intTypePromotion=1

Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Xin Chang năm 2016

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
176
lượt xem
31
download

Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Xin Chang năm 2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Xin Chang năm 2016 trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Mở đầu; giới thiệu chương trình quan trắc; nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc; kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Xin Chang năm 2016

CÔNG TY TNHH XIN CHANG<br /> -------------<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG HỢP<br /> KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG<br /> VÙNG QUAN TRẮC: CÔNG TY TNHH XIN CHANG<br /> NĂM 2016<br /> <br /> Cơ quan chủ trì:<br /> CÔNG TY TNHH XIN CHANG<br /> <br /> Bình Dương, tháng 02 năm 2017<br /> Báo cáo quan trắc định kỳ năm 2016<br /> Công ty TNHH Xin Chang<br /> <br /> Page 1<br /> <br /> CÔNG TY TNHH XIN CHANG<br /> -------------<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG HỢP<br /> KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG<br /> VÙNG QUAN TRẮC: CÔNG TY TNHH XIN CHANG<br /> NĂM 2016<br /> <br /> Cơ quan chủ trì:<br /> CÔNG TY TNHH XIN CHANG<br /> <br /> Đại diện Công ty<br /> <br /> Bình Dương, tháng 02 năm 2017<br /> <br /> Báo cáo quan trắc định kỳ năm 2016<br /> Công ty TNHH Xin Chang<br /> <br /> Page 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC BẢNG<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT<br /> CHƯƠNG I :MỞ ĐẦU ...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.Mục tiêu của báo cáo ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.Thông tin chung ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> Thông tin liên lạc .............................................................................................................. 1<br /> Địa điểm hoạt động ......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.Tính chất và quy mô hoạt động .................................................................................. 1<br /> CHƯƠNG II. ...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1Tổng quan vị trí quan trắc ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1.Phạm vi thực hiện nhiệm vụ ..................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2.Kiểu/loại quan trắc.................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.Danh mục các thông số quan trắc theo đợt ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.Phương pháp lấy mẫu,bảo quản và vận chuyển mẫu .......... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5. Danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng<br /> thínghiệm ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.6. Mô tả địa điểm quan trắc ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.7.Thông tinlấy mẫu......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.8.Công tác QA/QC trong quan trắc .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.8.1.QA/QC trong lập kế hoạch quan trắc .....................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.8.4.QA/QC trong phòng thín ghiệm ............................................................................................. 19<br /> 2.8.5.Hiệu chuẩn thiết bị .................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.10.<br /> <br /> Kết quả QA/QC trongphòng thí nghiệm ............ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮCError! Bookmark not defi<br /> 3.1.Chất lượng không khí xung quanh và bên trong tòa nhàError! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Chất lượng môi trường nước ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Báo cáo quan trắc định kỳ năm 2016<br /> Công ty TNHH Xin Chang<br /> <br /> Page 3<br /> <br /> CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1. Kết luận .................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2. Các kiến nghị ........................................................................................................... 29<br /> <br /> Báo cáo quan trắc định kỳ năm 2016<br /> Công ty TNHH Xin Chang<br /> <br /> Page 4<br /> <br /> MỤC LỤC BẢNG<br /> Bảng 1. Khối lượng công việc thực hiện ................................................................ 10<br /> Bảng 2. Danh mục điểm quan trắc ......................................................................... 12<br /> Bảng 3. Số lượng mẫu của các đợt quan trắc ......................................................... 12<br /> Bảng 4. Thông tin về thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm ............................... 13<br /> Bảng 5. Phương pháp lấy mẫu hiện trường ............................................................ 13<br /> Bảng 6. Phương pháp đo tại hiện trường ................................................................ 14<br /> Bảng 7. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm ....................................... 14<br /> Bảng 8. Phương pháp bảo quản mẫu nước thải ...................................................... 17<br /> Bảng 9. Thủ tục kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm ....................................... 19<br /> Bảng 10. Thiết bị cần hiệu chuẩn công tác ............................................................. 21<br /> <br /> Báo cáo quan trắc định kỳ năm 2016<br /> Công ty TNHH Xin Chang<br /> <br /> Page 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2