÞ ThuËn, 2005. HÖ thèng trång rau an to n b»ng ph−¬ng - §Ó s¶n xuÊt rau ®¶m b¶o "Rau an to n" 1 Khoa C¬ §iÖn, Tr−êng §¹i häc N«ng ngjiÖp I- H Néi.
 3. Ng« TrÝ D−¬ng ph¸p thuû canh víi hÖ thèng t−íi nhá giät chia kho¶ng thêi gian t−íi mçi lÇn v thêi gian (Ng« TrÝ D−¬ng, 2005) ®−îc thiÕt kÕ cho 3 nghØ tõng lÇn. luèng rau, cung cÊp dinh d−ìng d−íi d¹ng Theo gi¸o tr×nh Lý ThuyÕt vÒ khai th¸c láng bëi 3 b×nh A, B, C b»ng 3 m¸y b¬m v hîp lý nguån t i nguyªn khÝ hËu N«ng b×nh trén D víi hÖ thèng trén dung dÞch. Tõ nghiÖp, (TrÇn §øc H¹nh & cs, 1997), l−îng ®ã tiÕn h nh lùa chän c¸c biÕn cÇn ®iÒu khiÓn n−íc cÇn t−íi cho c©y trång ®−îc x¸c ®Þnh víi c¸c kho¶ng l m viÖc nh− sau: theo c«ng thøc: X¸c ®Þnh dinh d−ìng b»ng hÖ thèng cung WR = PET.Kc (mm) cÊp dung dÞch bëi 3 b×nh A, B, C. Tõ ®ã ®Æt chÕ ®é l m viÖc cho 3 b¬m øng víi c¸c thêi Trong ®ã: gian t1, t2 v t3 v x¸c ®Þnh ®−îc tû lÖ phèi trén WR (Water Requirement) nhu cÇu n−íc cña theo yªu cÇu cña quy tr×nh c«ng nghÖ cho tõng c©y trång lo¹i rau. Trong ®ã t1 thêi gian b¬m dung dÞch PET: Bèc tho¸t h¬i n−íc tiÒm n¨ng (mm) A, t2 thêi gian b¬m dung dÞch B v t3 thêi gian Kc (k.crops): HÖ sè c©y trång l ®Æc tr−ng cña b¬m dung dÞch C. Sau ®ã ®Æt thêi gian t4 cho c©y trång v phô thuéc v o tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c©y. HÖ sè n y cña ®éng c¬ trén dung dÞch ë b×nh D. ViÖc x¸c c¸c lo¹i rau nh− d−a chuét, c chua, ®Ëu ®Þnh c¸c th«ng sè n y ®−îc nhËp tõ b n phÝm v ng, ít ngät, ®Ëu ®òa v thêi gian sinh víi thêi gian tÝnh b»ng gi©y. Trong hÖ thèng tr−ëng còng ® ®−îc x¸c ®Þnh (B¶ng 1 v cã hÖ thèng b¸o sù cè khi trong 3 b×nh kh«ng B¶ng 2). cã dung dÞch th× kh«ng ho¹t ®éng v qu¸ tr×nh tù ®éng cung cÊp dung dÞch tõ 3 b×nh A, B v B¶ng 1. HÖ sè c©y trång Kc cña mét sè c©y rau C khi dung dÞch ë b×nh trén D b¸o hÕt. HÖ thèng ®iÒu tiÕt khÝ hËu trong nh kÝnh C¸c giai ®o¹n sinh tr−ëng C©y rau hoÆc nh l−íi th«ng qua hÖ thèng qu¹t giã, N¶y Ph©n Gi÷a Cuèi Thu mÇm nh¸nh vô vô ho¹ch phun s−¬ng v m¸i che cô thÓ: NÕu nhiÖt ®é t D−a chuét 0,45 0,75 1.00 0,85 0.70 ≥ 270C th× hÖ thèng qu¹t giã l m viÖc; NÕu C chua 0,45 0,75 1,15 0,90 0,75 nhiÖt ®é t ≥ 370C th× hÖ thèng qu¹t giã v §Ëu v ng 0,35 0,75 1,10 0,75 0,45 phun s−¬ng l m viÖc; NÕu nhiÖt ®é t ≤ 270C 0,45 0,75 1,15 0,90 0,75 ít ngät th× hÖ thèng qu¹t giã v phun s−¬ng ng−ng §Ëu ®òa 0,35 0,75 1,10 0,75 0,45 l m viÖc kho¶ng l m viÖc cña nhiÖt ®é 0 < t < 600C. §èi víi c−êng ®é ¸nh s¸ng: NÕu c−êng B¶ng 2. Thêi gian sinh tr−ëng ®é ¸nh s¸ng CDAS ≥ 70000 lux th× th¶ m¸i cña mét sè c©y rau che víi sù l m viÖc cña mét ®éng c¬ ®iÖn Sè ng y t−¬ng øng trong tõng hoÆc ng−îc l¹i th× cuèn m¸i (c¸c sè liÖu chän Sè giai ®o¹n Lo¹i c©y ng y trªn cã thÓ thay ®æi). K1 K2 K3 K4 K5 X¸c ®Þnh l−îng n−íc cÇn t−íi phô thuéc D−a chuét 120 5 5 40 40 30 v o nhiÒu yÕu tè. §èi víi ph−¬ng ph¸p trång C ch−a 130 5 5 50 40 30 rau an to n b»ng ph−¬ng ph¸p thuû canh trong §Ëu v ng 90 5 5 30 40 10 nh l−íi, ph−¬ng ph¸p t−íi nhá giät ®−îc lùa 110 5 5 50 30 20 ít ngät chän víi −u ®iÓm t−íi tiÕt kiÖm n−íc phï hîp §Ëu ®òa 100 5 5 40 20 30 víi quy tr×nh c«ng nghÖ. Theo c¸c chuyªn gia n«ng häc, viÖc t−íi v cung cÊp dinh d−ìng Trong ®ã: K1: giai ®o¹n mäc mÇm; K2: giai th«ng qua t−íi nhá giät th−êng t−íi tõ 7 giê ®o¹n ph¸t triÓn; K3: giai ®o¹n gi÷a vô; s¸ng ®Õn 19 giê. Khi ® x¸c ®Þnh ®−îc l−îng K4: giai ®o¹n cuèi vô; K5: giai ®o¹n thu ho¹ch. n−íc v dinh d−ìng cÇn t−íi, cÇn tiÕn h nh
 4. ThiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn phôc vô s¶n xuÊt rau an to n theo c«ng nghÖ thuû canh P ET (Potential Evapotranspiration) Bèc t t5 = (s) tho¸t h¬i n−íc tiÒm n¨ng ®−îc x¸c ®Þnh N nh− sau: §Ó ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh t−íi nhá giät cÇn ®iÒu khiÓn gãc më cña van ®Çu ®−êng èng. Qs (0, 025Ta + 0, 08) PET = Trong qu¸ tr×nh kh¶o nghiÖm bé ®iÒu khiÓn, 59 lùa chän ®iÒu khiÓn ®éng c¬ b−íc øng víi Trong ®ã: tõng luèng cÇn t−íi hoÆc cïng mét lóc t−íi 2, Qs: bøc x¹ tæng céng trong ng y hoÆc tuÇn 3 luèng m ®iÒu khiÓn gãc më kh¸c nhau. Ta: nhiÖt ®é trung b×nh ng y hoÆc tuÇn §Ó thiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn, bé vi ®iÒu 59: L−îng nhiÖt cÇn thiÕt ®Ó bèc h¬i 1 mm khiÓn PSoC (Programmable System on Chip) n−íc cña h ng Cypress l hÖ thèng kh¶ lËp tr×nh trªn chÝp ®−îc sö dông. C¸c chÝp chÕ t¹o theo PET dïng ®Ó x¸c ®Þnh c©n b»ng n−íc v c«ng nghÖ PSoC l chÝp ®iÒu khiÓn th«ng chÈn ®o¸n l−îng n−íc t−íi cho mét vïng hoÆc minh cã tÝnh linh ho¹t cao, chi phÝ c«ng nghÖ cho mét c©y trång. phôc vô nghiªn cøu v ph¸t triÓn thÊp, gi¸ th nh chÝp thÊp, hç trî kü thuËt tèt víi phÇn VËy l−îng n−íc cÇn t−íi ®−îc x¸c ®Þnh: mÒm ph¸t triÓn dÔ sö dông. Th nh phÇn cña Qs (0, 025Ta + 0, 08) chÝp bao gåm c¸c khèi ngo¹i vi sè v t−¬ng tù, mm WR = K c mét bé vi xö lý 8 bÝt, bé nhí ch−¬ng tr×nh 59 (EEROM) cã thÓ lËp tr×nh ®−îc v cã bé nhí NÕu xÐt ®Õn hÖ sè mïa cÇn t−íi th×: RAM lín. §Ó lËp tr×nh hÖ thèng v c i ch−¬ng Qs (0, 025Ta + 0, 08) tr×nh ®iÒu khiÓn v o chÝp, cÇn cã phÇn mÒm mm WR = K m K c lËp tr×nh v mét kit ph¸t triÓn do h ng chÕ t¹o 59 chÝp cung cÊp. Trong ®ã Km hÖ sè mïa cÇn t−íi (nÕu cã) 3. THIÕT KÕ V §¸NH GI¸ NÕu diÖn tÝch cÇn t−íi (S); l−îng n−íc m−a (LNM) v l−u l−îng m¸y b¬m (LLMB) 3.1. ThiÕt kÕ phÇn cøng th× thêi gian t ®ãng cña m¸y b¬m n−íc ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: S¬ ®å c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng    Q ( 0, 025.Ta + 0, 08 )   t = K m K c  s C¸c chÝp ®−îc chän c¨n cø theo yªu cÇu − LNM   .s / LLMB   59    cña quy tr×nh c«ng nghÖ trång rau v nghiªn (s) cøu vi ®iÒu khiÓn vÒ chÝp PsoC, gåm 2 chÝp: PSoC Master CY8C29466 v PSoC Slave Trong tr−êng hîp t−íi nhá giät víi sè lÇn CY8C27443, mçi chÝp cã 28 ch©n (H×nh 1). t−íi l N khi ®ã thêi gian t−íi mçi lÇn l : LCD TÝn hiÖu PSoC Slave PSoC Master HÖ thèng ®iÒu khiÓn c¸c CY8C27443 c¶m biÕn CY8C29466 c¬ cÊu chÊp h nh PhÝm Ên H×nh 1. S¬ ®å khèi cña bé ®iÒu khiÓn
 5. Ng« TrÝ D−¬ng PSoC Master CY8C29466 nhËn d÷ liÖu tõ khiÓn sang PSoC Slave CY8C27443 ®Ó ®iÒu phÝm Ên, c¸c c¶m biÕn nhiÖt ®é, bøc x¹, c−êng khiÓn hÖ thèng b¬m dung dÞch A, B, C, b×nh ®é ¸nh s¸ng, l−îng n−íc m−a, ¸p suÊt ®Çu trén D, hÖ thèng qu¹t giã, phun s−¬ng, m¸i ®−êng èng v ®−îc thÓ hiÓn qua m n h×nh tinh che v ®iÒu khiÓn ®éng c¬ b−íc. thÓ láng LCD. MÆt kh¸c PSoC Master S¬ ®å nguyªn lý tæng thÓ cña bé ®iÒu CY8C29466 xö lý v truyÒn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tù ®éng (H×nh 2). Ma trËn 16 phÝm PsoC Master 1 2 3 LCD 8 Master Chip 8 16x2 P1 P2 Select Keypad TÝn hiÖu v o Analog: +5V hoÆc COM 5 Pa Qs P0 P0 Ta 1 LNM P0 CDAS GND PC _T X PC _R X PSoC_TX 2 v TÝn hiÖu ®iÒu PC Max232 khiÓu ®Çu ra PSoC_RX BA BB 8 BC P0 §Çu ra P1 3 DT Phun s−¬ng B P0 Qu¹t giã V1 M¸i che V2 V3 Slave Chip Van tiÕt l−u tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn §Çu v o: biÕn dïng ®Ó b¶o vÖ 4 ®éng c¬ b−íc 4 P0 GHA P2 CD1 GHB CD2 GHC CD3 GHD CD4 PSoC Slaver PhÇn t¹o nguån ®iÖn + 5V DC cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn H×nh 2. S¬ ®å nguyªn lý tæng thÓ cña bé ®iÒu khiÓn
 6. ThiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn phôc vô s¶n xuÊt rau an to n theo c«ng nghÖ thuû canh S¬ ®å m¹ch in (h×nh 3 v 4) H×nh 3. S¬ ®å m¹ch in cña bé xö lý
 7. Ng« TrÝ D−¬ng H×nh 4. S¬ ®å m¹ch in cña phÝm Ên v hiÓn thÞ LCD
 8. ThiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn phôc vô s¶n xuÊt rau an to n theo c«ng nghÖ thuû canh - H m ®o c¸c biÕn ®iÒu khiÓn: NhiÖt ®é C¸c chøc n¨ng trªn b n phÝm h m void ADC_Ta(void), bøc x¹ nhiÖt h m a. ChÕ ®é tù ®éng nhËp d÷ liÖu tõ nót Ên void ADC_Qs(void), ¸p suÊt h m void ADC- _Pa (void), l−îng n−íc m−a h m void ADC- ViÖc nhËp d÷ liÖu ®−îc thiÕt kÕ bëi ma trËn nót Ên ®−îc bè trÝ 4 h ng 4 cét, ®−îc sö _LNM(void) v c−êng ®é ¸nh s¸ng h m void dông 8 ch©n tõ P1.0 ®Õn P1.7 cña PSoC ADC_CDAS (void) tõ ADC. Master CY8C29466 ®−îc thÓ hiÖn ë h×nh 3. - H m cËp nhËt thêi gian thùc th«ng qua Víi viÖc sö dông c¸c nót nh− sau: ng¾t cña UserModule Counter void Nót 1: §Æt hÖ sè vÒ mïa; chän l−u l−îng On_Update_time (void). m¸y më khi tÝnh ®Õn gãc më cña van ®iÒu - H m dùng quÐt b n phÝm ma trËn 4x4 khiÓn ®éng c¬ b−íc; chän diÖn tÝch cÇn t−íi. ®ång thêi gi¶i m ®Ó nhËn biÕt xem phÝm n o Nót 2: Lùa chän c¸c lo¹i c©y. ®−îc nhÊn tõ ®ã cho phÐp ®−a ra c¸c h−íng Nót 3: Chän tû lÖ phèi trén th«ng qua t1, tiÕp cËn t−¬ng øng unsigned char t2, t3 v thêi gian trén t4. ButtonMatrix(). Nót 4: Chän thêi gian nghØ; Sè chu kú cÇn - H m nhËp c¸c gi¸ trÞ tham sè cho hÖ t−íi; thèng ®−îc ®iÒu khiÓn th«ng qua biÕn ButtonPress ®−îc gi¶i m tõ b n phÝm khi Nót 5: Chän chÕ ®é më van. ng−êi dïng nhÊn phÝm void Nhap_solieu (char Nót 6: Khëi t¹o qu¸ tr×nh l m viÖc, tøc l ButtonPress). chän giai ®o¹n b¾t ®Çu sèng cña c©y. - H m xãa dßng ®Çu tiªn cña LCD void Nót 7: chuyÓn sang chÕ ®é l m viÖc b»ng tay. LCD_clearLine0() v xãa dßng thø hai cña Nót 8: Ngõng qu¸ tr×nh l m viÖc LCD void LCD_clearLine1(). Nót ←: ChuyÓn chÕ ®é l m viÖc PC v - H m ®îi mét kho¶ng thêi gian th«ng xo¸ ký tù tr−íc nã. qua biÕn wait: void delay(int wait). Nót M: VÒ chÕ ®é ban ®Çu cña b n phÝm. - H m chän tham sè cÇn nhËp void Nót C: Chän c¸c chÕ ®é l m viÖc. select_paramet(void). Nót X: Theo dâi c¸c th«ng sè v o v kÕt - H m hiÓn thÞ menu giao diÖn cho phÐp qu¶ sau khi ® xö lý ng−êi dïng chän tham sè cÇn nhËp void b. ChÕ ®é b»ng tay nhËp d÷ liÖu tõ b n MenuDisplay(void). phÝm - H m l m hai nhiÖm vô: Thø nhÊt cËp Khi chuyÓn sang chÕ ®é l m viÖc b»ng nhËt c¸c tham sè nhËp tõ b n phÝm, thø hai tay b»ng c¸ch Ên nót 7, cÇn nhËp c¸c sè liÖu truyÒn c¸c tham sè ®iÒu khiÓn cho PsoC Slaver nh− sau: void update_variable(char sokytu). - Thêi gian t−íi - H m truyÒn mét m¶ng d÷ liÖu tõ Psoc - Thêi gian nghØ Master sang PSoC Slaver void Transmit_To_PSoC(char tx_data[16],char nbyte). - Sè chu kú t−íi - H m chØ b¸o thêi gian m« pháng cho - Lùa chän luèng cÇn t−íi tõng lo¹i c©y ®−îc chän tõ Menu void 3.2. ThiÕt kÕ phÇn mÒm ®iÒu khiÓn thoigianmophong(void). S¬ ®å gi¶i thuËt cña bé ®iÒu khiÓn (H×nh - H m tÝnh thêi gian t−íi c©y void 5) bao gåm ch−¬ng tr×nh chÝnh hai phÇn: Thoigiantuoicayt5(void). PhÇn 1: Ch−¬ng tr×nh l m viÖc b»ng b n - H m chuyÓn mét m¶ng chuçi nhËp tõ phÝm ®−îc thiÕt kÕ ë hai chÕ ®é tù ®éng v b n phÝm th nh sè phÈy ®éng (float b»ng tay, bao gåm ch−¬ng tr×nh chÝnh víi giaima(char chuoi[16],char sokytu). nhiÒu h m con cô thÓ nh− sau:
 9. Ng« TrÝ D−¬ng B¾t ®Çu Khëi t¹o c¸c biÕn v cÊu h×nh Gäi h m con quÐt b n phÝm Gäi h m cËp nhËt thêi gian thùc §äc gi¸ trÞ m· quÐt b n phÝm: M¸y tÝnh PC B n phÝm KiÓm tra chÕ ®é l m viÖc ChÕ ®é b n phÝm ChÕ ®é m¸y tÝnh PC T¾t chÕ ®é b n phÝm B»ng tay kiÓm tra chÕ ®é l m viÖc Gäi h m tuíi b»ng tay Tù ®éng Gäi h m ®o biÕn ®iÒu khiÓn. §äc tham sè t−¬ng tù NhËp: Thêi gian t−íi Thêi gian nghØ Sè chu kú t−íi Gäi h m con nhËp sè liÖu: c¸c th«ng sè Lùa chän luèng cÇn t−íi ®Çu v o sau ®ã gäi h m gi¶i m· ®Ó thùc hiÖn c¸c h m chøc n¨ng Gäi h m gi¶i m· Gäi h m truyÒn d÷ liÖu. Gäi h m truyÒn d÷ liÖu. Gäi h m tÝnh thêi gian t−íi. Gäi h m con ®iÒu khiÓn qu¹t th«ng giã; phun s−¬ng; cuèn m¸i; ®éng c¬ b−íc; më van cho c¸c luèng cÇn t−íi CËp nhËt h m thêi gian thùc Gäi h m ®iÒu khiÓn hÖ thèng t−íi H×nh 5. S¬ ®å thuËt gi¶i bé ®iÒu khiÓn
 10. ThiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn phôc vô s¶n xuÊt rau an to n theo c«ng nghÖ thuû canh - H m tÝnh luü thõa cña sè mò int luythua m¸i, th¶ m¸i; m¸y b¬m t−íi; c¸c lo¹i m¸y (int X,BYTE mu). b¬m A, B, C v ®éng c¬ trén. - H m chuyÓn mét sè phÈy ®éng th nh PhÇn 2: Ch−¬ng tr×nh l m viÖc trªn m¸y chuçi ®Ó hiÓn thÞ trªn LCD void Fchuoi(float tÝnh PC, viÖc kÕt nèi víi PC víi bé ®iÒu khiÓn ftimer). th«ng qua Max232 (H×nh 2) - H m dïng ®Ó thay ®æi viÖc hiÓn thÞ c¸c 3.3. ThÈm ®Þnh v ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ t−¬ng tù trªn m n h×nh LCD void GiatriTuongtu(void). 3.3.1. Qui tr×nh thÈm ®Þnh - H m cËp nhËt th−êng xuyªn sù thay ®æi Bé ®iÒu khiÓn víi c¸c chøc n¨ng trªn cña gi¸ trÞ t−¬ng tù cÇn hiÓn thÞ void ®−îc thö nghiÖm b»ng c¸ch thiÕt kÕ c¸c biÕn HienthiTuongtu(void). v o nh− nhiÖt ®é, bøc x¹, l−îng n−íc m−a, c−êng ®é ¸nh s¸ng v ¸p suÊt ®−îc thay thÕ - H m nh»m giíi h¹n c¸c ch÷ sè nhËp v o b»ng c¸c tÝn hiÖu t−¬ng tù ®iÖn ¸p thay ®æi tõ tõ b n phÝm, ch¼ng h¹n nh− dÊu chÊm '.' 0 ÷ 5 V. Qu¸ tr×nh m« pháng trong ch−¬ng kh«ng ®−îc nhËp hai lÇn trong dÊu phÈy ®éng tr×nh t−¬ng øng cø mét ng y lÊy b»ng 4 phót void LimitInput(char keycode). t−¬ng øng víi 240 s v x¸c ®Þnh thêi gian m« Ngo i ra cßn cã c¸c h m biÕn cÇn ®iÒu pháng (B¶ng 5). khiÓn nh− ®iÒu khiÓn ®éng c¬ b−íc; ®iÒu khiÓn qu¹t giã, phun s−¬ng; ®éng c¬ cuèn B¶ng 5. Thêi gian t−¬ng øng trong c¸c giai ®o¹n m« pháng Thêi gian t−¬ng øng trong tõng giai ®o¹n (s) Lo¹i c©y Tæng thêi gian K1 K2 K3 K4 K5 D−a chuét 28800 1200 1200 9600 9600 7200 C ch−a 31200 1200 1200 12000 9600 7200 §Ëu v ng 21600 1200 1200 7200 9600 2400 26400 1200 1200 12000 7200 4800 ít ngät §Ëu ®òa 24000 1200 1200 9600 4800 7200 3.3.2. KÕt qu¶ cho 3 luèng. Lóc ®ã khëi t¹o qu¸ tr×nh l m viÖc b»ng nót 6, tõ ®ã bé ®iÒu khiÓn nhËn c¸c th«ng - ë chÕ ®é tù ®éng: sè tõ m«i tr−êng bªn ngo i, trong thêi gian 4 NhËp sè liÖu v ®iÒu chØnh c¸c tÝn hiÖu phót trong m« pháng øng víi 1 ng y thùc, lóc t−¬ng tù tõ ®Çu v o, cô thÓ: ®ã sè liÖu nhËn ®−îc nhiÖt ®é trung b×nh Ta = 27.760C v Qs = 301,4 (Cal/cm2/ng y) ®Ó ®−a ra Chän Km = 1; T−íi 3 luèng øng víi gãc kÕt qu¶ c¸c lÇn t−íi cho c¸c ng y: lÇn 1: thêi më ®éng c¬ b−íc l 4680 khi ®ã l−u l−îng m¸y gian cÇn t−íi ng y thø nhÊt l 133 (s) víi sè lÇn b¬m t−íi l 0,08 (l/s) diÖn tÝch cÇn t−íi l 6 m2. t−íi l 10, khi ®ã thêi gian mçi lÇn t−íi l 13 Lùa chän c©y cÇn t−íi l c©y d−a chuét. (s), sau ®ã nghØ 5 (s) l¹i tiÕp tôc cho ®Õn 10 lÇn; §Æt tû lÖ phèi trén t−¬ng øng víi 3 b×nh LÇn 2 lÊy sè liÖu tõ ng y thø nhÊt v thùc hiÖn trén, gi¶ sö tû lÖ 1: 2: 3 trong ®ã dung dÞch quy tr×nh nh− lÇn thø nhÊt. C¸c lÇn tiÕp theo cña 3 b×nh ®−îc ®−a v o b×nh trén bëi 3 m¸y ®−îc thùc hiÖn t−¬ng tù víi sè liÖu ®−îc ®o tõ b¬m cã l−u l−îng tõng m¸y l 1,8 (l/s). Khi ®ã ng y tr−íc ®ã. lÊy b×nh A l 18 lÝt øng víi ®iÒu khiÓn b¬m l - ë chÕ ®é b»ng tay: t1 =10 (s); lÊy b×nh B l 36 lÝt øng víi ®iÒu ChuyÓn sang b»ng nót 7, sau ®ã c¨n cø khiÓn b¬m l t2 = 20 s; lÊy b×nh C l 54 lÝt øng v o yªu cÇu t−íi trong ng y, gi¶ sö t−íi 77 lÝt víi ®iÒu khiÓn b¬m l t3 = 30 s v thêi gian øng víi thêi gian t−íi 100 (s). NÕu chän 25 trén t4 = 40 s. lÇn lóc ®ã mçi lÇn 40s, thêi gian nghØ chän Chän thêi gian nghØ l 5 (s); Sè chu kú cÇn 300 (s), sau ®ã chän chÕ ®é luèng t−íi l 3 t−íi l : 10 ; Chän chÕ ®é më van l c¶ 3 van luèng.
 11. Ng« TrÝ D−¬ng 3.4. Mét sè h×nh ¶nh ë bé ®iÒu khiÓn tù ®éng H×nh 6. NhËp sè liÖu v hiÓn thÞ trªn LCD H×nh 7. Bé ®iÒu khiÓn tù ®éng H×nh 8. HÖ thèng r¬ le ®iÒu khiÓn H×nh 9. HÖ thèng thiÕt bÞ ch¨m sãc H×nh 10. Kh¶o nghiÖm hÖ thèng H×nh 11. §iÒu khiÓn ®éng c¬ b−íc
 12. ThiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn phôc vô s¶n xuÊt rau an to n theo c«ng nghÖ thuû canh T i liÖu tham kh¶o 4. KÕT LUËN TrÇn §øc H¹nh, §o n V¨n §iÕm, NguyÔn Th«ng qua viÖc ch¹y thö víi 5 lo¹i c©y: V¨n ViÕt (1997). Lý thuyÕt vÒ khai th¸c D−a chuét; c ch−a; ®Ëu v ng; ít ngät v ®Ëu hîp lý nguån t i nguyªn khÝ hËu N«ng ®òa bé ®iÒu khiÓn phôc vô s¶n xuÊt rau an nghiÖp, ViÖn khoa häc kü thuËt N«ng to n b»ng ph−¬ng ph¸p thuû canh trong nh nghiÖp ViÖt Nam, trang 79 - 80. l−íi l m viÖc æn ®Þnh. Ch−¬ng tr×nh phÇn Ng« TrÝ D−¬ng (2005) ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu mÒm dÔ d ng thay ®æi ®Ó phï hîp víi quy khiÓn qu¸ tr×nh t−íi nhá giät phôc vô tr×nh c«ng nghÖ trång rau to n theo tõng lo¹i trong nh l−íi hoÆc nh kÝnh, T¹p chÝ rau hoÆc c¸c khu vùc trång rau. Bé ®iÒu khoa häc kü thuËt N«ng nghiÖp, tËp III khiÓn ®−îc nhËp c¸c th«ng sè vÒ quy tr×nh sè 4/2005, trang 321 - 326. s¶n xuÊt rau an to n b»ng nót Ên ®−îc hiÓn Bïi ThÞ Gia (2006). HiÖu qu¶ s¶n xuÊt rau thÞ b»ng m n h×nh tinh thÓ láng LCD, do ®ã an to n trong nh l−íi ë ngo¹i th nh cã thÓ thay ®æi theo tõng quy tr×nh trång rau. H Néi. T¹p chÝ khoa häc kü thuËt Qu¸ tr×nh sö dông bé ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n, n«ng nghiÖp, tËp IV, sè 2/2006, trang kÝch th−íc nhá gän, linh kiÖn cã ë trªn thÞ 157 - 162. tr−êng ViÖt Nam. NguyÔn Hïng Anh, Ng« ThÞ ThuËn (2005). Rau h÷u c¬ ë vïng phô cËn H Néi. T¹p chÝ khoa häc kü thuËt n«ng nghiÖp, tËp III, sè 5/2005, trang 426-433.
 13. NguyÔn V¨n Song, §ç ThÞ DiÖp, TrÇn TÊt NhËt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản