Báo cáo thực tập về Xưởng điện

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

2
440
lượt xem
224
download

Báo cáo thực tập về Xưởng điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực tập là một phần quan trọng trong quá trình đào tạo ở đại học. Nó giúp cho sinh viên nắm chắc hơn những lý thuyết đã được học và đồng thời thu được những kiến thức trong thực tế ngoài sách vở. Sinh viên sau đợt thực tập sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn khi làm việc trong thực tế, đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi của công việc sau này. Trường đại học Bách Khoa, là một trường đại học kỹ thuật, hàng năm đều tổ chức cho sinh viên ở giai đoạn đào tạo chuyên ngành có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập về Xưởng điện

 1. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh Lêi nãi ®Çu Thùc tËp lµ mét phÇn quan träng trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o ë ®¹i häc. Nã gióp cho sinh viªn n¾m ch¾c h¬n nh÷ng lý thuyÕt ®· ®-îc häc vµ ®ång thêi thu ®-îc nh÷ng kiÕn thøc trong thùc tÕ ngoµi s¸ch vë. Sinh viªn sau ®ît thùc tËp sÏ ®ì bì ngì h¬n khi lµm viÖc trong thùc tÕ, ®¸p øng tèt h¬n nh÷ng ®ßi hái cña c«ng viÖc sau nµy. Tr-êng ®¹i häc B¸ch Khoa, lµ mét tr-êng ®¹i häc kü thuËt, hµng n¨m ®Òu tæ chøc cho sinh viªn ë giai ®o¹n ®µo t¹o chuyªn ngµnh cã ®-îc mét ®ît thùc tËp . Sinh viªn n¨m thø ba khoa n¨ng l-îng cña tr-êng sÏ ®-îc thùc tËp trong ba tuÇn ë x-ëng ®iÖn cña nhµ tr-êng víi néi dung sau: _ lý thuyÕt m¸y ®iÖn _ Thùc hµnh c«ng nghÖ quÊn d©y m¸y biÕn ¸p. D-íi sù chØ dÉn thùc tËp cña c¸c thÇy: ThÇy NguyÔn Quang Hïng ThÇy NguyÔn Huy BÝnh ThÇy NguyÔn Huy ThiÖn Trong qu¸ tr×nh thùc tËp kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n vµ bì ngì. V× vËy, em kÝnh mong c¸c thÇy gióp ®ì em hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi ngµy 27- 3- 2000 Sinh Viªn L¹i ViÖt Anh page1
 2. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh PhÇn I Lý thuyÕt I-Giíi thiÖu chung m¸y ®iÖn. 1-Kh¸i niªm chung vÒ m¸y ®iÖn. M¸y ®iÖn lµ mét thiÕt bÞ ®iÖn tõ nguyªn lý lµm viÖc dùa vµo hiÖn t-îng c¶m øng ®iÖn tõ CÊu t¹o: M¸y ®iÖn gåm cã m¹ch tõ (khÐp kÝn bëi lâi thÐp)vµ m¹ch ®iÖn(c¸c cuén d©y) liªn quan chÆt chÏ tíi nhau, dïng ®Ó biÕn ®æi qua l¹i gi÷a c¸c d¹ng n¨ng l-îng nh- ®iÖn n¨ng thµnh c¸c d¹ng n¨ng l-îng kh¸c (®éng c¬ ®iÖn) hay ng-îc l¹i tõ c¸c d¹ng n¨ng l-îng kh¸c thµnh ®iÖn n¨ng (m¸y ph¸t ®iÖn) hoÆc dïng ®Ó biÕn ®æi c¸c th«ng sè ®iÖn n¨ng nh- biÕn ®æi ®iÖn ¸p dßng ®iÖn,tÊn sè,sè pha... Lâi thÐp cña m¸y ®iÖn lµ m¹ch tõ khÐp kÝn ®Ó dÉn tõ th«ng, cßn c¸c m¹ch ®iÖn gåm hai hay nhiÒu d©y quÊn cã thÓ chuyÓn ®éng t-¬ng ®èi víi nhau cïng c¸c bé phËn g¸ l¾p. M¸y ®iÖn lµ nh÷ng thiÕt bÞ th-êng gÆp nhiÒu nhÈt trªn thùc tÕ nã ®-îc sö dông réng kh¾p trong c¸c nghµnh c«ng nghiÖp, kinh tÕ, còng nh- trong ®êi sèng hµng ngµy. 2-Ph©n lo¹i vµ nhËn biÕt m¸y ®iÖn: M¸y ®iÖn cã nhiÒu lo¹i vµ cã nhiÒu c¸ch ph©n biÖt chóng nh-: Ph©n lo¹i theo c«ng suÊt Ph©n lo¹i theo cÊu t¹o. Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng. Ph©n lo¹i theo dßng ®iÖn(M¸y ®iÖn mét chiÒu vµ xoay chiÒu). Ph©n lo¹i theo nguyªn lý lµm viÖc. Nh-ng ë ®©y ta ph©n lo¹i theo nguyªn lý biÕn ®æi n¨ng l-îng nh- sau: a-M¸y ®iÖn tÜnh (th-êng gÆp lµ m¸y biÕn ¸p): M¸y ®iÖn tÜnh lµm viÖc dùa vµo hiÖn t-îng c¶m øng ®iÖn tõ do sù biÕn thiªn tõ th«ng gi÷a c¸c cuén d©y kh«ng cã sù chuyÓn ®éng t-¬ng ®èi víi nhau.M¸y ®iÖn tÜnh th-êng dïng ®Ó biÕn ®æi th«ng sè ®iÖn n¨ng nh- biÕn ®æi dßng diÖn xoay chiÒu tõ ®iÖn ¸p nµy thµnh ®iÖn ¸p xoay chiÒu ë ®iÖn ¸p kh¸c. Do tÝnh thuËn nghÞch cña c¸c quy luËt c¶m øng ®iÖn tõ qu¸ tr×nh biÕn ®æi cã tÝnh thuËn nghÞch. page2
 3. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh b-M¸y ®iÖn cã phÇn chuyÓn ®éng quay hoÆc chuyÓn ®éng th¼ng :Nguyªn lý lµm viÖc dùa vµo hiÖn t-îng c¶m øng ®iÖn tõ,lùc ®iÖn tõ do tõ tr-êng vµ dßng ®iÖn cña c¸c cuén d©y cã chuyÓn ®éng t-¬ng ®èi víi nhau g©y ra.Lo¹i m¸y nµy th-êng ®-îc dïng ®Ó biÕn ®æi d¹ng n¨ng l-îng nµy sang d¹ng n¨ng l-îng kh¸c,m¸y ®iÖn cã thÓ lµm viÖc ë chÕ ®é m¸y ph¸t ®iÖn hoÆc ë chÕ ®é ®éng c¬ ®iÖn. §éng c¬ ®iÖn m¸y ph¸t ®iÖn gåm cã :PhÇn tÜnh (Stato: vá m¸y+m¹ch tõ).PhÇn ®éng(quay) (Roto:trôc m¸y+m¹ch tõ ), ngoµi ra cßn cã phÇn n¾p,bu l«ng vµ èc vÝt. Ph©n lo¹i vµ nhËn biÕt: M¸y ph¸t mét chiÒu cã bé phËn quay ®Ó ph¸t ®iÖn Th«ng th-êng m¸y ph¸t ®iÖn 1 chiÒu phÇn tÜnh lµ phÇn lÊy ®iÖn phÇn quay lµ phÇn kÝch tõ. M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu (lµ m¸y ph¸t ®ång bé )cã bé phËn quay ®Ó ph¸t ®iÖn xoay chiÒu.  §éng c¬: Gåm cã ®éng c¬ mét chiÒu vµ xoay chiÒu,®éng c¬ xoay chiÒu vµnh gãp. - §éng c¬ 1 chiÒu: a>§éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp: §C KT b>§éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ song song: §C KT page3
 4. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh c>§éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ nèi tiÕp: KT §C d>§éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ hçn hîp:Tèc ®é tuú ý th-êng dïng trong Rada nh-ng ph¶i cã nguån mét chiÒu. KT §C KT page4
 5. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh - §éng c¬ xoay chiÒu: §ång bé vµ kh«ng ®ång bé a>§éng c¬ ®ång bé: Tèc ®é tõ tr-êng b»ng tèc ®é cña r«to n=n1. b>§éng c¬ kh«ng ®ång bé: Tèc ®é tõ tr-êng kh¸c tèc ®é cña r«to nn1 (víi n lµ tèc ®é Roto ,n1 lµ tèc ®é tõ tr-êng). §C §éng c¬ kh«ng ®ång bé ®-îc chia lµm hai lo¹i:  §éng c¬ R«to d©y quÊn: D©y quÊn th-êng lµm b»ng ®ång, lµ d©y quÊn ba pha,3 ®Çu ra ®-îc nèi víi 3 vµnh tr-ît b»ng ®ång g¾n chÆt trªn trôc m¸y. tiÕp xóc víi 3 vµnh tr-ît lµ c¸c chæi than ®Ó cã thÓ nèi víi ®iÖn trë phô bªn ngoµi 60. f n =3000 vßng/phót. p  §éng c¬ R«to lång sãc: cã d©y quÊn lµ c¸c thanh dÉn b»ng ®ång hoÆc nh«m, th-êng ®-îc nèi bëi 2 vßng ng¾n m¹ch, trªn thùc tÕ chñ yÕu lµm b»ng nh«m Tuy nhiªn,trong ®ît thùc tËp nµy, do thêi gian cã h¹n, ®ång thêi ®Ó cho phï hîp víi l-îng kiÕn thøc cña sinh viªn n¨m ®Çu cña chuyªn nghµnh häc. Nªn chóng ta chØ lµm víi néi dung M¸y biÕn ¸p vµ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha(36 r·nh) page5
 6. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh Ta cã thÓ biÓu diÔn phÇn m¸y ®iÖn b»ng s¬ ®å khèi sau: M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn tÜnh M¸y ®iÖn cã phÇn quay M¸y ®iÖn xoay chiÒu M¸y ®iÖn 1 chiÒu M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé ®ång bé §éng M¸y §éng M¸y §éng M¸y M¸y c¬ ph¸t c¬ ph¸t c¬ ph¸t biÕn kh«ng kh«ng ®ång ®ång ®iÖn 1 ®iÖn 1 ¸p ®ång ®ång bé bé chiÒu. chiÒu. bé bé 3-VËt liÖu dïng trong m¸y ®iÖn: a>VËt liÖu kÕt cÊu: lµ vËt liÖu dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c chi tiÕt chÞu t¸c ®éng c¬ häc. -ThÐp khèi :Vá cùc tõ cña m¸y 1 chiÒu ,c¸c lâi thÐp cuén hót 1 chiÒu -Gang,nh«m :Vá n¾p cña m¸y c¸c lo¹i ®éng c¬ m¸y ph¸t xoay chiÒu. C¶ thÐp vµ gang ®Òu lµ vËt liÖu c¸ch tõ yÕu b>VËt liÖu t¸c dông: Gåm cã 2 lo¹i  VËt liÖu dÉn tõ: dïng ®Ó t¹o ra c¸c m¹ch tõ trong m¸y ®iÖn. §èi víi ®éng c¬ vµ m¸y ph¸t xoay chiÒu ng-êi ta dïng thÐp kü thuËt ®iÖn dµy 0.33- 0.5 mm d¹ng l¸ ghÐp s¸t vµo nhau môc ®Ých lµ chèng dßng fuc«, gi¶m tæn hao trong lâi thÐp. -ThÐp kü thuËt ®iÖn gåm cã hai lo¹i: +C¸n nãng(mµu löa) +C¸n l¹nh(mµu c¸nh gi¸n) vi dô: C¸n nãng :  21;  31(A)... page6
 7. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh C¸n l¹nh :  410; 310... Ch÷  chØ thÐp kü thuËt ®iÖn Ch÷ A chØ tæn hao thÊp (coi nh- kh«ng ®¸ng kÓ) Ch÷ O chØ thÐp c¸n l¹nh ChØ sè thø nhÊt : chØ hµm l-îng Sililc ChØ sè thø hai chØ tæn hao riªng cña c¸c lo¹i thÐp  VËt liÖu dÉn ®iÖn D©y dÉn: Dïng ®ång ®á hoÆc hîp kim cña ®ång®á lµ chñ yÕu ngoµi ra cßn dïng b»ng nh«m. Lý do v× ®ång ®á dÎo, dÉn ®iÖn tèt nªn ®a sè d©y quÊn ®Òu dïng lµ ®ång ®á. Cßn nh÷ng bé phËn chÞu lùc th× dïng hîp kim cña ®ång. c>VËt liÖu c¸ch ®iÖn Dïng c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c vËt dÉn ®iÖn cíi nhau vµ víi chÝnh vá m¸y. C¸clîi vËt liÖu c¸ch ®iÖn(R¾n, Láng, KhÝ). -VËt liÖu khÝ: C¸cvËt liÖu xã nguån gèc tõ Xenlul«, c¸c vËt chÊt c« c¬, h÷u c¬, vËt liÖu tæng hîp. Tuy nhiªn ®Ó t¹o vËt liÖu tèt h¬n ng-êi ta dïng khÝ tr¬. VËt liÖu láng: RÊt quan träng trong m¸y ®iÖn v× nã cã thÓ len lái vµo c¸c khe nhá. Nã cßn sö dông ®Ó dËp hå quang(nh- ®Çu m¸y biÕn ¸p...) =>Tuú theo lo¹i chÞu ®-îc c-êng ®é c¸ch ®iÖn ng-êi ra chia vËt liÖu c¸ch ®iÖn ra thµnh 7 cÊp nh- sau: CÊp Y A B E F H C ChÞu nhiÖt C0 95 105 115 120 155 155 >180 4-C¸c th«ng sè ®Æc tr-ng vµ mét sè c«ng thøc kinh nghiÖm a.§èi víi M¸y biÕn ¸p(MBA). +Q lµ tiÕt diÖn lâi (cm2) b S Q=a.b cm2 (g«ng to=1/2 trô chÝnh) NÕu to h¬n lµ thõa, nÕu nhá h¬n lµ thiÕu +S lµ c«ng suÊt cña MBA (VA) a Q=S (lâi ch÷ O) Q=0,7S (lâi ch÷ E- h×nh 1) +W0 lµ sè vßng cho 1 vol 45  50 W0  Q  5  10% H×nh 1. +i lµ mËt ®é dßng biÕn ¸p 2,53 A/mm2. page7
 8. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh +U=4,44 f.W.B trong ®ã B lµ hÖ sè tõ thÈm f lµ tÇn sè =50 Hz. +TiÕt diÖn d©y: d 2 4s s d  4  b.§èi víi ®éng c¬: -PhÇn tÜnh :lµ phÇn lÊy ®iÖn ra -PhÇn quay:lµ phÇn kÝch tõ +Z lµ sè r·nh trªn stato hoÆc Roto +m lµ sè pha (nÕu kh«ng nãi ®Õn m th× coi m=3) +a lµ sè m¹ch nh¸nh song song 60. f +p lµ sè ®«i cùc(p1) p  n +P2 lµ c«ng suÊt ®Çu trôc +P1 lµ c«ng suÊt vµo m¸y P1=P2/. + lµ hiÖu suÊt cña ®éng c¬. +y lµ b-íc d©y quÊn tÝnh tõ c¹nh t¸c dông thø nhÊt ®Õn c¹nh t¸c dông thø 2 Z cña mét phÇn tö. y 2p +q lµ sè r·nh t¸c dông d-íi 1 ®«i cùc (hay lµ sè bèi d©y cña 1 nhãm bèi ) ®-îc tÝnh nh- sau Z q 2mp +T lµ b-íc cùc(kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh cña pha A,B,C trong m¸y) d Z   2p 2p Th-êng ng-êi ta coi y=(0,671 )T §èi víi d©y quÊn b-íc ®ñ lÊy: y= T §èi víi d©y quÊn b-íc ng¾n lÊy: y< T. 24 Z 24 VÝ dô: §éng c¬ cã Z=24, 2p=4 y   6;q   2 4 2mp 3.4 Nh- vËy ta lÊy y=6 vµ q=2. page8
 9. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh 60. f n: tèc ®é cña tõ tr-êng, n  p n1: tèc ®é cña R«to. NÕu n1n ®éng c¬ kh«ng ®ång bé Nªu n1=n ®éng c¬ ®ång bé(Lý t-ëng) Th«ng th-êng ng-êi ta chÕ t¹o ®éng c¬ theo tiªu chuÈn sau: Sè ®«i cùc 1 2 3 n: tèc ®é tõ tr-êng 3000 Vßng/phót 1500 Vßng/phót 1000 Vßng/phót n1: tèc ®é cña R«to 2850 Vßng/phót 1480 Vßng/phót 970 Vßng/phót II-tr×nh bµy c«ng nghÖ d©y quÊn A-§¹i c-¬ng: D©y quÊn phÇn øng lµ d©y quÊn b»ng ®ång ®Æt trong c¸c r·nh cña phÇn øng lµm thµnh mét hoÆc nhiÒu m¹ch vßng kÝn. D©y quÊn lµ bé phËn quan träng nhÊt cña m¸y ®iÖn v× nã trùc tiÕp tham gia c¸c qóa tr×nh biÕn ®æi n¨ng l-îng tõ ®iÖn n¨ng sang c¬ n¨ng hay ng-îc l¹i,®ång thêi vÒ mÆt kinh tÕ th× gi¸ thµnh cña d©y quÊn còng chiÕm kh¸ cao trong toµn bé gi¸ thµnh m¸y.D©y quÊn phÇn øng cña m¸y ®iÖn xoay chiÒu cã nhiÖm vô c¶m øng søc ®iÖn ®éng nhÊt ®Þnh ®ång thêi cïng tham gia vµo viÖc t¹o nªn tõ tr-êng cÇn thiÕt cho sù thay ®æi n¨ng l-îng c¬ ®iÖn trong m¸y.KÕt qu¶ cña d©y quÊn ph¶i ®¶m b¶o ®-îc c¸c nhu cÇu:  TiÕt kiÖm ®-îc kim lo¹i vµ ®Çu mèi ph¶i ë ®Çu bói d©y.  Cã ®é bÒn c¬,bÒn nhiÖt,bÒn ®iÖn.  D©y quÊn 3 pha ®èi xøng nhau tøc lµ ®iÖn trë ,®iÖn c¶m cña d©y quÊn c¸c pha ph¶i gièng nhau(nÕu kh«ng th× m¸y ®iÖn lµm viÖc nÆng nÒ cã tiÕng kªu vµ tiÕng ån).§iÖn kh¸ng gièng nhau th× tæng sè vßng cña c¸c pha ph¶i gièng nhau.  §Êu m¸y ph¶i ®óng cùc tÝnh. page9
 10. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh B-Mét sè kiÓu d©y quÊn c¬ b¶n: Trong m¸y ®iÖn xoay chiÒu cã 2 lo¹i d©y quÊn:D©y quÊn 1líp vµ d©y quÊn 2 líp: 1-D©y quÊn 1 líp: cã 2 kiÓu  D©y quÊn tËp trung: n»m ë nh÷ng vïng kh¸c nhau trªn th©n m¸y  D©y quÊn ph©n t¸n: lµ tr-êng hîp ®Æc biÖt cña d©y quÊn tËp trung. Trªn c¬ së d©y quÊn tËp trung muèn cã m« men khoÎ h¬n víi cïng c«ng suÊt Êy th× ng-êi ta ®-a ra kiÓu d©y quÊn ph©n t¸n C¸ch thùc hiÖn: t¸ch nhá c¸c phÇn tö ®Ó d¶i ®Òu trªn th©n m¸y ¦u ®iÓm:CÊu t¹o ®¬n gi¶n, dÔ l¾p ®Æt vµ söa ch÷a Nh-îc ®iÓm:Kh«ng t¹o ®-îc m«men khoÎ lªn chØ dïng cho lo¹i ®éng c¬ cã c«ng suÊt P  7 Kw. D©y quÊn 1 líp cã nhiÒu lo¹i, ng-êi ta chia thµnh c¸c lo¹i sau: *D©y quÊn ®ång khu«n,ph©n t¸n D©y cã h×nh d¸ng vµ kÝch th-íc gièng nhau n»m so le víi nhau vµ cã chiÒu ®i cña dßng ®iÖn trong d©y theo ®óng cùc tÝnh. *D©y quÊn ®ång t©m:Kh¸c nhau vÒ kÝch th-íc vµ bèi nhá n»m trong bèi lín D©y quÊn ®ång khu«n D©y quÊn ®ång t©m A Y Z §Ó vÏ 1 d©y quÊn ta c¨n cø vµo: -B-íc y ph¶i chøa 2q -C¨n cø vµo vßng ®a gi¸c s®®: ®Çu A ra X ®Çu B ra Y ®Çu C ra Z C B X page10
 11. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh VÝ dô vÒ d©y quÊn ®ång khu«n ph©n t¸n cã Z=24; 2p=4; y=5; q=2. S¬ ®å khai triÓn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1’ 1 1 nèi 1’ A Z B C X Y 2-D©y quÊn hai líp:lµ d©y quÊn ë mçi r·nh ®Æt ë hai c¹nh t¸c dông cã sè phÇn tö =Z. +Trªn c¬ së d©y quÊn tËp trung:nÕu ta muèn m¸y cã M«men khoÎ h¬n th× ®¹i bé phËn ®-a sang d©y quÊn 2 líp. ¦u ®iÓm: D©y quÊn hai líp th-êng sö dông hai lo¹i d©y quÊn xÕp vµ d©y quÊn sãng nh-ng chñ yÕu vÉn lµ d©y quÊn xÕp Nh-îc ®iÓm:ChÕ t¹o phøc t¹p,l¾p r¸p khã kh¨n,söa ch÷a phøc t¹p h¬n d©y quÊn 1 líp(nh- ë c¸c ®Çu nèi). +§èi víi m¸y ®iÖn cã c«ng suÊt lín h¬n 7 Kw ta sö dông d©y quÊn 2 líp +C¸ch thùc hiÖn :t¸ch nhá c¸c nhãm vÒ sè l-îng (nghÜa lµ c¹nh trªn c¹nh d-íi cña cïng mét pha trïng nhau) ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: ( y  q)2 p  z 2p page11
 12. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh VÝ dô: Z=24;2p=4;y=5;q=2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 A page12
 13. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh III-ChuÈn bÞ khu«n- c¸ch ®iÖn- §Êu m¸y A.§éng c¬ 1.ChuÈn bÞ khu«n (H×nh qu¶ tr¸m). +b:lÊy 1 cung ë 1/2 chiÒu cao cña r¨ng tÝnh tõ t©m r·nh c¹nh t¸c dông thø nhÊt ®Õn c¹nh t¸c dông thø 2 cña mét phÇn tö. +h: chiÒu cao cña lâi s¾t +3 cm +l1,l2: mçi bªn lÊy 1/2 chiÒu s©u n¾p m¸y khu«n th-êng dïng cho d©y quÊn ®ång khu«n.NÕu lµm d©y quÊn ®ång t©m ph¶i cã thªm 2 cæ lç n÷a 2 cæ lç nµy liÒn nhau vµ c¸ch nhau b»ng 1 b-íc r·nh trªn Stato. l1 y h l2 b CÊch lµm khu«n: Dïng 2 miÕng gç ®· ®-îc x¸c ®Þnh t©m, sau ®ã khoan theo c¸c lç ®· ®¸nh dÊu kÝch th-íc s½n. Khu«n th-êng dïng ®Ó quÊn d©y quÊn ®ång khu«n, nÕu dïng ®Ó quÊn d©y quÊn ®ång t©m th× ph¶i thªm 2 lç n÷a, 2 lç liÒn kÒ vµ c¸ch nhau b»ng 1 b-íc r·nh trªn Stato(0.8mm). 2-ChuÈn bÞ c¸ch ®iÖn. - §Ó tr¸nh sù chËp, ch¹m giøa c¸c vßng d©y, gi÷a c¸c cuén d©y vµ gi÷a c¸c d©y quÊn víi vá m¸y, ta ph¶i sö dungj c¸ch ®iÖn cho ®éng c¬. -Nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn ph¶i ®-îc c¸ch ®iÖn trän vÑn trong vËt liÖu c¸ch ®iÖn -Khi sö dông vËt liÖu c¸ch ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o ®é bãng cña vËt liÖu, tr¸ch x©y x-íc, gÉy gËp. -Cã 2 kiÓu c¸ch ®iÖn quan träng:  C¸ch ®iÖn gi÷a r·nh vµ d©y(c¸ch ®iÖn pha víi ®Êt).  C¸ch ®iÖn gi÷a c¸c phÇn ®Çu nèi (c¸ch ®iÖn pha víi pha) page13
 14. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh - M¸y ®iÖn lµm trong qu¸ tr×nh thùc tËp ®-îc c¸ch ®iÖn ë cÊp A vµ E cã 2 lo¹i vËt liÖu c¸ch ®iÖn(chÞu 950C vµ 105oC) C¸ch ®iÖn vá(Stato) gåm hai líp: +Líp thø nhÊt: líp 0,3 mm ®ã lµ mét lo¹i b×a mÇu xanh, mét mÆt tr¸ng bãng kÝnh ®-îc lãt lôa lªn trªn ChiÒu réng: b»ng chu vi r·nh tøc lµ nã chiÕm hÕt tiÕt diÖn tõ mÐp ph¶i sang mÐp tr¸i r·nh ChiÒu dµi: b»ng chiÒu dµi cña mét r·nh +3 (cm) ®-îc gËp l¹i mçi ®Çu 0,75cm, chèng xª dÞch (0.75x4=3). +Líp thø hai: lµ líp c¸ch ®iÖn b»ng lôa, líp nµy cã t¸c dông võa c¸ch ®iÖn, võa hót Èm. Tuy nhiªn trong ®ît thùc tËp nµy ta kh«ng cÇn líp nµy n÷a v× líp c¸ch ®iÖn 0.3 mm ®· cã tr¸ng 1 chÊt c¸ch ®iÖn cã t¸c dông nh- mét líp lôa. +Líp thø ba : lµ lo¹i giÊy c¸ch ®iÖn dÇy 0,1mm ChiÒu réng : Réng h¬n líp 0,3mm mét kho¶ng b»ng hai b¶n r·nh hai bªn ®Ó khi vµo d©y song ta gËp l¹i cµi xuèng d-íi r·nh phÇn ®Ó c¸ch ®iÖn, phÇn ®Ó gi÷ d©y kh«ng bung lªn ch¹m vµo R«to ChiÒu dµi : B»ng chiÒu dµi líp 0,03mm ®· gÊp ®Çu 3-ChuÈn bÞ dông cô. Gåm cã dao tre, kÐo, dao, k×m, bóa, khung d©y quÊn, m¸y quÊn d©y, ®ång hå ®o th«ng mÆch. Chó ý: dao tre cÇn ph¶i nh½n, bãng, m¶nh ë phÝa ®Çu ®Ó cho d©y xuèng r·nh ®-îc dÔ dµng. 4-C¸ch ®Êu d©y. a.§èi víi d©y quÊn mét líp: khi ®Êu nèi tiÕp ®Êu theo quy luËt sau - NÕu sè cùc 2p > 2. Th× cuèi cuén thø nhÊt ®Êu vøi ®Çu cña cuén thø hai cho tíi hÕt - NÕu 2p=2 ta ®Êu nèi tuÕp cuèi cuén nä víi cuèi cuén kia. b.§èi víi d©y quÊn 2 líp(kh«ng lµm trong ®ît thùc tËp): - Khi ®Êu nèi tiÕp cÇn thªm ®iÒu kiÖn chiÒu dßng ®iÖn cña c¹nh trªn vµ c¹nh d-íi trong cïng 1 r·nh ph¶i nh- nhau. Ng-êi ta ®Êu: cuèi cuén thø nhÊt víi cuèi cuén thø hai, ®Çu cuén thø hai víi ®Çu cuén thø ba, cuèi cuén hai nèi víi cuèi cuén ba c.§Êu m¸y Y/∆ Yªu cÇu : Ph¶i th«ng m¹ch ®Êu d©y ®óng cùc tÝnh sao cho ®éng c¬ ch¹y ®-îc. Th-êng th× khi ®Æt d©y vµo m¸y ta ph¶i kiÓm tra th«ng m¹ch ngay tõ bèi d©y ®Çu tiªn. Sau khi ®Êu m¸y xong ph¶i cã c¸c ®o gi÷a AB vµ CD vµ CA cÈn thËn page14
 15. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh -Quy ®Þnh chung : §Êu m¸y 220/380 - / A B C §Êu ∆ ZA CY BX X Y Z B C A X Y A §ÊuY A B C Z Y X Z X Y B C page15
 16. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh B.m¸y biÕn ¸p I-Giíi thiÖuchung M¸y biÕn ¸p lµ nét thiÕt bÞ ®iÖn tõ tÜnh, lµm viÖc trªn nguyªn lý c¶m øng ®iÖn tõ, dïng ®Ó biÕn ®æi 1 hÖ thèng dßng ®iÖn xoay chiÒu ë ®iÖn ¸p nµy thµnh 1 hÖ thèng dßng ®iÖn xoay chiÒu ë ®iÖn ¸p kh¸c, víi tÇn sè kh«ng ®æi. 1.CÊu t¹o cña M¸y biÕn ¸p: gåm lâi thÐp vµ d©y quÊn. M¸y biÕn ¸p cã 2 d©y quÊn gäi lµ M¸y biÕn ¸p 2 d©y quÊn. D©y quÊn nèi víi nguån ®Ó thu n¨ng l-îng gäi lµ d©y quÊn s¬ cÊp. D©y quÊn nèi víi t¶i ®Ó ®-a n¨ng l-îng ra ngoµi gäi lµ d©y quÊn thø cÊp. -Lâi thÐp: gåm c¸c l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn ghÐp l¹ víi nhau, c¸c l¸ thep ®-îc phñ 1 líp c¸ch ®iÖn, ®Ó c¸ch ®iÖn víi nhau(Gi¶m dßng Fuc« sinh tæn hao). -D©y quÊn:  Th-êng dïng lµ ®ång hoÆc nh«m, v× chóng cã ®iÖn trë suÊt bÐ. TiÕt diÖn th-êng lµ h×nh trßn hoÆc h×nh ch÷ nhËt, bªn ngoµi cã tr¸ng bäc 1 líp c¸ch ®iÖn b»ng ªmay  D©y quÊn th-êng ®-îc chia lµm 2 lo¹i chÝnh -D©y quÊn ®ång t©m: d©y quÊn h×nh trô d©y quÊn xo¾n èc liªn tôc -D©y quÊn xen kÏ U2 W1 U1 page16
 17. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh phÇn II Bµi tËp Thùc hµnh trªn ®éng c¬ I>bµi tËp 1 Thùc hiÖn trªn m¸y(®éng c¬) bµi d©y quÊn ph©n t¸n ®ång khu«n 1 líp Z=24, y=5, q=2, 2p=4. S¬ ®å khai triÓn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 page17
 18. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh A Z B C X Y page18
 19. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh S¬ ®å c«ng nghÖ ®Æt d©y: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +QuÊn d©y: QuÊn riªng tõng bèi mét tæng sè cã 12 bèi, mçi cuén 55 vßng -§o th«ng m¹ch kiÓm tra tõng cuén. X¸c ®Þnh cùc tÝnh ®óng cho tõng cuén d©y x¸c ®Þnh bèi chê vµ c¸c b-íc vµo d©y. +Vµo d©y: Dùa vµo c- ®å c«ng nghÖ ®Æt d©y -Ta ®Æt d©y sao cho 1 c¹ch ®Ì lªn 2 c¹ch tr-íc, c¹ch sau nµy l¹i cïng víi c¹ch tr-íc l¹i t¹o thµnh 2 c¹ch míi ®Ó ®Æt tiÕp c¹ch kh¸c ®Ì lªn chóng -§Çu tiªn ta chän mét vÞ trÝ bÊt kú nµo ®ã quy ®Þnh ®ã lµ c¹ch sè 1 (®Çu ra ®-îc dÆt vÒ phÝa hép cùc) ta vµo d©y 2 c¹ch lµ c¹ch sè 2 vµ 4 tr-íc, 2 c¹ch cßn l¹i cña 2 bèi ®ã ®Ó chê. Sau ®ã vµo bèi thø nhÊt ë vÞ trÝ r·nh sè 1vµ 6, tiÕp tôc bèi thø hai vµo r·nh 3 vµ r·nh 8. Cø nh- vËy ta vµo tiÕp c¸c bèi cßn l¹i cho ®Õn hÕt råi vµo nèt hai c¹ch chê ban ®Çu xuèng r·nh 21 vµ 23 lµ xong. Chó ý: +Vµo d©y ®-îc r·nh nµo ta nhÐt lu«n giÊy c¸ch ®iÖn vµo khe vµ bÎ trßn hai ®Çu bèi d©y, ®ång thêi khi vµo ®-îc bèi nµo ta còng kiÓm tra lu«n xem cã th«ng m¹ch vµ cã bÞ ch¹m vá kh«ng, ®Ó cã biÖn ph¸p sö lý lu«n +Sau khi ®· vµo d©y vµ nhÐt líp giÊy c¸ch ®iÖn 0,1mm xong. Ta tiÕn hµnh lãt c¸ch ®iÖn pha vµ dïng dao tre n¾n cho c¸c bèi d©y èp s¸t vµo nhau gän gµng +V× ®©y lµ giÊy c¸ch ®iÖn b»ng b×a, giÊy th-êng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn c¸ch ®iÖn nªn ta kh«ng cho m¸y chËy thö v× thÕ kh«ng cÇn ®ai m¸y b»ng d©y sîi +§Êu d©y: ë ®©y cã 12 bèi d©y mµ cã 3 pha ®Òu nhau mçi pha cã 4 bèi. §Ó cho thuËn tiÖn cho viÖc ®Êu d©y trong qu¸ tr×nh vµo d©y ta chó ý cho c¸c ®Çu vµo cña c¸c bèi vÒ mét phÝa(th-êng lµ phÝa ngoµi),cßn c¸c ®Çu ra vÒ phÝa cßn l¹i,c¸ch ®Êu nh- sau: -Chän 1 ®Çu cña bèi bÊt kú quy ®Þnh lµm pha A(®©ï vµo cuén A2) cuèi cuén A1®Êu víi cuén A2(tøc lµ A2, c¸ch A1 lµ 2 bèi d©y). Cuèi cuén A3 ®em ®Êu víi cuèi cuén A4. Cßn ®Çu cuén A4 lµ X.Cø nh- vËy ta ®Êu ®-îc pha B vµ C.C¹nh sau cña 1 pha th-êng c¸ch cuén tr-íc 2 bèi liªn tiÕp. page19
 20. B¸o c¸o thùc tËp L¹i ViÖt Anh NhËn xÐt Qua bµi tËp nµy ta ®-îc lµm quen víi c¸ch quÊn d©y quÊn, lãt c¸ch ®iÖn, vµo d©y quÊn còng nh- ®¸u d©y quÊn. Tuy bµi tËp thùchµnh nµy kh«ng ch¹y m¸y nh-ng nã lµm nÒn t¶ng, kinh nghiÖm ban ®Çu ®Ó vÒ sau thùc hiÖn bµi tËp ®èi víi ®éng c¬ 36 r·nh. VÒ thêi gian: hoµn thµnh ®óng quy ®Þnh VÒ c¸ch ®Êu: biÕt x¸c ®Þnh cùc tÝnh,®Êu c¸c bèi d©y. II>Bµi tËp 2: QuÊn m¸y biÕn ¸p c«ng suÊt nhá kho¶ng 10 A W0=1,2 vol/vßng. -C¸c ®iÖn ¸p ra:220V-160V-110V-80V. -Sè vßng d©y c¸c møc: 220V160V lµ 60x1,2=72 vßng. 160V110V lµ 50x1,2=60 vßng. 110V80V lµ 30x1,2=36 vßng. -C¸c nóm tinh chØnh mçi nÊc c¸ch nhau 9 vßng d©y.Thùc hiÖn c¸ch ®iÖn råi quÊn d©y trªn khung gç.Sau ®ã th¸o ra vµ ®ãng vµo lâi thÐp. -§Çu d©y ra ë mçi nÊc lµ 15 cm. *C«ng nghÖ quÊn d©y: -Yªu cÇu vuèt d©y th¼ng,chç nµo x-íc ph¶i lãt c¸ch ®iÖn. -§Æt líp giÊy 0,3 vµo trong cïng sau ®ã quÊn 72 vßng ®-a ra 1 ®Çu (møc 160V).Sau ®ã lãt c¸ch ®iÖn quÊn 60 vßng ra tiÕp 1 ®Çu n÷a lãt c¸ch ®iÖn vµ quÊn tiÕp 36 vßng th× ®-a ra ®Çu 80V.VËy lµ 3 ®Çu céng víi ®Çu ®Çu tiªn lóc ®-a vµo møc 220V n÷a lµ 4 ®Çu. Sau ®ã tõ ®©y cø 9 vßng ta cho ra 1 ®Çu.Chó ý c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c líp vµ c¸ch ®iÖn ë vÞ trÝ sao cho phï hîp ®Ó khi l¾p vµo bé chuyÓn m¹ch kh«ng bÞ v¾t d©y qua g«ng tõ.Th-êng ta cho ®Çu d©y ra ngoµi theo s¬ ®å sau ®©y: page20
Đồng bộ tài khoản