Bí mật mộ khổng minh

Chia sẻ: Ad TCT | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:102

7
3.542
lượt xem
1.963
download

Bí mật mộ khổng minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gia Cát Lượng tự Khổng Minh, là một nhân vật chính trị kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc. Cuối đời Đông Hán, vua hèn yếu, bị quần thần lấn át, triều đình không kỷ cương phép tắc gì nữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí mật mộ khổng minh

 1. BÍ M T M KH NG MINH 1. l i m u: Gia Cát Lư ng (181- 234) t Kh ng Minh, là m t nhân v t chính tr ki t xu t trong l ch s Trung Qu c. Cu i i ông Hán, vua hèn y u, b quy n th n l n át, tri u ình không k cương phép t c gì n a. B n quan a phương tha h vơ vét bóc l t c a dân, khi n nhân dân vô cùng c c kh l m than. L i d ng tình hình y hào ki t kh p nơi n i lên cát c , thôn tính l n nhau, khi n t nư c lo n l c t tung. Gia Cát Lư ng là m t ngư i tài cao, h c r ng nhưng còn i th i n t i Nam Dương có th i gian trao d i thêm tài năng ki n th c, nuôi dư ng chí l n giúp i. Ngay khi còn n m trong túp li u tranh nh nghiên c u phân tích tình hình th i th d a trên các y u t “thiên th i a l i nhân hòa” m t cách chính xác và s c s o, ông ã nhìn ra cái th “chia ba chân v c” c a các nư c Ng y, Th c, Ngô. ư c Lưu B ba l n thân hành n m i, Gia Cát Lư ng ã giúp Lưu B xây d ng nư c Th c thành m t trong ba nư c hùng m nh th i Tam qu c. Ông là m t nhà quân sư thiên tài, ã v ch ra chi n lư c chi n thu t khi n quân Th c ánh th ng quân Ng y nhi u tr n như tr n thiêu n Bác V ng, tr n th y chi n ơ B ch Hà, tr n h a công Xích Bích... Ông còn gi i v cách dùng gián i p, kh nh c k li gián hàng ngũ k ch, dùng mi ng lư i thuy t ph c v n ng k ch, ánh vào tinh th n c a chúng, hoàn thành sách lư c liên minh v i Ngô ch ng Ng y. Ông còn là m t nhà khoa h c như nghiên c u thiên văn, bày “Bát tr n ”, dùng trâu g l p máy v n chuy n quân lương qua nh ng r ng núi hi m tr t Th c. Khi Lưu B s p qua i, ân c n phó thác con côi là Lưu Thi n làm vua Th c Hán. V i ch c v th a tư ng, lo s p x p công vi c n i tr gi nư c yên dân. Ông dâng bài “Xu t sư bi u”, xin em quân i ánh Ng y, l i l hùng tráng kích thi t, ư c coi là m t tác ph m văn h c ưu tú c a Trung Qu c. Trong sáu l n ra Kỳ Sơn, ông ã dùng nhi u mưu k th n di u như lên thành – àn ánh l a Tư Mã Ý, mai ph c c a Ki m môn ánh quân Tôn Quy n... Không may ông m c b nh qua i, nên s nghi p ành l d , nhưng l ch s còn ghi mãi tên ông như m t nhà quân s l i l c. S tích v Kh ng Minh u tiên ư c chép trong Tam qu c chí c a Tr n Tho i Hán, sau ư c ưa vào Nhi Th p t s , b s chính th ng c a Trung Qu c.
 2. i thi hào Ph i ư ng có bài thơ Gia Cát Vũ h u mi u h t l i ca ng i con ngư i và s nghi p c a ông: “L m l m xu t sư bi u, ư ng ư ng bát tr n ”. Nhà chính tr và nhà thơ yêu nư c Văn Thiên ư ng i T ng trong khi b quân xâm lư c Nguyên Mông b t, ã làm bài Chính khí ca gi i bày t m long c a mình, trong khi nh c n nh ng t m gương oanh li t trong l ch s , ã c p n Gia Cát Lư ng trong câu thơ b t h “Ho c vi xu t sư bi u, Qu th n kh p trang li t” (Bài bi u xin ra quân, khi n cho qu th n ph i khóc trư c s hùng tráng). Nhưng ph i i n Tam qu c trí c a La Quán Trung i Minh, d a theo Tam Qu c Chí c a Tr n Th và nh ng tho i b n lưu truy n trong nhân gian vi t thành ti u thuy t, s tích Kh ng Minh m i ư c truy t ng kh p ch cùng quê và Kh ng Minh thành nhân v t i n hình cho con ngư i mưu trí tuy t v i. Thông qua tài năng ngh thu t c a La Quán Trung, hình tư ng Kh ng Minh ư c xây d ng h t s c thành công, làm say mê m y th h ngư i c n m y ch “mưu Gia Cát” “k Kh ng Minh” ã i vào thành ng nhân gian. Vi t Nam, s tích v Kh ng Minh ã ư c truy n t ng t lâu. Khi Tr n Ngh Tông em con g i cho H Qúi Ly, ã cho ngư i v b c tranh T ph ban cho Qúy Ly, trong ó v tích b n ngư i: Chu Công giúp Thành Vương, H c Quan giúp Hán Chiêu , Gia Cát Lư ng giúp Hán H u Ch , Tô Hi n Thành giúp Lý Cao Tôn, ng ý mong m i Qúy Ly cũng s giúp con mình như th . n lúc Ngh Tông em vi c này h i Tr n Nguyên án (ông ngo i Nguy n Trãi), ông l ng l không áp, h i lâu ch y nư c m t và c hai câu thơ: “Nh n ngôn ký t d lão nha, B t th c lão nha liên ái Ph ” ( em con mà g i qu già, Bi t là cái qu thương là ch ng thương). Ngh Tông không nghe c em con là Tr n Thu n u thác cho Qúy Ly, qu nhiên tám năm sau Quý Ly b t Thu n Tông ph i như ng ngôi cho con m i lên ba t c Thi u , r i l i tru t Thi u mà lên làm vua. Trong văn h c dân gian cũng lưu hành giai tho i: Có m t ngư i h c trò nhà nghèo, m t hôm h t ti n ăn ph i em qu n áo n c m nhà m t ông quan. Ông này b o: Thày có th c là h c trò thì tôi ra cho v câu i này, n u i ư c thì tôi s c p ti n cho ăn h c”. R i ông ta c luôn : Qu n t c cùng, Qu n t cùng, quân t c . Nghĩa là: Ngư i quân t b n lòng lúc cùng, ngư i quân t cùng, ngư i quân t b n lòng.
 3. Ngư i h c trò i ngày r ng : Kh ng Minh c m túng, Kh ng Minh túng, Kh ng Minh c m Nghĩ là: Ông Kh ng Minh b t, tha, ông Kh ng Minh tha, ông Kh ng Minh b t. L y tích “Kh ng Minh th t c m th t túng” b y l n b t b y l n tha M nh Ho ch dùng lư ng khoan h ng thuy t ph c k ch quy thu n. Ông quan khen ph c câu i v a có nghĩa en v a có nghĩ bóng, v a i ch , v a i ti ng (cùng, túng, c m, c ), bèn c p ti n cho anh ta ăn h c. Khi ào Duy T (1572 – 1634 ) r i b àng Ngoài tìm vào àng Trong, phiêu d t t i Bình nh ph i i chăn trâu m t th i gian r i xin vào d y h c nhà quan Khám Lý Tr n c Hòa. T làm bài Ng a Long Cương ngâm, t ví mình v i Kh ng Minh qua ó bày t chí hư ng c a mình. Tr n c Hòa c l y làm l li n ti n c T tên chúa Nguy n Phúc Nguyên. T ư c chúa bi t tài nên r t tin dùng, phong d n n ch c Quân cơ tham lý qu c chính, tư c L c Khuê h u. Chúa thư ng nói:”Duy T là T Phòng, Kh ng Minh ngày nay v y. Trong o n Ng a Long Cương ngâm có o n ca ng i Kh ng Minh : Binh quy n vi c nh ng ương tay Lâm cơ th th ng, m t này ch muôn. Trên bày Bác V ng thiêu n B ch hà dung thu , H u ôn ch y dài. B n c bi t m y s c trai, Có tài thi n chi n, có tài tâm công. D nghiêm truy n d a v nh song, Mư i muôn tên Ng y n p cùng Chu Lang. H a công dâng chư c ra hàng, Gió tàn Xích Bích th i tàn Ng y binh Hoa dung khi n tư ng phân doanh. Gian cùng s m ã n p mình v gan... Nhi u tích v Kh ng Minh ư c v thành tranh, v trên bình phong, t chè, m chén s ... và d ng trên sân kh u tu ng ư c khán gi say mê thư ng th c như nh ng v Tam khi Chu Du, Huê Dung o... Khi Nguy n Tri Phương, Hoàng Di u ánh Pháp tu n ti t ư c nhân dân ưa vào th n Trung Li t trên gò ng a, có ngư i làm thơ n Trung Li t, hai câu k t như sau : Lòng trung ch có lòng trung bi t, Ph ngày xưa khóc Vũ H u.
 4. Ng ý ngày xưa Ph làm thơ khóc ngư i trung nghĩa như Gia Cát Lư ng thì nay mình cũng làm thơ khóc nh ng ngư i trung nghĩa như Nguy n Tri Phương, Hoàng Di u. Vì Kh ng Minh là m t ngư i thành th o v khoa h c k thu t th i Trung c , nên trong dân gian t lâu ã lưu hành câu chuy n v m Kh ng Minh. T khi còn s ng, Kh ng Minh ã cho xây ngôi m c a mình v i nh ng cách s p t kỳ quái, nh ng máy móc bí hi m, nh ng cãm b y b t ng , nh ng ng h m khu t khúc nh m m c ích nh m l c hư ng, th thách óc phán oán c a nh ng k có tham v ng khám phá nh ng bí m t ây. Trong nh ng chuy n ó, có nh ng chuy n có căn c khoa h c như chuy n viên tư ng Minh Lưu Bá Ôn sau khi giúp Chu Nguyên Chương nh t th ng sơn hà, l p nên nhà Minh, ã tìm vào thám hi m ngôi m Kh ng Minh. Qua nh ng ư ng h m quanh co r c r i như bàn c , nh ng c a ng m c a gi ch ng ch t khó phân bi t, Lưu Bá Ôn n m t kho ng sân r ng, phía trong t bàn th , ngoài có m t t m bi n b t ngư i t i nơi ph i l y trư c bàn th . Lưu Bá Ôn nghĩ mình là m t v quân sư c a vua Minh không thua kém gì Kh ng Minh là quân sư c a vua Th c Hán nên ngang nhiên không ch u l y. B t khi bư c vào kho ng sân thì b kéo n m r p xu ng t không ng d y n i. Thì ra kho ng sân ó có lát phi n á nam châm, có c tính hút s t, Lưu Bá Ôn m t áo giáp s t nên b nam châm kéo xu ng. Lưu Bá Ôn ang lu ng cu ng b ng ngư c nhìn lên th y m b c hoành trên b n ch “Gi i y nhi thoát” (C i áo ra thì thoát). Lưu hi u ý c i t m áo giáp s t ra qu nhiên ng lên ư c. Thì ra Kh ng Minh ã bi t l i d ng t tính trong công trình xây m c a mình. G t b nh ng y u t hoang ư ng, câu chuy n v n có cơ s khoa h c áng tin c y. Cu n Bí m t m Kh ng Minh vi t d a theo nh ng tài li u truy n l i t xưa, ch c s gây cho ngư i c s h p d n và h ng thú ngoài nh ng chi ti t v võ thu t. Qua ó, còn ch ng minh u óc sáng t o c a con ngư i qu là vô t n, t nh ng mưu trí dùng trong quân s chuy n sang mưu trí dùng trong khoa h c k thu t, t vi c ánh vào th xác n vi c ánh vào tinh th n i phương, khu t ph c h b ng nh ng s kỳ di u c a khoa h c, khi con ngư i bi t thu ph c t nhiên, b t t nhiên ph c v cho l i ích c a xã h i. Bi t âu nó ch ng thúc y u óc ang tìm hi u, khám phá, phát minh, sáng ch c a l p tr hôm nay tương t như nh ng chuy n khoa h c vi n tư ng trong th i i hi n nay. B i vì i vào chi u sâu c a nh ng bí m t tìm n trong quá kh cũng là l y à
 5. phóng mình vào tương lai khám phá nh ng bí m t c a vũ tr yr y nh ng cái chưa bi t, nh ng câu h i chưa l i gi i áp, nh ng l tr ng trong không gian cũng như trong ki n th c con ngư i. 2. H i 1: Tư Mã Viên cháu n i Tư Mã Ý (ngư i b Kh ng Minh chê là àn bà t ng cho chi c y m) ư c cha là Tư Mã Chiêu truy n ngôi cho làm vua thì c t quân i ánh Ba Th c v i lý do con c a Lưu B cho Khương Duy (ngư i làm thay Kh ng Minh Gia Cát Lư ng làm quân sư) em quân i ánh nư c Ng y. Trư c ó có hai dư lu n v Kh ng Minh, m t cho là Kh ng Minh chán chuy n th s , vì bi t nhi u thiên cơ nhưng không o ngư c ư c thiên cơ, thành ra lên núi tu tiên, hai cho là Kh ng Minh ã ch t chôn trên nh Quân sơn. Nư c Ba Th c không có tư ng tài, quân l i y u kém, quân sư không nhi u mưu mô thành ra b Tư Mã Viên thôn tính. Tư Mã Viên làm vua c Ng y l n Ba Th c l y hi u là T n Võ óng ô L c Dương. Tư Mã Viên cũng như Tào Tháo là ngư i ưa các khoa h c huy n bí như bói toán và khoa phong th y. Bên c nh vua luôn có nh ng b c sư như Hoa Hi, Gia S ng (Hi và S ng là cháu ch t c a Hoa Hâm và Gia H ). B a n T n Võ n m mơ th y i u l , th c d y b t ng s ghi chép l i i m m ng, sáng ra ưa các b c sư oán i n gi i m ng, nhưng c Hoa H l n Gia S ng u nói i m m ng này qúa kỳ bí ph i tìm Th n b c Qu n B t m i oán n i (Qu n B t là cháu ba i Qu n L th n b c c a Tào Tháo). Tân V cho ngư i lên núi Tri u Qu n B t xu ng. ư c l nh vua Tri u Qu n B t v i vã xu ng núi. Th y Qu n B t là ngư i tiên phong o c t trán cao m t sáng i u b khoan thai t t n T n Võ r t ưng ý. Qu n B t gi i thích cho T n Võ bi t i m chiêm bao c a vua có liên quan t i s nghi p lâu dài c a T n Võ . Nhưng vì là i m kỳ bí nên Qu n B t nói r ng ph i Gia Cát Lư ng Kh ng Minh ho c Bàng Thông m i có h c v n gi i thích ư c c n k i m m ng này. T n Võ nghe Qu n B t nói thì ng c nhiên h i r ng c Kh ng Minh l n Bàng Th ng ã ch t hai trăm năm r i tìm âu ra n a. B h có thu t trư ng sinh b t t sao mà tìm ư c. Qu n B t áp l i v i T n Võ là ông ta m i g p Kh ng Minh g n
 6. y trong m t trư ng h p hi h u. Theo Qu n B t thì m i ây Qu n B t i Giang Nam, khi qua m t khu r ng thì tr i v a t i B c li n leo lên m t cây c th tránh thú r ng và ng qua êm. ương ng i trong êm t i en như m c, ch t Qu n B t th y m t m l a ch p ch n trư c m t, m l a càng ngày càng ti n g n v phía B t... ng th i v i s xu t hi n c a m l a ch p ch n là m t i u nh c v a du dương v a hùng tráng v ng l i. t nhiên ng n l a t t ng m và i u nh c cũng b t luôn, làm cho Qu n B t phân vân không bi t t i sao có hi n tư ng l này. B t cho là ma qu mu n gh o mình. Nhưng ch m t giây sau m l a l i xu ng hi n và cùng v i hai ch m xanh lè và ti n l i g n Qu n B t hơn và ng ng ngay dư i g c cây nơi B t ang ng i trên cành. B t nh th n nhìn k , dư i g c cây th y m t con c p khá l n ang n m ph ph c, hai chân trư c cào t dư i g c cây... Kỳ quái hơn uôi con c p có m t ng n èn và hai ch m xanh là hai con m t c p. Con c p n m ph ph c cào t m t nhìn bên ng n cây. ôi m t c p th t hi n t , như mu n nói v i B t i u gì. Thình lình con c p trư n mình và n m sát t như mu n m i m c B t leo lên lưng. B t còn ang phân vân trư c hi n tư ng này thì chân trư c c p b ng cào thành ch “Tri u” (có nghĩa là m i). Nhìn ch “tri u”, B t b m m t qu n th y qu t t li n xu ng t leo lên lưng c p. B t lên lưng c p r i thì c p qu y uôi khoai thai bư c i. Ban u c p i t t nhưng sau ư c tr n phóng nhanh làm B t ng i lên lưng ph i ôm l y c c p khi nghe gió vi vu bên tai. Con c p này là t c a m t o nhân, nó không nói ư c nhưng dùng chân vi t ư c ch và bi t nghe ti ng ngư i... T n Võ nghe Qu n B t k n ây thì h i có ph i c p là t c a Kh ng Minh Gia Cát Lư ng không? B t cho bi t c p là t c a Th y kinh o nhân, b n cùng tu v i Kh ng Minh. Th y kinh ã ti t l v i Qu n B t nhi u i u v T n Võ nhưng còn l m i l m... Th y kinh nói ch có Kh ng Minh m i bi t ư c thiên cơ bí hi m trư c và sau hai ngàn năm... Hi n Kh ng Minh còn cu n Thánh Thư c m nang trên núi nh Quân, quy n sách này co ghi t t c bí m t thiên cơ trư c và sau hai ngàn năm... T n Võ nghe n ây thì quy t nh cùng v i m t s tri u th n và
 7. quân lính di v i Qu n B t lên núi nh Xuân l y Thánh thư C m nang và tìm tung tích Kh ng Minh. Vì theo T n Võ thì Kh ng Minh còn là k r t áng s i v i nhà Ng y. T n Võ phán thêm r ng ph i di t b ng ư c Kh ng Minh v i b t c giá nào m i có th yên v trên ngôi vua không còn s Kh ng Minh báo oán n a. Qu n B t tán thành ý ki n c a T n Võ và cho bi t thêm, Th y kinh o nhân ã nói v i Qu n B t r ng ngôi m trên núi nh Quân ch là ngôi m mà Kh ng Minh cho xây c t che m t thiên h , ch Kh ng Minh ã tu tiên thành o, s ng trư ng sinh b t t . Qu n B t mu n h i thêm Th y Kinh v cu n Thánh thư C m nang và Kh ng Minh nhưng Th y Kinh ã t ch i không ch u ti t l mà ch nói r ng mu n bi t thêm thì lên núi nh Xuân s rõ... Trong Thánh thư C m nang có ghi nh ng câu s m truy n nói tri u vua nào làm vua ư c bao nhiêu năm... Th nào êm ó Qu n B t ng thi p i lúc nào không bi t sáng t nh d y th y mình n m gi a r ng già hoang vu. Vua T n Võ có t t là thích làm gì thì làm l p t c nên oàn ngư i i núi nh Quân ph i lên ư ng li n cùng v i xá gia. Qu n B t và t t c các b c sư b trưng d ng i theo luôn. o quân thiên binh, v n mã, r m r m, r r kéo lên núi nh Quân. Khi t i chân núi o quân ư c chia ra làm hai i, m t n a h i tr i óng dư i chân núi. M t n a m ư ng h giá lên núi. Núi hoang vu ư ng xá không có, quân núi ph i phá núi ch t cây r ng làm ư ng h giá lên núi. Lên t i ng n núi m i ngư i th y m t c nh chùa r t p, trư c chùa có ba ch B o Thiên t . Th y nhà vua ng giá t i m t v sư già ra nghênh ón và m i m i ngư i vô chùa tham quan l Ph t. Vua bư c theo nhà sư, m i ngư i chen chân i theo. Tư ng D h giá i lên ngang nhà sư vô ý ch m vào hông nhà sư. Nhà sư quay l i nhìn D v i ôi m t long lanh sáng, r i rút dao gi u trong áo cà sa ra s o m t mi ng th t l n nơi D v a ng vào và v t i... M i ngư i th y hành ng quái n c a nhà sư thì lo s v i vàng rút võ khí ra vây quanh l y nhà sư và vua nhưng nhà sư không hành ng gì ti p theo mà l i c t dao vào áo cà sa, ung dung bư c ti p, như không có chuy n gì x y ra c . T i sân chùa D h l nh cho quân lính h tr i còn ông và nhà vua cùng oàn tùy tùng vô chùa. T i Tam b o nhà sư m i nhà vua ng i trên
 8. cái s p g còn ông thì ng i ph t xu ng t theo ki u “ki t già” i di n v i nhà vua. T n Võ r t l y làm khó ch u v cách th c ng i c a nhà sư, mu n nhà sư ng i lên m t s p khác nhà vua h i chuy n nhưng nhà sư t ch i chi u theo ý vua. Nhà vua ành ph i chìu theo ý nhà sư và h i danh tánh nhà sư. Nhà sư cho bi t pháp danh ông là Khi t an, ông tu hành ã trên tám mươi năm ây. Theo l i Khi t an hòa thư ng thì chùa này có t i nhà Tùy, ã có lúc b quân r tràn qua V n lý trư ng thành n i l a t chùa. Ng n l a ư c m i b ng nhi u ch t d n h a cháy ùng ùng, nhưng hình như ngôi chùa ư c c Ph t gia h , ch b cháy sơ sơ hành lang ch không thi t h i gì, nhưng bao nhiêu sư sãi b b t i h t, thành ra chùa b b hoang. Mãi sau này sư t , th y c a Khi t an n tr trì s a sang l i... Lúc sư t qua i, chùa cũng chưa s a sang ư c bao nhiêu, ph i hai năm sau b n tăng m i trùng tu ư c như ngày nay. Th y vua T n Võ có v nghi ng , nhà sư nói ti p : - T t c tr á và á l p mái chùa u do sư t và b n tăng t làm l y c vì ch n ma thiêng nư c c này ch ng ki m ra ai làm công qu ... Nh ơn Ph t , b n tăng có th xách ư c m t cây c b n ngư i ôm lên kh i m t t, còn á n ng ngàn cân m i ngày b n tăng có th em t dư i núi lên chùa c trăm c c... T n Võ nhìn v sư già trên trăm tu i t u n chân b ng con m t hoài nghi : - B n tăng bi t b h không tin, nhưng có d p b n tăng s ch ng minh cho b h th y rõ b n tăng không nói d i. Bây gi xin m i b h ng trai... Nhà sư nói d t l i vươn vai ng d y b i, nhà vua ra l u v i ăn u ng. Trong khi nhà vua ang dùng b a thì Qu n B t t i tâu v i nhà vua : - Muôn tâu b h có chuy n l l m xin m i b h ng giá t i coi Nhà vua theo Qu n B t i ngay. M t lát sau hai ngư i s ng s trư c c nh l lùng. Nhà sư già và chú ti u tr chúng tu i ang ng c nh pho tư ng Ph t t cao g p b n ngư i thư ng b ng á hoa cương. Pho tư ng ng i lên tòa sen g n ng nóc chùa. V sư già kê vài vào kho tư ng h t nh như h t m t c c gòn, và chú ti u c n òn kê, kê dư i tòa sen cho pho tư ng nghiêng, và nhà sư già qua bên kia h t nh cho pho tư ng b ng lên m t chút r i chú ti u kê òn. Tư ng r ng nhà sư ch làm v y nào ng i nhà sư ôm pho tư ng nâng lên mang ra ch khác. T n Võ h t l i khen nhà sư v i Qu n B t, Qu n B t nói nh v i
 9. T n Võ : - Nhà sư này tu Ph t nhưng l i dùng phép c a o gia kiêng không ăn th t cá, c s c d c và t nh c c luy n phép có th phòng ngư i lên to l n r i x p ngư i xu ng t p trung n i l c. T n Võ và Qu n B t ng l i khen nhà sư. Nhà sư cho bi t tháng nào nhà sư cũng di chuy n tư ng Ph t quét d n chùa. Ngày mai l tr ng nhà sư ph i giúp chú ti u d n d p chùa cho s ch cúng Ph t. Th y nhà sư b n r n, T n Võ và Qu n B t quan sát nơi th phư ng, c hai ch t ý t i cái mõ hình cá chép b ng á, và cái khánh cũng b ng á r t l n nhưng l i y rêu. T n Võ h i nhà sư là t i sao trong chùa v t gì b ng á cũng u lau chùi sáng bóng mà khánh và mõ l i rêu phong th t khó hi u. Nhà sư cho bi t c hai trăm năm nay cã khánh c mõ u không ái dám ng n c vì ó là nh ng v t huy n bí ng t i là có chuy n li n. - B n o ch ư c t sư cho bi t là ngài ã ng n khánh và mõ m t l n y c vùng núi nh Quân rung chuy n như s p s a ng t v y. Theo sư t thì mõ và khánh này ã ư c Kh ng Minh Gia Cát Lư ng kh c dòng ch d n dò là không ai ư c ng t i vì ng t i tai h a s khôn lư ng. - V y là mõ khánh c a Gia Cát Lư ng Kh ng Minh chăng. - i u ó b n tăng không rõ, ch bi t trư c sư t b n tăng, thì chùa này có lúc là n i Kh ng Minh Gia Cát Lư ng tu hành. Theo sư t b n tăng thì dòng ch d n ng ng t i mõ và khánh, Kh ng Minh Gia Cát Lư ng còn ti u s v mõ và khánh trong ru t mõ, nhưng có ai dám s vào u mõ âu mà l y b n ti u s vi t trên m t c c á trong ru t mõ ra. - Thôi chuy n khánh và mõ chúng ta không c n bàn, tr m mu n khanh d n tr m và Qu n B t t i thăm lăng Kh ng Minh, ý khanh sao? - “B n tăng không bi t có ph i là lăng c a Kh ng Minh hay không ch bi t lăng có tám c a u b bít kín, nghe sư t nói mu n vào ph i bi t cách i u khi n các cơ quan m , mà ch ng ai bi t. Cùng theo sư t thì lăng ngày có l c a Tri t Công là ngư i sáng l p ra B o Thiên t . Theo l i sư t thì trư c khi Tri t Công “hóa”, ngài có nói chúng t r ng, ngày ã 106 tu i ngài ph i “hóa”, ngài xây m t lăng cao m t trư ng và vuông b y thư c r i ngài ng i trong y. Ngài d n r ng sau 18 ngày chúng t m c a lăng bư c vào, l thay trư c kia trong lăng t i om, nay sáng lóa nh ng hào quang và s c n c mùi hương tr m thơm
 10. ngát. Trên b á Tri t Công ng i ki t già như m t pho tư ng á, u Tri t Công hơi cúi xu ng, hai bàn tay l t ng a è lên nhau. Chúng t m ng r quỳ xu ng trư c Tri t Công. Lúc này Tri t Công ch còn là m t cái xác không h n. Toàn thân c ng l nh như á, nhưng gươm m t thì v n tươi sáng h ng hào. Thì ra Tri t Công ã dùng l a Tam mu i trong lòng t cháy h t nh c th . Tri t Công bây gi c ng còn hơn á và trơ trơ v i th i gian”. - Có th Kh ng Minh l i d ng m Tri t Công xây lăng Kh ng Minh, ó là bí m t tr m th y c n ph i khám phá. - Muôn tâu b h , vi c l t m ti n nhân là i u b t tư ng... T n Th y Hoàng ào m thái t Gia nư c Tri u thì ch hai tháng sau T n Th y Hoàng ch t Sa Châu, Vương Mãn p quan tài Hán Minh l y giáo âm lòi m t Hán Minh và mư i lăm năm sau Vương Mãn v Lưu Tú gi t và làm y như Mãn ã làm v i Hán Minh , H ng Võ ào mã T n Th y Hoàng l y s tán nh thì m y năm sau H ng Võ t c t u mình t i b n sông Ô... Làm vi c ác ph i tr ác thôi. Xin b h nghĩ l i cho... th n s l m. M t dù Khi t an hòa thư ng ã nói h t l i nhưng T n Võ v nm t m c là ph i khám phá nh ng bí m t trong m Kh ng Minh Gia Cát Lư ng. - Tr m không ào m vì h n oán gì Kh ng Minh, mà c t tìm d u v t ngư i xưa mà tr m ngư ng m . Tr m mu n tìm cu n Thánh thư c m nang h c cách tr qu c bình thiên h c a Kh ng Minh... - B h ào m không ph i báo h n. Nhưng b n tăng th y... B ng Khi t an ng p ng ng không nói n a làm cho T n Võ ng c nhiên. - Khanh th y sao... Khi t an v n câm nín nhưng m t thì sáng vô cùng, làm cho Qu n B t cũng không dám ngó Khi t an mà cúi u nhìn xu ng t. B ng ti ng Khi t an vang lên. - B n tăng th y chuy n m o hi m c a b h không thành âu, vì m t b h có ám khí ma qu theo qu y phá ó... T n Võ cho r ng l i c a Khi t an ch là l i b a t nên quay h i Qu n B t : - Ý khanh th nào... - B h ã quy t thì c làm...
 11. - Tr m ã quy t, v y khanh theo tr m ch , thôi ta n lăng Kh ng Minh. Nói d t l i T n Võ cùng Qu n B t và quan quân ra c ng chùa lên ki u ra i, Khi t an t n ng n m t chút r i cũng bư c theo. Qu n B t th y Khi t an như v y thì bèn năn n : - Xin cao tăng d n ư ng giúp vua tôi chúng tôi n nh Xuân... Khi t an không nói gì nhưng xăm xăm bư c i v hư ng Nam. oàn ngư i vư t nhi u èo su i t i m t ư ng mòn ru t dê r i qua m t r ng thông, ó có m t tòa lăng t m s nơi sư n núi. Lăng cao m t trư ng, hình bát giác. N n lăng xây b ng á t ng cao c thư c. M i m t lăng u có b c i lên m t ngách c a, t t c các c a u b t kín. Phái oàn u quan sát k tám m t lăng nhưng không sao tìm ư c l i vào. Chung quanh lăng không có hoành phi câu i bia á ch nghĩ gì c . T n Võ và oàn tùy tùng lúng túng trư c tòa lăng không l i vào, b ng chú ý t i tám cái b c n tám m t lăng xây b ng á, không b nào có nư c mà ch có rêu xanh ph kín, nhìn vô th y l nh gáy. T n Võ ra l nh cho Qu n B t và oàn ph i quan sát th t k xem xung quanh lăng có k h nào không nhưng tuy t nhiên tìm không ra. Không nhưng ch các quan h giá mà c Qu n B t, Gia S ng, Hoan Hi, D mà c Khi t an cũng u i vòng quanh lăng tìm hi u, nhưng t tc u l c u th t v ng. T n Võ than th : - Ch ng l ã n ây mà ta ành bó tay sao? Tr m th y ta ph i hành ng. T n Võ ra l nh cho quân lính l y gươm giáo ra c o h t rêu trên vách á và dư i ao xem có gì l không. ng th i m t ám c n v ư c l nh em thang t i leo trên vách lăng c o rêu luôn. Ph i nh n r ng quân lính c a T n Võ làm vi c r t hang hái, ch m t lát tòa lăng ư c d n h t rêu tr lên bóng loáng. Nhưng m i ngư i u báo cáo là ch ng ki m ư c gì l h t... Qu n B t nhìn nh ng cái b c n trư c c a lăng li n ưa ý ki n : - Xin b h cho l nh di chuy n h t m y cái b c n này i bi t âu dư i ó ch ng có c a vô hang. T n Võ ch p nh n l i tâu c a Qu n B t cho l nh l y xeo n y tám cái b c n lên. Nhưng quân lính tìm cách cũng không sao xeo n y tám cái b c n ra ư c. Trư c s b t l c c a binh lính Qu n B t tâu
 12. thêm : - Muôn tâu ch c ch n nh ng cái b này ư c xây có d ng ý vì b xa mái lăng âu có h ng ư c nư c mưa. ít b l i dính li n v i m t lăng thành m t kh i ph i có ý gì ó. Bây gi hãy quan sát dư i lòng b r i hãy tính. - N u n y không ra tr m s cho a lôi phá, ch c ch n s tìm ra bí m t... - Có s l r i, xin thư ng quan coi hàng ch này! - M t tên lính b ng reo lên. Qu n B t nh y vào b c n c th y hàng ch “Bao gi cá l i tung tăng. Thì ngư i s ư c vào lăng d dàng”. Nghe Qu n B t c hàng ch , T n Võ li n l nh cho quân lính nư c vào b c n và em m t trăm con cá th vô. Ban u cá l i tung tăng có v khoái trí l m nhưng m t h i các ng a b ng n i l u b u trên m t nư c. Ch ng t nư c nhi m c và cá ch t h t. T n Võ h l nh v t h t cá ch t thay nư c th cá m i vào b nhưng cá v n ch t. Qu n B t t c gi n h l nh tát c n b và Qu n B t thân chính vào b lau khô b c o h t rêu trên b r i b ng reo lên : - Muôn tâu b h ã tìm ra i u bí m t. T n Võ nghe Qu n B t reo lên li n nh y xu ng b nhìn vào ch Qu n B t ch nhưng nào th y gì ngoài nh ng vân á. - Khanh nói cái gì... - Muôn tâu b h bí m t tron nh ng vân á này... B h nhìn k vân á vòng tròn ch nóc và chính gi a vòng tròn xoáy sâu xu ng... - Như v y cũng ch là vân á thôi ch có gì l . - Nhưng muôn tâu r t có th là nút i u khi n m c a lăng ây. - V y thì khanh m nút i... - Th n s lành ít d nhi u... - ã n ây thì không còn cách nào khác. - Xin b h cho th n hành ng. Qu n B t l y m t cái côn s t và tông vô trung tâm vân á. M i tông hai cái thì nghe n b c, m t l h ng b ng mi ng chén l ra. Qu n B t l y côn th c sâu vô không th y vư ng víu gì c . Nhưng cái l nh th này làm sao con ngư i vô l t. ang th t v ng b ng Qu n B t nh l i hai câu thơ. “Bao gi cá l i tung tăng Thì ngươi s ư c vào lăng d dàng” - Muôn tâu xin cho nư c vào b n a s tìm ư c l i gi i cho bài
 13. toán. M t o quân ư c l p ra ch chuyên môn chuy n nư c t dư i núi lên, m t o quân khác lo i mua cá v th . M t lư ng nư c r t l n ư c vào h v i cá th vô. H b c th ng nên nư c vô bao nhiêu cũng c n. Nhưng b ng nhiên t áy h có ti ng àn n i lên. Ti ng àn như làm cho t t c m i ngư i như ngây như ng t. Qu n B t b ng xoa tay t v th a mãn. - Muôn tâu ây úng là i u “B ng phi Vũ Tuy t” c a Kh ng Minh Gia Cát Lư ng. Ngoài Gia Cát Lư ng không ai t u ư c b n nh c này tuy t v i v y. T n Võ ra l nh cho quân lính ngưng nư c th cá, nghe nh c. Nhưng ngưng nư c thì ti ng nh c cũng im luôn. Nư c trong b c n thì cá cũng ch ng còn con nào c . Qu n B t nhìn xu ng áy b và nói : - H i th n trên núi h c o v i Vân Trung chân nhân, có b a sư ph ánh cho th n nghe b n “B ng phi Vũ Tuy t” nhưng ch t u ư c n a b n thì nói r ng b n này c a Kh ng Minh khó t u l m ch Kh ng Minh m it u ư c nguyên b n. Theo Vân Trung chân nhân thì mu n t u ư c b n này ph i có m t tâm th n th t an t nh không thì d b hôn mê l m. Kh ng Minh là ngư i duy nh t trên dương th chơi ư c tr n b n “B ng phi Vũ Tuy t” c a Thái t lão t . Vì b n này chính là th khí gi i c a Kh ng Minh Kh ng Minh thoát hi m... Kh ng Minh ã dùng b n này thoát hi m khi b Tư Mã Ý vây kh n Tân Thành, khi b t M nh Ho ch và khi c u ông Phong cho tr n Xích Bích... - Ch c b c sư có h c b n này. - Th n thu c l u nhưng không t u ư c vì c t u lên ư c m t o n thì tâm th n r i lo n li n, không làm sao n ti p ư c n a. Mu n chơi ư c b n này ph i có m t tâm h n an t nh. Hôm nay th t là có duyên l m m i ư c nghe. Th n xin thú th t v i Thánh thư ng nghe xong b n “B ng phi Vũ Tuy t”, th n có ch t cũng th a. Ch c ch n Kh ng Minh âu ây r i. - Như v y thì ph i truy tìm cho b ng ư c Kh ng Minh... Nói d t l i T n Võ cho l nh binh sĩ i l c l i tìm tòi quanh lăng. Quân lính i tìm m t h i v báo có khám phá v m t nhà m g n nhà có hai xác ch t... Nghe quân lính báo cáo Hoa Hi li n tâu t i T n Võ .
 14. - Muôn tâu b h , theo ng ý c a th n thì mình không c n bi t ai ánh àn, mà ch c n bi t khi nư c vào th cá vô b là ti ng àng i u “B ng phi Vũ Tuy t” n i lên. Nh t nh ti ng àn t dư i áy b phát ra. Xin b h cho nư c và th cá vô b s th y l i th n nói úng hay sai. T n Võ nghe l i Hoa Hi cho nư c và th cá ti p t c vô b c n qu như r ng có cá và nư c vô là ti ng àn b n “B ng phi Vũ Tuy t” l i n i lên. Qu n B t nghe ti ng nh c thì gõ tay vô thành b và ca theo. M i ngư i nghe ti ng àn m t cách say mê. B ng “ m” m t ti ng n như s m vang, c tòa lăng như rung chuy n. M i ngư i có c m giác s p dư i t và ti ng àn cũng b t luôn! Quân lính nư c xu ng b c n kinh ng c vì áy b không còn n a. - Muôn tâu b không còn áy n a r i. Qu n B t ngưng hát và nét m t ngơ ngác, trong khi T n Võ và ám tùy tùng tr m t nhìn xu ng áy b . - Tr i ã giúp ta r i. C a m ã m ... Ta có th vào lăng. Nhưng còn nhi u i u kỳ bí còn ch ta ó... Gia S ng nghe vua phán thì tâu : - Muôn tâu b h , theo th n nghĩ ư ng xu ng lăng ch c không còn bao nhiêu nguy hi m. C a chúng ta ã m ư c thì c vô thôi... Nhưng dù sao thì c n t c vô áy náy... - Các khanh th oán xem áy h và cá nư c i âu... Qu n B t bóp tráng m t lát r i ch m rãi tâu : - Muôn tâu chính nư c và cá ã làm cho cơ quan t ng c a lăng phát ra ti ng àn và ti ng n em áy h và cá nư c i... Xu ng dư i lăng thì v n s sáng t li n... - Khanh suy nghĩ chín ch n l m. Ph i nh n r ng ngư i thi t k cơ quan ây là m t ngư i có b óc phi phàm... Gi i th t... V y các khanh hãy suy nghĩ i, r i cho tr m m t k ho ch xu ng hang an toàn nh t... Gia S ng l y m t s i dây dài c t c t á vô u dây và ném xu ng áy b nư c. C c á rơi xu ng t i áy b nư c, Gia S ng rút lên o th y áy b s u trên mư i thư c. Bi t chi u sâu c a Gia S ng bàn v i Qu n B t vi c làm thang, s a so n èn u c và khí gi i xu ng áy b thám hi m. Tr i ã ng hoàng hôn, mây xám kéo v t ng ám, sương mù b t u rơi, hơi t b c lên nghi ngút. Qu n B t bàn v i vua là vua nên tr v chùa B o Thiên an ngh qua êm D và Gia S ng
 15. cùng m t s quân lính l i canh gác khu v c r i sáng mai vua s ng t i b t u cu c thám hi m. T n Võ nghe l i Qu n B t v B o Thiên t ngh . Tr i khuya giá l nh, Gia S ng và D ng i u ng trà cho m và bàn k ho ch hành quân vô lăng sáng mai. Hai ngư i ã ki m i m l i thang, u c nh a, cây thì b ng th y m t bóng en l ng l ng vô l u. - Hai ngài th c khuya quá v y. Gia S ng và D ng ng u lên nh n ra là Khi t Dân thì s ng s t. - Khuya r i sao hòa thư ng không t i chùa ngh ngơi cho kh e, ra ây làm gì cho l nh l o. - B n tăng ã i ng r i nhưng nghĩ n s ph n các ngài nên ph i ra ây. Xin các ngài lưu ý vùng lăng này nhi u ma quái l m. Các ngài hãy coi ch ng. - B ch sư ph ti ng àn h i sáng là ti ng àn ma. - Cái ó b n tăng không rõ, ch xin lưu ý các ngài dân vùng này ai n ây ban êm ph n nhi u m t tích. Có ngư i thoát ư c thu t l i r ng quanh lăng nh ng êm trăng thư ng có nh ng bóng tr ng ùa gi n dư i trăng r i hú lên nh ng ti ng ghê r n. Nói d t l i Khi t an b i nhưng bư c ra c a li u ông ng Qu n B t i vô. - Kìa b c sư. - K hèn này ã nghe h t chuy n sư ph k v lăng. Xin sư ph ng tâu chuy n này v i Hoàng thư ng ngài ph n ch n trong cu c thám hi m m Kh ng Minh. Khi t an mi ng nh nói thì Ng lâm quân ã reo hò báo tin vua ã ng giá t i r i... - Các khanh cho ti n hành ngay cu c thám hi m. Tr m không ng ư c vì u óc lúc nào cũng nghĩ t i chuy n xu ng lăng thám hi m, làm li n i... M t s thang li n ư c mang t i... - Ai xung phong n trư c s có thư ng. Ngư i ch huy i Ng lâm quân xung phong và m t toán c m v cũng xin i theo. T n Võ ng ý cho nh ng ngư i tình nguy n leo thang xu ng lăng. M i ngư i tình nguy n leo thang xu ng lăng u mang theo khí gi i, u c nh a cây, m i l a và lưng c t dây nh có bi n gi t cho trên bi t.
 16. oàn ngu i thám hi m ra i v i khí th b ng b ng gươm giáo sáng lòa, u c cháy r c trên tay. trên nhìn xu ng dư i áy b th y ánh u c sáng r c áy b r i phân tán i. Ch ng năm phút nh ng bó u c này t p trung tr l i và ti ng nói vang lên. - Muôn tâu dư i ây có nhi u chuy n l , kính m i b h và các quan xu ng coi. Nhưng ngư i ch huy lâm quân v a nói d t l i thì quăng bó u c ng t x u và nh ng tên còn l i r t rít gi t dây và tranh nhau leo thang tr lên m t t. T n Võ r i rít h i : - Chuy n gì v y báo cáo mau. - D quan... v a ng vào c a c a lăng i ra thì ch t luôn r i ... Xác viên ch huy ng lâm ư c kéo lên, m i ngư i th y hai bàn tay viên này máu t l i en thui mi ng trào máu và m t m tr n tr ng trong th t ghê khi p... Nhìn xác viên ch huy Ng lâm quân m i ngư i u xanh m t. T n Võ h i viên ch huy phó Ng lâm quân i theo oàn thám hi m : - Ngư i th y gì dư i ó. Vì sao viên ch huy c a ngươi ch t b t t kỳ t th này. - Muôn tâu dư i ó là m t gian h m r ng có nhi u phòng, t t c b ng á, quan ch huy xô m t c a h m nh vào nhưng c a không m , ông quay ra, úng lúc ó th n th y m t bóng cao l n ch p ch n ng xa. H th n nhìn k thì y là m t xác ngư i bi t i, hai m t sâu ho m. Muôn tâu dư i ó ghê r n l m. Khi t an nghe viên ch huy phó Ng lâm quân k thì li n nói : - Bóng ó là bóng ma qu y... Th n ã nói r i mà. Qu n B t nghe Khi t an nói, thì l n ti ng át i. - Chúng ta là ngư i s ng s c m y mà s ma qu . Giáp sĩ âu hãy mang gươm s c giáo dài xu ng ó i. - Khanh nói úng, tr m mu n thân chinh xu ng xem th c t th nào. Ai i v i tr m giơ tay lên. Qu n B t giơ tay xung phong li n. - H th n xin h giá. - V y ta v i khanh lên ư ng... Gia S ng và D quê quá cũng xung phong i theo luôn. Như v y là b n m ng xu ng b . Vua nhìn Khi t an th y nhà sư ng yên thì bèn
 17. h i: - Sao hòa thư ng không i v i tr m? Khi t an vòng tay thưa : - Muôn tâu b n o v n y u trong ngư i l i tâm th n b t an khi th y Hoàng thư ng m c a a huy t này. B n o ã can b h không ư c, nên ph i n ây, nhưng i xa hơn cho b n o ki u. - ư c không sao, ta bi t hòa thư ng không mu n ng t i Kh ng Minh. Nhưng không sao, ta có vi c nh hòa thư ng. Khi nào s i dây ngũ s c c t lưng ta ng y hòa thư ng kéo ta lên nhé. Ta tin tư ng t t c nơi hòa thư ng ó... - Muôn tâu b h có th tin nơi b n tăng... Qu n B t i u r i t i Gia S ng, D xu ng theo, vua T n Võ xu ng cu i cùng. Qu n B t xu ng t i áy b là ưa u c quan sát li n ch ng th y bóng ma âu c . Qu n B t kiêu viên ch huy phó Ng lâm quân xu ng và h i. - Bóng ma ch vào và cái c a mà “x p” c a ngươi ng t i vong m ng ch nào. Viên ch huy phó Ng lâm quân ưa Qu n B t t i c a gian phòng b ng á và nói : - B m thư ng quan ch này âu . Qu n B t nhìn căn phòng và cái c a b ng á, trong lúc T n Võ nh y c a phòng. - Xin b h coi ch ng, viên ch huy Ng lâm quân ã ch t vì ng tay vô ây. Muôn tâu có l trên g n nóc tư ng... T n Võ nhìn th y ba l h ng trên g n nóc tư ng thì h l nh l y m t cái m c b ng ng ông ng lên cho lính khiêng ông lên cao h u nhìn vào bu ng cho rõ. Qua ánh u c T n Võ nhìn th y hai cây c t en bóng và m t t m li p ang b ng dây nh . T n Võ kêu ki n Gia S ng lên nhìn v i mình. - Khanh th y cái phên dây nh này như th nào - Muôn tâu m t t m phên dây nh cũ th t l lùng. Gi a lúc ó ti ng D vang lên : - Ch có ng vô vách h m... Có ngư i t vong n a r i. - Các ngươi vô ý quá. ã bi t vách h m nguy hi m sao còn ng vô. - B m có s bi n n a... Xác m t tên lính bj thương qu n qu i ư c ưa n.
 18. - Tên này v a qua khúc quanh thì ng xác ư p s quá lo ng cho ng ng ngay vách h m. - Xác ư p à, ph i b t ngay nó cho ta... Quan quân r m r m i ki m xác ư p trong khi T n Võ ng gi a b n giáp sĩ gươm tu t tr n b o v . B ng vua T n Võ hoa m t vì ông nhìn th y xác ư p ang ch n v n gi a ám quan quân. Xác ư p mang m t khoen s t ngang b ng và l n gi ám ngư i sô b . Toàn quân xác ư p là m t kh i v i qu n ch ng ch t t u n chân. Ch có u là không qu n gì. u là s i ngư i tr ng h u v i hai h c m t tr ng r ng, xác ư p c ng ch m ch p theo sau D . - D khanh hãy quay l i chém xác ư p cho ta. M i ngư i s ng s t nghe T n Võ la. D quay l i chém xác ư p. Keng keng dao chém vào xác ư p d i l i, và xác ư p v n ti n t i, ti n mãi t i và D lùi l i. Linh Ng lâm quân ti n lên dùng mã t u chém s vào xác ư p. Nhưng mã t u cũng d i l i và xác ư p không sao c . Xác ư p c lăng s v phía D . Lúc này D ã l y l i tinh th n quát Ng lâm quân lui l i b o v nhà vua. M t mình D xông v phía xác ư p. Xác ư p ch m t i như mu n ăn tươi nu t s ng D . D ho ng h n né tránh, xác ư p ch p l y lư i ao. D th y nguy buông dao luôn và v t i. Trong khi ó xác ư p l y lư i dao và ngã x p xu ng. - Xác ư p thua r i các khanh l i xem sao. T n Võ hét lên m t mũi r ng r . 3. H i 2: Nghe vua truy n l nh D hơi ch n ch , nhưng sau khi ra l nh cho quân lính vây quanh xác ư p D ti n n bên xác ư p. Nhìn xác ư p b t ng, D t m th i yên tâm, quỳ m t chân xu ng m t chân du i ra l y th rút thanh ao nhưng rút không ư c, l t ng a xác ư p lên cũng không rút ao ra n i. - Quân bay hãy l y mã t u b m nát xác này cho ta. Quân lính l y mã t u b m xác ư p ch nghe keng keng mà xác ư p v n y nguyên, còn quân lính thì la oai oái vì b d i l i. D quát thêm lính n b m xác ư p. Mã t u khoa lên chém xu ng leng keng mà xác ư p v n không suy suy n gì.
 19. B ng ám lính b m xác ư p la ho ng vì xác ư p ng d y l ng l ng bư c t i ám lính v a la v a b ch y, xác ư p rư t theo làm ám lính ngã b ng a vào b c tư ng và chân tay qu qu ng a máu ra ch t lũ lư t. Xác ư p ng gi a ám lính n m ch ng ng ngang b ng v n mang lư i ao c a D . D l i bên T n Võ nói kh : - Muôn tâu th n không hi u t i sao lư i ao c a th n l i dính ch t vào b ng xác ư p rút không ra ư c. T n Võ v a nh m ni ng nói b ng ú vì xác ư p b ng quay ngo t l i ti n v phía nhà vua. - Khanh coi ch ng nó mu n t n công tr m. D bình tĩnh nói v i T n Võ . - B h yên tâm chung quanh c vua còn có bao nhiêu là Ng lâm quân. T n Võ nhìn l i th y mình ang ư c bao b c b i hàng rào lính Ng lâm quân thì yên trí. D kéo vua i hư ng khác, trong khi ám Ng lâm quân v n dàn hàng ngang trư c xác ư p và xác ư p ti n l i ám Ng lâm quân lùi, càng lùi càng sát vách tư ng. - D ng l i t n hàng mau. D th y ám lính s p t i vách tư ng thì ho ng h n hô to. ám lính nghe ti ng hô ch y t tán có hai tên lính quýnh b xác ư p xô vào tư ng lăn ra ch t tươi... T t c m i ngư i u th y tình th qu nguy u ngơ ngác mu n b ch y. D bèn hô lên : - T t c âu ng ó ng ng t i b c tư ng. Ch y r i lo n ch nguy h i thêm. Qu n B t nghe D hô thì lên ti ng. - Chúng ta ph i hành ng ch không th ng ch ch t ư c. M t là h ngay xác ư p hai là t t rút lui r i tính. Nghe t i hai ch rút lui ám lính ùn ùn kéo n chân thang. Qu n B t th y tình th quá r c r i ã ti n l i g nT n Võ và nói : - Muôn tâu, xin b h c m l y gươm c a th n phòng bi n c ... T n Võ l c u. - Th n b c c gi võ khí, theo ý tr m mình c m võ khí là có ý khiêu khích xác ư p nó làm t i cho coi. Qu n B t nghe l i vua quăng gươm i lư i gươm bay vèo v phía
Đồng bộ tài khoản