intTypePromotion=3

Báo cáo thường niên năm 2016: Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Chia sẻ: Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
34
lượt xem
8
download

Báo cáo thường niên năm 2016: Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung báo cáo trình bày những thông tin chung về Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam, đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2016, báo cáo và đánh giá của ban tổng giám đốc, báo cáo và đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của tổng công ty, quản trị công ty và báo cáo tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thường niên năm 2016: Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 HỒ CHÍ MINH, THÁNG 4/2016 Signature Not Verified Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Ký ngày: 29/4/2017 12:06:55 MỤC LỤC I. THÔNG TIN CHUNG........................................................................................... 4 1. Thông tin khái quát ...............................................................................................................4 2. Quá trình hình thành và phát triển .................................................................................4 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:................................................................................6 3.1. Ngành nghề kinh doanh chính: ................................................................................ 6 3.2. Địa bàn kinh doanh: ................................................................................................. 6 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.............7 4.1. Mô hình quản trị....................................................................................................... 7 4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý ............................................................................................ 8 4.3. Công ty con, Công ty liên kết .................................................................................. 9 5. Định hướng phát triển ..........................................................................................................9 6. Các rủi ro: ...............................................................................................................................10 II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016 ............................................ 11 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ..................................................................11 1.1. Đánh giá chung: ..................................................................................................... 11 1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2016..................................................... 12 2. Tổ chức và nhân sự ..............................................................................................................14 2.1. Danh sách Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý .......................................... 14 2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành và bộ máy tổ chức ACV trong năm 2016 . 18 2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên.................................................................................... 18 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án ......................................................18 3.1. Thực hiện đầu tư dự án trọng điểm: ....................................................................... 18 3.2. Các công ty con, công ty liên kết: .......................................................................... 20 4. Tình hình tài chính...............................................................................................................20 4.1. Tình hình tài chính ................................................................................................. 20 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: ............................................................................... 21 1 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu..............................................21 5.1. Cổ phần: ................................................................................................................. 21 5.2. Cơ cấu cổ đông: ..................................................................................................... 22 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty ....................22 6.1. Tiêu thụ năng lượng: .............................................................................................. 22 6.2. Tiêu thụ nước: ........................................................................................................ 23 6.3. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: ............................................................. 23 6.4. Chính sách liên quan đến người lao động.............................................................. 23 6.5. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương ...................... 24 III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC .......................... 26 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ....................................................26 2. Tình hình tài chính...............................................................................................................27 2.1. Tình hình tài sản..................................................................................................... 27 2.2. Tình hình nợ phải trả .............................................................................................. 28 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý ............................................28 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: ..................................................................29 4.1. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 ................................................ 30 4.2. Kế hoạch đầu tư dự án ........................................................................................... 31 5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty ................................................................................................................................................31 5.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường .................................................... 32 5.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động ..................................................... 32 5.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương ........................................................................................................................... 32 5.4. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm phát triển kinh tế và đóng góp Ngân sách Nhà nước ........................................................................................................................ 33 IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY............................................................................................... 33 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty ..................33 2 2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc ................................34 3. Kế hoạch và định hướng năm 2017................................................................................35 V. QUẢN TRỊ CÔNG TY ........................................................................................ 36 1. Hội đồng quản trị .................................................................................................................36 1.1. Thành viên Hội đồng quản trị ................................................................................ 36 1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: ................................................................... 37 1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:.......................................................................... 37 1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập ........................................... 37 2. Ban Kiểm soát ...................................................................................................... 37 2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: ............................................................. 37 2.2. Hoạt động giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016: 39 2.3. Hoạt động giám sát tình hình hoạt động tài chính và hoạt động của các chi nhánh ACV ............................................................................................................................... 39 2.4. Hoạt động giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và cổ đông .................................................................................................................. 39 VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ...................................................................................... 40 Phụ lục 01: Danh sách các cảng hàng không trực thuộc ACV ………………….. …..42 Phụ lục 02: Danh sách các công ty con, công ty liên kết ………………………....... 43 Phụ lục 03: Bảng tồng hợp tiêu thụ năng lượng …………………………………….. 50 Phụ lục 04: Nội dung và số giờ đào tạo trong năm 2016 …………………………… 56 3 I. 1. THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát     Tên giao dịch: Tên giao dịch quốc tế: Tên viết tắt: Biểu trưng (logo):   Mã số doanh nghiệp: 0311638525 Vốn điều lệ đăng ký: 21.771.732.360.000 đồng (Bằng chữ: hai mươi mốt nghìn bảy trăm bảy mươi mốt tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng) Vốn thực góp: 21.771.732.360.000 đồng Người đại diện theo Pháp luật: Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh       2. Số điện thoại: Website: Mã cổ phiếu: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP Airports Corporation of Vietnam ACV (84.8) 3848 5383 - Fax: (84.8) 3844 5127 http://www.vietnamairport.vn ACV Quá trình hình thành và phát triển Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được thành lập theo quyết định số 238/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải trên cơ sở hợp nhất ba Tổng Công ty: Tổng Công ty Cảng hàng không miền Bắc, Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung và Tổng Công ty Cảng hàng không miền Nam với mục tiêu tập trung nguồn lực về vốn, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực, tạo bước phát triển đột phá của hệ thống cảng hàng không trong cả nước; thực hiện nhất quán chiến lược phát triển Tổng Công ty thành doanh nghiệp mạnh trong ngành hàng không khu vực và thế giới, bảo đảm an ninh an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nhanh và bền vững, góp phần củng cố an ninh quốc phòng, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hội nhập tốt với khu vực và thế giới. Các mốc sự kiện quan trọng kể từ ngày thành lập: - Ngày 10/06/2014, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt thời điểm xác định giá trị 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản