Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Quan hệ giữa cấu trúc và ngữ nghĩa câu văn trong tập truyện ngắn “Đêm tái sinh” của tác giả Trần Thuỳ Mai"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

404
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập những báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: 11. Nguyễn Thị Hải Yến, Quan hệ giữa cấu trúc và ngữ nghĩa câu văn trong tập truyện ngắn “Đêm tái sinh” của tác giả Trần Thuỳ Mai... Trong truyền thống học thuật của nhiều quốc gia, ý nghĩa rộng của Văn hiến học là việc nghiên cứu một ngôn ngữ cùng với văn hiến và bối cảnh lịch sử cũng như văn hoá - những điều không thể thiếu cho việc thông hiểu các tác phẩm văn chương và những văn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Quan hệ giữa cấu trúc và ngữ nghĩa câu văn trong tập truyện ngắn “Đêm tái sinh” của tác giả Trần Thuỳ Mai"

  1. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 Quan hÖ gi÷a cÊu tróc vµ ng÷ nghÜa c©u v¨n trong tËp truyÖn ng¾n “§ªm t¸i sinh” cña t¸c gi¶ TrÇn Thuú Mai NguyÔn ThÞ H¶i YÕn (a) Tãm t¾t. CÊu tróc c©u ë d¹ng m« h×nh kh«ng cã mèi liªn hÖ nµo víi ng÷ nghÜa, nh−ng khi tham gia hµnh chøc, cÊu tróc c©u v¨n sÏ cã t− c¸ch lµ mét tÝn hiÖu nghÖ thuËt, bëi nã biÓu ®¹t ng÷ nghÜa mang tÝnh m· ho¸ cña ng«n ng÷ nghÖ thuËt. Th«ng qua viÖc kh¶o s¸t cÊu tróc vµ ng÷ nghÜa c©u v¨n tËp truyÖn “§ªm t¸i sinh” chóng t«i nhËn thÊy cÊu tróc c©u héi tho¹i trong truyÖn ng¾n TrÇn Thuú Mai cã vai trß biÓu ®¹t ng÷ nghÜa, thÓ hiÖn tÝnh h×nh t−îng nh©n vËt, tÝnh thÈm mÜ, tÝnh s¸ng t¹o mang phong c¸ch t¸c gi¶. héi tho¹i. Qua ng«n ng÷ héi tho¹i cña 1. §Æt vÊn ®Ò tõng nh©n vËt, ta nhËn ra tÝnh c¸ch, c¸ CÊu tróc c©u v¨n vµ viÖc biÓu ®¹t tÝnh, tr×nh ®é v¨n ho¸, c¸c mèi quan hÖ ng÷ nghÜa lu«n cã quan hÖ biÖn chøng. x· héi... cña nh©n vËt, còng nh− c¶ Tuy kh«ng qui ®Þnh ®−îc sù t−¬ng øng dông ý nghÖ thuËt mµ nhµ v¨n göi g¾m mét c¸ch cè ®Þnh bÊt biÕn, tÊt yÕu gi÷a qua nh©n vËt. ë bµi b¸o nµy, chóng t«i c©u tróc c©u vµ néi dung ng÷ nghÜa cña ®Ò cËp ®Õn kiÓu c©u héi tho¹i, ®Ó nãi nã, nh−ng xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ®Õn sù chi phèi gi÷a cÊu tróc c©u vµ ý mçi loaÞ cÊu tróc vµ tõ thùc tiÔn ho¹t nghÜa. ®éng cã thÓ thÓ suy ra nh÷ng néi dung Chóng t«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t ng÷ nghÜa mµ cÊu tróc nµo ®ã cã thÓ c©u héi tho¹i cña nh©n vËt qua 6 truyÖn biÓu ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt. Bµi viÕt cña ng¾n trong tËp §ªm t¸i sinh vµ so s¸nh chóng t«i ®i s©u ph©n tÝch mèi quan hÖ víi mét mét sè truyÖn ng¾n cña hai t¸c gi÷a cÊu tróc vµ ý nghÜa do ®¬n vÞ c©u gi¶ cïng thêi NguyÔn Huy ThiÖp vµ biÓu ®¹t trong truyÖn ng¾n TrÇn Thuú NguyÔn ThÞ Thu HuÖ (sè trang viÕt Mai, ®Ó tõ ®ã chóng ta thÊy ®−îc phÇn t−¬ng ®−¬ng), kÕt qu¶ kh¶o s¸t nh− nµo phong c¸ch ng«n ng÷ riªng cña n÷ t¸c gi¶ nµy. B¶ng 1. Qua b¶ng thèng kª, ta thÊy c©u 2. Quan hÖ gi÷a cÊu tróc vµ ng÷ ®¬n b×nh th−êng chØ cã mét kÕt cÊu Chñ nghÜa c©u trong truyÖn ng¾n “§ªm – VÞ lµm nßng cèt c©u xuÊt hiÖn nhiÒu t¸i sinh” cña TrÇn Thuú Mai (xÐt nhÊt (tõ 37,7% trë lªn) vµ cã tØ lÖ ®ång trªn c©u héi tho¹i) ®Òu gi÷a 3 t¸c gi¶. Sù kh¸c biÖt vÒ c¸c Gi÷a cÊu tróc vµ ý nghÜa cã mèi kiÓu c©u thÓ hiÖn chñ yÕu ë c©u ®¬n quan hÖ chi phèi lÉn nhau, ®−îc thÓ ®Æc biÖt, c©u ®¬n më réng thµnh hiÖn ë c©u t−êng thuËt (hay cßn gäi lµ phÇn vµ c©u ghÐp. V× vËy chóng t«i c©u kÓ) cña nhµ v¨n vµ c©u héi tho¹i dõng l¹i ph©n tÝch ë ba nhãm nµy. thÓ hiÖn lêi cña nh©n vËt khi tham gia NhËn bµi ngµy 04/12/2006. Söa ch÷a xong 20/12/2006. 93
  2. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 B¶ng 1. Thèng kª cÊu tróc c©u héi tho¹i ë mét sè truyÖn ng¾n cña c¸c t¸c gi¶ NguyÔn Huy ThiÖp, NguyÔn ThÞ Thu HuÖ vµ TrÇn Thuú Mai CÊu tróc c©u C©u ®¬n Tæng T C©u sè c©u B×nh th−êng T ghÐp héi §Æc 1 KÕt cÊu Më réng tho¹i biÖt chñ - vÞ thµnh T¸c gi¶, t¸c phÈm phÇn TrÇn Thuú Mai 40 54 9 17 120 1 §ªm t¸i sinh 33,3% 45% 7,5% 14,1% 27 72 15 39 153 2 ThÓ Cóc 17,7% 47% 9,8% 25,4% 48 79 14 19 160 3 Giã thiªn ®−êng 29,9% 45,3% 8,8% 11,9% 47 56 4 25 132 4 Lªn phè 35,7% 42,4% 3,0% 18,9% HuyÒn tho¹i vÒ chim 48 98 7 11 164 5 ph−îng 29,2% 59,8% 4,3% 6,7% 10 43 8 18 79 6 ThËp tù hoa 12,6% 54,4% 10,1% 22,8% NguyÔn Huy ThiÖp 87 141 2 26 256 1 T−íng vÒ h−u 34% 55% 0,8% 10,2% 135 210 8 33 386 2 Kh«ng cã vua 35% 54,4% 2% 8,5% 16 0 0 0 16 3 Tr−¬ng Chi 100% NguyÔn ThÞ Thu HuÖ 73 99 5 14 191 1 Mét nöa cuéc ®êi 38,3% 51,8% 2,6% 7,3% 33 20 0 0 53 2 Ng−êi x−a 62,2% 37,7% 58 61 3 7 129 3 M¹i 45,0% 47,3% 2,3% 5,5% kiÓu c©u thÓ hiÖn chñ yÕu ë c©u ®¬n Qua b¶ng thèng kª, ta thÊy c©u ®¬n b×nh th−êng chØ cã mét kÕt cÊu Chñ ®Æc biÖt, c©u ®¬n më réng thµnh - VÞ lµm nßng cèt c©u xuÊt hiÖn nhiÒu phÇn vµ c©u ghÐp. V× vËy chóng t«i nhÊt (tõ 37,7% trë lªn) vµ cã tØ lÖ ®ång dõng l¹i ph©n tÝch ë ba nhãm nµy. ®Òu gi÷a 3 t¸c gi¶. Sù kh¸c biÖt vÒ c¸c 94
  3. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 2.1. Quan hÖ gi÷a cÊu tróc vµ ng÷ (NguyÔn Huy ThiÖp, Nh− nh÷ng ngän nghÜa trong c©u tÜnh l−îc giã Hua T¸t, tr.489) cã liªn quan ®Õn cÊp ®é v¨n b¶n, g¾n víi ý ®å nghÖ thuËt Trong c©u ®¬n ®Æc biÖt, cã thÓ cã ba tiÓu nhãm: c©u ®¬n ®Æc biÖt tù th©n, riªng cña t¸c gi¶, nªn trong phÇn c©u c©u t¸ch biÖt vµ c©u tÜnh l−îc. C©u t¸ch héi tho¹i nµy, chóng t«i kh«ng ®i s©u ph©n tÝch. C©u ®Æc biÖt tù th©n lu«n tån biÖt, nh−: ë Hua T¸t, mäi ng−êi ®Òu cã t¹i nhê ng÷ c¶nh nªn chóng t«i còng mét gia ®×nh nÒ nÕp cña m×nh. ThËt kh«ng ®Ò cËp ®Õn trong bµi viÕt nµy. ch−a bao giê cã mét gia ®Ýnh nµo qu¸i Chóng t«i chØ dõng l¹i ph©n tÝch ë kiÓu gì nh− thÕ nµy. Vî kh«ng chång. Con c©u tÜnh l−îc. kh«ng bè. ChÝn ®øa con. ChÝn ®øa mµ ch¼ng ®øa nµo gièng ®øa nµo. B¶ng 2. Ph©n lo¹i c©u ®Æc biÖt ë mét sè truyÖn ng¾n cña c¸c t¸c gi¶ NguyÔn Huy ThiÖp, NguyÔn ThÞ Thu HuÖ vµ TrÇn Thuú Mai KiÓu c©u Tæng sè c©u C©u ®¬n C©u ®¬n C©u ®¬n TT héi tho¹i ®Æc biÖt ®Æc biÖt ®Æc biÖt tù th©n t¸ch biÖt tÜnh l−îc T¸c gi¶, t¸c phÈm TrÇn Thuú Mai 120 9 0 31 1 §ªm t¸i sinh 7,5 25,8 153 5 1 21 2 ThÓ Cóc 3,3 0,7 13,7 160 1 47 3 Giã thiªn ®−êng 0,6 29,3 1 3 43 132 4 Lªn phè 0,8% 2,3% 32,6% HuyÒn tho¹i vÒ chim 14 1 33 164 5 ph−îng 8,5% 0,6% 20,1% 2 8 79 6 ThËp tù hoa 2,5% 10,1% NguyÔn Huy ThiÖp 2 4 81 256 1 T−íng vÒ h−u 0,8% 1,6% 31,6% 4 3 128 386 2 Kh«ng cã vua 1,0% 0,8% 33,9% 5 11 16 3 Tr−¬ng Chi 31,3% 68,8% NguyÔn ThÞ Thu HuÖ 12 7 54 191 1 Mét nöa cuéc ®êi 6,3% 3,7% 28,3% 6 2 25 53 2 Ng−êi xa 11,3% 3,8% 47,1% 16 1 41 129 3 M¹i 12,4% 0,8% 31,8% 95
  4. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 C©u tÜnh l−îc lµ mét tiÓu lo¹i trong quan vµ cßn trï dËp ng−êi ta th× lêi c« lo¹i c©u ®Æc biÖt. Chóng t«i kh¶o s¸t sè bÐ nh− nghÑn l¹i: (1) - T¹i sao? C« xÐ cña ba t«i... l−îng c¶ ba tiÓu nhãm c©u ®¬n ®Æc biÖt: Nh−ng lóc nµo? c©u ®¬n ®Æc biÖt tù th©n, c©u ®¬n ®Æc - Lóc «ng Êy n»m trªn bông biÖt t¸ch biÖt, c©u ®¬n ®Æc biÖt c©u tÜnh t«i” [5, tr. 336]. l−îc (Xem Phan MËu C¶nh, TLTK 2). Gi÷a 3 kiÓu c©u nµy tÇn sè xuÊt hiÖn Bµng hoµng, ®au ®ín, nh÷ng con kh¸c nhau trong c¸c truyÖn ng¾n, kÕt ng−êi trong gia ®×nh Kh«i trong truyÖn ChuyÖn cò quª nhµ l¹i sö dông lêi tho¹i qu¶ ph©n lo¹i nh− B¶ng 2. Trong lêi nãi, c©u tÜnh l−îc cã vai rêi r¹c ®øt ®o¹n: (2) - Mét l¸t sau, bµ t«i hái, run trß quan träng trong viÖc liªn kÕt lêi tho¹i nh©n vËt vµ biÓu ®¹t nghÜa t×nh run: th¸i (nghÜa liªn nh©n). Th«ng qua c©u - MÊy th¸ng råi? tÜnh l−îc cã thÓ biÕt ®−îc vÞ thÕ cña vai MÑ t«i vÉn cói gôc ®Çu. giao tiÕp, t×nh c¶m, th¸i ®é cña ng−êi - Ba. nãi. Trong v¨n b¶n nghÖ thuËt, c©u tÜnh - Ai? l−îc cßn gãp phÇn t¹o nªn tÝnh hµm ý, - Con kh«ng biÕt. ChØ cã mét ®a nghÜa trong lêi nãi nh©n vËt. Qua t− lÇn...” [5, tr. 307]. liÖu kh¶o s¸t, chóng t«i nhËn thÊy c©u b. BiÓu ®¹t ý nghÜa hµm ng«n trong tÜnh l−îc trong lêi héi tho¹i trong lêi. truyÖn ng¾n TrÇn Thuú Mai cã tÇn sè §Æc ®iÓm cña c©u tØnh l−îc lµ sö dông kh«ng cao (tØ lÖ trung b×nh nghÜa ®−îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kh«ng trong c¸c truyÖn ®· kh¶o s¸t cña t¸c gi¶ hiÓu lÇm, khi ®Æt trong ng÷ c¶nh, nã cã TrÇn Thuú Mai lµ: 21,9%, Ýt h¬n so víi lîi thÕ trong viÖc t¹o nh÷ng ph¸t ng«n hai t¸c gi¶ NguyÔn Huy ThiÖp (44,8%) hµm Èn, ®a nghÜa. C©u tØnh l−îc ng¾n vµ NguyÔn ThÞ Thu HuÖ (35,7%), sù nh−ng cã søc hµm chøa rÊt lín, chÝnh kh¸c biÖt kh«ng ®Ëm nÐt ë sè l−îng mµ cÊu tróc khuyÕt chñ ng÷ hoÆc vÞ ng÷ cã ®Æc biÖt béc lé ë khÝa c¹nh ng÷ nghÜa. khi c¶ chñ - vÞ trong c©u ®· t¹o nªn ý C©u tÜnh l−îc trong truyÖn ng¾n TrÇn t¹i ng«n ngo¹i, tÝnh ®a nghÜa cña c©u Thuú Mai thÓ hiÖn nh÷ng néi dung ng÷ ®−îc nh©n lªn. nghÜa sau: C©u tÜnh l−îc trong lêi tho¹i truyÖn a. BiÓu hiÖn cao trµo xóc c¶m cña ng¾n Khãi trªn s«ng H−¬ng rÊt Ýt, nh−- nh©n vËt ng khi ®−îc sö dông, nã t¹o cho truyÖn Trong c¸c c©u mµ t¸c gi¶ TrÇn ý nghÜa ®Æc biÖt. T×nh yªu cña Trang vµ Thïy Mai sö dông, chóng t«i nhËn thÊy Tung ®Ñp nh− nh÷ng sîi t¬ trêi vµ còng kiÓu c©u tÜnh l−îc th−êng xuÊt hiÖn “h− kh«ng” nh− nh÷ng sîi t¬ trêi. Cèt trong nh÷ng ®o¹n tho¹i nh©n vËt cã c¸ch cña con ng−êi HuÕ in dÊu Ên trong nh÷ng x¸o trén, d»n vÆt vÒ t©m tr¹ng. t×nh yªu, lÆng lÏ, ®»m th¾m vµ s©u s¾c. ¸i Duy trong Nµng c«ng chóa l¹c loµi C¶m t−ëng chung cña ng−êi ®äc lµ c©u må c«i mÑ tõ nhá vµ “em rÊt yªu ba, gÇn truyÖn t¹o nªn mét thÕ giíi trong t©m nh− t«n thê” nh−ng khi ®èi mÆt víi mét t−ëng, mét thÕ giíi ®Ñp l·ng m¹n mµ sù thËt phò phµng r»ng ba c« cã quan con ng−êi lu«n h−íng ®Õn, lu«n ng−ìng hÖ bÊt chÝnh víi mét phô n÷ cïng c¬ mé. Nh©n vËt th−êng sö dông nh÷ng 96
  5. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 c©u nãi ý nhÞ, ®Ó nãi lªn lêi cña tr¸i tim ®−îc dïng nhiÒu trong tr−êng hîp biÓu ®ang thæn thøc v× t×nh yªu, göi g¾m hiÖn th¸i ®é kh«ng b»ng lßng hoÆc nh÷ng ®iÒu khã diÔn ®¹t, v× vËy chóng kh«ng th©n thiÖn, th¸i ®é miÔn c−ìng t¹o nªn nÐt riªng cña truyÖn: hoÆc trèn tr¸nh, bÊt hîp t¸c. Trong (3) - Th× b©y giê còng kh«ng hÒ truyÖn ng¾n “B¶y ngµy trong ®êi” cña kh¸c. Em biÕt, chÝnh v× em mµ anh trë t¸c gi¶ NguyÔn ThÞ HuÖ, c©u tÜnh l−îc vÒ. ®−îc sö dông ®Ó biÓu lé th¸i ®é nghi - Muén qu¸ råi! ngê, coi th−êng cña vÞ b¸c sÜ khoa s¶n ®èi víi nh©n vËt My vµ ng−îc l¹i nh©n - Ýt ra còng ph¶i gÆp nhau ®Ó nãi vËt My thÓ hiÖn t©m tr¹ng bùc däc, xÊu r»ng ®· muén [5, tr.505]. tÝnh, hçn x−îc. (4) - Kh¸ch hµng lµ th−îng ®Õ, anh (5) - Ng−êi nhµ cña c« ®©u? ®· ®ãng vai trß th−îng ®Õ, cho nªn míi - Anh Êy ®i c«ng t¸c. gi÷ ®−îc em ë ®©y, giê nµy, trªn s«ng - Cã ai ë ®©y kh«ng? – Giäng bµ nµy. h¬i g¾t. ¸nh m¾t bµ nh×n My nh− nh×n - Vµ chØ cã thÕ th«i -. Trang l¹nh lÏo ®¸p.. [5, tr.509]. con mÌo hoang. - Kh«ng kÞp b¸o cho ai biÕt. Trong Giã thiªn ®−êng Mi tr¶ lêi - NÕu ph¶i mæ ®Î th× ai lµ ng−êi HiÕu khi c« biÕt anh ta kh«ng chung kÝ biªn b¶n? [6, tr. 322]. thuû trong t×nh yªu, mét c¸ch nãi ý nhÞ, s©u s¾c: “Mi ®i ®©u vËy?”. “§i ®Ó nh×n. Trong truyÖn ng¾n cña TrÇn Thuú §Ó thÊy con ng−êi kh«ng ®¬n gi¶n” Mai cã hiÖn t−îng ®Æc biÖt lµ c©u tÜnh l−îc kh«ng nh»m h−íng ®Õn biÓu ®¹t C©u chøa nghÜa hµm ng«n xuÊt quan hÖ xa c¸ch gi÷a c¸c nh©n vËt. hiÖn trong nh÷ng ®o¹n tho¹i ng−êi nãi Ng−îc l¹i trong c¸c ®o¹n tho¹i, c©u tÜnh muèn diÔn ®¹t nh÷ng néi dung ý nhÞ cã l−îc ®−îc sö dung thÓ hiÖn kh«ng khÝ khi ®Ó nÐ tr¸nh, còng cã khi göi g¾m th©n mËt g¾n kÕt cña con ng−êi trong ®−îc nh÷ng ý nghÜa s©u xa trong ®ã. quan hÖ t×nh b¹n, t×nh yªu, t×nh ng−êi. Trong truyÖn TrÇn Thuú Mai cã mét bé Lêi tho¹i gi÷a ChÞ Tróc vµ HiÖp, phËn c©u tÜnh l−îc ®· ®¶m ®−¬ng viÖc chuyÓn t¶i ý hµm ng«n cña lêi nãi, nã nghe cã vÎ g¾t gáng nh−ng trong ®ã thùc sù cã ý nghÜa t« ®Ëm thªm mµu trµn ngËp t×nh th−¬ng: s¾c phong c¸ch ng«n ng÷ t¸c gi¶. (6) - Trêi ®Êt, cã sao kh«ng, HiÖp ¬i!... c. ThÓ hiÖn quan hÖ gÇn gòi, th©n - Th«i mÆc x¸c t«i [5, tr. 8]. mËt gi÷a nh÷ng ng−êi tham gia giao Nh©n vËt trÎ tuæi Tý vµ Dòng tiÕp trong Lªn phè dïng c©u tÜnh l−îc trong KÕt cÊu c©u tÜnh l−îc cã kh¶ n¨ng héi tho¹i víi ý nghÜa thÓ hiÖn sù th©n biÓu hiÖn quan hÖ liªn nh©n trong giao mËt, gÇn gòi, sù th«ng c¶m vµ thÊu tiÕp, vµ nã tá ra cã −u thÕ trong viÖc thÓ hiÓu nhau: hiÖn quan hÖ kho¶ng c¸ch. Theo t¸c gi¶ (7) - ChÞ Sanh c−êi: “Cã anh sinh §ç ThÞ Kim Liªn, quan hÖ liªn nh©n lµ viªn m« cïng líp lµm mai cho h¾n mét “quan hÖ thÓ hiÖn sù gÇn gòi hay xa l¹ anh”. TÝ h¸y chÞ Sanh mét c¸i “M×nh gi÷a c¸c nh©n vËt giao tiÕp xÐt theo quan hÖ th©n téc, quan hÖ t×nh c¶m, quª, ai thÌm”. Dòng ®¨m ®¨m nh×n TÝ, quan hÖ c«ng t¸c, sù hiÓu biÕt lÉn nhau” b¶o: “Sao lóc nµo em còng sî m×nh quª. Bé quª lµ xÊu sao?” “Kh«ng xÊu nh−ng [5, tr. 44]. Trong giao tiÕp c©u tÜnh l−îc 97
  6. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 mµ thua thiÖt”. Dòng n¾m tay TÝ b¶o: tÜnh l−îc xuÊt hiÖn khi ®· cã c©u tr−íc “Ng−êi ta h¬n nhau lµ tÊm lßng, cßn tÊt hoÆc sau ®Çy ®ñ thµnh phÇn, nã tån t¹i c¶ lµ khoai hÕt” [5, tr. 28]. dùa vµo c©u tr−íc hoÆc sau nã, sù xuÊt hiÖn cña nã cã t¸c dông võa dÝnh kÕt C©u tÜnh l−îc cßn xuÊt hiÖn nhiÒu c¸c c©u héi tho¹i víi nhau võa h−íng trong ng«n ng÷ cña giíi trÎ, mµ gi÷a hä ng−êi nghe vµo th«ng tin chÝnh. cã quan hÖ b¹n bÌ hoÆc quan hÖ yªu (11) - M¹ ¬i, h«m qua bµ néi R« ®a ®−¬ng: tíi ®©y ph¶i kh«ng ? (8) - “Ngåi ®ång tr−íc qu¸n thÕ nµy, kh«ng sî ng−êi ta dßm ngã µ?”. “ViÖc g× - õ. ®Õn ai ®©u mµ sî. ChØ sî Mi kh«ng d¸m - Nãi chi, m¹? ®i vµo qu¸n mét m×nh” [5, tr. 60]. - Còng nh− mÊy lÇn tr−íc” [5, Ngoµi ra, c©u tÜnh l−îc cßn xuÊt tr. 512]. hiÖn trong nh÷ng lêi tho¹i nh»m thÓ Bªn c¹nh viÖc sö dông c©u tróc c©u hiÖn sù b×nh ®¼ng vÒ vÞ thÕ cña c¸c tÜnh l−îc víi ng÷ nghÜa thÓ hiÖn quan nh©n vËt giao tiÕp. §©y lµ sù gÇn gòi niÖm cña c¸ nh©n nhµ v¨n th× viÖc ®Æt th©n mËt cña hai chÞ em g¸i: c©u tÜnh l−îc xen lÉn trong c¸c c©u ®Çy (9) - ChÞ reo lªn tè c¸o khi ngöi ®ñ thµnh phÇn, dùa vµo c¸c c©u ®Çy ®ñ thÊy mïi phÊn trªn m¸ t«i: “§õng kÓ víi thµnh phÇn, ph¶n ¸nh sù trän vÑn vÒ ai nhÐ. Em lÊy phÊn trong hép trang mÆt ng÷ nghÜa lµm cho ®o¹n tho¹i sóc ®iÓm cña mÑ” [5, tr. 446]. tÝch h¬n, liªn kÕt lêi tho¹i, biÓu ®¹t ë §ªm t¸i sinh sù xuÊt hiÖn c©u th«ng tin chÝnh. tÜnh l−îc lµm cho ng«n ng÷ héi tho¹i tù Nh− vËy, viÖc sö dông c©u ®¬n tÜnh nhiªn, gÇn víi ng«n ng÷ cuéc sèng h¬n l−îc cã liªn quan mËt thiÕt víi nghÜa vµ ®Æc biÖt nã thÓ hiÖn ®−îc ®Æc ®iÓm cña c©u. Sù cã mÆt cña tõ, côm tõ trªn vÒ t©m lÝ løa tuæi cña nh©n vËt. So s¸nh bÒ mÆt ph¸t ng«n vµ sù tÜnh l−îc nh÷ng víi ng÷ c¶nh cã c©u tÜnh l−îc trong yÕu tè kh¸c lµ hÕt søc cÇn thiÕt, nã cã truyÖn ng¾n NguyÔn Huy ThiÖp, ta t¸c dông nhÊn m¹nh th«ng tin chÝnh thÊy cã sù kh¸c biÖt ë chç, c©u tÜnh l−îc víi ng−êi nghe còng nh− mét sè chøc trong truyÖn ng¾n NguyÔn Huy ThiÖp n¨ng kh¸c. ®−îc dïng phæ biÕn ë hÇu hÕt ë c¸c 2.2. Quan hÖ gi÷a cÊu tróc vµ ng÷ nh©n vËt, kh«ng ph©n biÖt vÒ tuæi t¸c nghÜa trong c©u ®¬n cã thµnh phÇn vµ vÞ thÕ. VÝ dô nh− lêi tho¹i gi÷a ng−êi cha vµ ng−êi con: phô (10) - L·o KiÒn b¶o: “Lµm ng−êi ë phÇn nµy, chóng t«i kh«ng bµn nhôc l¾m”. §oµi hái: “ThÕ sao kh«ng lÊy vÒ lý thuyÕt g¾n víi c¸c quan niÖm vÒ vî lÏ?” [5, tr.100]. thµnh phÇn phô mµ chóng t«i chØ chän - L·o KiÒn b¶o: “T×m thÊy c¸ch quan niÖm vÒ thµnh phÇn chÝnh vµ nhÉn råi”. CÊn hái: “ë ®©u?” L·o KiÒn thµnh phÇn phô cña c©u ®Ó ph©n lo¹i b¶o “Vî mµy dÊu trong c¹p quÇn chø theo Ng÷ ph¸p tiÕng ViÖt cña t¸c gi¶ ®©u” [5, tr.101]. DiÖp Quang Ban (TLTK 1). d. Liªn kÕt c¸c ®o¹n tho¹i, chó Kh¶o s¸t c©u v¨n cña NguyÔn Huy träng biÓu ®¹t th«ng tin chÝnh ThiÖp, chóng t«i nhËn thÊy «ng th−êng Mét trong nh÷ng vai trß cña c©u dïng c©u ®¬n chØ cã mét kÕt cÊu C -V tÜnh l−îc lµ liªn kÕt c¸c ®o¹n tho¹i. C©u 98
  7. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 (14) - V©ng. H«m nay, nÕu ®ång ý, kh«ng cã thµnh phÇn phô, nªn ®é dµi anh sÏ ®−a em ®i ch¬i ®Ó nh×n trêi ®Êt cña ph¸t ng«n th−êng ng¾n gän: gi¸ng sinh” [5, tr. 340]. (12) - Võa may lóc Kh¶m vÒ. CÊn KiÒu Dung thæn thøc tr−íc cuéc b¶o: “Th»ng b¹n mµy lÊy c¾p nhÉn cña gÆp gì bÊt ngê víi ng−êi c« yªu th−¬ng chÞ Sinh”. Kh¶m t¸i mÆt hái: “Ai b¶o vµ chê ®îi, c« bµy tá lßng m×nh qua lêi thÕ?” CÊn b¶o: “M¾t tao tr«ng thÊy” [8, nãi, b»ng tr¹ng ng÷ t¹o ®iÓm nhÊn vÒ tr. 99]. C©u ®¬n kh«ng cã thµnh phÇn ng÷ ®iÖu “m−êi s¸u n¨m nay”: phô nh− ë vÝ dô trªn khi ®−îc sö dông (15) - Anh biÕt kh«ng, m−êi s¸u liªn tiÕp trong ®o¹n tho¹i t¹o nªn n¨m råi, em lu«n mong gÆp l¹i anh. Em kh«ng khÝ c¨ng th¼ng, thiÕu sù giao muèn hái anh mét c©u th«i! thoa t×nh c¶m trong giao tiÕp. §©y lµ - Em muèn biÕt ngµy Êy cã dông ý cña ng−êi viÕt. ®óng lµ anh ®· ghi nguyÖn väng kh¸c Tr¸i l¹i, trong truyÖn ng¾n TrÇn víi nguyÖn väng cña em kh«ng? M−êi Thuú Mai, c©u cã thµnh phÇn phô l¹i s¸u n¨m nay em cø tr¨n trë hoµi v× c©u ®−îc sö dông nhiÒu, nh− tr¹ng ng÷, liªn nãi Êy [5, tr. 45]. ng÷, t×nh th¸i ng÷. Mçi thµnh phÇn phô 2.2.2. Thµnh phÇn liªn ng÷ kÕt nèi cã vai trß kh¸c nhau trong biÓu ®¹t néi dung lêi nãi . c¸c lêi tho¹i t¹o nªn ®o¹n tho¹i liªn kÕt chÆt chÏ thÓ hiÖn th¸i ®é mong muèn 2.2.1. Thµnh phÇn tr¹ng ng÷ lµm ®¹t môc ®Ých giao tiÕp c¸c nh©n vËt râ thªm, cô thÓ h¬n néi dung lêi nãi, thÓ Lêi tho¹i nh©n vËt trong §ªm t¸i hiÖn th¸i ®é t«n träng vµ mong muèn sinh Ýt cã hiÖn t−îng “®øt g·y”, chuÖch gi·i bµy cña ng−êi trao lêi tho¹i. cho¹c dï trong tr−êng quan hÖ gi÷a c¸c Lêi tõ biÖt cña Tung víi Trang trªn nh©n vËt ®· cã nh÷ng r¹n nøt nhê sù dßng H−¬ng Giang nhoµ khãi, ®ã lµ lêi xuÊt hiÖn cña thµnh phÇn liªn ng÷, vÝ chia tay thÉm ®Ém nçi buån vµ thÊt dô: väng, nh−ng ng−êi nãi vÉn muèn gi¶i (16) - Em muèn ë l¹i ®©y vµi h«m... bµy t×nh c¶m tha thiÕt cña m×nh: Nh−ng b©y giê, tù nhiªn em muèn vÒ. (13) - B©y giê c¶ nhµ ®ang cïng víi - Sao vËy?- Chµng loay hoay Xiu Xiu ®øng ë phi tr−êng ®Ó tiÔn ®−a - chïm ch×a kho¸ xe, vÎ bèi rèi. Tung võa nãi võa c−êi, cßn Trang th× - Bµn thê t×nh yªu ë d−íi ®Þa chíi víi ®−a m¾t nh×n mét c¸nh diÒu ngôc, nh−ng em biÕt anh kh«ng s½n nµo ®ã. sµng xuèng ®Þa ngôc víi em. T«i nghÜ - §Ó råi xem, em cßn kiªu ng¹o vËy nh−ng chØ nãi b×nh th¶n: víi anh ®−îc bao l©u?-. Tung ®ét ngét - Ch¼ng sao c¶. ChØ v× em thÊy n©ng c»m Trang lªn, nh×n vµo m¾t c« - : non n−íc mïa hÌ kh¸c h¼n mïa ®«ng Mét ngµy kia, em sÏ biÕt r»ng anh còng kiªu ng¹o ch¼ng thua g× em ®©u. H·y [5, tr. 132]. ®îi ®Êy [5, tr. 514]. StÐphac« rÊt mÕn Nh− Nh−, anh Th¾ng nãi khi lßng tr¾c Èn cña anh m−în c©u chuyÖn vÒ M¸cc« P«l« ®Ó thæ ®−îc ®¸nh thøc tr−íc c¸i ng©y th¬ trong lé t×nh c¶m thÇm kÝn cña m×nh. Lêi tho¹i cña nh©n vËt cã sù g¾n kÕt gi÷a tr¾ng cña ¸i Duy. Sù tr©n träng t×nh lêi trao vµ lêi ®¸p cã vai trß cña thµnh ng−êi, t×nh ®êi tËn ®¸y lßng mµ tr−íc phÇn liªn ng÷, nã lµ tÝn hiÖu håi ®¸p ®©y anh ®· ®¸nh mÊt l¹i trë vÒ trong lêi cña ng−êi ®èi tho¹i. tho¹i cña nh©n vËt: 99
  8. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 (17) - ThÕ nh−ng cuèi cïng «ng Êy mét nßng cèt chñ vÞ vÒ cÊu tróc vµ còng còng rêi Trung Hoa, trªn mét con kh«ng gièng c©u ghÐp ë chç “bao nhau thuyÒn. vµ kh«ng bao nhau cña c¸c kÕt cÊu chñ - Nh− Nh−, «ng Êy thËt h¹nh vÞ” [1, tr. 161]. C©u më réng thµnh phÇn phóc, ®· ra ®i cïng mét nµng c«ng chóa bæ ng÷: [5, tr. 416]. (19) - B¹ch thÇy, thÇy cã cho con // 2.2.3. Thµnh phÇn phô t×nh th¸i trång c©y Hoµng Lan kh«ng? [5, tr.75]. ng÷ trong c©u ®¬n cã vai trß thÓ hiÖn C©u ®¬n më réng thµnh phÇn bao t×nh c¶m, c¶m xóc nh©n vËt giê còng cã ®é dµi t−¬ng ®èi lín vµ Thµnh phÇn phô t×nh th¸i ®−îc sö nghÜa cña c©u ®−îc diÔn ®¹t râ rµng. dông trong ng«n ng÷ héi tho¹i thÓ hiÖn C©u ®¬n më réng thµnh phÇn vÒ t×nh c¶m, xóc c¶m nh©n vËt, th−êng lµ h×nh thøc lµ kÐo dµi thªm lêi nãi t−¬ng quan hÖ th©n mËt vµ mong muèn xÝch øng víi sù trän vÑn trong ng÷ nghÜa. l¹i gÇn nhau. Lêi héi tho¹i th−êng Lêi nãi cña nh©n vËt kh«ng chØ cung h−íng tíi tÝnh lÞch sù, chøa ®ùng t×nh cÊp th«ng tin cho qua chuyÖn mµ cßn c¶m vµ mong muèn thiÕt lËp quan hÖ gi·i bµy t×m tíi sù ®ång c¶m chia sÎ cña gÇn gòi víi ng−êi nghe: ng−êi ®èi tho¹i. V× thÕ, c©u héi tho¹i (18) - Nµy Nh− Nh−, - StÐphac« b¶o cña nh©n vËt trong truyÖn ng¾n TrÇn t«i - tr−íc ®©y t«i cø t−ëng M¸cc« chØ Thuú Mai ngoµi viÖc cung cÊp th«ng tin ®¬n gi¶n ®i t×m sù giµu cã. Cßn giê ®©y cßn mang ý nghÜa t¹o lËp quan hÖ. t«i tin lµ anh ta ®· bÞ sù huyÒn ¶o cña Trong khi ®ã, 3 truyÖn ng¾n cña mét thÕ giíi kh¸c thu hót. NguyÔn Huy ThiÖp chØ cã 1 truyÖn xuÊt - ThÕ nh−ng cuèi cïng «ng Êy hiÖn lo¹i c©u nµy nh−ng chØ chiÕm còng rêi Trung Hoa, trªn mét con kh«ng qu¸ 2%. T¸c gi¶ NguyÔn ThÞ Thu thuyÒn. HuÖ cã sö dông lo¹i c©u nµy, nh−ng sè - Nh− Nh−, «ng Êy thËt h¹nh l−îng h¹n chÕ, chØ chiÕm 2,6%. phóc, ®· ra ®i cïng mét nµng c«ng chóa §èi víi TrÇn Thuú Mai, t¸c gi¶ sö [5, tr. 416]. dông c©u ®¬n më réng thµnh phÇn 2.3. C©u ®¬n më réng thµnh phÇn trong c©u héi tho¹i víi tØ lÖ cao so víi c¸c t¸c gi¶ kh¸c, cã tíi 10,1% . C©u më C©u ®¬n më réng thµnh phÇn lµ réng thµnh phÇn bao gåm ba lo¹i: c©u c©u “cã thµnh phÇn më réng lµ mét kÕt më réng thµnh phÇn phô bæ ng÷, c©u cÊu C-V” [3, tr.119]. T¸c gi¶ DiÖp më réng thµnh phÇn phô ®Þnh ng÷ vµ Quang Ban gäi tªn lo¹i c©u nµy lµ “C©u c©u më réng thµnh phÇn phô chó thÝch. phøc”, theo t¸c gi¶ “ë c©u phøc, tuy cã Trong ®ã c©u më réng thµnh phÇn phô hai (hoÆc h¬n hai) kÕt cÊu chñ vÞ, nh−ng bæ ng÷ cã tû lÖ sö dông cao nhÊt, chiÕm trong sè ®ã chØ cã mét kÕt cÊu chñ – vÞ 60,1% trong 10,1%. “n»m ngoµi cïng” vµ lµm nßng cèt c©u, (20) - BiÕt ®©u c« cã thÓ gióp t«i (c¸c) kÕt cÊu chñ – vÞ cßn l¹i bÞ bao bªn ®−îc nhiÒu h¬n ng−êi ta // t−ëng [5, tr.478]. trong kÕt cÊu chñ vÞ lµm nßng cèt ®ã, chø kh«ng lµm nßng cèt c©u” [1, tr. 2.4. C©u ghÐp 161]. C©u ®¬n më réng thµnh phÇn Cã mét xu h−íng ®æi míi v¨n xu«i ®ang xÐt phøc t¹p h¬n c©u ®¬n chØ cã hiÖn nay lµ t¹o ng«n ng÷ xï x× gãc c¹nh 100
  9. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 nh»m thÓ hiÖn mÆt tr¸i cña cuéc sèng, dung cÇn diÔn t¶ ®· chi phèi ®Õn viÖc sö mét lÜnh vùc mµ tr−íc ®©y v¨n häc ng¹i dông c©u ghÐp víi sù kÐo dµi lêi tho¹i nãi ®Õn. Khi ph¶n ¸nh nh÷ng néi dung nh©n vËt. nµy ng«n ng÷ héi tho¹i th−êng sö dông Trong mét sè ng÷ c¶nh nÕu sö nh÷ng kiÓu c©u tÜnh l−îc hoÆc lµ t×m dông c©u ®¬n mét kÕt cÊu C-V hay c©u mäi c¸ch rót ng¾n lêi tho¹i, c¾t bá tÜnh l−îc th× kh«ng thÓ chuyÓn t¶i ®−îc nh÷ng phÇn bµy tá, diÔn gi¶i. §ã còng t©m tr¹ng c¶m xóc cña nh©n vËt. Ng©n lµ mét c¸ch t¹o hÊp dÉn cho v¨n trong §ªm t¸i sinh cã t×nh yªu tha thiÕt ch−¬ng, ®éc gi¶ nhËn thøc cuéc sèng víi nghÖ thuËt xiÕc, nh−ng cuéc sèng mÆt tr¸i s©u s¾c h¬n, nh−ng nã sÏ vèn kh«ng ®¬n gi¶n ®· t−íc ®i cña c« sù kh«ng phï hîp trong viÖc thÓ hiÖn néi nghiÖp, vµ kh¸t väng cèng hiÕn. C©u héi dung t×nh c¶m nhÑ nhµng, s©u s¾c vµ tho¹i ®−îc kÐo dµi b»ng cÊu tróc c©u l·ng m¹n. Trong lêi héi tho¹i chóng ta ghÐp, thÓ hiÖn nçi niÒm cña ng−êi nãi: nhËn ra mét giäng ®iÖu riªng cña TrÇn (21) - Tù nhiªn søc//xuèng h¼n, Thuú Mai, bao giê còng h−íng tíi sù em // kh«ng thÓ móa thªm næi n÷a, tim gi¶i bµy t©m tr¹ng, c©u tho¹i cña chÞ em // ®Ëp ghª qu¸, c¬ b¾p // y nh− v−ît ra khái yªu cÇu cung cÊp th«ng tin nh·o ra, em // sî r¬i vßng mÊt... kh«ng mµ h−íng tíi sù cëi më tÊm lßng, v× thÕ hiÓu v× sao [5, tr. 236]. c©u ghÐp còng lµ mét trong nh÷ng yÕu C©u ghÐp héi tho¹i cã kh¶ n¨ng tè t¹o nªn ®Æc ®iÓm ®ã. chuyÓn t¶i nhiÒu néi dung th«ng tin víi C©u ghÐp trong ng«n ng÷ héi tho¹i nhiÒu tÇng nghÜa, th−êng xuÊt hiÖn ë trong tËp §ªm t¸i sinh chiÕm tØ lÖ nh÷ng nh©n vËt cã nhiÒu suy t−, ®êi kh«ng nhiÒu so víi c¸c kiÓu c©u kh¸c sèng néi t©m ®−îc chó ý thÓ hiÖn. Nh©n nh−ng so víi hai t¸c gi¶ mµ chóng t«i vËt h−íng ngo¹i, t×m ®Õn sù ®ång c¶m cña ng−êi cïng tham gia ®èi tho¹i: ®· kh¶o s¸t th× nã vÉn chiÕm −u thÕ. ë (22) - B©y giê // th× qu¸ muén, thãi bèn truyÖn cña TrÇn Thuú Mai cã sè quen // ®· gÊp thµnh nÕp kh«ng thÓ l−îng vµ tû lÖ c©u ghÐp ®−îc sö dông vuèt th¼ng ra ®−îc, anh // ®· lµ mét nh− sau: §ªm t¸i sinh cã 17 c©u, chiÕm con ng−êi // ®Þnh h×nh víi tÊt c¶ sù bÊt 14,1%; ThÓ cóc cã 39 c©u, chiÕm 25,4%; lùc vµ tåi tÖ cña nã, h«n nh©n, ®ã lµ / Giã thiªn ®−êng cã 19 c©u, chiÕm 11,9%; mét h¹nh phóc qu¸ lín mµ anh / kh«ng Lªn phè cã 25 c©u, chiÕm 18, 9%. Trong thÓ c−u mang [5, tr. 151]. khi ®ã ë t¸c gi¶ NguyÔn Huy ThiÖp cã (23) - Kh¸ch hµng lµ th−îng ®Õ, sè l−îng lµ: T−íng vÒ h−u cã 26 c©u, anh ®· ®ãng vai trß th−îng ®Õ, cho nªn chiÕm 10,2%; Kh«ng cã vua cã 33 c©u, míi gi÷ ®−îc em ë ®©y, giê nµy, trªn chiÕm 8,6% vµ ë NguyÔn ThÞ Thu HuÖ s«ng nµy [5, tr. 505]. cã sè l−îng lµ: Mét nöa cuéc ®êi cã 14 Ta cã thÓ b¾t gÆp kh¸ nhiÒu lêi c©u, chiÕm 7,3%; M¹i cã 7 c©u, chiÕm tho¹i nh©n vËt béc lé t©m tr¹ng, nçi 5,5%. Con sè nµy cho thÊy TrÇn Thuú niÒm, c¶m xóc c¸ nh©n còng nh− muèn Mai sö dông c©u ghÐp trong héi tho¹i chuyÓn t¶i l−îng tin hµng ngµy qu¸ lín nhiÒu nhÊt. Lý gi¶i ®iÒu nµy cã thÓ cã nªn h×nh thøc cÊu t¹o c©u ph¶i lµ c©u nhiÒu lý do, ë ®©y chóng t«i dõng l¹i ë ghÐp míi ®ñ søc chuyÓn t¶i. nh©n tè c¶m xóc, t©m lý nh©n vËt, néi 101
  10. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 T×m hiÓu cÊu tróc c©u trong quan 3. KÕt luËn hÖ víi ng÷ nghÜa lµ mét h−íng nghiªn Th«ng qua viÖc sö dông ®a d¹ng cøu ng«n ng÷ tõ b×nh diÖn ng÷ dông häc c¸c kiÓu cÊu tróc c©u, c©u v¨n héi tho¹i trong tËp truyÖn §ªm t¸i sinh kh«ng cÇn ®−îc quan t©m. CÊu tróc c©u ë d¹ng m« h×nh kh«ng cã mèi liªn hÖ nµo víi cßn giíi h¹n ë nghÜa trao ®æi th«ng tin, ng÷ nghÜa, nh−ng khi tham gia hµnh mµ ®· v−ît lªn biÓu lé nçi lßng nh©n chøc, cÊu tróc c©u v¨n lµ mét tÝn hiÖu vËt, thÓ hiÖn mét thÕ giíi nhËn vËt cã nghÖ thuËt biÓu ®¹t ng÷ nghÜa mang chiÒu s©u néi t©m, coi träng nh÷ng gi¸ tÝnh m· ho¸ cña ng«n ng÷ nghÖ thuËt. trÞ tinh thÇn còng nh− c¸c quan hÖ liªn nh©n. T i liÖu tham kh¶o [1] DiÖp Quang Ban, Gi¸o tr×nh ng÷ ph¸p tiÕng ViÖt, §¹i häc HuÕ, 2004. [2] Phan MËu C¶nh, C©u ®¬n phÇn trong tiÕng ViÖt, NXB Tr−êng §HSP Hµ Néi, 2005. [3] §inh Träng L¹c, 99 ph−¬ng tiÖn vµ biÖn ph¸p tu tõ tiÕng ViÖt, NXB Gi¸o dôc, 2005. [4] §ç ThÞ Kim Liªn, Ng÷ ph¸p tiÕng ViÖt, NXB Gi¸o dôc, 2002. [5] TrÇn Thuú Mai, §ªm t¸i sinh, NXB ThuËn Ho¸, 2004. [6] NhiÒu t¸c gi¶, TruyÖn ng¾n bèn c©y bót n÷, NXB V¨n häc, 2002. [7] NguyÔn Kim Th¶n, Nghiªn cøu ng÷ ph¸p tiÕng ViÖt, NXBGD, 1997. [8] NguyÔn Huy ThiÖp, Nh− nh÷ng ngän giã, NXB V¨n häc, 1999. [9] Cï §×nh Tó, Phong c¸ch häc vµ ®Æc ®iÓm tu tõ tiÕng ViÖt, NXB Gi¸o dôc, 2001. Summary relationships between linguistic meanings and sentence structures, through the study of the sentences in the short story series "The reborn night", written by Tran Thuy Mai An investigation in sentence strutures in relation to linguistic meaning is a study method in the view of pragmatics. Sentence structures in the form of models do not relate to linguistic meanings, but when they are in use, they play the role of art aignal because they express linguistic meanings in the form of the coded art language. Through the investigation of sentence structures and linguistic meanings in the short story series "the reborn night", written by Tran Thuy Mai, we realize that structures of conversational and descriptive narrative sentences in those stories have the role of expressing linguistic meanings and relationships of linguistic meanings and sentence strucures illustrate the typical stereotypes of images, aesthetics and the style of the author. (a) Cao häc 12 Ng«n ng÷, Tr−êng §¹i häc Vinh. 102
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2